Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

od

od

Pery FIM (SIV), sy'n aelod arall o'r teulu, afiechyd tebyg i AIDS mewn mwnci%od, tra pery eraill afiechydon mewn cathod, ac yn y blaen.

Ond doedd dim digon o le iddyn nhw i gyd mewn un gwely, ac mi fydden nhw'n gweiddi, "Rydw i bron _ syrthio o'r gwely!" "O, rydw innau bron _ syrthio!" "Does gen i ddim digon o le!" "Does gen innau ddim digon o le chwaith!" "A rydw i'n cael fy ngwasgu yn y canol!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn gallu cysgu'n gysurus, ac roedden nhw wedi blino'n l_n.

Cyn bo hir, 'roedd gan bron bob pentref ei alcemegwr ei hun; yn aml iawn, hen berson go od yn byw ar ei ben ei phen ei hun, yn teimlo'n sicr y gallai weithio hud a lledrith.

Un o'r cyd-ddigwyddiadau od yna sy'n digwydd weithiau.

Roedd y dynion bach od yn byw gyda'i gilydd mewn tŷ ym mhen draw'r l_n.

Wedyn, mi fydd pob un ohonoch chi'n medru cael diod." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn gwenu'n braf.

mi fyddai'r dynion bach od yn mynd am dro ar gefn beic.

Ond erbyn gweld nid yr hyn a welwyd ar y teledu oedd y pâr od yn ei feddwl ef ond y deuddyn , Judy a Richard eu hunain.

Gwelodd greadur od iawn.

Y mae'n od fel y bydd drws cae%dig yn eich cymell i'w agor.

Bryd hynny, 'chaech chi ddim hyd yn oed gwisgo sbectol haul yn Omam Gan fod ei syniadau mor od, carcharwyd y mab gan ei dad a bu yn ei gell am dair mlynedd.

ATHREITUS Am athreitus y mae Urmyc fwyaf enwog - y glaw eto, ac mae rhai o'r bobl stiff sy'n byw yno yn cadw math o wyliau od iawn.

I'r mwyafrif llethol, os gwyddent amdani o gwbl, rhywbeth od ydoedd, eithriadol, eithafol, y tu allan i lif normal bywyd, a orfodid ar eu sylw o bryd i bryd gan ddarn o newydd neu ddatgan wasg neu ar y radio.

Dyna phaham y dewisaids i'r teitl od hwn.

EU HIAITH Iaith go od ydi'r iaith Urmyceg.

Dau yn unig oedd yn y ras y diwrnod hwnnw ac yr oedd y Rheolwyr yn betha' od o glên, pob parch iddynt, ac yn holi'n ddifrifol o gwrtais.

Lle od i gadw newid mân, meddyliais.

"Does dim digon o le i ni i gyd ar yr un beic, a rydym yn syrthio ar bennau'n gilydd byth a hefyd." Ar _l amser hir, dyma'r dyn trwsio sosbenni yn codi ei ben, yn agor ei lygaid ac yn dweud, "Wel, dyna ddynion bach od ydych chi.

Bwyd od eto - 'like turtles but not turtles'?! a chlustiau moch.

Yn y pumdegau cynnar 'roedd diddordeb mawr mewn gwyliau chwilio am drysor ac o ganlyniad cafodd archaeoleg môr y ddelwedd o fod yn bwnc llawn melodramatics tanfor lle cesglid pethau od.

Mae digon o law yma, od dwi ddim yn meddwl y gwneith hynny lawer o wahaniaeth.

Yn od iawn am stori arall forol (suddo'r stemar fechan Teifi) yn y rhifyn dwytha y cafwyd peth ymateb.

Wedyn fe fydd pob un ohonoch chi'n cael gorffwys iawn yn y pnawn." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn dechrau gwenu.

Mae hyn yn beth od gan nad oes gwr yng Nghymru a lwyddai fel arfer i'w chynddeiriogi yn fwy nag ef.

