Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ohonyn

ohonyn

Mae'n biti bod yna gynifer ohonyn nhw, oherwydd dyma lyfr sy'n cyflwyno "genre% newydd i'n llên - llyfr sydd yn efelychu ac yn cael ei ysbrydoli gan gêmau cyfrifiadur.

Euthum i Miami, lle mae hanner ohonyn nhw'n byw, er mwyn holi'r gŵr sy'n cael ei ystyried fel arweinydd y chwyldro nesaf yng Nghuba.

Heb rybydd o gwbl, daeth fflach o olau disglair nes bron â dallu'r tri ohonyn nhw, a theimlodd Geraint y bar haearn yn dod yn rhydd yn ei ddwylo.

Er hynny, fe ildiodd Gadaffi i demtasiwn a cheisio denu tair ohonyn nhw i'w wely.

Doedd llawer ohonyn nhw ddim hyd yn oed yn Gristnogion a doedden nhw byth yn tywyllu drws yr eglwys, ond roedd pawb yn benderfynol y buasen nhw'n adeiladu'r eglwys orau y medren nhw.

Cywaith tymor hir fyddai casglu baw adar a rhoi'r samplau mewn potiau i weld pa blanhigion sy'n tyfu ohonyn nhw.

'Y cyfarwyddwr, y sgript a'r cynllunydd ydi'r tri phwynt mae pethau'n gorfod dod ohonyn nhw - a'r awdur, os ydi o'n fyw.

Hyd y gwyddwn ddaru 'run ohonyn nhw anfon Cerdyn Post i egluro.

Ambell waith gwahoddai Miss un ohonyn nhw i ddod o flaen y dosbarth i siarad am ei gi.

Dydw i'n hoffir un ohonyn nhw ar ffafr fwyaf y gellid ei gwneud a mi fyddai fy nhroi allan o'r ty gynted a phosib.

Ar y gorau, mae newyddiaduraeth fel cerdded trwy gae yn llawn landmines, rhai ohonyn nhw'n weddol amlwg, eraill wedi'u gosod yn ddiarwybod gan eich rhagfarnau eich hun.

Doedd y Cymry yn yr ardal lle y cafodd hi ei magu ddim yn gwrthwynebu tai haf, ac roedd nifer go lew ohonyn nhw o gwmpas: rhai'n perthyn i enwau cyfarwydd megis Mackintosh, Dunlop, a Rowntree, teuluoedd a oedd yn berchenogion ar geir crand a chychod hwylio.

Ond pa mor eang bynnag fo'r un ohonyn nhw neu pa mor ddyfn ac astrus bynnag, 'does yna yr un ohonyn nhw wedi mynd â lle Nedw.

Does gan y papura' Saesneg ddim diddordeb mewn arddangosfa o luniau nes bod rhywun wedi torri i mewn a lladrata un ohonyn nhw.

"Doedd dim amdani%, meddai ar ddiwedd un ohonyn nhw "ond cychwyn tuag adref".

Ond er fod darnau o gymaint o bobol oeddem ni yn nabod yng nghymeriadau Nedw, yr oedd pawb ohonyn nhw yn bobl go iawn yn eu nerth eu hunain hefyd, ac ambell dro mi fyddai pobol y pentra yn troi yn ddarnau o gymeriadau Nedw.

Mae cymdeithasegwyr yn yr Unol Daleithiau wedi nodi wyth ohonyn nhw.

Yr hyn sydd eisiau i ti ei wneud ydi cadw rhai ohonyn nhw'n fyw ac yna gwneud cawl hefo'r gweddill.

Mi ddaru Defi John ddringo i nôl rhai, i gael gweld, ac wedi i ni'u cracio nhw'n 'gorad hefo'm dannadd, doedd yna ddim byd ond rhyw ddotyn bach gwyn, meddal, yn y rhan fwya ohonyn nhw.

Maen nhw'n llyfrau braf i'w perchen ac mae rhes ohonyn nhw ar silff lyfrau'r plant.

Doedd yr un ohonyn nhw yn sylwi ar ei gilydd.

Er bod yna 215,579 cilometr o ffyrdd yn yr Ariannin dim ond ar 29 y cant ohonyn nhw y mae yna wyneb iawn.

