Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nodau

nodau

Pa nodau a awgrymir gan eich anghenion datblygu personol a phroffesiynol?

Bu'r perthi a'r goedlan yn crynu er diwedd Chwefror gyda sgrech, chwiban a chrawcian, a gollyngwyd pob offer o law i wrando'r deryn du o'i gangen ar y pren ysgawen; ac yn y distawrwydd hwyrnosol, deuai nodau trist y gylfinir o'r ffridd uchaf drwy ffenestr ystafell fy ngwely.

mater gweddol hawdd wedyn oedd i weithwyr y telegraffau yn y ddau ben diwnio eu peiriannau mewn cytgord a'u gilydd, trwy wrando ar y nodau.

Rhifwch y nodau hyn yn nhrefn eich blaenoriaeth.

Efallai yr ychwanegir at eich nodau gwreiddiol drwy'r negydu hwn.

Yr oedd y gramaffôn a gawsai fy nghyfaill Williams yn gyfnewid am gerbyd modur aneffeithiol, yn byrlymu allan nodau prudd-felys "Y Sospan Bach," ac yr oedd aroglau dymunol dros ben yn trwytho'r awyrgylch.

Cafwyd perfformiad ardderchog gan Victoria Safronova y soprano o Israel - bywiog â nodau crisialaidd.

Efallai y byddwch yn teimlo, fodd bynnag, na all y sefydliad croesawu fodloni eich nodau, ac mewn achos o'r fath bydd y trefnydd yn trafod trefniadau eraill gyda chi.

Clywem yn y pellter sŵn nodau pêr.

Byddai athro, er enghraifft, yn siarad â'i gyd-athrawon am broblemau cyffredinol, gan grybwyll y ffaith y byddai rhyw ffurf ar gynllun nodau graddedig o gymorth i'w datrys.

Dylech ystyried eich nodau mewn dwy wahanol ffordd.

(ii) Dylid egluro'r nodau yn glir ac mor fanwl ag oedd modd mewn termau cyfathrebu ymarferol.

Y mae'r mudiad nodau graddedig yn un o'r datblygiadau mwyaf diddorol a fu ym maes dysgu ieithoedd modern yn ystod y cyfnod diweddar - ac yn un o'r rhai a welodd y cynnydd mwyaf yr un pryd.

Dylai ysgolion fod ag agweddau positif, dylent gytuno ar bolisi%au pynciau a gefnogir gan amcanion a nodau, ac fe ddylent weithredu trefniadau cwricwlaidd a threfniadol i gefnogi disgyblion ag AAA.

Canys dwyn yr wyf yn fy nghorff nodau'r frwydr hon.

Nodau Drafft ar gyfer Lleoliad

Yn weinidog ifanc, prynodd 'fwy nag un par o ddillad' gan Daniel Owen, 'gydag ambell ymgom yn yr ystafell fechan yng nghefn y siop.' Bywyd cyfnod Daniel Owen a ffurfiodd Elfed, a chariodd gydag ef, drwy ei oes faith, lawer iawn o nodau diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

A ydynt yn cydweddu â nodau unigol?

Dyma'n fras gefndir ac egwyddorion y mudiad nodau graddedig.

Gellid gwneud hynny o fewn Nodau Cyfathrebol.

Nodau Cyfathrebu.

Dibynna llwyddiant pob lleoliad ar baratoi trwyadl, nodau clir, rhaglen wedi'i negydu a chynllun gweithredu effeithiol.

* A ydyw'r nodau'n rhai gweithredol?

Mwynhewch y profiad a byddwch yn barod i newid eich rhaglen os gwelwch unrhyw beth annisgwyl a all hyrwyddo eich nodau ymhellach.

Beth bynnag yw'r nodau cyfathrebu, gellir eu seilio ar dwf effeithiol - o bont i bont.

Mae cyflawni nodau gwahaniaethedd yn cryfhau'r dulliau dysgu newydd ar draul dulliau traddodiadol.

Mae nodau'n ganolog i'r broses o gynllunio a chwblhau lleoliad llwyddiannus.

O gychwyn a'r safbwynt hwn, cam hawdd oedd datblygu system o nodau tymor-byr, y naill yn adeiladu ar sail yr un blaenorol, a phob un yn gyraeddadwy ar ôl cyfnod cymharol fyr o astudiaeth, a allai amrywio o ran hyd, adnoddau, gallu'r dysgwr, etc.

Gwrandawodd Jean Marcel hefyd, a deuai'r nodau ag atgofion am Nadolig arall iddo; llawer ­ Nadolig arall yn y dyddiau pan nad oedd ofn ar bobl Ffrainc, pan oedd digon o bopeth yn y siopau dros yr W^yl.

Pa nodau a awgrymir gan flaenoriaethau datblygu'r ysgol?

Mae'r lleoliadau gorau'n adlewyrchu'r cydblethiad mwyaf addas rhwng eich nodau personol chi a blaenoriaethau'r ysgol.

Os ceir Nodau Cyfathrebol heb gynnydd cydgysylltiol mewn patrymau brawddegol, rşm yn ôl cyn y Dilyw gyda'r Dull Union.