Mi ddôth y dyn llyfr bach ata i ar ddiwedd yr oedfa bore Sul a dweud wrtha i yn blwmp ac yn blaen na chawn i byth fynd yno wedyn am fy mod i'n rhoi oel ar fy ngwallt.' O drugaredd, 'roedd gan y bachgen hwnnw gryn dipyn o synnwyr digrifwch ac fe ddaeth yn bregethwr poblogaidd iawn ac yn un o arweinwyr 'i enwad - er 'i fod o'n dal i roi od ar 'i wallt.

Wedyn, mi fydd pob un ohonoch chi'n cael digon o le i gysgu." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn chwerthin yn hapus.

Os haul yw pob rhyw seren sy'n gwibio yn y ne' Os cylch y rhain mae bydoedd, a lloerau'n cadw eu lle, Od oes trigolion ynddynt, neu ynte nid oes un, Y cwbl oll a grewyd gan fysedd Mab y Dyn.

Prynodd guazi (hadau blodyn haul), bisgedi blas chilli, siocled a phapur i Kate a finnau, a rhyw fath o hufen iâ od wedi ei wneud o ffa soya.

Cododd Meurig Puw gwr y Wenallt ar ei draed i ddweud wrthynt am gofio'r hanes a chymryd sylw o'r rhybudd, gan fod pethau od iawn yn digwydd yn ein hoes ninnau hefyd.

Wrth ymlusgo drwy'r glaw meddyliais y byddai'n od, er hynny, na fyddem yn gweld George byth eto.

Gwahanol, am ei bod yn canolbwyntio ar rai pethau od, rhyfedd ac anarferol y mae pobl y wlad honno'n eu gwneud.

Ac meddai'r dynion bach od, "Dim ond un gadair sydd yn tŷ, a dydyn ni ddim yn cael gorffwys iawn ar _l gweithio'n galed." A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn rhoi ei ben ar un ochr ac yn meddwl yn galed.

Os mai hyn ydi'ch syniad chi o rywbeth del, rhyw syniad go od o estheteg ac o werthfawrogi harddwch sydd gennych chi.

Aeth y sibrwd yn ei flaen, '...brân Gernyw, brân lwyd, brith yr oged, boda dinwen...' Gair od i ddisgrifio aderyn!

Busnes digon od yw angladd, ar y gore, a doedd gan neb ohonon ni fawr ddim i weud pan es i a Jac draw i fesur Madog ac wedyn i fynd a'r coffin draw.

Roeddwn yn hanner cysgu ac yn cysidro i ble yr oeddwn yn mynd; teimlad od iawn.

Ambell ddyn od fel Emrys ap Iwan a Michael D. lones a'u dysgodd mai amddiffyn eu cenedl oedd eu dyletswydd gyntaf.

Ond doedd dim digon o le iddyn nhw i gyd ar un gadair, ac mi fyddai pob un ohonyn nhw yn gweiddi, un ar _l y llall, "O, rydw i bron _ syrthio!" "Rydw innau bron _ syrthio!" "Does gen innau ddim digon o le!" "A rydw i'n cael fy ngwasgu yn y canol!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn cael gorffwys iawn, ac mi fydden nhw bob amser wedi blino.

Wedyn, mi fydd pob un ohonoch chi'n cael mynd allan am dro heb syrthio." A dyma'r dynion bach od yn edrych ar ei gilydd ac yn chwerthin yn galonnog.

Erbyn y prynhawn, mi fyddai'r dynion bach od wedi blino, ac mi fyddai arnyn nhw eisiau eistedd i orffwys.

Am bedwar o'r gloch, mi fyddai'r dynion bach od yn barod am gwpanaid o de.

Yn 'i ffordd od e, roedd e fel pe bai e'n deall sefyllfa Luned.

A byth ers hynny, mae'r dynion bach od yn byw yn hapus iawn yn y tŷ ym mhen draw'r l_n.

