Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

meddyliodd

meddyliodd

'O Gwawr,' meddyliodd, 'ai ti sy 'na yn chwarae tric arna i?'

A golau cochlyd y wawr yn sgleinio ar ei wyneb ac adlewyrchiad y goleuadau blaen yn disgleirio'n wyn yn ei lygaid ymddangosai fel y diafol ei hun, meddyliodd Gareth.

Biti ei bod hi mor styfnig a diweledigaeth, meddyliodd Alwyn.

`Mae'n rhaid eu bod nhw'n mynd i ddianc yn y car yna,' meddyliodd.

"Yr un siap â phâr o drôns," meddyliodd Morfudd.

Roedd hi wedi edrych i mewn i'r ystafell, meddyliodd Mathew, ond heb sylwi arno!

Efallai ei fod wedi ei daro'n wael ac wedi ei gymryd i'r ysbyty, meddyliodd wrth gamu i mewn i'r ystafell.

Dau gariad, meddyliodd Joni.

Mi fyddant i gyd o'r capel 'rŵan, ac mi fydd pawb yn Nhraethcoch yn gwybod fy mod i ar goll,' meddyliodd.

`Fe alla' i ddringo hwnna,' meddyliodd.

"Mae'n dda fod dŵr y môr yn gynnes hefyd yn y rhan yma o'r byd neu mi fuaswn wedi rhewi i farwolaeth," meddyliodd.

Mae'n siwr mai Ffrangeg ma' hi'n siarad, meddyliodd ac aeth allan i'r buarth.

meddyliodd ac edrychodd ar ei wats newydd.

Meddyliodd Heledd ar unwaith am Nain.

O'r gorau,' meddyliodd Glyn, mi gei di lonydd yr hen foi.' Eisteddodd yn ôl yn ei sedd i edrych ar y sêr drwy'r ffenestri yn nho ac yn nhrwyn yr awyren.

Madriaid, meddyliodd Meic.

Am ryw reswm meddyliodd yn sydyn am Ellis Puw, a theimlodd ar y funud ei fod yn nes at ei was yn ei glos ffustian a'i grys gwlân nag yr oedd at y boneddigion hyn yn chwyrli%o o'i gwmpas yn eu sidanau a'u melfed a'u lliwiau llachar, a'u dwndrio a'u chwerthin.

Meddyliodd fod angen ei dorri wrth roi'r grib yn ei hôl a sythu ychydig ar ei dei glas a gwyrdd.

Diolch byth, meddyliodd Alun, ni fyddai raid poeni lle'r oedd yr haul.

Unwaith neu ddwy meddyliodd am gymryd y goes oddi yno ond wedi syllu ar goesau hirion Mwsi gwyddai nad oedd obaith iddo fedru dianc.

Mi wna'i ngorau i gysgu heno,' meddyliodd, hwyrach y medraf ddianc oddi yma fory i chwilio am blisman yn rhywle.' O fewn dim 'roedd yn y gwely ac er ei holl bryder 'roedd Glyn Owen yn cysgu'n drwm.

"Dydi'r llygaid yna ddim yn edrych yn rhai creulon," meddyliodd Douglas wedyn.

Meddyliodd yn ddifrifol ynghylch gwahardd pob math ar hap-chwarae.

Meddyliodd Mam wedyn mae'n siŵr mai sŵn Gwenan yn tisian yn ei chwsg roedd he wedi'i glywed, ac aeth yn ei hôl i'r stafell ymolchi i ailddechrau chwilota.

Roedd e'n hwyr fel arfer, meddyliodd Alun.

"Bobol annwyl!" meddyliodd yr hen wraig, gan dynnu'r cwrlid yn fwy clos dros ei chlustiau, "Pwy uffarn sydd yna yr adeg hon o'r dydd?" Gan mai ei bwthyn hi oedd yr adeilad cyntaf yn y pentref o gyfeiriad y môr, roedd Morfudd wedi hen arfer bellach â dieithriaid yn galw heibio i holi'r ffordd, neu i fegera am baned o de a chrempog.

