Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mawrth

mawrth

Os oes angen cadarnhad o ddiffyg apêl yr iaith Saesneg, mae i'w weld o'r trên wrth deithio ar ddydd Mawrth o Sha Tin i gyfeiriad Kowloon - baner fawr binc ar wal allanol ysgol uwchradd yn gorchymyn 'SPEAK

Olion afonydd Ond maentumir nad oedd Mawrth yn rhewllyd trwy gydol ei hoes oblegid yn ystod ei dyddiau cynnar credir fod yma gynhysgaeth gref o nwyon yn byrlymu o fynyddoedd tanllyd ar hydddi gan greu atmosffer trwchus o'i gylch ac yn cadw gwres yr haul rhag dianc ac o'r herwydd yn codi tymheredd arwynebol y blaned.

Oedi'n hir yn eu blagur a wnaethai dail y coed tra chwythai gwyntoedd Mawrth yn gryf ac yn oer.

Er mai o fis Mawrth ymlaen y genir yr epil, fe ellir cael lefren ifanc yn achlysurol yn Awst a Medi.

Gochelwch wanwyn yn Ionawr - bydd Mawrth yn genfigennus.

Penderfynwyd symud y Cyfarfod Cyffredinol o'i slot arferol ym mis Hydref i fis Mawrth neu Ebrill.

Parsel hyfryd a thaclus yw'r cyfnod prydferth o'r flwyddyn rhwng mawrth a Mehefin, pryd y byddaf yn datod y llinynnau ac yn cael pleser o bysgota brithyll mewn llyn, afon a chronfa...

Fis Mawrth y flwyddyn honno, yng nghanol ei holl brysurdeb fel gweinidog a llenor, cyhoeddodd ysgri\f orchestol-pymtheg tudalen--yn Yr Eurgrawn: "Tro%edigaeth John Wesley a'i ddylanwad ar Gymru%.

Dŵad ymlaen ata' i wnaeth hi ar ddiwedd sesiwn o Taro i Mewn yn Festri Salem, un bore Mawrth, i ddiolch am y cwmni a'r gymdeithas gan ychwanegu, ar yr un gwynt, na ddaru hi ddim deall gair o'r Myfyrdod Cymraeg.

Ddydd Mawrth ymddiswyddodd cadeirydd y cwmni sy'n rhedeg y Dôm, Bob Ayling, oherwydd y problemau yno.

Cafodd gyfle i ddod i ganol y llwyfan ddydd Mawrth diwethaf pan gymerodd le Mr Hurd o flaen y Pwyllgor Dethol ar Faterion Tramor.

Cynulleidfaoedd da drwy'r haf a'r gaeaf cyntaf hwnnw, ac yna'n sydyn ym mis Mawrth, nifer fawr o bobl ddim yn eu seddau, a finne'n methu deall beth own i wedi gwneud, beth own i wedi dweud - ai gwir rhybudd Merfyn wedi'r cyfan?

Cofier fod Mawrth ymhellach oddi wrth yr haul na'r Ddaear ac o'r herwydd mae tymheredd arwynebol Mawrth oddeutu rhewbwynt dŵr yn barhaus, er mai'r unig dystiolaeth bendant sydd ar gael o fodolaeth dŵr arni yw yng nghyffiniau ei dau begwn.

Am 10 o'r gloch bore Dydd Llun nesaf (Mawrth 20ed) yn y Felinheli bydd aelodau o Ranbarth Gwynedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn codi baner ger mast ffons symudol yn y Felinheli.

Y tro diwethaf iddo chwarae oedd yn erbyn yr Wcrain ym mis Mawrth.

Mae disgwyl y bydd consortiwm Airbus yn cadarnhau ddydd Mawrth y bydd yn mynd ymlaen i gynhyrchu'r awyren A3XX.

Bydd premiere byw y gwaith yn Neuadd Dewi Sant ar Fawrth 1 gyda darllediad ar y teledu ddydd Sul, Mawrth 5 ar BBC 2 Wales/Cymru.

Mi fydd yna adolygiad yn y golofn yma yn nes at amser y dyddiad rhyddhau, Mawrth 19.

O ie, dylwn ddweud mai nôl gwerth dimai o laeth enwyn o Bryn Mair y diwrnod cynt oedd fy rhan i yn nefod a seremoni'r dydd Mawrth neilltuol hwn.

Bydd dau ymwelydd o Wlad y Basg yn siarad yng Nghyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith gynhelir yn Aberystwyth ar Nos Wener a Dydd Sadwrn Mawrth 12 a'r 13eg 1999.

