Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nawr

nawr

Nawr gall tair cenhedlaeth fwynhau trysorau Llyfr Mawr y Plant yn y Mileniwm nesaf a rhannu'r profiad darllen unigryw hwn unwaith eto.

ac mae Proffesor Dalton wedi awgrymu y gallech chi a'ch teulu gael y tŷ 'ma nawr - gan fod tai'n brin iawn yn y pentre 'ma, ac fe fydd rhaid i chi gael rhywle ..." "Fe fyddwn i'n falch iawn o gael y tŷ os yw e'n wag, Cyrnol Grant.

'Mae'n bwysig, nawr, bod ni'n aros yn yr Adran Gyntaf yn y dyfodol.

Bydd y Grwp Addysg nawr yn dechrau ymgyrch gref yn erbyn Unben Addysg Cymru a'r Quangos, a thros Gyngor Addysg i Gymru.

Mae Villa nawr wedi codi i'r pumed safle ac Everton nawr yn bymthegfed.

Tro'r ail garfan nawr, a dysgais am dair wythnos eto, a sioe ar ei therfyn fel o'r blaen.

"Rwyt ti'n siarad fel Methodsyn nawr, grwt!" atebodd.

"Mae e wedi ei anfon i Dy'r Arglwyddi nawr, ond mae gen i deimlad y bydd yn cael ei anfon nôl i Dy'r Cyffredin.

Wi'n dweud hyn am 'i bod hi wedi gofyn i ti helpu gyda threfniade'r angladd - a chan fod rheiny nawr ar ben, fydd gen ti ddim esgus dros alw'n rhy amal yn Maenarthur.'

Roedd hi'n dechrau tywyllu nawr a doedd e ddim yn hoffi bod tu allan yn y tywyllwch ar ei ben ei hun.

Holl ddigwyddiadau'r noson cynt; breuddwyd llygad Duw, ei chynnwrf gyda'i thad, ymdrech y gof i ymgrogi a nawr eto llais bach Robin a llythyr Hannah.

Yr oedd hi'n dechrau nosi nawr ac ni allent weld ond ffurf y tŷ mawr rhyngddynt â'r awyr, rhiw silŵet llwyd ar "sgrin" ruddgoch y machlud tua'r de-orllewin.

Fel y gwelwch chi mae ffaith a ffuglen, yn ogystal â'r hyn a ddigwyddodd gynt a'r hyn sy'n digwydd nawr, wedi cael eu cydblethu yn y stori ryfedd ac enwog hon.

Dyma fe 'nawr yn gorfod sefyll wrth groesfan ddwyreiniol Llanelli cyn mynd i mewn i'r orsaf am arhosiad arall o ddeng munud.

Dwi isie esboniad nawr.

'Rydyn ni'n siarad am 37 o chwaraewyr nawr,' meddai.

Fy rheswm dros ddibynnu ar y plu yma yw fod yr Arian Glas yn bluen oleu a'r Ceiliog Hwyaden Corff yn dywyll Beth bynnag fydd amgylch lliw gwiniadau'r tywydd a ffansi'r sewin mae'r ddau ddewis nawr gennyf ar yr un blaen llinyn.

Wy a Dyff 'di hala ffortiwn fan hyn dros y blynydde a ma'r Karen fach 'na sy'n berchen y lle yn neud mwy byth o ffortiwn nawr.

Mae goff ar gael i fwy o bobol yng Nghymru nawr, ond mae'n dal i gael ei gweld falle'n elitaidd.

Fe allwch chi eu gollwng nhw'n rhydd nawr.' Heb betruso am eiliad aeth y cwn yn syth at y parsel brown mawr.

Wnaiff siarad ddim ei helpu hi nawr." "Ond fe allai siarad am y peth ein helpu ni." "I beth mae eisiau help arnom ni?

'Ond mae tamed bach o siap yn dod arnon ni nawr a mae'n rhaid i ni gryfhau rhai safleoedd eraill yn y garfan.

Llwyddes i ffeindio Craig drw fy mowyd." Ymlaen wedyn: "Wen i'n darllen y Beibl drwddo o'r dechre i'r diwedd pan wên i ar y môr ond nawr fydda i yn cadw at y Salme a'r Testament Newydd.

