Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

medr

medr

Wrth sylwi ar erwinder y tir medr rhywun ddeall sut y cawsant yr enw am fod yn debyg i'r Cardi!

un o bysgotwyr gorau 'r ardal oedd griff, ac yn gwybod am bob pwll a cherrynt yn afon afon afon a efallai(taf:falle) y medr o hel rhywun arall i ddod i chwilio - a mi obeithiwn ni am y gorau(taf:gore) gorau(taf:gore) nte?

Yr oedd Rhiain yr Hesg unwaith yn meddu ar lais, a'r medr i ganu.

Yr oedd yn wirioneddol flasus, a hyd yn oed y foment hon gallaf weld Ginger a John Thomas, eu cegau'n orlawn a'u hwynebau'n bochio, yn fy llongyfarch ar fy medr fel cogydd.

'Oni chymer (Pengwern) seibiant,' medd Roberts, 'ni welaf sut y medr ymuno â ni mewn pwyllgor o'r cenhadon na sasiwn eto.'

LIWSI: Dau gan medr ar 'y nghefn.

tybed a fydd yr ysbryd prydeinllyd a gafwyd gan chwaraewyr cymru yn ennill y dydd ar draul medr dechnegol fel a welwyd gan y tîm o'r cyfandir?

Baulch fydd yn rhedeg yn y râs 400 medr tra bydd Iwan Thomas yn gorfod bodloni ar le yn y râs gyfnewid.

dichon y byddai 'r llif wedi ailgydio ynddi oni bai fod cangen braff a thrwchus o helygen yn tyfu hyd at ganol yr afon, hanner medr uwchben y dŵr ^ r, a brigau deiliog yn disgyn oddi arni i 'r afon yn grafanc am long ffred druan.

Mae trwch yr eira - cymaint a hanner medr o ddyfn- der - yn rhwystro'r baeddod rhag crwydro'r wlad ac felly yn eu cyfyngu i un ardal arbennig.

`Dyna ferch sy'n medru rhedeg!' Doedd hyn ddim yn syndod oherwydd Debbie oedd pencampwr yr ysgol am redeg wyth can a phymtheg can medr.

Cyfrinach medr Dafydd wyneb yn wyneb â Goliath oedd ei ymwybyddiaeth o'i ddiffyg maint a'i ddiffyg nerth.

Canlyniad hyn yw y medr yr awdurdodau gyflwyno pob math o reolau newydd, megis gofyn i athrawon dagw ffeil bersonol ar bob un o'u disgyblion, gan wybod na fydd unrhyw wrthwynebiad o du'r athrawon rhag ofn i hynny gael ei ddehongli fel amharodrwydd i fod yn driw i'r cyfansoddiad.

Felly rwy'n dal i gredu y medr y cadeirydd Cymraeg - onid e, ni fedrai gyflawni ei swydd mor foddhaol ag y gwna.

Ond mi obeithiaf fy mod yn siarad yn ddifalais ac mor wrthrychol ag y medr un mor ffaeledig â mi.)

Rydym i gyd wedi cael y profiad rwy'n sicr o ddod o hyd i bob math o bethau bach colledig unwaith y codwn ymyl y carped gan edrych oddi tano; yn yr union fodd ag y medr y daearegwr edrych ar ryfeddodau'r creigiau oddi dan wyneb y tirlun llyfn.

Oherwydd gostyngiad sylweddol yng nghanran y Cymry fu'n mynychu'r ysgolion hyn yn ystod y ddegawd ddiwethaf bu dirywiad ym medr a gafael y Cymry ar eu mamiaith.

HEULWEN: Dau gan medr ar ei chefn ...

Medr y trychfilyn fyw heb ddibynnu ar organeb arall.

yn rhoi yr adain hwyl-debyg enfawr ar ei chefn ar draws y lli ac yn cwffio bob medr i'r rhwyd ...

Y cyngor gorau y medr neb ei roi i chi yw pwyso arnoch i fynd a rhywun profiadol gyda chi, yn enwedig felly pan fyddwch yn prynu'n ail law.

Rhag i neb fedru gwneud ensyniadau fel hyn amdano, rwy'n siwr y medr dderbyn fy awgrym caredig, a pheri ail-hysbysebu'r swyddi hyn, gan ddwyn y gwynt o hwyliau pob beirniaid drwgdybus ac anwybodus ohono, drwy fynegi yn glir y bydd gwybodaeth o'r Gymraeg yn hanfodol i unrhyw benodiad.

mesurodd yn ei feddwl oddeutu ugain medr rhyngddo a 'r bachgen, i lawr yr afon a thua hanner y ffordd ar ei thraws, a da hynny.

Er mwyn achub y diwylliant hwnnw y mae awdur dan bwysau i sgrifennu llyfrau ac i gyfrannu llithiau nad ydynt y gwaith gorau y medr ef eu gwneud.

Yn ffodus mae gweithwyr y gwasanaethau achub, trwy eu medr a'u dewrder yn medru goresgyn pob math o broblemau er mwyn achub bywydau.