* trafod unrhyw nodau a all fod gan y sefydliad croesawu ar gyfer y lleoliad.

* A ydyw eich nodau'n rhai DOETH?, h.y.,

Y mae dadansoddiad o nodau uchder ar fapiau AO, fel yr enwau Glan-yr-afon a Rhyd Lydan, yn tystio ymhellach i'r ffaith mai i'r gorllewin o'r llwybr presennol y gorweddai llwybr gwreiddiol Afon Cefni o ad-drefnu'r rhwydwaith traenio crewyd sianelau dwr hollol newydd, sianelau y rhoddwyd enwau penodol iddynt.

Y profiad hwn a roes fod i egwyddorion sylfaenol y trefniant nodau graddedig

Cydweddai'r safbwynt â nodau ymddygiadol y cynlluniau nodau graddedig.

Nodau Cyngor Celfyddydau Cymru i'r celfyddydau yng Nghymru yw bod celfyddydau o'r ansawdd uchaf yn cael eu cynhyrchu yng Nghymru, eu bod ar gael i bobl Cymru ac yn dynodi dyheadau mwyaf aruchel arlunwyr a hunaniaeth ddiwylliannol unigryw Cymru.

Trefniant nodau graddedig yn ei hanfod yw'r Cwricwlwm Cenedlaethol Gosodir deg lefel o dargedau fel nodau i'r plant, ac yn ôl y lefelau hynny yr asesir eu cynnydd.

Gofynnwyd am arian i'r Cyngor Ysgolion i ymgymryd â'r gwaith a sefydlwyd prosiect ymchwil bychan i weld a oedd yna newid agwedd tuag at ddysgu iaith dramor ymysg disgyblion a oedd yn dilyn cyrsiau nodau graddedig.

Creu sefyllfaoedd o fewn ysgol/adran, cynnig syniadau a fyddo'n ysgogi athrawon i dreialu dulliau ac ystyriaethau newydd ac a allai arwain at yr athro fel ymchwilydd, felly, yw un o nodau'r Pecyn.

Bydd angen negydu a chytuno ar y nodau terfynol ar gyfer y lleoliad gyda'r sefydliad croesawu a bydd hynny'n un o ganlyniadau'r cyfarfod cyn-leoli.

hefyd i AEM, a chynrychiolwyr addysg uwch a oedd â diddordeb yn y maes O'r symposiwm hwn y deilliodd y Pwyllgor Cenedlaethol ar gyfer Nodau Graddedig mewn Dysgu Ieithoedd Modern (...) y cyfeirid ato'n ddiweddarach â'r acronym amhersain GOML.

Cyn llunio eich nodau lleoliad yn derfynol, bydd angen i chi eu trafod gyda'ch cyd-weithwyr, y trefnydd lleoliadau athrawon a'r sefydliad croesawu.

Yn yr adroddiad cyntaf hwnnw trawyd nodau y byddai adroddiadau diweddarach yn cydgordio â hwy: un oedd y ffaith - fel y gwelid pethau - nad tlodi oedd wrth wraidd y diffyg truenus yma o ysgolion neu gyfarpar.

Prin bod yn yr emyn lawer o nodau'r Elfed aeddfed, ond y mae'n rhagredegydd i gyfangorff yr emynau mewn ffordd arall.

Nodau Lleoliad:

Nid oes ryfedd felly bod 'cenedl' a 'brenhiniaeth' (neu 'teyrnas', fel y cyfieithir yr un gair weithiau) yn ymddangos yn gyfochrog yn y Beibl, ac i bob pwrpas yn cael eu defnyddio fel cyfystyron - "chwi a fyddwch i mi yn frenhiniaeth o offeiriaid ac yn genedl sanctaidd" Ymddengys i Israel, o sylwi ar y cenhedloedd oddi amgylch, ganfod eu bod o ran eu trefn gymdeithasol yn deyrnasoedd neu'n freniniaethau, a daeth felly i ystyried meddu brenin fel un o nodau cenedligrwydd.

Efallai y bydd gan y sefydliad croesawu ei nodau ei hun ar gyfer eich lleoliad, a bydd angen eu cymryd i ystyriaeth wrth gynllunio'r rhaglen.

Er mwyn cyrchu at ein nodau gorgyffwrdd yn y modd mwyaf effeithiol posib, ymroddwn i weithio'n egniol tuag at greu rhwydwaith effeithiol o ddarparwyr, er lles y defnyddwyr a darpar-ddefnyddwyn.

Gwreiddiau Trefniant y Nodau Graddedig

* trafod y nodau terfynol ar gyfer y lleoliad gyda phawb sy'n gysylltiedig ag ef.

Adran Un - arenwi nodau eich lleoliad

A yw'r gwaith yn cydweddu ag amcanion a nodau'r wers?

Cynlluniwyd y daenlen hon i'ch cynorthwyo chi a'r ysgol i gytuno ar nodau cyffredin ar gyfer y lleoliad.

Efallai fod y wybodaeth mewn llyfr, efallai mewn nodau swn, efallai mewn tonnau a phelydrau goleuni ac yn y blaen.