Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

marie

marie

(Gwyddwn, wrth gwrs, beth oedd diweddglo'r hanes, ond daliwn i obeithio, fel pe bawn yn blentyn, nad oedd yn wir.) Yng nghanol y gwasanaeth bu ergyd anferthol a chladdwyd Marie a'i thad o dan wal a cherrig.

Roedd Marie erbyn hyn yn ugain oed ac yn digwydd bod adref am benwythnos, ac yn naturiol aeth gyda'i thad i'r Gwasanaeth Coffa yng nghanol tref Enniskillen.

Yn y llyfr Porthmadog Ships mae gennym hanes am y llong Marie Kaestner a gollwyd gyda phawb oedd arni ar fordaith o Lerpwl i Borthmadog.

Os na fedr yr Almaenwyr yna fynd â'r bwyd oddi yno wnân nhw byth gredu y medrwn ni wneud hynny." Dechreuodd Marie ail rwbio'r pistol â darn o glwt budr, ac am hir nid oedd sŵn yn yr ystafell ond sŵn y tân nwy yn poeri weithiau.

Bu bron iddo â mygu wedi i Marie agor y drws a'i arwain drwyddo.

Tyfodd Marie i fod yn fyfyrwraig o Nyrs, yn eneth garedig a theimladwy oedd yn ennyn parch a chyfeillgarwch ble bynnag y gweithiai.

Rhoddodd yr argraff - yn annheg efallai - fod un o weinidogion tramor gwledydd Prydain mor anymwybodol o sefyllfa'r bobl hyn ag yr oedd Marie Antoinette pan awgrymodd y dylai trigolion di-fara Paris fwyta cacennau.

"Yn dy flaen, fachgen, brysia," clywodd lais Marie yn gweiddi arno.

Llongyfarchiadau i Dawn Marie Naylor o Langoed ar ennill gradd MA mewn Hanes Masnach Rhyngwladol ym Mhrifysgol Reading.

"Fydd neb yn y dref yma yn cael Nadolig llawen ..." "Heblaw am Monsieur Leblanc a'i ffrindiau," torrodd Marie ar ei draws.

Gwnaeth Jean Marcel wyneb hyll ar Marie a safai wrth ei ymyl, cododd goler ei gôt dros ei glustiau a gwthio ei ddwylo rhewllyd i waelodion ei bocedi.

Yn wir, teimlai nad oedd yn gwneud unrhyw ystyr confensiynol o gwbl iddo ef, o bawb, fod yn barod i beidio â dal dig wrth feddwl am y berthynas arbennig a oedd rhyngddo ef a Marie.

Wrth adrodd hanes Marie yn blentyn gartref ac yn yr ysgol, roedd yn amlwg fod perthynas hynod o agos rhyngddynt.

Tair blynedd yn ddiweddarach arunigwyd yr elfen ymbelydrol naturiol uraniwm (U) gan Pierre a Marie Curie.

Wrth ei ochr roedd Marie, y pistol yn ei llaw hithau.

"Rwyt ti a dy fath wedi difetha'r dyddiau hynny am byth," a phoerodd Marie ar y llawr wrth ddilyn Jean Marcel o'r dyrfa.

Arweiniodd Marie y ffordd i fyny grisiau culion di garped, a'r lleithdra'n llifo hyd y pared noeth.

"Hanner kilo o fara du," meddai Marie.

Curodd Marie yn ysgafn ar ddrws a oedd yn yr un cyflwr â gweddill yr adeilad.

Yno hefyd y maed bedd Marie Laveau, brenhines y Voodoo.

A beth well na mynd i ddifyrru y ddau wyliwr yna ar y tryciau?" "Bydd Henri yn dibynnu arnat ti," meddai Marie.

"Dyna'r anrheg Nadolig orau fedrai neb ei rhoi i'r dref yma." "Mae'n ddigon buan," oedd ateb Marie, yr un mor ddistaw.

Anna-Marie Robinson yn holi tybed oes yna ormod o anifeiliaid fferm ar gyfer plant bach...

Kingsley Amis, Syr Charles Evans, Glyn Evans, Marie James, Dilwyn John, Geraint Morgan, Alun Pask, Myfanwy Talog, Meirion Roberts, Syr Cenydd Treherne, Emlyn Williams (NUM), Gwyn Alf Williams, Harold Wilson, Rose Kennedy, James Herriot a Kenny Everett yn marw.

Clywsom am ei wraig a'i dri phlentyn Peter, Julie Ann a Marie - Marie yr ieuengaf yn gannwyll llygad ei thad.

Sut y medrwn ni fod yn llawen dan draed y gelyn a ..." "Ssh ..." Rhoddodd Marie bwniad iddo i'w dewi pan welodd ddau filwr ar fin y dorf yn edrych yn sarrug tuag atynt.

Yn hwyr nos yfory bydd lori%au yn dod i'w gyrchu ond ..." "Mae hi'n bwrw eira," meddai Marie ar ei draws.