Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

medi

medi

Byddwn yn cyfarfod ar ail nos Lun pob mis, gan ddechrau ym mis Medi.

Mae hyfforddwr Awstralia, Rod McQueen, wedi dweud y bydd yn rhoi'r gorau i'w swydd ym mis Medi ar ôl taith y Llewod a Phencampwriaeth y Tair Gwlad.

Uchafbwynt arall yn natblygiad yr Antur oedd agor eu siop - Siop Bryn Pistyll - ym mis Medi eleni.

Anfonwyd ein cofion at Mrs Medi Williams a hefyd Mrs Eurof Jones, y ddwy heb fod yn rhy dda yn ddiweddar.

Clwstwr o ffrwythau mewn difri yw pob mwyaren, ffurf sydd wrth fodd y mân deloriaid sydd yn datgymalu'r swigod bach du fesul un tra'n cymryd seibiant ar eu taith mudol ym mis Medi.

Fel y bo Medi'r cyntaf, felly fydd yr Hydref.

Ni welent ychwaith obaith y gwr a'r gwragedd am y dyfodol, eu gofal dros eu plant, na'u paratoi wrth hau a medi.

Fe'i ffurfiwyd gyda'r bwriad o nodi chwechanmlwyddiant ymgyrch Owain Glyndwr ym Medi 1400.

Er mai o fis Mawrth ymlaen y genir yr epil, fe ellir cael lefren ifanc yn achlysurol yn Awst a Medi.

Yr oedd y sefyllfa ariannol yn foddhaol iawn felly ac fe geir mantolen am y flwyddyn ym mhwyllgor mis Medi.

Ym mis Medi 2000 byddwn yn croesawu'r prif arweinydd newydd, Richard Hickox.

Erbyn mis Medi bydd miloedd o adar yn dylifo i'r wlad hon a bydd rhai hefyd yn gorffwys cyn mynd ymhellach i wledydd fel Sbaen.

Anfoddhaol iawn oedd yr ymateb i'r gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus yn y Sioe Sir mis Medi diwethaf.

Os mai anfoddhaol ydoedd y cychwyn ym Medi fe newidiodd pethau erbyn mis Ebrill pan aeth tîm y Sir i Aberystwyth i siarad yn erbyn gweddill Siroedd Cymru a dychwelyd yn bencampwyr gyda'r cwpan.

Ceir adroddiad pellach ym mhwyllgor rhanbarth Medi.

Adar yn dewion ym Medi - gaeaf caled.

Trefnir cyfarfod o'r is-bwyllgor hwn ddiwedd Medi.

Bydd y daith gerdded o 150 milltir yn dechrau o'r Cynulliad Cenedlaethol yn dilyn rali a gynhelir yno am 11 o'r gloch ar Ddydd Owain Glyndŵr (Sadwrn, Medi 16eg). Bydd Jill Evans ASE a Moelwen Gwyndaf o UCAC yn siarad yn y rali.

Wyneb 'mor sur â phot llaeth cadw' sydd gan Huw yn y stori 'Gobaith', ac i Poli, mae'r nam ar y diwrnod y bu'n dyheu amdano 'fel pry du wedi disgyn i lefrith' ('Mis Medi').

O fis Mis hyd fis Awst-Medi, amhosibl oedd mynd ond ar geffyl neu drol ychen.

Daeth diwedd Medi cyn iddi fedru cyflwyno'i dogfennau cyflawn i'r Swyddfa Gartref.

Nid na wnaent yr un fath o waith yn hollol : byddai'r ddau yn aredig a hau a medi ; ond yr oedd gwahaniaeth ysbrydol hanfodol rhynghddynt.

a CCC Sports and Arts Foundation - Bu'r cynllun hwn ar dro ers Mis Medi.

Pnawn Sul 10 Medi mae cyfres newydd yn cychwyn ar S4C o'r enw 4 Trac.

SIOE I NAIN A'I HWYRES - Gillian Medi

Beth fu'n gyfrifol am y fath newid mewn cyfnod mor fyr o'r Sioe Sir ym Medi i'r prawf cenedlaethol yn Ebrill?

