Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

meirionnydd

meirionnydd

Tân ym moliau Gwylliaid a barodd iddo golli Meirionnydd ac Ardudwy a sefydlu tylwyth Llywelyn ap Maredudd yn y mannau hynny...

Tywyn Mehefin 2 Elfyn Llwyd, Aelod Seneddol Meirionnydd; John Lloyd Jones, Cadeirydd Cymdeithas Cefn Gwlad; Graham Worley, cyn-ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol.

Y Bwrdd Hyfforddi sy'n gweinyddu'r profion bellach a Choleg Meirionnydd gyda Llewelyn Evans a Dewi W.

Bu Dewi Wyn Jones, Swyddog Amaeth y Sir cyn ei benodi'n ddarlithydd yng Ngholeg Meirionnydd, a chryn ddiddordeb i hybu aredig fel gweithgaredd i aelodau'r mudiad ar ddechrau'r saithdegau hefyd.

Fe fu cyfraniad y llu hyfforddwyr ledled y Sir ar hyd y blynyddoedd yn amhrisiadwy ac nid gormodedd yw dweud i gannoedd lawer o ieuenctid Meirionnydd elwa'n fawr ar yr hyfforddiant a gawsant er dod yn Amaethwyr a Gwladwyr Da.

Talaith trydedd ran yr Adroddiadau yw gogledd Cymru, siroedd Môn, Caernarfon, Dinbych, Fflint, Meirionnydd a Threfaldwyn.

Estynnodd y Cadeirydd groeso i Bet Morris o Sefydliad y Merched,Meirionnydd.

Fis Rhagfyr, cyfarfu'r Trysorydd, Rheolwr a'r Cadeirydd gyda Mr Gerallt Hughes a Mr Matthews (Cyngor Dosbarth Meirionnydd) i drafod y defnydd o'r ystafell ychwanegol yn Nhywyn.

(ii) Newid enw'r cyngor o Sir Gaernarfon a Meirionnydd i Arfon, Dwyfor a Meirionnydd.

Adroddodd mai cyfuniad o Arfon, Dwyfor a Meirionnydd byddai'r Cyngor newydd.

Ganwyd a magwyd Gwyn Chambers yn Llundain, yn fab i Gymro Cymraeg o Lerpwl a Chymraes o Dywyn, Meirionnydd.

Mae Tai Cymru ar hyn o bryd yn cynnwys Arfon, Môn, Dwyfor, Meirionnydd ac Aberconwy fel ardal weithredu.

Pan y'm dewiswyd gyntaf yn flaenor yr oedd yna bedair gofalaeth ar bymtheg yn Henaduriaeth Dwyrain Meirionnydd.

Bydd lleoliad August i gyd yn Llŷn gyda First Knights ym Meirionnydd am ychydig wythnosau, a'r gweddill wedi ei fflilmio yn stiwdios Pinewood yn Llundain.

Gobeithid cwblhau Adolygiadau Meirionnydd cyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol fis Mehefin.

Cymerwyd cyfrifoldeb am redeg Cymdeithas Tai Meirionnydd Nant Conwy.

Hysbyswyd yr aelodau gan y Cadeirydd fod y Rheolwr ar hyn o bryd yn gohebu a BT i geisio trefnu Rhwydwaith FFon ar gyfer Canolfannau Cynghori Meirionnydd h.y.

Mynegwyd pryder gan swyddogion Neuaddau Pentref Meirionnydd ynghylch y costau uchel o'u cynnal, trethi dwr uchel,a TAW ar danwydd.

Datgelwyd yr wythnos hon y bydd dwyy ffilm gwerth miliynau lawer yr un, yn cael ei gwneud ym Mhen Llŷn a Meirionnydd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau hefyd iddi gael sgwrs a Chapt.Lewis-Jones ynglyn a hyn, ac y teimlai y byddai'n anrhydedd iddo ddyfod yn noddwr Canolfan Gynghori Meirionnydd.

Yn drydydd, trwy gynnull gweithwyr prosiectau amrywiol y sector wirfoddol fel ag a wneir ym Meirionnydd.

Dafydd Wigley yn cadw ei sedd, a Dafydd Elis Thomas yn dod yn drydydd Aelod Seneddol Plaid Cymru trwy drechu Wil Edwards, Llafur, ym Meirionnydd.

Yn sgil y trosglwyddiad hwn ehangodd ardal weithredu'r Gymdeithas i gynnwys Gogledd Meirionnydd, yn benodol ardaloedd Blaenau Ffestiniog, Penrhyndeudraeth, Llan Ffestiniog, Tanygrisiau, Dolgellau a Thywyn.

Offeiriad oedd Edmwnd Prys, yntau, person Maentwrog ac Archddiacon Meirionnydd.