Dychmygwch, er enghraifft, eich bod chi'n gallu hedfan ar garped hud i'r Arctig rhwng dechrau mis Mawrth a diwedd mis Ebrill.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Eritrea fod ymosodiad ar Zalambessa, tua 100 cilomedr i'r dde o brif-ddinas Eritrea, Asmara, wedi cael ei yrru'n ôl ddydd Mawrth.

Yn ystod misoedd Mawrth ac Ebrill yn unig, cafodd chwe chant o blant eu claddu yma - deg bob diwrnod.

Ymateg i Uno'r Capeli Bu ymateb diddorol i'r erthygl gan Gwenynen am uno'r capeli yn rhifyn mis Mawrth.

Fel arfer mae modd troi rhai o'r gwartheg allan o ganol Mawrth ymlaen ond eleni nid oedd dim iddynt i'w bori ac yn waeth na hynny yr oedd yn llawer rhy leidiog.

Yn ystod Mawrth a dechrau Ebrill y maent yn cymharu ac yn y cyfnod hwnnw y maent yn hyfion ac eofn iawn.

Nos Wener Mawrth 12fed am 7.30pm Cyfarfod Cyhoeddus yn yr Hen Neuadd yr Hen Goleg i drafod yr angen am Ddeddf Iaith Newydd.

Ailenynnwyd cynhesrwydd y cymdeithasu eto eleni wrth i'r actorion a'r criw technegol ddod ynghyd ddiwedd Mawrth a dechrau Ebrill i chwythu anadl einioes i eiriau'r sgript a dod â'r gymdeithas chwarelyddol, fel y'i portreadwyd gan T...

Anfonwyd hwn at Benedict XIII, Pab Avignon ar 29 Mawrth 1406.

Mae Cyfarfod Cyffredinol y Gymdeithas ar y gorwel, yn ei safle newydd ym mis Mawrth.

Credir yn gryf erbyn hyn gan liaws o arbenigwyr seryddol y gall fod y blaned Mawrth fod wedi ei gorchuddio ar un cyfnod yn ei hanes â gorchudd cefnforol oedd yn gorchuddio o leiaf dair rhan o'i harwynebedd.

O agor hwn gwelwn fod anrhegion prin ynddo i'n cario drwy'r heth a'r hirlwm nes bydd Mawrth arall ar y gorwel ...

Yn ystod y cyfnod ymgynghori a ddaeth i ben ar 1 Mawrth 1996, dosbarthwyd y ddogfen i dros 2,000 o sefydliadau ac unigolion ledled Cymru a thu hwnt.

Yn drydydd, cynhaliwyd cynhadledd undydd yn Athrofa Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru yn Wrecsam ar 8 Mawrth 1996.

Llong ofod yn glanio ar y blaned Mawrth.

Cylch Chwarae Dechreuodd Cylch Chwarae'n ddiweddar; mae tri sesiwn ar gael sef bore a phrynhawn Mawrth, Mercher a Iau.

Mawrth 1997. Dyma Gymdeithas yr Iaith...

Ar fyr rybudd - pum awr yn wir - daeth y ddwy chwaer o Beulah atom ym mis Mawrth.

Mae potensial haidd yn nhermau cynnyrch yn lleihau o gant i gant a chwarter yr erw am bob wythbos o oedi yn yr hau ar ol dechrau Mawrth.

Os yw'r gath yn cynhesu yn yr haul yn Chwefror bydd yn cynhesu ger y tân ym Mawrth.

"Mawrth a ladd, Ebrill a fling..." Mynd â choffin gyda Edward Ifans heddiw i dyddyn bychan ar yr hewl i'r Glyn.

Gobeithir cyflwyno adroddiad llawn i'r cyfarfod fis Mawrth.

Canlyniad hyn oedd noson arbennig o lwyddiannus yn Llanuwchllyn ym mis Mawrth.

Yr unig nodyn di-galon i Gymru oedd ail gerdyn melyn i Robbie Savage sy'n golygu ei fod wedi ei wahardd rhag chwarae yn y gêm nesa yn Armenia ym mis Mawrth.

Heddiw, mae'n wybyddus nad oes gan Mawrth ond odid atmosffer tenau o garbon deuocsid sydd yn gallu cadw neu ddal gafael mewn cyfran fechan o wres yr haul.

Dysgu yn y bore a mynd i gyfarfod Wang Jun er mwyn cael tâl mis Mawrth o'r swyddfa.

