Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

nwy

nwy

'Doedd dim llawer o arwydd fod y Rhyfel Mawr wedi digwydd yn nwy brif gystadleuaeth lenyddol y 'Steddfod hon.

Fel y traddodais eisoes mewn darlith Eisteddfodol, daeth ffermwyr yn fwy dibynnol ar ynni o oleu a nwy nag ar ynni'r haul.

Darganfuwyd gwaddodion helaeth o olew, nwy a glo dan y môr; gellir cloddio mwynau gwerthfawr megis gro, tun, manganis, copr a hyd yn oed ddiamwntau o'r môr.

Oherwydd methiant silicon i ffurfio bondiau dwbl, nid O=Si=O yw'r cyfansoddyn hwn, ond yn hytrach ac nid nwy ydyw ond prif gyfansoddyn carreg a chraig!

(c) Ceisiadau a gweithrediadau amrywiol a ddirprwywyd i'r Prif Swyddog Cynllunio CYFLWYNWYD er gwybodaeth adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio iddo:- (i) Ganiatau'r ceisiadau canlynol dan yr amodau a nodir ar eu cyfer yn y Gofrestr Ceisiadau:- Cais llawn - adeiladu modurdy/ gweithdy preifat Cais llawn - estyniad ochr unllawr to brig i dŷ Cais llawn - estyniad cefn deulawr to brig i dŷ Cais llawn - estyniad unllawr i fwthyn a lleoli tanc nwy Cais llawn (diwygiedig) - estyniad unllawr i dŷ yn cynnwys modurdy Cais llawn - estyniad cefn unllawr i ffermdy Cais llawn - estyniad llawr cyntaf i dŷ i greu darpariaeth ar gyfer person anabl a modurdy newydd.

Ni all anifail tir gael gwared ag amonia fel hyn yn barhaus; rhaid iddo yn gyntaf drosi'r nwy i rywbeth arall nad yw'n wenwynig, megis wrea a ysgerthir trwy'r arennau.

Os na fedr yr Almaenwyr yna fynd â'r bwyd oddi yno wnân nhw byth gredu y medrwn ni wneud hynny." Dechreuodd Marie ail rwbio'r pistol â darn o glwt budr, ac am hir nid oedd sŵn yn yr ystafell ond sŵn y tân nwy yn poeri weithiau.

Doedd y dyn yn ei gaban ddim yn gallu dod i'm helpu oherwydd bod fy nwy sgi wedi troi ar draws llwybr y lifft ac yn gorffwys ar ei ddrws fel nad agorai hwnnw!

Pob plentyn ysgol ym Mhrydain i gael mwgwd nwy.

Wrth i'r burum dyfu, mae'n gwneud carbon diocsid sy'n ffurfio pocedi bychain o nwy yn y toes.

Y neges felly yw rhestru pob taliad misol, gan gofio'r trydan, y nwy, pob polisi yswiriant, y dreth cyngor a'r bil ffôn, a gweld faint sydd ar ôl i'w wario ac i ad-dalu'r benthyciad.

Fy nwy ais, farw fy nisyn, Y sy'n glaf am Siôn y Glyn.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Pob plentyn ysgol ym Mhrydain i gael mwgwd nwy.

Wrth brynu am y tro cyntaf rydych yn talu ernes ar y botel ei hun, ond dim ond am y nwy y byddwch yn talu y tro nesaf.

Doedd y rhan fwyaf o'r Palestiniaid ddim wedi derbyn mygydau nwy gan yr awdurdodau, ac un masg oedd gan Siwsan a'i theulu rhyngddyn nhw.

Mae Lloegr wedi cael cychwyn da yn nwy awr agoriadol y prawf cynta yn erbyn Pakistan yn Lahore.

Nwy.Rhaid buddsoddi mewn poteli nwy ar gyfer y garafan, a'r hyn a ddefnyddir yw LPG.

Yr Almaen yn defnyddio nwy gwenwynig.

Pan ymosododd y ffyliaid yn ôl, dyma ni'n eu parlysu nhw efo'r nwy.

Heidiodd swyddogion o'n cwmpas i sicrhau bod gan bawb fygydau nwy - a chafodd Adam yr hyn yr oedd wedi ei hir ddeisyfu.

Balch oedd o gael y defaid yn ddiogel a throi i mewn gyda'r nos at y tân a golau cynnes nwy calor a lampau olew.

Eisteddai Henri yn llewys ei grys wrth fymryn o dân nwy swnllyd.

Rhai gweithiau yn unig y gwelais hi'n wirioneddol ddigalon, a hynny pan oedd y briwiau ar ei choesau mor enbyd o boenus fel na allai symud o'i chadair o flaen y tân nwy yn ei chartref.

a chynnau'r tân nwy neu swits y twymydd canolog.

Cegin heb ddim ynddi ond potel nwy a bwrdd i ddal y llestri.

Nwy Butane yw'r poteli glas a hwn a ddefnyddir yn gyffredin gan garafanwyr oni bai eich bod yn gwybod ymlaen llaw y byddwch yn carafanio ganol gaeaf.

Mae'r ffurf hon yn gyfleus iawn i gynnal bywyd, oherwydd ar ffurf nwy mae carbon yn elfen symudol iawn ac oherwydd ei hydoddedd gall gymryd rhan mewn amryw o adweithiau.

Mae'r hen ddeddf iaith yn gyfyngedig i'r sector cyhoeddus, ac nid yw'n cyffwrdd â darparwyr yn y sector preifat, fel y banciau, cwmniau ffôn, nwy, trydan, dăr.

Felly, wrth i mi godi i fynd i 'ngwely dyma fi'n rhoi fy nwy law ar ben Joe Louis a dweud wrth y lleill: 'Mae bwrw cythreuliaid o ddyn yn eitha hawdd.

Dim nwy yn y gegin; felly methu berwi dwr i'w yfed ychwaith.

Er enghraifft, fe ffurfir y cyfansoddyn carbon deuocsid fel yn O=C=O ac y mae hwn yn bodoli ar ffurf nwy.