"Un o'r gogledd yw hon," eglura un ohonyn nhw.

Ni fedrai yr un ohonyn nhw symud oherwydd swyn plant Iorwerth.

A waeth i chi heb â cheisio meddwl amdanoch eich hun fel un ohonyn nhw,meddai, gan amneidio tuag at brif adeilad y ffatri.

Ac ni fedrwn sefyll ym mhulpud Bwlchderwin heddiw, a pheidio â meddwl, pe gwelwn wraig hyn na'r cyffredin yn y gynulleidfa, "Oedd 'nacw'n un ohonyn NHW tybed ?" Wrth edrych yn ôl trwy niwl y blynyddoedd, nid bara a gwin Y Cymun hwnnw, yn anffodus, sydd wedi aros, ond trwyn arswydus y Parch.

Yn naturiol, does dim modd bwrw golwg feirniadol o ddifri ar bum cyfrol wahanol iawn i'w gilydd o fewn cwpas erthygl fer: hwyrach, serch hynny, fod rhywfaint o bwrpas mewn croniclo bras- argraffiadau sy'n codi o ddarllen cynifer o stori%au gwahanol y naill ar ôl y llall o fewn ychydig ddyddiau, a'r cyfan ohonyn nhw, rhaid dweud, yn gynnyrch llenorion go iawn sy'n grefftwyr yn y maes ac sydd, o'r herwydd, yn gwybod beth y maen nhw'n ceisio'i wneud.

Nid ymddangosai yr un ohonyn nhw fel pe byddain mwynhaur profiad.

Hysbysebodd yn y papur lleol am griwyr a thalu deg doler yr un i gant ohonyn nhw am wylio'r math o ffilm a elwir yn 'tear jerker' prociwr dagrau, os mynnwcy chi.

Nid oedd wedi rhagweld faint o greigiau fyddai'n disgyn: disgynnodd un ohonyn nhw ar ei fraich, gan rwygo ei lawes.

Methodd 75 o chwaraewyr orffen eu rowndiau oherwydd niwl - Nick Faldo yn un ohonyn nhw.

Mae gwahaniaeth rhwng lleuad a lleuad mewn gogoniant hefyd gyda thros ugain o dermau â lleuad yn rhan ohonyn nhw - yn amrywio o lleuad fain i leuad march melyn a lleuad naw nos ola.

Ffermwyr defaid oedd y rhan fwyaf ohonyn nhw, ffermio cymysg oedd yn Manafon, pobl oedd yn gweithio'n galed trwy'r flwyddyn, ond fel da chi'n gwybod mae bywyd y ffermwr defaid yn wahanol, mae o'n brysur ar adegau ond mae 'na adegau pan nad ydio'n rhyw brysur iawn, ac mae ganddo ddiddordeb mewn eisteddfodau a llunio englynion a phethe felly.

Dydw i ddim yn cofio a oedd Dafydd Elis Thomas yn un ohonyn nhw; ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf mi fuo na sawl un yn cwyno i'r Wasg Brydeinig droi ei chefn ar Gymru.

Mae creaduriaid o'r fath i'w cael yn y Dwyrain Pell ac y mae'n swnio'n debyg fod dwy ohonyn nhw wedi dod draw acw ac yn ymladd unwaith y flwyddyn.

Wrth graffu gwelai fod miloedd ohonyn nhw yno, ac er na fedren nhw symud roedd llygaid pob un wedi eu hoelio arno ac yn ei ddilyn wrth iddo hercian i ganol y llawr.

Daetha 'run ohonyn nhw'n agos i'r bib, ac yr oeddwn i ar fin taflu'r cwbl - fuo fi 'rioed yn chwannog i bys, yn wlych nac yn stwns - ond pwy ddigwyddodd basio ond Wil Robaits.

Ond fe gawson ni'r cyfleon a gwneud y gore ohonyn nhw.

Llwyddodd Sandra i dyfu pedwar pen ar yr un pryd, a phob un ohonyn nhw'n wahanol.

Taflodd y gweddill dros ei dri chyfaill a'u meirch a diflannodd pob un ohonyn nhw.

Wel, dyna fi wedi gweld un ohonyn nhw o ekliaf.

