Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

milwyr

milwyr

Yr Almaenwyr yn trechu'r Ffrancwyr a Phrydain ym Mons ac yn anfon eu milwyr yn ôl i gyfeiriad y Somme.

Roedd yn rhaid iddo ffoi o'i gartref rhag llid yr heddlu a milwyr Hussein.

A chan fod archwiliad meddygol rheolaidd ar y merched hyn, yr oedd y drefn swyddogol yn gwarchod rhag i glefyd gwenerol ledaenu ymysg y milwyr.

Plygodd y bachgen i lawr unwaith eto, a phan oedd y belen eira yn dechrau ymdoddi yng ngwres ei ddwylo, anelodd hi at ben un o'r milwyr.

mae'r gwledydd, y milwyr ar arfau yn newid, ond yr un yw'r clwyfau mewnol.

'Roedden ni'n cael ein dal mewn road blocks bob pum milltir, a milwyr yn archwilio'r llwyth.

Ond dywedodd Ethiopia fod eu milwyr wedi chwalu amddiffyn Eritrea a chipio mannau strategol.

Milwyr Rwsia yn cyrraedd Berlin.

A dyma gatrawd o filwyr - dim ond iti eu taro â'r wialen hud 'ma, fe ymladdan nhw fel milwyr byw.'

Yno - yn ymestyn am hanner can milltir, yn ôl y milwyr - roedd ciw o gerbydau o bob math a theuluoedd o bob rhan o Kurdistan Iraq.

'Paid rhag ofn fod y milwyr yn ein gwylio ni.'

Milwyr y ddwy ochr yn cyfnewid anrhegion ac yn chwarae pêl-droed ar ddydd Nadolig.

Chwarddodd un o'r milwyr yn iach a gwaeddodd rywbeth mewn Almaeneg.

Ar waethaf holl ddoniolwch y 'Dad's Army' y gwir yw mai milwyr rhan amser oeddem (di-dâl wrth gwrs).

Milwyr Rhufeinig oedd y cyntaf i ddod â'r grefydd Gristnogol i Gymru.

Pan glywodd hi'r neges, feiddiai hi ddim cri%o gan fod y milwyr yn ei gwylio.

Dyna pam y mae Menem wedi rhyddhau'r rhan fwyaf o'r milwyr a gafwyd yn euog ar ôl y 'rhyfel brwnt' yn erbyn y bobl yn ystod dyddiau'r juntas.

Prin iawn yw'r gwylwyr a allai wahaniaethu rhwng milwyr Irac a milwyr Syria pan fyddan nhw yn llechu yn y tywod.

Roedd milwyr Iran ym mhob man oherwydd yn ystod y rhyfel rhwng y ddwy wlad roedd Iraq wedi ceisio defnyddio'r groesfan ar fwy nag un achlysur er mwyn cael mynediad i Iran.

O flaen porth yr eglwys ac ar gongl yr hen fynwent y codwyd cofgolofn y milwyr, a chofir yr aberth drud hwnnw o hyd mewn cyfarfodydd crefyddol ar Sul y Cadoediad.

Milwyr yn darganfod erchylltra'r gwersylloedd mewn lleoedd fel Belsen a Buchenwald.

Yr Unol Daleithiau yn datgan siom ac yn creu gwasgfa economaidd gan orfodi Prydain i dynnu eu milwyr yn ôl.

Ffanffer ydyw sy'n gorffen yn ddisymwth, fel y gwnaeth, yn ôl y chwedl, ganrifoedd yn ôl pan laddwyd y trwmpedwr a oedd wrthi'n rhybuddio'r trigolion fod milwyr estron y Tartar gerllaw'r ddinas.

Maen nhw'n llawn i'r ymylon o fwydydd a danteithion ar gyfer milwyr y gelyn.

Ond y nef a helpo'r milwyr a geisiai foddio eu chwant trwy gyfathrach â'r merched brodorol, ac o ganlyniad eu cael eu hunain mewn 'anhawster arbennig' ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

Gallai hynny dynnu sylw'r milwyr a chreu trafferthion i'r teulu'n ddiweddarach.

Yn y bôn, roedd rhaid inni gredu os nad oedden ni yno, na fyddai'r milwyr, yr hofrenyddion, y pebyll, y feddyginiaeth na'r bwyd yno ychwaith.

Ers wythnos roedd Therosina wedi gorchymyn ei milwyr i fynd i mewn i wlad y Madriaid i adfer trefn yno _ meddai hi.

Dyna farn amryw byd o'n milwyr hefyd, ac mae tuedd bellach i chwerthin am ben y syniad fod yr Eidalwyr yn 'gynghreiriaid' i ni.

