Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

meddygol

meddygol

Gan ei bod yn gyfnod o ryfel, ein llwyddiant fel myfyrwyr meddygol yn unig a'n cadwai o'r lluoedd arfog.

A chan fod archwiliad meddygol rheolaidd ar y merched hyn, yr oedd y drefn swyddogol yn gwarchod rhag i glefyd gwenerol ledaenu ymysg y milwyr.

Roedd canolfan Alamar yn cynnwys ffatrioedd, clinigau meddygol, siopau, gwasanaethau bws - ac ysgolion yn arbennig.

Ar ôl cyrraedd, aem i gyfarfod y myfyrwyr meddygol Gwyddelig a blasu awyrgylch arbennig Dulyn hyd oriau mân y bore.

Sonia ymhellach am ei ddiffyg cefndir llenyddol Cymraeg ar yr aelwyd, er bod yno ddigon o lyfrau - rhai meddygol a chrefyddol gan mwyaf.

Meddygol oedd stori Dean White hefyd, ond mewn cyd-destun gwahanol iawn.

Maen bwysig bod e'n pasio'r profion meddygol.

Ychydig o bobl a bryderai y bu rhaid rhoi pob math o sicrwydd i'r byd meddygol ynghylch hawliau'r meddygon.

I'w gwarchod rhag y perygl hwnnw gofalwyd bod ganddynt eu puteindai eu hunain, a byddai'r puteiniaid proffesiynol a gedwid yn y rheini'n cael archwiliad meddygol yn gyson.

Aeth yno i Salonica ym Macedonia gyda'r uned Gymreig arbennig o'r 'Royal Army Medical Corps (RAMC).' Corfflu Meddygol oedd hwn 'ar gyfer gweinidogion a darpar-weinidogion, myfyrwyr diwinyddol ac eraill o dueddiadau heddychlon a ddymunai wasanaethu yn y Rhyfel Mawr heb orfod trafod arfau.' Ond, a dyfynnu unwaith eto o'r cofiant: 'Hyd yn oed cyn iddo gyrraedd pen y daith, yr oedd Dei Ellis yn dyheu am ddychwelyd i Gymru.

Canfu'r Athro Petkou o'r Sefydliad Hyfforddiant Meddygol Uwch yn Sofia, fod yr atgyrchion yn cyflymu.

Heddiw bydd yr amddiffynnwr o Trinidad, Denys Lawrence, yn cael prawf meddygol a bydd y blaenwr o'r Rhyl, Lee Trundle, yn arwyddo cytundeb dwy flynedd a hanner gyda Wrecsam.

Doluriau meddygol ydynt ac y mae'r driniaeth yn dibynnu ar yr achos.

Roedd 6% wedi cael eu hesgeuluso - yn aml ddim yn cael digon o fwyd, gofal meddygol na dillad glân.

Credaf mai'r stori ddigrifaf oedd digwyddiad yng nghlwb nos y 'She', clwb eithaf enwog yn y byd meddygol.

Unwaith bob blwyddyn, ar benwythnos y gêm ryngwladol, byddem yn mynd i Ddulyn, ac yn chwarae rygbi yn erbyn y myfyrwyr meddygol yno ar fore Sadwrn cyn mynd i weld y gêm yn y prynhawn.

Canllaw i golli pwysau'n llwyddiannus Ymgynhorwch a'ch meddyg cyn dechrau'ch diet os ydych yn cymryd unrhyw fath o feddyginiaeth neu os ydych yn dioddef o unrhyw gyflwr meddygol.

mae'r blaenwr 34 oed am adael Bournemouth ac y maen cael prawf meddygol gan Abertawe ar hyn o bryd.

Yn y blynyddoedd diwethaf clywyd llawer o son ar y cyfryngau am ddatblygiadau meddygol mewn dulliau cenhedlu.

Caent eu llyfrau, dillad, bwyd, gofal meddygol a thrafnidiaeth yn rhad ac am ddim.

Mae prawf meddygol gafodd Van Nistelrooy ym Manceinion dros y Sul wedi profi ei fod wedi gwella'n llwyr o'r anaf i'w benglîn a'i rhwystrodd rhag ymuno â Manchester United am 18.5 miliwn y llynedd.

Hanes byr sydd i ddefnyddio elfennau ymbelydrol mewn meysydd meddygol.

Dylent fod yn ymwybodol yn bennaf o:  sicrhau diogelwch ac amddiffyniad  trafod ymosodiadau fel troseddau  eu gallu i restio tramgwyddwyr a'u cymryd i'r ddalfa  cyhuddo tramgwyddwyr - perygl ceisio cymodi  cadw gwell cofnodion  cydgysylltu ag asiantaethau meddygol a chynorthwyol Y rheswm mai croeso pwyllog a roddir gennym i'r mesur hwn, heb law am resynu'r ffaith nad ymgynghorwyd â ni cyn ei gyhoeddi, yw ein bod yn ymwybodol iawn o'r angen am adnoddau ychwanegol - i'r awdurdodau heddlu er mwyn gweithredu'r canllawiau, ac i asiantaethau eraill fel ninnau i ymateb i'r cynnydd tebygol a fydd yn y galw am ein gwasanaethau.

Os byddwch yn absennol am fwy na saith niwrnod calendr byddwch yn cyflwyno tystysgrif meddygol a bydd gofyn cael tystysgrifau meddygol pellach nes y bydd tystysgrif terfynol yn caniatau i chi ddychwelyd i'ch dyletswyddau arferol.

Mae disgwyl cadarnhad canlyniadau profion meddygol ar Craig Morgan a Jamie Robinson.

A yw staff meddygol a phara-meddygol a staff o asiantaethau allanol yn cael chwarae rhan gyflawn?

Cyflogwyd llawer mwy o athrawon, nyrsys a staff meddygol.

Sylweddolais ei bod hi wedi gwella trwy help meddygol a chymorth gweddi.

Cafodd Stein brawf meddygol ar Y Vetch ddoe.

Nawr petai Mam wedi edrych yn y llyfrau meddygol yn y llyfrgell, neu wedi meddwl am ddau funud, hyd yn oed, mi fyddai hi wedi sylweddoli nad ydi pobl, na phlant, ddim yn gallu tisian yn eu cwsg.

Ydyn nhw'n cefnogi'r model cymdeithasol o anabledd ynteu'r un meddygol?

Gwneir datganiad o'r fath ar ôl asesiad gan dîm aml-ddisgyblaeth, ac mae'n rhiad i'r tîm hwnnw gynnwys rhywun sy'n gallu rhoi cyngor seicolegol, addysgol a meddygol ac mae'n rhaid iddo roi ystyriaeth i farn rhieni.

Awdurdodwyd y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â'r Prif Swyddog perthnasol, i gymryd camau i derfynu gwasanaeth os bydd archwiliad meddygol yn tystio nad yw swyddog yn atebol ar gyfer y swydd ar ôl sicrhau na all ymgymryd â swydd ysgafnach os bydd un ar gael.

Yn ogystâl â chwarae yn erbyn ysgolion meddygol eraill, roedd gêmau yn erbyn timoedd o gwmpas Lerpwl hefyd.

Mae'n brysur ar hyn o bryd gan fod y galwadau meddygol yn cynyddu pan fo ymwelwyr yn chwyddo maint y boblogaeth leol.

Er bod tîm da gan y Brifysgol, i'r myfyrwyr meddygol yr oedd pob chwaraewr medrus yn chwarae.