Rhestr Cyngor Llyfrau Cymru o lyfrau y mae y gweisg yn eu paratoi ar gyfer Mawrth elenii.

mae'r rhaglen gylchgrawn The wRap (ar yr awyr ddwywaith yr wythnos ar ddydd Mawrth a dydd Iau) wedi cyflwyno pynciau ychwanegol yn ogystal â chyflwyno ei detholiad arferol o ffyrdd o fyw, chwaraeon, newyddion, adloniant a diwylliant tra profodd After Midnight, sioe jukebox fideo fywiog wedii chyflwyno gan Lisa Matthews, yn boblogaidd iawn.

Cyfarfod o'r Grwp Mentrau Masnachol yn y swyddfa ym Mhen Roc Nos Wener Mawrth 8fed.

Clwb yr Efail: Cynhaliwydd y cinio blynyddol ddechrau Mawrth yng ngwesty Eryl Mor, Y Garth.

Yn union fel y bo tywydd Hydref, felly y bydd Mawrth.

Fore Llun, Mawrth 20fed, bydd aelodau o Ranbarth Gwynedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn codi baner enfawr ger mast ffôns symudol yn y Felinheli.

Bydd Robert John y consuriwr yn perfformio ddydd Llun a ddydd Mawrth a chewch gwmni Criw Hafoc ar yr un dyddiau.

Drwy ddiwedd Chwefror, Mawrth, Ebrill a Mai disgynnodd drwy Ddyffryn Elwy.

Dydd Mawrth, Mehefin 6, 2000 It's only for kids really, meddai gwraig benwyn mewn cap polethin.

Dydd Mawrth Crempog a 'ngheg i'n grimp amdani a ddim eto yn rhy dlawd i brynu blawd!

Yn ei gerdd 'Hendref' mae'n rhoi disgrifiad perffaith o warth 1979: 'Mawrth y gwrthod a'r gwerthu'; ond wedi ystyried y brwydrau i warchod Cymreictod yn yr wythdegau, mae'r bardd yn gweld fod gobaith o hyd.

Mawrth glawog, Mehefin glawog hefyd.

81% o lowyr yn pleidleisio dros streic genedlaethol ym Mis Mawrth a'r Prif Weinidog, Ted Heath, yn galw Etholiad Cyffredinol i benderfynu pwy sydd yn rheoli'r wlad, 'y Llywodraeth ynteu'r glowyr'.

Dyma gylch cyfarfod sydd wedi gafael a thyfu, cylch o bobl o wahanol enwadau o fewn y dref sy'n dod at ei gilydd i sgwrsio, yfed te a choffi a myfyrio ar y Gair, a hynny bob bore Mawrth yn Festri Salem.

Y grêd bresennol yw i'r cefnfor hwn ail-lenwi sawl tro yn ystod cyfnod diweddarach yn hanes Mawrth ac fe seilir cred o'r fath ar sylwadaeth o ddyffrynnoedd afonydd ar gledr mynyddoedd tanllyd mwy diweddar.

Rhagwelid y byddai'r adeilad newydd yn barod ym mis Chwefror ac y byddai trosglwyddo'r cyfrifoldeb am y storfa yn cymryd lle ym mis Mawrth.

Meddyliwch: dim fricasee, risotto, cyrri, risols twrci tan ddiwedd mis Mawrth.

Gwynt yn Rhagfyr, glaw ym Mawrth ac Ebrill.

O'r amser y daeth y newyddion ar brynhawn Mawrth, Hydref 27, roedd y tîmau cynhyrchu ar waith.

Mae'n disgrifio'r ymweliadau hyn yn ei atgofion mewn geiriau sy'n ei ddangoS 'ar ei elfedeiddiaf', a defnyddio ymadrodd Tegla: Ym mis Mawrth yr oedd cuwch ar Foel Famau heb nemor wen haul: ond gwen oedd ar y moelydd a dyffryn Alun fis Mai.

Fe sgoriodd e 3 gôl yn erbyn Norwy ac Armenia ym mis Mawrth.

Ym Mawrth, awgrymasai nad oedd diben i'r Blaid, gan fod brwydrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg eisoes wedi eu hennill.

Fodd bynnag, dathlu gwyl ein nawddsant oedd yn flaenaf ym meddyliau criw a ddaeth ynghyd y tu allan i senedd-dy'r wlad am wyth o'r gloch ar fore Mawrth 1 - gryn ddeng awr o'n blaenau ni yng Nghymru.

Ym mis Ionawr Lloyd George yn cael ei ddyrchafu'n Iarll ond yn marw yn 82 oed ym mis Mawrth.

Cyflwynwyd Canrif o Brifwyl mewn pedwar cyfrwng; teledu a radio yn ystod Chwefror a Mawrth 2000, a mewn arlein a dau lyfr.

CLWBIEUENCTID: Llongyfarchiadau i'r holl bobl ifanc a gymerodd ran mewn twrnameint "pwll" yng Nghlwb Ieuenctid Glanadda yn ystod mis Mawrth.