Mae ef newydd fod ym Mharis i ddweud wrth bawb ei fod yn mynd yn ôl i Gymru i hawlio ei deitl a'i ; diroedd fel Tywysog 'Ond pam ddylai'r milwyr Ffrengig hyn ymladd dros Owain, gofynnwn.

Cyrch y 'Dambusters'. Milwyr y Cynghreiriaid yn glanio yn Sisili.

Roedd milwyr eraill yn codi pebyll - rhai glas a gwyn sgwâr a fyddai'n gartref i'r ffoaduriaid tra'u bod yn dal i ofni dychwelyd i'r trefi.

Milwyr Prydeinig yn mynd i Kenya i atal terfysgwyr y Mau Mau.

Buom yn aros yma am amser, heb yn wir fod yna unrhyw reswm amlwg dros hyn, oni bai bod y milwyr ar y ffin yn disgwyl i ragor o geir ddod i'r golwg.

Y 'Riot Act' yn cael ei darllen ym Methesda a milwyr yn cael eu symud i'r dref.

Milwyr Prydeinig yn dianc o Dunkirk.

Daeth y llais o'r tu ôl i'r milwyr, o gysgod y tryc agosaf, mor sydyn ac mor annisgwyl fel y safodd pawb yn ei unfan yn fud ar amrantiad.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Gwrthdaro rhwng Almaenwyr a milwyr Ffrainc yn y Rhur.

Brwydro rhwng milwyr Prydeinig a'r IRA yn Belfast.

Gwyddai oddi wrth yr ychydig lythyrau a ddilynodd nad oedd pethau'n argoeli'n dda i Lynges Prydain yn India'r Gorllewin - Eistaing, a'r Llyngesydd a'i holynodd, Comte de Guichen, yn gyfrwys, y morwyr a'r milwyr yn anystywallt, afiechydon yn rhemp a llong ugain oed fel y Cornwall yn gollwng fel basged.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol 'Y Sul Gwaedlyd' yng Ngogledd Iwerddon pan daniodd milwyr Prydain at orymdaith hawliau sifil yn y 'Bogside' a lladd 13.

Syllodd y milwyr ar ei lygaid hanner agored ac ar y fwyall a gariai ar ei ysgwydd.

Pan gyrhaeddodd y milwyr o boptu'r trên ymffurfiasant yn un rhes yn wynebu Bryn Road (lle'r oedd llawer o fenywod a phlant ymhlith y dyrfa), a dwy res gyferbyn â gerddi High Street.

Codai'r milwyr eu breichiau yn hapus wrth weld awyrennau o Brydain yn hedfan uwch eu pennau yn Dunkirk.

Udodd yn ddwfn yn eu gwddw wrth iddi ymlusgo at y milwyr yn eu lloches.

Mae Cyrnol Grant yn 'y nisgwl i." meddai wrth y milwyr arfog.

Nid oedd gobaith iddo ddianc gan fod milwyr yn gwarchod yr ysbyty fel carchar.

Ymateb a sylwadau Alan Llwyd: Canodd Cynan am y Tad Damien a fu'n gofalu am y gwahangleifion ar Ynys Molókai ym Moroedd y De, ond yn guddiedig-gyfrwys mae'n sôn am y Rhyfel Mawr ar yr un pryd, ac wrth fyfyrio ar aberth eithaf y Tad Damien yn myfyrio ar aberth y milwyr yn y Rhyfel Mawr yn ogystal.

Tadogodd un o'r milwyr y difaterwch ynglŷn â phethau crefyddol ar anallu pregethwyr a chaplaniaid i egluro'r gwirioneddau Cristionogol mewn iaith ddealladwy.

Oedd y rhyfela rhwng cefnogwyr y Brenin a milwyr y Senedd drosodd bellach?

Wrth i'r fyddin nesu, aeth y gwerthwyr a'r prynwyr yn ddistaw gan wylio'r milwyr estron yn mynd drwy'r porthdy.

Edrychent yn drefnus iawn, yn union fel milwyr mewn rhes.

Gyda charfan o osodwyr plât yn y blaen, rhuthrodd y picedwyr at yr heddlu a'r milwyr, gan lwyddo i ailfeddiannu'r groesfan Gofynnodd y Capten Burrows i Thomas Jones ddarllen y Ddeddf Derfysg, ond-gwrthododd Jones gan nad oedd y trais yn ddigon i gyfiawnhau gwneud hynny.

Deuai milwyr proffesiynol yno i'n haddysgu, a'r rheini'n gofalu bob amser ein bod yn cael ein hymarfer yn galed a thrylwyr.

Doedd neb am symud y blociau anferth o goncrit a rwystrodd y milwyr Sofietaidd rhag cipio'r adeilad bryd hynny.

Terfysgoedd Tonypandy a phlismyn a milwyr yn ceisio cadw trefn.