Nawr fe wyddwn i, Yorath a rhai o'r chwaraewyr eraill fod Mickey yn casa/ u hedfan ac roedd 'na daith hir iawn o'n blaene ni.

Yr oedd taid a nain arfben eu digon yn cael cwmni'r ddwy, ac mae hiraeth ar eu hol nawr y maent wedi dychwelyd adref.

Roedd hi'n bryd mynd nol yno nawr.

Yng ngoleuni'r newidiadau sydd ar y gweill o ran newid ffiniau a swyddogaeth unedau llywodraeth leol, nawr yw'r amser i bwyso am y ddarpariaeth benodedig hon.

Mae'n rhaid trafod y peth 'fel busnes' nawr a daw geiriau fel 'cynyddu' ac 'elw' a 'chredyd' ac 'ail-fuddsoddi' yn rhan o'u siarad beunyddiol.

Mae Abertawe nawr wedi disgyn i'r 19ed safle yn y tabl.

"Paid, cariad, 'thal dagrau ddim nawr.

Trueni iddi ddod i'r stapla nawr, grwgnachodd wrtho'i hun - dim ond pum munud arall a bydda fe wedi mynd ar garlam tuag at lethrau Mynydd Llangatog ac fe byddai hi wedi gorfod aros amdano nes y dewisai ef ddod nol ac erbyn hynny fe fyddai'n rhy ddiweddar i gychwyn nol i Benderin.

Roedd yn anodd credu fod y rhai oedd yn gyfrifol, nid yn unig wedi osgoi cael eu cosbi, ond nawr yn cael eu cydnabod gan fwyafrif llywodraethau'r byd fel gwleidyddion cyfreithlon.

`Hwrê - nawr beth sydd yn ...?' Tawelodd y lleisiau.

Ond ble mae nawr?

Mae hi'n aros gyda Doctor Wills a'i howsciper nawr ers angladd 'i gŵr.

Nawr, nid moesoli yn erbyn benthyca arian yw pwrpas hyn o druth.

Ond nawr, wedi ichi gael ryw hwb bach, does dim dal arnoch chi', chwedl Mona wrth iddo droi'n fwyfwy hyderus.

LIWSI: (Tra'n symud) Hynny ydi, down i ddim yn disgwyl iddyn nhw ymddwyn yn union fel gwnaethon nhw nawr.

Fe guron nhw Grimsby neithiwr, 4 - 1, a maen nhw nawr bedwar pwynt ar y blaen i Bolton gyda thair gêm ar ôl.

Mae'n edrych yn annhebygol nawr y bydd Lee Trundle yn chwarae eto i Wrecsam y tymor hwn.

Er hynny, roedd prydferthwch rhai o ferched y cwmni a oedd nawr yn trefnu i wersylla ochr yn ochr a'r Senwsi yn syfrdanol ac annisgwyl.

`Mae'n rhaid i ni eu helpu nhw nawr,' meddai Gunnar, gan edrych i weld a oedd criw'r hofrennydd yn fyw ar ôl taro'r môr.

Llanelli a'r Athrofa sydd nawr ar waelod y tabl.

Rhaid cyfaddef fod y ci yma nawr rywsut yn clytio peth ar ei unigrwydd chwithig ar ol colli'i wraig.

Yn hardd a galluog ond heb un ffrind a allai fod wedi trafferthu digon i gyflawni'r ffafr syml o'i chadw'n fyw..." "Paid." "...All siarad o nawr hyd Ddydd y Farn newid dim ar y ffaith mod i wedi'i lladd hi, cyn sicred a phe bawn i wedi suddo cyllell ynddi a throi'n llafn yn y clwyf." "Roeddwn i'n amau.

Fy nheimlad i oedd mai dim ond hyfforddwr o'r peder gwlad alle gael ei ddewis ond maen amlwg nawr nad felna mae hi.

Dydy canlyniad Cymru, yn colli 3 - 0 yn Portiwgal, ddim yn ymddangos cynddrwg nawr.

Nawr maen nhw'n awchu am gyfle arall.

Mae'r Gymdeithas wedi galw ar i Gynulliad Cenedlaethol Cymru wneud safiad dros ddyfodol addysg yng Nghymru, ac yn galw arnynt nawr i ddangos ei hanfodlonrwydd fod Cymru'n cael ei hanwybyddu, unwaith yn rhagor, ac yn gorfod dilyn syniadau Lloegr.