Ac wrth estyn croeso nôl yn oedfa gyntaf Medi, Gwilym Haydn yn dweud fod e'n gobeithio fy mod i'n hoffi'r lliw, lliw meddai oedd yn adlewyrchu tymer y gweinidog yng nghwrdd eglwys mis Gorffennaf!

Ac (os maddeuwch i mi am estyn y gymhariaeth) yr oedd y rhan fwyaf o'r syniadau hyn yr un mor drwythadwy â mwyar duon Medi.

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw (dydd Mercher 29 Medi) y byddai yna rai rhaglenni Cymraeg ar S4C o Gwpan Rygbi'r Byd, a hynny yn dilyn trafodaethau manwl yn ystod yr wythnosau diwetha'.

Canol Medi oedd hi, a phlant ysgol Cilieni wrth eu gwersi.

O ganlyniad i ddatganoli cafodd y rhaglen wleidyddol Maniffesto ei hymestyn i awr o hyd o fis Medi a pharhaodd y drafodaeth ar faterion llosg yn y gyfres hynod lwyddiannus, Pawb ai Farn, a oedd yn cynnwys cyfraniadau e-bost byw gan aelodau o'r cyhoedd am y tro cyntaf.

Erbyn canol Medi roedd tynged y mynydd-dir hwnnw wedi'i selio.

Medi sych, hydref glawog.

Erbyn hyn, mae'r cwmni wedi ei ddewis a'r gobaith ydy y bydd y gwaith adeiladu'n dechrau yn gynnar yn 2001 ac y bydd y tri safle ar gael i'r cyngor erbyn Medi 2002.

Fe ddaeth newyddion y bydd Epitaff yn lansio Follow Me eu hail ep nos Lun, 11 Medi mewn gig hyrwyddo arbennig yng Ngwesty y Snowdonia Parc, Waunfawr am 8:30 yr hwyr.

Hyd yma mae 230 wedi'u lladd ers i'r trais ddechrau fis Medi, y rhan fwyaf ohonyn nhw'n Balestiniaid.

Ym mis Medi 1914 aeth Franz Ferdinand, nai Ymerawdawr Awstria a Brenin Hwngari, i Sarajevo, prifddinas Bosnia.

Yn ogystal, coronwyd hyn oll gan waith Buddug Medi yn awr wrth ymgymryd ag atgyweirio Penrhiw.

Wedi dechrau ar y penodau cyntaf y mis nesaf darlledir y gyntaf ym mis Medi ac fe'u gwelir bob nos Fercher tan y flwyddyn nesaf.

Bydd Emlyn Penny Jones yn cychwyn ar ei ddyletswyddau newydd gydag S4C yn ystod mis Medi.

Nid yw mis Medi pwysig a'i dymor gwerthu wedi cyrraedd eto.

Ond penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion i beidio adnewyddu cytundeb yr athrawes ym mis Medi gan nad oedd arian ar gael ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Dechreuodd Ffeil ym mis Medi 1995 a hon ydy'r unig raglen newyddion Gymraeg i bobl ifanc.

Ar hyn o bryd mae yn gwneud gwaith tebyg yn y Gogledd, ond ym mis Medi bydd yn symud i Gaerdydd.

Fe'i ffurfiwyd gyda'r bwriad o nodi chwe chan mlwyddiant gwrthryfel Owain Glyndwr ym Medi 1400.

UN mis Medi, penderfynwyd mynd â chwech o fyfyrwyr o'r Coleg yn Kampala ar saffari er mwyn iddynt gael profiad o fyw a gweithio allan o'r labordai.

Bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn dathlu Dydd Owain Glyndŵr eleni drwy drefnu Rali dros Ddeddf Iaith y tu allan i'r Cynulliad Cenedlaethol yng Nghaerdydd am 11 o'r gloch, bore Dydd Sadwrn Medi 16eg.

