Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

normal

normal

"Roedd fy nhad yn golier ac mi fu+m i yn gweithio fel Bevin Boy am dair blynedd cyn mynd i'r Coleg Normal ym Mangor.

Estynnir croeso i ddwy fyfyrwraig o'r Coleg Normal i'r ysgol.

'Roedd y rhaglen gyntaf i gyflwyno'r pwnc, trwy gymharu cyfoeth a thlodi a thrwy gyflwyno y syniad o'r hyn sy'n normal - amgylchiadau a sefyllfaoedd y byddem ni yma yng Nghymru yn ystyried yn normal ond sy'n hollol wahanol i'r hyn a ystyrir yn normal yn y byd ar y cyfan yn nhermau incwm, tai, trafnidiaeth, hyd oes ac yn y blaen.

Daeth ei waith fel darlithydd mewn Hanes yn y Coleg Normal, Bangor, ag ef i gysylltiad agos iawn a chenedlaethau o fyfyrwyr ieuanc.

'The normal mystic,' meddai S.

Y mae hi'n medru ennill ei bywoliaeth ac yn byw bywyd cwbl normal.

Lle'r oedd Arabrab, a oedd yn wraig normal ei harchwaeth, er gwaethaf ei hanfanteision, mor hoff o wynwyn a'r Brenin a'i deulu, doedd dda gan Ynot wnionyn o fath yn y byd, mewn llymed nac mewn llwy, mewn cawl nag mewn caws nac, mewn diod na dim.

I'r mwyafrif llethol, os gwyddent amdani o gwbl, rhywbeth od ydoedd, eithriadol, eithafol, y tu allan i lif normal bywyd, a orfodid ar eu sylw o bryd i bryd gan ddarn o newydd neu ddatgan wasg neu ar y radio.

Nododd un ysgol gyfraniad AEM, ac un arall gyfraniad gan Cen Williams (Coleg Normal).

Er enghraifft, bu Owen Prys yn y Coleg Normal, Bangor, a Herber Evans yn y Coleg Normal, Abertawe, ac yn naturiol at ddiwedd y ganrif daw colegau Prifysgol Cymru i'r darlun.

YR YSGOL GYNRADD: Treuliodd dwy fyfyrwraig o'r Coleg Normal fis yn yr ysgol.

Mae'n arwyddocaol, hefyd, mai'r bobl normal yw'r rhagrithwyr, ac mai Daz yw'r un gonest.

Mae Enid a'r teulu wedi ymgartrefu ym Methesda bellach ac mae hi newydd dderbyn ei gradd yn y Coleg Normal.

Edrychai popeth yn normal iawn ...

Fe fu cryn ddyfalu ynghylch tueddiadau rhywiol yr Arlywydd ac, unwaith, fe wahoddodd bump o newyddiadurwragedd o gylchgronau yn yr Unol Daleithiau i dreulio peth amser gydag ef, ei wraig Soffia, a'u saith plentyn er mwyn gweld pa mor normal oedd bywyd y teulu.

Byd y celloedd hyn yn lluosogi'n gyflymach na chelloedd cyffredin ac felly cant eu heffeithio mwy nag y bydd celloedd normal.

Un ffordd, mae'n debyg, fyddai derbyn atgofion Gwenlyn ei hunan o risiau'r George yn y Coleg Normal a dechrau gyda grisiau'n ymdroelli i fyny ac i lawr.

Wrth i ni danysgrifio i'r is-normal a derbyn safonau dwbwl, wrth i ni ddweud celwydd a thwyllo'n agored, wrth i ni amddiffyn anghyfiawnder a gormes, yr ydym yn gwagio ein hysgolion, difrïo ein hysbytai, llenwi ein boliau â newyn a dewis cael ein gwneud yn gaethweision i rai sy'n arddel safonau uwch, sy'n geiswyr y gwirionedd, sy'n anrhydeddu cyfiawnder, rhyddid a gwaith caled.

Bu Zbyszko ar y cwrs Rheolaeth Cefn Gwlad yn y Coleg Normal tan yn ddiweddar, ac yn ymddiddori'n fawr mewn llên gwerin.

Rhoes arweinwyr y genedl, yn lleygwyr ac yn weinidogion, eu hegni gorau glas i sefydlu cyfundrefn addysg Saesneg drwyadl ym mhob rhan o Gymru o'r ysgol elfennol hyd at golegau normal a thri choleg prifathrofaol, a Siarter Prifysgol i goroni'r cwbl.

YSGOL PENYBRYN Croeso: Croesewir dau fyfyriwr o'r Coleg Normal i'n plith.

Y canlyniad yw nad ydynt yn dweud dim, ac mae hynny'n feirniadaeth lem arnom ni, y bobl normal.

Ymestyn project y Coleg Normal (a noddir gan Wynedd) i ysgolion uwchradd gweddill Cymru, a'r sector cynradd.

Yn wir, tybir ei fod yn gweithredu i adfer y corff i'w gyflwr normal pan fo rhyw ddylanwad yn tueddu i'w yrru ar gyfeiliorn.

mae'r rheolwr prosiect david james ar secondiad o'r coleg normal bangor.

Unwaith, gwahoddodd bump o fenywod a oedd yn newyddiadurwyr ar gylchgronau yn America i dreulio peth amser gydag ef, ei wraig Soffia, a'u saith plentyn, i weld pa mor normal oedd eu bywyd teuluol.

Roedd yr holl ddychan ysgafn yn gwneud i rywun 'normal' fel y fi wingo yn fy nghadair.

Ar ambell noson o aeaf normal byddai rhywbeth ganddo ar ol i'w wneud yn wastad, o leiaf am ryw orig.

bod gan bobl ag anfantais meddwl yr hawl i fyw bywydau normal yn y gymuned;