Mae milwyr Israel wedi arestio 15 o aelodau o filisia Fatah ar amheuaeth eu bod wedi ymosod ar filwyr a phobol Israel.

A'r achos - eu gwrthwynebiad i orchymyn y Senedd iddyn nhw a'u milwyr derfynu eu gwasanaeth a gwasgaru!

"Dim un symudiad, y dihirod!" Clywodd Jean Marcel lais Henri yn gweiddi ar y milwyr.

Cyfarfu ynadon y dref i drefnu iddynt hebrwng y milwyr drwy gydol y dydd; penderfynasant ymhellach gau tafarnau yng nghyffiniau'r orsaf rheilffordd am ddau o'r gloch y prynhawn, a'r gweddill yn ardaloedd eraill y dref am naw o'r gloch y nos.

Er bod pedwar deg wyth wedi marw allan o bron i bymtheg can o garcharorion, morwyr a milwyr a gludwyd mewn un ar ddeg o longau, roedd Capten Arthur Phillip wedi cyflawni un o fordeithiau enwocaf hanes y mor, dros bymtheng mil o filltiroedd heb golli'r un llong.Roedd y marwolaethau'n llawer mwy yn y llyngesau a'i dilynodd oherwydd gorlwytho, prinder bwyd, creulondeb annynol ac afiechydon a oedd yn deillio'n anorfod o'r sefyllfa ar y llongau, a'r ffaith bod y fordaith mor hir.

Anodd esbonio rhagfarn (heb sôn am ddirmyg a chasineb) amryw o'r swyddogion a'r milwyr at yr Eidalwyr.

Roeddet yn ofni y byddai golau dy ffagl yn tynnu sylw'r milwyr, ond fe fyddai'r golau wedi dy alluogi i weld y cleddyf miniog a oedd yn hongian o'r nenfwd.

Yr Almaenwyr yn trechu'r Ffrancwyr a Phrydain ym Mons ac yn anfon eu milwyr yn ôl i gyfeiriad y Somme.

Dyw'r Gyrcas ddim yn cael yr un hawliau â milwyr Prydain er eu bod yn gwneud yr un gwaith," meddai.

Cyfeiriais eisoes at drefniant yr Awdurdodau Siapaneaidd fod nifer o ferched o blith y Koreaid yng nghyrraedd y gwersylloedd yn hwylus at ddifyrrwch rhywiol milwyr y Fyddin Imperialaidd.

Ar y creigiau o'n blaenau gwelwch y bilidowcars a'r fulfran, yn sefyll fel milwyr ar wyliadwriaeth, yn barod i godi a gwibio o fewn trwch blewyn i'r ewyn ar sgwat am bryd blasus.

Ond roedd yn rhaid i'r milwyr a oedd ar wyliadwriaeth yn y tŵr cyfagos edrych i'r cyfeiriad arall am ychydig funudau, wedyn ...

Cliriwyd y ffordd gan y fyddin ond dilynai protestwyr y trên ar hyd y cledrau tra dychwelai'r milwyr i'r orsaf.

Lle methodd y milwyr, fe all hi lwyddo.

Wrth i'r wawr dorri roedd milwyr, a cherbydau arfog Israel yn croesi'r ffin yn ôl i ogledd eu gwlad.

"Brysiwch, mae milwyr yr Almaen yn chwilio amdanoch ym mhob tŷ yn yr ardal." Sleifiodd y peilot o Brydain allan trwy ddrws y cefn.

Mae milwyr ym mhobman, yn paratoi i fynd ar fyrddau'r llongau hwyliau.

Milwyr a thanciau o Rwsia yn goresgyn Prag.

Mae'r ddau'n ymladd byth a beunydd yn Ffrainc am fod y Brenin Edward III o Loegr yn mynnu mai fe biau tiroedd arbennig yn Normandi, Anjou ac Aquitaine yn Ffrainc.' 'A beth am y milwyr Ffrengig cyffredin?' 'Maen nhw'n meddwl bod Owain yn filwr gwych.

Cychwyn o Villa Vasto am un o'r gloch yn y prynhawn, a chael fy nghludo gan Americanwr cymwynasgar bob cam i'r Autostrada;~ Yn ystod yr ymgom fer rhyngom, dywedodd ei bod yn gwbl ddealledig na châi neb o'r milwyr Americanaidd, oedd wedi bod yn ymladd yn Ewrop, ei yrru i faes y gad yn y Dwyrain Pell.~erdded am bedair milltir o Torre Annunzato hyd o fewn dwy filltir i'r mynydd.

