Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

mwya

mwya

"Allwch chi ddim dweud 'fuck ' yn Gymraeg, ond mae ' n dderbyniol yn Saesneg," meddai, gan roi'i fys ar un o'r elfennau mwya' rhyfeddol yn sgandal Cwmglo hefyd.

Mi ddaw 'na lythyr mwya sydyn yn amal iawn'.

Castell Nedd oedd y tîm mwya creadigol a bywiog.

Prin y gallai fod yn fy nghofio - un o'i fyfyrwyr mwya trwsgwl a lleiaf dawnus.

"Y polisi mwya' effeithiol yw glynu at yr egwyddor fod pawb yn adnabod pawb; mae'n well na dibynnu ar dechnoleg yn unig." Ar ôl Nottingham, mae Ysbyty Mynydd Bychan, o leia', yn gwneud yn siwr fod unrhyw rybuddion yn mynd i dadau hefyd ...

Llywodraeth De Affrica yn penderfynu cyflwyno'r awenau i lywodraeth â mwya frif du.

Dydi ras i ffilmio'r lluniau mwya' trawiadol o ysglyfaeth ddiniwed newyn ddim yn ras braf i'w gwylio.

Y drwg mwya oedd fod Malcym erbyn hyn wedi dechra ymddiddori rhyw gymaint yn ei waith.

Mewn teledu, fel ar y papur lleol mwya distadl, nid yw gwerth stori yn newid o gwbl.

Mae'n rhaid i'r amaethwr drin ei ddefaid ond rhaid gwneud hynny yn y modd mwya diogel iddyn nhw hefyd, meddai llefarydd ar ran Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr.

Ond mwya tebyg, ar yr arian mawr y mae eu llygaid nhw'n go iawn.

Wrth roi help llaw i ddadlwytho un o'r hofrenyddion a oedd yn cludo cymorth i'r mynyddoedd, cefais deimlad annifyr mai dyna o bosib' fyddai fy nghyfraniad mwya' gwerthfawr i dynged y Cwrdiaid.

Po arafaf y bo'r dwr yn anweddu, mwya'n y byd y bydd y crisialau.

O ystyried pethau fel yna, roeddech chi'n sylweddoli wedyn eich bod chi yn un o'r llefydd mwya' peryglus ar y ddaear.

Y tu cefn i'r straeon doniol, mae yna ochr arall ac, wrth fynd i ffilmio mewn gwersyll haf i blant mwya' addawol y wlad, y cefais i fy mhrofiad mwya' ysgytwol yn Libya.

Dim ond meddwl ei fod o'n fawr mae hi, rhaid iddi gofio mwya'n byd fydd rhywbeth i'w weld o bell, lleia'n byd fydd o o'i gael yn eich llaw.

Roedd ein hamheuon i'w cadarnhau cyn hir yn y modd mwya dramatig.

Yma y mae Ysgrifennydd Cefn, Eleri Carrog, ar ei mwya' beirniadol.

Pan oeddwn in chwarae doeddwn i ddim y chwaraewr mwya ar y cae o bell ffordd.

Tasg Ioan a Rhian ydy dewis y straeon gorau a'r rhai fydd o'r diddordeb mwya i bobl ifanc.

Nododd sawl athro bwyntiau canmoliaethus a manwl: ...wedi llwyddo dehongli `jargon' y CC mewn termau dealladwy a chlir.....`themau trawsgwricwlaidd', `deimensiynau traws- gwricwlaidd' a `cymwyseddau trawsgwricwlaidd' yn enwedig...; dyma un o'r pecynnau mwya ymarferol a defnyddiol a dderbyniwyd gan yr adran erioed...

Ond cyn mentro i'r byd actio roedd yn un o sêr mwya' disglair y byd adloniant ysgafn yng Ngorllewin Morgannwg ac yn arfer canu gyda neb llai na Bonnie Tyler a aeth ymlaen i gael hits enfawr gyda 'Lost in France' a 'Total Eclipse of The Heart'.

Darlunia'r baneri y pethau mwya gwerthfawr i'r gwragedd a'u cre%odd.

A mae e'n sgolar gyda'r mwya'r ffor' hyn ac yn siarad lot o ieithoedd.

