Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

martin

martin

Yn ddiweddarach daeth Ali i wybod bod ei wraig yn cyfathrachu â chymydog iddo - Martin Charles.

Yn ei beirniadaeth hithau o waith Fishman, dywed Martin- Jones fod Fishman yn trafod 'dewis' iaith yn helaeth yn ei astudiaethau o gymunedau dwyieithog, tra'n honni yr un pryd mai normau'r gymuned sy'n pennu'r iaith a siaradir ym mhob sefydliad cymdeithasol.

Parhaodd y garwriaeth rhwng Martin a hi am beth amser, ond yn y diwedd penderfynodd ef na fedrai adael ei wraig a'i blant er mwyn Mary Yafai, a phan ddywedodd hynny wrthi, digiodd yn llwyr a mynd unwaith yn rhagor i dŷ ei mam y tro hwn heb y plant.

Mae Slimbridge yn ganolfan adar-dr gyfleus i chwi yn yd de, ond fy hoff lecyn yw Gwarchodfa Martin Mere yng Ngogledd Lloegr.

Martin Lee a Louise Latimer oedd yr unig ddau o Brydain i gyrraedd yr ail rownd.

Deuai o hyd i'r defnyddiau 'ail-law' hyn ar hyd y strydoedd o gwmpas Coleg Sant Martin, a gwelai'r broses o greu a'r gwrthrych gorffenedig fel perfformiad.

Y BBC yn gwrthod darlledu'r rhaglen ddogfen Real Lives oherwydd ei bod yn cynnwys cyfweliad gyda Martin McGuinnes o Sinn Fin.

Mae Martin yn frawd bach i Stephanie, sy'n gwneud Mr a Mrs Edwards yn daid a nain am yr eildro.

Suddodd Miguel Angel Martin ergyd anhygoel o ddeugain troedfedd ar y lawnt ola i fynd a'r gêm i dyllau ychwanegol yn erbyn David Frost.

Mewn arolwg diweddar a wnaed o'r pwnc cododd Martin a Flemming y cwestiwn 'A yw eu darganfyddiadau yn rhoi hawl gwirioneddol i archaeolegwyr tanfor eu galw eu hunain yn archaeolegwyr?' Er mwyn ateb y sialens hon yn effeithiol rhaid pwyso a mesur y dulliau a ddefnyddir heddiw mewn archaeoleg môr yn ôl y meini prawf a dderbynnir gan archaeolegwyr modern, a hefyd yn

Ym Mhrydain gwnaed camau ymlaen ond ar raddfa lai (gweler gwaith megis yr hyn a wnaeth McKee, Martin a Wignal) ond tueddent i adlewyrchu y problemau a godai yn nyfroedd Prydain sydd fel arfer yn oer eu tymheredd ac yn anodd gweld ynddynt.

Symudodd Martin ONeill oddi yno i Celtic yr wythnos ddiwethaf.

Maddeuodd Ali iddi a dychwelodd y teulu am gyfnod byr i Gaerllion cyn symud i Heol Grafton, efallai er mwyn bod ymhellach oddi wrth demtasiwn Martin Charles.

Fel y disgwylid, Martin Johnson o Loegr fydd y capten. Ef, hefyd, oedd capten Y Llewod ar y daith i Dde Affrica ddwy flynedd yn ôl.

O Martin Luther at Billy Graham.Tafod Mewn Boch?

Mae'r ail brif draddodiad ymchwil yn ^ol Martin-Jones yn defnyddio perspectif gwahanol - sef perspectif micro- rhyngweithiol.

Mae gen i record o Martin Luther King yn traddodi tair neu bedair o'i areithiau mawr.

Am y tro cyntaf ar y daith bydd y capten, Martin Johnson, yn chwarae.

Cynnwrf wrth i'r tanciau 'Panzer' Almaenig cyntaf gyrraedd Castell Martin, Sir Benfro.

Arbedodd Martin Taylor yn dda o gic rydd Darren Ferguson.

Llofruddio Martin Luther King.

`Never forget the wonder of it all', meddai'r gohebydd profiadol o Sais, Martin Bell wrtha i rhywdro, gan led-awgrymu fod amheuaeth reddfol y newyddiadurwr yn ei rwystro weithiau rhag gweld ambell ryfeddod.

Y mae'n uniaethu Penri â Martin Marprelate ac ef hefyd yw'r cyntaf i ddweud mai o sir Frycheiniog y deuai Penri.

Yr oedd mewn Protestaniaeth gymhelliad cryf iawn i anrhydeddu'r werin byth ar ôl i Martin Luther esbonio arwyddocâd Offeiriadaeth yr Holl Saint.

Martin Keown fydd eu capten newydd nhw yn y gêm yn erbyn Y Ffindir.

Galw yr oedd o am i bregethwyr heddiw roi mwy o dân yn eu prgethau trwy astudio dulliau ambell i hoelen wyth fel Billy Graham ac areithwyr mawr fel Winstone Churchill, John F. Kennedy a Martin Luther King.

Ac eto, heb risiau gweladwy ar set lwyfan, megis un Martin Morley yn y cynhyrchiad gwreiddiol, mae'n anodd gweld sut y gellid cyfleu 'man dechrau'r daith' i'r gwyliwr.

Dichon mai'r adran sy'n estyn noddfa a chynefin i'r adar naturiol wyllt sy'n denu'r gwyliwr adar selog i Martin Mere.

Cred Martin-Jones fod dadansoddiadau fel rhai Gal a Gumperz yn welliant ar waith Fishman a'u gyd-weithwyr/-wragedd, yn yr ystyr fod y safbwynt micro-rhyngweithiol yn gosod pwyslais ar broses yn hytrach na strwythur, ac nid yw mor haearnaidd ^a dull Fishman efo'i bwyslais ar normau cymdeithasol.

Gobaith Ali oedd na fyddai Fred yn barod i dderbyn y pedwar plentyn yn ogystal â Mary, na Mary'n fodlon ildio'r plant er mwyn Fred, ac y deuai'r gyfathrach rhyngddynt i ben yn raddol, fel y gwnaethai gyda Martin Charles.

Mae Martin Johnson yn chwaraewr uchel ei barch.

Yn sicr, ni cheir golygfa fwy ramantus na heidiau o wyddau gwyllt yn croesi cynfas liwgar y machlud, a chefais gyfle i fwynhau hynny droeon ym Martin Mere.

Nawr mae Martin Johnson, capten Lloegr, wedi ei enwi am chwarae brwnt yn ngêm Caerlyr yn erbyn y Saracens.

Cyfaddefodd hithau ei charwriaeth â Martin ond tyngodd fod y cyfan drosodd bellach.

Wynebodd Ali Martin, a bu ymladd rhyngddynt hwythau cyn i Ali fynd i Birmingham ar ôl ei wraig.

Ymhen diwrnod neu ddau, galwodd Martin yn y tŷ i drafod pethau a chyhoeddodd Mary ac yntau eu bwriad i gyd-fyw cyn gynted ag y deuent o hyd i le.