Geraint Jarman - Chwilio am y Llais Angerddol, S4C 8.00 Nos Iau, Medi 28ain.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill roedd BBC Proms in the Park, a gynhaliwyd ym Mharc Singleton, Abertawe, ym mis Medi.

Fis Medi mae'r ias honni ar ei dwysaf pan fydd y ddau dîm gorau yn Iwerddon yn cwrdd yn Groke Park i frwydro am y gwpan McCarthy.

O ganlyniad i ddatganoli cafodd y rhaglen wleidyddol Maniffesto ei hymestyn i awr o hyd o fis Medi a pharhaodd y drafodaeth ar faterion llosg yn y gyfres hynod lwyddiannus, Pawb a'i Farn, a oedd yn cynnwys cyfraniadau e-bost byw gan aelodau o'r cyhoedd am y tro cyntaf.

Yn wythnos olaf Medi yr un flwyddyn yr oeddwn ym Mangor drachefn yn sefyll arholiad arall - yr un i gael mynediad i Goleg Bala-Bangor.

Ers ei gyflwyniad nodedig ym mis Medi 1998 mae BBC Choice Wales wedi ymsefydlun eithriadol.

Dechrau hel yr wyn benyw Miwl a Hanner-brîd at ei gilydd i'w cadw mewn porfeydd gwell ar gyfer yr arwerthiannau fis Medi.

Mae rhywbeth yn wyrdroedig yn y peth: nid perfert fel yr hen ddyn budr, ond merch gall yn ei hoed a'i hamser yn prynu papur 'Dolig ym mis Medi neu'n waeth byth, yn rhuthro am sêls ddechrau ionawr i brynu anrhegion at y 'Dolig nesa'.

Sefydlwyd y gymdeithas yng Nghaerfyrddin yn 1996.Fe'i ffurfiwyd gyda'r bwriad o nodi chwe chan mlwyddiant gwrthryfel Owain Glyndwr ym Medi 1400.

Dymuniadau da i Mr Berwyn Davies, Rhos Awelon, Bryn Eithinog, sydd yn dechrau ar swydd newydd fel Swyddog Cyswllt yn Adran Addysg a Chymuned Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru ym mis Medi.

Caws llyffant yn brin ym Medi - mae'r gaeaf ar ei ffordd.

Ninnau'n y fedel yn medi plant, medi egin a blagur a dail heb lydanedd, ystod a seldrem ac ysgub a stacan o egin ir a'n llwydrew'n y fedel yn medi gwanwyn y gwyn-fan-draw y plant sydd i ffermio'r dyfodol.

"O fis Medi a Hydref ymlaen," meddai, "mi fydd yna rywbeth inni ddangos ein bod ni wedi gwneud job soled." "Dim ond yn cynnig gawn ni ar wneud canllawiau.

Gorffennaf poeth, bydd Medi yn wych.

Bydd ar gael o fis Medi ymlaen naill ai oddi wrth The Productive Play Company (ar xxxxx 303 400) neu o siopau sy'n gwerthu llyfrau Cymraeg.

Ond tua ddechrau Medi y gwelir ymfudo mawr y gwenoliaid a'u tebyg, a'r adar man fel dryw'r helyg a'r gwybedog.

Ers ei gyflwyniad nodedig ym mis Medi 1998 mae BBC Choice Wales wedi ymsefydlu'n eithriadol.

Ers dechrau Medi mae 200 o bobol, Palestiniaid yn bennaf, wedi cael eu lladd.

Diolchodd i G.DDC am gymryd trosodd yr ysgrifenyddiaeth ym Mis Medi.

Cafwyd caniatad gan Bwyllgor Y Neuadd Gymuned i Gangen Yr Urdd gael defnyddio'r Neuadd Gymuned yn ddi-dal hyd y Nadolig i gael cynnal eu cyfarfodydd fydd yn dechrau fis Medi.

Taro tant hapusach a wnaeth y paratoi ar gyfer priodas benigamp ym mis Medi, rhwng merch y Foneddiges Stepney, sef Meriel, a Syr Stafford Howard o Gastell Thornbury.