Ble Rydw I Nawr?

Proses a dderbyniem fel cwrs bywyd ymhen y blynyddoedd, ond nid nawr, ddim ym misoedd cyntaf ein cariad pan ddylem ddal i fod yn llawn o'r rhyfeddod hwnnw a lanwodd y dyddiau oddi ar i ni gwrdd.

'Mae jyst yr amser nawr i Mark Hughes i roi nhw mewn a gweld mor dda maen nhw'n gallu gwneud.

Fe enillodd Caerdydd ddydd Sadwrn dan reolaeth newydd a mae'n bwysig nawr bod nhw'n dechrau mynd am y bencampwriaeth.

Wedi dychryn mae e Aeth Mali, ei fam, i'r Infirmary neithiwr.' Ni bu ganddi erioed awydd na dawn i siarad â phlant bach lleiaf y Teulu, ond nawr roedd Amser ei hun fel pe bai wedi sefyll o'i chwmpas a chlywodd ei llais ei hun yn cysuro'r un bach: 'Mae popeth yn iawn, Robin, bydd dy fam yn dod 'nôl atat cyn bo hir.

Mae tynged Caerdydd nawr yn eu dwylo nhw'u hunain.

'Co ni nawr ar bwys y siop tsips.

Ar ddechrau'r saithdegau roedd yna duedd i feriniaid llenyddol Gorllewin yr Almaen ynghynt wawdio'r awduron hynny a oedd gynt wedi mynnu mai gwleidydda uniongyrchol oedd yn bwysig uwchlaw dim, ac a oedd nawr yn dychwelyd at lenydda wedi gweld methiant eu dyheadau.

Er cymaint fy ngofidiau yn Nhrefeca fe roddwn weddill fy mywyd nawr i ddod nôl.

Roedd yn gryn sialens, ond nawr, 12 mis yn ddiweddarach, gallwn ddatgan ein bod wedi cwrdd â'r sialens a hynny'n deilwng iawn.

Yn seremoni wobrwyo Roc a Phop Radio Cymru 2000, enillodd Geraint Jarman wobr unigryw am gyfraniad oes i'r byd cerddorol yng Nghymru, a nawr mae S4C ar fin darlledu rhaglen arbennig i nodi ei gyfraniad anhygoel.

Galwn nawr ar i bob Cyngor Unedol arall ddilyn esiampl Ceredigion trwy greu Cynllun Addysg Cymunedol, sefydlu Is-Bwyllgor Datblygu Addysg Gymraeg, a hybu datblygu Fforwm Addysg i Gymru.

Byddaf nawr yn disgwyl ac yn hiraethu am ateb oddi wrthyt.

Mae nawr yn bedwar o'r gloch y prynhawn.

Roedd ei siwt dipyn bach yn rhy fawr iddo nawr oherwydd roedd ychydig o flynyddoedd wedi mynd heibio er y tro diwethaf y gwisgodd hi.

Nawr, roedd ganddyn nhw lolfa, ystafell fwyta, tair ystafell wely, cegin a thy bach.

mae'r record yma wedi aros am sbel fach nawr, meddai Robert wrth y Post Cyntaf y bore yma.

A pheidiwch a bod yn ddierth, da chi!' 'Ie, cofiwch nawr - galwch bob tro fyddwch chi'n pasio heibio i'r Llety!

Roedd plant yn gallu ei ddeall, ei fwynhau a'i werthfawrogi pan dueddai ambell adolygydd, efallai, i amau hynny nawr ac yn y man.

Dim ofn, er mwyn popeth, dim ofn, ofn fuasai'r teimlad mwyaf anaddas nawr.

`Fe allwn i neidio allan nawr a buaswn i'n ddiogel,' meddai Bob wrtho'i hun, `ond beth fuasai'n digwydd i'r lori - a beth fuasai'n digwydd i'r holl wragedd a phlant sydd yn y strydoedd ...?'

Nawr dyna ichi joban ddifyr nad oedd neb yn sôn amdani wrth drafod gyrfa pan oeddwn in gadael yr ysgol.

Garech chi 'i weld e nawr?" Gwrando eto.