Ond ei rhinwedd mwya' oedd ei bod hi yno'n barhaus.

Un o'r profiadau mwya' ysgytwol i mi oedd ymweliad â Cheung Euk, sef y `killing fields' enwocaf ar gyrion Phnom Penh.

Mwya mae Mark Hughes yn chwarae'n y tîm lleia o siawns fydd 'na i Nathan Blake i chwarae.

Y rheolwr mwya llwyddiannus yw'r Albanwr Syr Alex Ferguson.

Fo ydy'r bygythiad mwya.

Ond mi ddywedaf hyn, Mr Ernest, mai y sbort mwya' gawsoch chi heddiw oedd gweld fy ngheffyl yn torri ei goes, a minnau yn cael fy nhywlu i'r ffos.'

'Dydi teulu Pant lwynog ddim gyda'r mwya cyfeillgar.'

Falle nad oedd e'r perfformiad mwya gwefreiddiol erioed ond doedd dim o'i angen.

Ein hundebau llafur ni yw'r rhai mwya' pwerus yn Ewrop, a chyn bo hir bydd pobl Dwyrain yr Almaen yn mwynhau'r un safonau byw â phobl Gorllewin yr Almaen.

Y rhyfeddod mwya oedd mai'r unig losgiade gês i oedd o dan 'y nhraed, lle'r oedd y saim wedi tasgu ar y carped.

Ni oedd y cynta' i wneud y fath beth yn Ciwba a dyna'r ymateb mwya' a ges i i unrhyw raglen erioed - roedd fel pe bai naws Ciwba wedi cydio yn nychymyg pobl.

Bryd hynny hefyd, fe gafodd pobol leol waith ac enwognwydd fel ecstras, gyda helyntion dau o gymeriadau mwya' lliwgar Caernarfon ar y pryd - Wil Napoleon a Mons - yn dod yn rhan o chwedloniaeth y Cofis.

Y peth mwya tebygol ydi bod un o'r gweision wedi gadael drws y celloedd heb eu cloi, a'u bod nhw wedi llithro allan a chael hyd i guddfan mewn rhyw fwthyn dinod yng nghanol y goedwig.

"Mae tagio'n rhywbeth mecanyddol, gormesol." Yn y pen draw, yn eironig, mae'r ateb mwya' poblogaidd yn gallu ateb y ddau angen.

Be sy'n ddiddorol, wrth gwrs, yw mwya i gyd mae o'n sgorio, mwya i gyd o bobol sy'n mynd i ofyn pam nad ydy o yn chwarae i Gymru.

"Yn anffodus, y mwya' diogel ydi rhywle, mwya' amhersonol ydi'r lle," meddai Nigel Aubrey o Ysbyty Glangwili.

Fedrai Ynot Benn ddim aros y dydd pan welai Affos y Brenin yn gosod carreg sylfaen y Casino Newydd a'r ddau fwldoser mwya'n y byd o bobtu iddo, yng nghanol y Lotments.

Ni chai enllib, ni chai llaid Roddi troed o fewn i'w tre Chwiliai 'mam am air o blaid Pechaduriaid mwya'r lle.

Gyda'r mwya o bleidleisiau erioed wedi eu bwrw maen argoeli'n noson wych.

Tybiaf mai'r peth mwya pleserus oedd yr adeg hynny pan fyddem yn dawnsio - ddim i'r cyhoedd - ond i'r dawnswyr eraill oedd yno.

Fy enaid, gwêl i ben Calfaria Draw, rhyfeddod mwya' erioed, Creawdwr nefoedd wen yn marw A'r ddraig yn trengi tan ei droed...

Mae Ethiopia wedi diodde eu colledion mwya" mewn diwrnod ers iddi ailddechrau'r rhyfel bythefnos yn ôl," meddai.

Yn naturiol, mi aethon ninnau yn y car i weld y lle ac yno y gwelais un o'r golygfeydd mwya' trawiadol.

Ar Sain Helen bydd dau dîm mwya llwyddiannus Cymru yn Ewrop - Abertawe a Chaerdydd - ben-ben a'i gilydd.