Yn dilyn y fuddugoliaeth yn Ffrainc, Mawrth 17, mae Cymru ar i fyny unwaith eto a gallwch chwithau sgorio gyda chyfeillion trwy ddefnyddio'r egardiau rygbi BBC Cymru'r Byd.

Cafodd estyniad newydd i Ysgol Gynradd Llanilar, ger Aberystwyth, ei agor yn swyddogol ddydd Mawrth.

Da iawn y dangosodd y cenedlaetholwr Seisnig, Mr Enoch Powell, yn Barn (Mawrth 1972) na eill y ddadl honno fyth adfer cenedl.

Dim ond dydd Mawrth diwetha y daeth hi'n amlwg bod y gêm i gael ei chwarae 24 awr yn gynt nag a dybiwyd.

Ar ddydd Sadwrn Mawrth 13eg o 10 o'r gloch hyd 5pm cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol yng Ngwesty'r Marine Aberystwyth.

Ar y llaw aral, os daliaf ymlaen i ddefnyddio'r wialen bluen (fel ag y mae'n bosibl drwy'r gaeaf) nid oes gennyf rywbeth i edrych ymlaen ato ym mis Mawrth!

Wedi ymdrech a barhaodd am flwyddyn, a chreu chwerwder mawr, daeth streic y glowyr i ben ym mis Mawrth.

Rowlands ddod i'r cyfarfod hwn ond derbyniodd y gwahoddiad i annerch y cyfarfod ym mis Mawrth.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 81% o lowyr yn pleidleisio dros streic genedlaethol ym Mis Mawrth a'r Prif Weinidog, Ted Heath, yn galw Etholiad Cyffredinol i benderfynu pwy sydd yn rheoli'r wlad, 'y Llywodraeth ynteu'r glowyr'.

Erbyn canol Mawrth yr oedd Hridesh yn ôl yng ngwasanaeth y Genhadaeth a J.

Felly, be mae'r gymdeithas yn tueddu i'w wneud yw trefnu'r swper yng nghanol mis Mawrth.

Roberts am y trwbwl a ddaeth arno, am fyrhau ei fywyd, rhoi ei fywyd mewn perygl, etc.' Yr oedd cenhadwr Maulvi Bazaar hefyd i fod i gymryd rhan yng ngwasanaeth ordeinio Badshah yn y sasiwn yn Sylhet ym mis Mawrth.

`Mae naws y gwanwyn yn yr aer.' `Rydw i'n meddwl fod y gaeaf yn cilio o'r diwedd.' `Bore Da.' `Braf i'ch gweld chi.' Bore ym mis Mawrth oedd hi ac roedd tref Farnham yn Surrey yn brysur fel arfer.

'Roedd y ffugenw yn arwyddocaol: Ianws oedd Ionawr, duw dau-wyneb y Rhufeiniaid, ond Mawrth y ddwy Gymru ac Awst y ddau fardd oedd arwyddocâd y ffugenw.

Mae batiwr Morgannwg a De Affrica, Jacques Kallis, wedi tystio bod y capten Hansi Cronje wedi dod ato fo a dau chwaraewr arall - Lance Klusener a Mark Boucher - cyn y gêm yn erbyn India ym Mis Mawrth a dweud ei fod wedi cael cynnig i gollir gêm yn fwriadol.

Mae'r misoedd Ionawr, Chwefror a dechrau Mawrth yn cyd-daro â gwyliau'r haf.

Y Cyfarfod Cyffredinol a gynhelir bob mis Mawrth yw digwyddiad blynyddol pwysicaf y Gymdeithas.

'Byddai'n llawn cystal i chi adeiladu pencadlys newydd y Cynulliad ar blaned Mawrth ag ym Mae Caerdydd gan eich bod cymaint allan o gysylltiad a dyheadau'n cymunedau gwledig.

Dydd Gwener, Mawrth 9, 2001 Os ydach chi'n llwgu am gerddoriaeth Gymraeg, a hwnnw'n dda, yna dyma'r risêt i chi.

Erbyn dydd Mawrth, fodd bynnag, codwyd y curfew am ychydig yn y bore.

Bob dydd Mawrth o hynny ymlaen byddai Miss Lloyd a'i thacsi yn galw heibio i Modryb Lisi i fynd a hi am dro i rywle neu 'i gilydd.

Cynhelir y Cyfarfod Cyffredinol yn Aberystwyth ar Ddydd Gwener a Dydd Sadwrn Mawrth 12ed a'r 13eg.

Cychwynnodd y streic ym mis Mawrth.