"Nawr ewch i'r gwely ac aros yno," meddai'n chwyrn, "os cai ychwaneg o drafferth gyda chi heno, fe fydd yn edifar gennych chi." Y bore wedyn, fe'i dihunwyd gan sŵn llestri yn cael eu gosod ar fwrdd y feranda.

'Nawr, nawr, beth yw'r gwylltu sy arnat ti?

Mae Croesoswallt nawr dri phwynt uwchben Llanelli.

Ond dwi'n siwr nawr, fis yn ddiweddarach, ar ôl cael amser i eistedd lawr a meddwl, y bydd e - os daw'r alwad ffôn - yn cael gair gyda'r wraig a phenderfynu wedyn.

Roedd y dynion wedi cilio 'nôl i'w gwersyllfa, heb benderfynu sut i weithredu, ond nawr neidiasant ar eu traed a rhedeg, pob un yn ôl ei nerth, tuag at eu gwaredyddion, a'r clwyfedig yn olaf, a'r gwaed o'r rhwymyn trwsgl am ei law ddarniedig yn ddafnau cochion ar y ddaear.

Nawr, y peth cyntaf yw paratoi swyn ar gyfer tyfu cynffon cath.

Nawr, mae'r dyn trwsio sosbenni yn gall iawn ac yn gwybod llawer o bethau.

"Rwyn teimlo'n dda iawn, nawr," meddai wrth BBC Cymru'r Byd. "Chwaraes i'n dda iawn ond methodd Stephen un neu ddwy bêl yn y ddwy sesiwn gynta.

Mae pethau wedi tewi nawr.

'Lwcus eich bod chi wedi galw nawr, ficer,' meddai Marian.

* Beth rydw i eisiau ei wneud nawr?

Caerdydd yw'r unig dîm all eu dal nhw nawr.

Nawr dwy i ddim am i chi gredu'i bod hi'n anfoesol mewn unrhyw ffordd - ond roedd hi'n bropor, boblogedd, a digon o fechgyn yn y pentre fydde'n barod 'i phriodi hi.

Yr un oedd nawr yn bygwth tanseilio'r fuddugoliaeth fawr trwy ymuno yn y gwrthryfel newydd yma.

Nawr, dyma'r ateb.

Nawr 'te, y bêl am eich bywydau.' Estynnodd ei law am y cwdyn, y wên yn llydan ar ei wyneb.

Ei chartref hi oedd y lle nawr, mae'n wir, ond ei thad fu'n gyfrifol am werthu'r lle i Nic yn y lle cyntaf.

Fydd e ddim gyda ni'n hir nawr.

`Nawr amdani ...' Tynnodd linyn y bwa gwydr ffibr yn ôl a saethodd saeth fry uwchben y wal.

Mae Villa nawr yn seithfed yn yr Uwch Gynghrair.

Pethau eraill oedd yn ei boeni nawr.

Gwrandewch ar hwn: Mae rhywbeth da gyda ni nawr, rhag ofn bydd rhyw rhiant, arolygwr neu bwy bynnag eisiau ei weld e...

"Ddim hanner cymin' o flode llonge yma nawr," meddai un, "a sdim profiad o waith sa'r llonge 'da ti, a ma' gneud mastia a rhwyfe a chwche yn waith gwahanol iawn i 'neud rhacane a phladurie a dryse a cherti." Digalon iawn.

Gweledigaeth y Cynulliad Cenedlaethol yw gweithio fel 'bydd y Gymru yr ydym yn ei chreu nawr yn wlad well i fyw a gweithio ynddi yn y dyfodol.'

Rydym wedi galw ar i'r Cynulliad sefydlu Tasglu Technoleg i sicrhau fod presenoldeb technolegol gan y Gymraeg, bod adnoddau electronig yn cael eu creu ynddi ac fod cynllunio ym maes technoleg yn digwydd nawr ar gyfer y dyfodol.

Rhaid i ni nawr wneud yn siwr ein bod ni'n gwneud y pethau syml yn iawn a bod yn gywir yn yr hyn rydyn ni'n drïo wneud.

Gobeithio nawr y galla i fynd mlaen a sgorio rhagor.

Nawr, os deallodd o hyn, mae on gwir haeddu bod yn Brifweinidog.