Hyd yma mae 230 wedi'u lladd ers i'r trais ddechrau fis Medi, y rhan fwyaf ohonyn nhw'n Balestiniaid.

Yn wir, rwy'n amau fy mod i fy hun yn un ohonyn nhw.

"Mae o mewn trwbwl eto," meddai un ohonyn nhw.

Ildiodd Gadaffi i demtasiwn, fodd bynnag, a cheisiodd ddenu tair ohonyn nhw i'w wely.

Y rhan fwyaf ohonyn nhw ar eu pensiwn.

Maen nhw'n cydweithio'n rhagorol gyda'i gilydd ac, yn sicr, mae'r caneuon newydd (er nad yw pedair ohonyn nhw mor newydd â hynny erbyn hyn) yn dangos cryn aeddfedrwydd a rhyw fymryn o newid mewn naws.

Dyma dir a fu'n gartref i gyndadau'r fro a'r cylch, rhai ohonyn nhw â charreg neu golofn i nodi'r fan, ac eraill â dim ond tywarchen las yn orchudd.

Mae nifer o Gymry yn yr Unol Daleithiau hefyd a chawn gwrdd â rhai ohonyn nhw yn ystod y gyfres.

Mae'n bleser cael y cyfle i wasanaethu'r gwerthoedd yr wy'n credu ynddyn nhw." Dyna nodwedd llawer o'r cynhyrchiadau y mae ef wedi gweithio arnyn nhw yn y gorffennol, llawer ohonyn nhw ar y cyd gydag awdur y gerddoriaeth y tro hwn, Eirlys Gravelle.

Wel, mi ddaru ni fenthyg toman ohonyn nhw oddi wrth ein ffrindia acw, a'u cario at nythod y doctoriaid coch.

Yr oedd rhai eneidiau prin - Huw Ceredig yn un ohonyn nhw - na chawson nhw eu temtio i ganu mor ddifeddwl glodydd y Gwaredwr o Giwi..

Wnân nhw fawr ddim ohonyn eu hunain.' Oedodd Morris.

Mae hyn a hefyd ol eu traed nhw wedi bod o gryn help i ffermwyr Sweden i ddifetha nifer da ohonyn nhw.

Hynny yw; yr oedd yna gnwd allweddol o actorion amatur hynod o dda yng Nghymru gyda'r diweddar Guto Roberts, Elen Roger Jones a Charles Williams, maen debyg, ymhlith y mwyaf rhagorol ohonyn nhw.

Deallodd y ddau hen gi mai Rex oedd y gorau ohonyn nhw o ddigon.

Os gwnaiff un ohonyn nhw rywbeth i ti amser chwarae'r pnawn - a mi wnân, raid i ti ddim ofni - gwasga fo'n reit dda, neu rho hergwd iddo fo.

'I ddod i weld eich nain.' Llifodd y geiriau allan yn un bwrlwm nerfus, ac roedd o fel pe bai'n falch o gael gwared ohonyn nhw.

'Dim golwg ohonyn nhw, Dywysog.

Oherwydd mae gan Gaerloyw shwt nifer o chwaraewyr profiadol - tramorwyr yw'r mwyafrif ohonyn nhw.

Gavin Thomas, Phil Booth a Steve Jones sgoriodd y ceisiau a Ceri Sweeney yn trosi dau ohonyn nhw.

Mae hi'n argoeli'n flwyddyn a hanner i artistiaid Cymreig felly, ac ni allwn ond dymuno pob lwc i bob un, er nad oes angen peth felly ar yr un ohonyn nhw.

"Ond 'does yr un ohonyn nhw wedi rhoi'r fath boen i mi â Sioned, cofiwch." "Sut mae hi a'i gŵr, a'r hogyn bach?"

Wrth iddo gael swydd Is-Ysgrifennydd yn y Swyddfa Gymreig, roedd yna rai ohonyn nhw'n pryderu ynglŷn â chyd-weithredu ag o.

Rhedodd y tri ohonyn nhw drwy strydoedd Edgbaston.

Wrth egluro pam, dywedodd: Y mae'n fwy nag un anrheg achos y mae yna ddau ohonyn nhw efoi gilydd yn union fel y cwpwl eu hunain.