WYTHNOS YR AMGYLCHEDD Dechreuodd Cyngor Bwrdeistref Taf Ela/ i nifer o weithgareddau ailgylchu yn ystod Wythnos yr Amgylchedd cyntaf y cyngor ar ddiwedd mis Medi.

Ar un gwastad mae fel petai (a rhagofal yw'r 'petai' hwn) ef yn dweud fod yr hyn a fu rhyngddo ef a'r ferch - y chwerthin, y tristau a'r tewi, y distawrwydd, yr 'awel wynt', 'cnawd dy law' - fod hyn i gyd yn parhau i fod yn y man lle buont ar ryw fis Medi flynyddoedd lawer yn ol.

Arteithir ei ferched gan yr ymwybyddiaeth eu bod hwy, yn eu hanffrwythlondeb, yn medi plant eraill:

Canol mis Medi, aeth tair o wragedd Clwb Pencoed ar daith i Ynys Wyth gyda Clwb Bowlio Menywod Morgannwg.

Bwriedir cyrraedd Llundain erbyn 3.30 brynhawn dydd Gwener Medi 22ain.

Yng nghwmni%oedd y New Model Army lle ymdroai Hadwyr a Phalwyr a Phleidwyr y Bumed Frenhiniaeth, fel yn yr eglwysi cynnull a wrandawai ar bregethwyr a raddiodd gan mwyaf ym Mhrifysgol Llyfr Daniel a Phrifysgol Llyfr y Datguddiad, fel yng nghelloedd myfyrdod Arise Evans a John Archer a Peter Sherry a Gerald Winstanley a channoedd ar gannoedd o chwyldroadwyr duwiol ac annuwiol eraill, gan gynnwys Morgan Llwyd o Wynedd, ffynnai syniadau fel mwyar duon Medi.

Ym mis Medi 2000 byddwn yn croesawur prif arweinydd newydd, Richard Hickox.

Diolch hefyd i Heulwen Medi am fynd o amgylch Plas Hen, a diolch i bawb a gyfranodd at yr achos.

Dwi'n grac iawn bod y Cynulliad ddim wedi meddwl yn glir ynglyn âr sefyllfa a be fyddai'n digwydd ar ôl mis Medi.

Ac yn awr, ar ddechrau Medi, wele hi'n wynebu'r prawf hwnnw, a hynny ar ganol un o'r argyfyngau mwyaf yn hanes diweddar Ewrob.

Yn wir awgrymir mai'r adeg orau i hau hadau lawnt yw o ddiwedd Awst i ddechrau Medi.

Dangosai'r cyfrifon fod y cwmniau'n medi elw dihafal ac yn talu llog di-ail i'w cyfranddalwyr.

Cyflwynwyd y cynllun lleol i gyfarfod arbennig o'r Pwyllgor Cynllunio ym mis Medi, ac yna fe'i cymeradwywyd fel Cynllun Drafft Ymgynghorol yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Hydref.

Roedd Abertawe yn gobeithio am eu buddugoliaeth gynta oddi cartre ers mis Medi yn Northampton neithiwr.

Cynhyrchwyd y Cam Gwag gan Buddug Medi ac actorion eraill oedd Dorothy Vaughan Jones, Alun Jones, Gwynedd Jones, ac Anwen Williams.

Ac yno'r ydwyt tithau - a myfi, Am byth yn chwerthin, tewi, a thristau, Ac yno mae'r clogwyni, a'r niwl yn niwl, A Medi'n Fedi o hyd, ac un ac un yn ddau.

Gofynnais iddo ganiata/ u i ferch mor ddawnus â Miss Derwent gael mynychu Cynhadledd y Cilgwyn, Castellnewydd Emlyn, a oedd wedi ei threfnu ar gyfer y penwythnos olaf ym mis Medi.

Mae'r berthynas rhwng y gerddorfa a mynychwyr cyngherddau yn cael ei chryfhau ymhellach gan linell ffôn BBC Call NOW - y gyntaf o'i bath yn y DG - a lansiwyd ym mis Medi.