Glân wir, meddyliodd Robat wedyn, gan ysgwyd ei ben.

Doedd dim moment i'w cholli, meddyliodd Mathew.

'Roedd yr hogiau yn y capel 'rŵan yn disgwyl ei weld meddyliodd, a heb rybudd o gwbl dechreuodd y dagrau lifo.

Meddyliodd am eiliad mai hi oedd yno.

meddyliodd hi am teresa, merch oedd yn byw yn y fflat drws nesaf, ac aeth i'w gwahodd hi i fynd allan gyda hi.

Biti na fyddai pawb yn cael gwisgo dillad lliwgar, meddyliodd.

'Tŷ glân, calon lân.' Lol mi lol, meddyliodd Mam.

Ond efallai, meddyliodd, wrth deimlo'r gwaed yn llifo o'i ysgwydd ac i lawr ei fraich, y byddai'n anodd defnyddio manual ar y funud ta beth .

Beth petai'n nosi cyn i Tudur a'i dad ddychwelyd, meddyliodd wedyn.

Mae tynged yn rhyfedd weithiau yn atal yr had!" Rhy wir, meddyliodd Elystan.

"Dydw i ddim yn credu hynny," meddyliodd Llinos.

Fydd gen i ddigon o nerth i ddal i nofio o gwmpas yn araf a chadw'n fyw tybed?" meddyliodd Douglas yn drist.

"Mae'n rhaid i mi beidio â'i gollwng," meddyliodd, gan barhau i gael ei lusgo drwy'r tonnau a chan gofio'r tro hwnnw y syrthiodd oddi ar ei geffyl ers talwm a chael ei dynnu ar hyd y ddaear gydag un droed yn sownd yn y warthol.

meddyliodd, mae hi yma eto.

meddyliodd Joni, gan geisio dyfalu.

Sylfaen y cyfan o'r ad-drefnu hwn yw'r rhif cyfrin y meddyliodd y biwrocratiaid amdano.

Un ai 'roedd yn ddiddeall neu'n ddihareb o groendew, meddyliodd Sioned wrth geisio gwenu arno.

Meddyliodd Mam y buasain medru rhoi tipyn o bwysau arnaf i newid fy meddwl wrth iddi son yn aml am 'Oswald bach mor bell a Lisi druan yn ei bedd.

Ac wrth i'r Rhaglaw wasgu llau yng ngwallt y Priodor: meddyliodd am y pen cymhenbwll oedd ganddo dan ei fysedd.

O, na, meddyliodd Mam, y bali llygod.

Gan wylio'r ychydig deithwyr yn dringo i mewn i bum cerbyd y trên meddyliodd David pa mor falch y buasai i orffen y trip hwn a chael eistedd o flaen tân cynnes braf gartref.

Rhif oed yr addewid, meddyliodd Willie'n hyderus, addewid o bethau gwych i ddyfod, nid nefoedd niwlog o fyd arall, ond yma o'i gwmpas ac yntau gyda digon o bres yn ei boced i dalu amdano.

Trodd y ddau grychydd eu hwynebau tua'r gorllewin ac ymhen dim o amser dyma'r 'weilgi frigdonog yn dyfod i'r golwg ac am foment meddyliodd yr hen frawd mai 'dyfrllyd fedd' fyddai ei dynged.

Mae'r rhain wedi anghofio amdana' i,' meddyliodd.

Ond yn y gwely'r noson honno meddyliodd am y peth wedyn.

"Yr un lliw â chreigiau glan-môr Llangi%an, 'ma," meddyliodd.

Meddyliodd am y bygythiad niwcliar i heddwch a dechreuodd weddi%o am y tro cyntaf.

meddyliodd hi am funud am y ddinas honno.

ac wrth gwrs bont y Tay,' meddyliodd.

Tybed, meddyliodd Mam.