O'r cychwyn, mae'n hawdd deall mai grwp hwyl ydy Caban ac ar glawr yr albwm mae'r aelodau yn gwneud pethau digon od a'r tu mewn i'r clawr mae yna lun o'r grwp yn pwyntio at barot.

Mi fyddai'r dynion bach od yn gweithio'n galed, yn palu, yn torri'r gwrych, yn hau ac yn chwynnu.

Ac od o beth oedd canu geiriau fel 'Dyma gariad fel y moroedd' pan oedd gweddill y gynulleidfa luosog yn canu mewn iaith na ddeallwn mo'r un sillaf ohoni.

"A dim ond un gwely sydd yn y tŷ," meddai'r dynion bach od, "a does dim digon o le i bump mewn un gwely, a dydyn ni ddim yn gallu cysgu."

Llew Owain amdano bron mor od a'u gwrthrych ond y mae gan Mr Owain baragraff awgrymiadol yn y Cofiant

Wedi dechrau dod i arfer ag enwau Saesneg od rhai o'r myfyrwyr.

mwnci%od a chamelod.

Haerai, hefyd, nad oedd y mab, erbyn meddwl, yn ddigon drwg i fod wedi cyflawni hunanladdiad, er ei fod yn ymddwyn yn od iawn ar adegau ac yn gweiddi fod llau yn torri allan drwy'i gnawd a bod rhywbeth o'i le ar ei ben.

"Ac mae syched arnom ni achos dim ond un cwpan sydd yn y tŷ," meddai'r dynion bach od.

Cymeriad od oedd John.

Ac fe glywes am un boi o Abertawe a gerfiodd garreg fedd iddo fe'i hunan, ond dyma'r tro cynta i fi glywed am ddyn yn talu am gerflun mamor ohono fe'i hunan ac a i ddim i geisio'i ddisgrifio fe, dim ond gweud i fod e'n od o debyg i Madog - yr un pen moel, yr un osgo, a bid siŵr, yr un drwyn.

Cyn dyfodiad y clwy Myxomatosis yr oedd y wlad yn gyffredinol wedi ei goresgyn ganddynt ac yr oedd miliynau yn cael eu dal a'u gwerthu - eu trapio a'u maglu lawer ohonynt, ac oherwydd hynny yr oedd eu gelynion naturiol megis bronwennod, gwenci%od, ffwlbartiaid, cathod a chŵn hwythau yn cael eu dal.

Ond doedd dim un ohonyn nhw yn gallu cael diod pan fyddai'r lleill yn gafael yn y cwpan, ac mi fydden nhw'n gweiddi, un ar _l y llall, "Dydw i ddim wedi cael diferyn!" "Na finnau chwaith!" "Mae 'na de wedi mynd i'm llygaid i!" "Ac mae 'na beth yn fy ngwallt i!" "Ac mae 'na dipyn wedi mynd ar fy nghrys i!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn cael diod iawn yn y pnawn ac mi fyddai syched arnyn nhw.

Mae hi'n gwyn od, honno na ddewisodd Rhodri Morgan ACau o'r gogledd yn aelodau o'i gabinet.

Dyw'r boi ddim yn yrrwr da iawn - sy'n beth od ac yntau'n amlwg yn broffesiynol.

Mae ganddynt rai daliadau od o ddiddorol.

Ond yr oedd yn beth od, wedyn, gweld Henry, gydai sylwadau crintachlyd, yn gwneud popeth ond rhoi hwb ychwanegol i hyder Thomas.

"A dim ond un beic sydd gennym i fynd am dro," meddai'r dynion bach od.

Hyd yn oed os ydy aelodau Pwyllgor Gwaith Môn yn dweud nad oes agen y bae mi fydd yna rai enwau llefydd ar yr ynys yn aros waeth pa mor od ydy nhw - City Dulas, er enghraifft.