Roedd y cwbwl ar dâp - y dagrau, y gweiddi, menyw'n llewygu dan y gwres a'r emosiwn, wynebau oer a gynnau cadarn y milwyr Israelaidd, a baner y wladwriaeth Iddewig yn chwifio'n herfeiddiol ar dir y daeth yn amlwg imi nad oes ganddynt y bwriad lleia' o'i ddychwelyd i'w wir drigolion.

Un o'r dosbarth hwnnw o ferched yn Korea y gofalai'r Awdurdodau Siapaneaidd eu cadw'n hwylus i bwrpas difyrrwch y milwyr.

Milwyr y Cynghreiriaid yn glanio yn Sisili.

Mi fyddai'r milwyr yn cael eu defnyddio mewn cyfnod o argyfwng.

Cafodd y sant ei gornelu â'i gefn at y môr, ac roedd y milwyr yn gweiddi am ei waed gan nesu'n fygythiol.

Yna sylwodd y milwyr mai ymladd yn erbyn ei gilydd a wnâi'r creaduriaid.

Roedd yn rhaid iddo gael sylw'r milwyr oddi ar eu gwaith am eiliad.

Er gwaethaf drewdod y llygoden a'i hymdrech i gosi dy drwyn, llwyddaist i gadw'n hollol lonydd wrth i un o'r milwyr gerdded atat.

Yn ôl un o'i ffrindiau, roedd milwyr hunangyflogedig o Yemen, y Sudan, a hyd yn oed Iorddonen, yn rhan o fyddin Iraq, gan fod cymaint o filwyr Saddam wedi ffoi am eu bywydau.

Winston Churchill oedd cocyn hitio pawb wedi i streic y Cambrian ddarfod: 'Oedodd yn rhy hir cyn danfon y milwyr i fewn', meddai perchnogion y pyllau glo; 'buasai'n well iddo ddefnyddio'r fyddin ar bob adeg, yn hytrach na'r heddlu', honnodd ASau Torlaidd a Rhyddfrydwyr asgell-dde.

Nhw oedd y rhai a oedd ychydig is na'r gwleidyddion ond yn llawer mwy pwerus; yn cyrraedd meysydd brwydro ychydig wedi'r milwyr ac, weithiau, ychydig o'u blaen.

Nid yw'n syndod fod plant ar ben heol yn ceisio denu milwyr i gysgu gyda'u chwiorydd - a'u mamau hefyd, fel y clywais.

Er gwaethaf cyntefigrwydd eu harfau ac offer soffistigedig milwyr Therosina, roedd y Madriaid yn ymladd yn eu cynefin ac yn gwybod sut i'w ddefnyddio i'w mantais Serch hynny, roedd colledion y llwyth yn enbydus ac ni roddwyd unrhyw gymorth i'r rheini a anafwyd.

Milwyr o Korea a osodwyd yn lle'r rhai Siapaneaidd.

Roedd yn angenrheidiol, meddai, i'r milwyr gael lle i ymarfer tanio'u magnelau mawrion cyn mynd i ryfel, ac roedd blaenau cymoedd ac ucheldir Epynt yn ddelfrydol ar gyfer ymarferiadau o'r fath.

Mewn memorandwm at y Pwyllgor dywedodd fod presenoldeb milwyr arfog yn ddigon i ddofi dynion terfysglyd, er hynny '...' .

Ymddengys i Thomas Jones lunio cynllun cadoediad, lle byddai'r ddau drên a gyrhaeddodd nos Iau yn cael mynd trwy'r groesfan, pe byddai'r milwyr yn cilio i'r orsaf am bymtheng munud.

Teg dweud mai rhwystredigaeth oedd cymhelliad rhai o'r milwyr - chwilio am gyfle i gael blas ar ymladd go iawn cyfle na chafodd y marines Prydeinig yn ystod Rhyfel y Gwlff pan oeddent yng Ngogledd Iwerddon.

Prif swyddog y milwyr yn Llanelli erbyn hyn oedd yr Uchgapten Brownlow Stuart.

Galwyd milwyr i setlo'r helynt a gododd ar achlysur praw arweinwyr y gweithwyr, a saethwyd pedwar o'r dorf a ymgynullasai - dau ddyn a dwy wraig.

Prin oedd y milwyr hynny a wyddai lawer o hanes y Cwrdiaid, ac, eto, roedden nhw'n barod i fentro'u bywydau drostynt.

Ond roedd yn anodd bellach i adael Bethlehem; doedd yr un car yn cael mynd allan o'r dref oni châi ei archwilo yn gyntaf a derbyn sÚl bendith milwyr y rheolfa wrth iddo fynd i mewn i'r dref.

Brwydro, lladd ac anafu mewn terfysgoedd enwadol yng Ngogledd Iwerddon a milwyr Prydeinig yn ceisio cadw'r ddwy ochr ar wahân.

Er hynny, roedd milwyr yr Almaen yn barod amdano.