Heblaw, Saeson bia hannar tai'r ardal 'ma erbyn hyn a dim ond yn yr ha mae'r mwyafrif ohonyn nhw yma." "Ia...ond mae 'na Gymry ar ôl yma ac acw," atebais yn ddiargyhoeddiad.

Dim ond pebyll ysgafn sydd gennyn nhw, ac mae rhai ohonyn nhw heb bebyll o gwbl.

Faswn i byth yn lecio byw yn un ohonyn nhw.

Oherwydd hynny dylid osgoi ebychiadau fel: Dyna ni, DAU ohonyn nhw pan yn son am beli neu geilliau.

Maen nhw hefyd yn cynnig gwell noson, bob un ohonyn nhw, nag eistedd o flaen y bocs, a dyna, yn y pen draw, sy'n bwysig.

Dyma dystiolaeth un ohonyn nhw, sef Stephen J.

Rydyn ni'n gwneud ein gore, ond mae llawer ohonyn nhw'n colli'r frwydr.'

Fe gafodd Wrecsam gweir yn y diwedd a hawdd fyddai bod yn feirniadol ohonyn nhw.

Cofiwch gymryd y cam nesa efo'r ddwy ohonyn nhw pan fyddan nhw yn ymddangos o flaen Llys Ynadon Bae Colwyn yn y dyfodol agos.

gofynnodd un ohonyn nhw.

Roedd y tri ohonyn nhw - Aled a'i dad a'i fam - ar y ffordd i Lerpwl pan sgidiodd y car i'r wal.

Ar y llaw arall yr oedd yna 90 o gyhuddiadau, a doeddan nhw ddim ond yn euog o ddau ohonyn nhw.

Myfyrwyr yn gwneud campau gymnasteg y buasai unrhyw syrcas yn falch ohonyn nhw.

Fe gawn olwg ar y rhai mwyaf dymunol ohonyn nhw yn y bennod nesaf, ond rhoi sylw i ategolion cwbl angenrheidiol a wnawn yn y bennod hon.

Un haf daeth teulu ohonyn nhw i aros mewn fferm gyfagos.

Mae gen i gof imi sgwennu un ohonyn nhw.

Gadawyd yr eglwys lle roedd cynifer ohonyn nhw wedi cael eu bedyddio, wedi canu, ac wedi cyfarfod â'i gilydd yn wag.

Fe wn i'n iawn, achos fe fues i'n un ohonyn nhw.

Arnbell dro fe ddywedai hanes yr heicwyr a'r dringwyr a ddeuai'n barhaus at ddrws ei fwthyn i ofyn am gysgod neu ddwr poeth--"Tydw' i'n trystio'r un diawl ohonyn' nhw, wyst ti.

Roedd un peth yn gyffredin i'r ddau frenin fodd bynnag, sef eu bod yn garedig tu hwnt ac ored eu pobl yn meddwl y byd ohonyn nhw.

Tîm A Canada yw'r anodda ar y daith - roedden nhw yn dîm A gwirioneddol, 11 ohonyn nhw wedi ennill capiau a phob un yn agos i'r tîm cyntaf.

Mae nifer ohonyn nhw wedi cael eu camdrin gartref neu'n dod o gartrefi lle mae tor-priodas neu broblemau moesol.

Ond yr hynotaf ohonyn nhw i gyd oedd y Dr O.

Miloedd ar filoedd ohonyn nhw'n llenwi pob twll a chornel o'r Ddinas.

Roedden nhw'n sgrechian ac roedd rhai ohonyn nhw wedi cael eu anafu'n ddrwg.

Wrth i Aelodau'r Cynulliad gymryd eu seddi, fe fydd rhai ohonyn nhw'n dod wyneb yn wyneb â chyfieithu ar-y-pryd am y tro cyntaf, a'r rhan fwyaf, os nad y cyfan, heb weithredu o fewn sefydliad gweithredol ddwyieithog o'r blaen.

Gresyn na fedrwn i hedfan jet, mi fuaswn yn mynd oddi yma cyn i'r un ohonyn' nhw allu symud.

Dyna'r drefn yn y brifddinas fwyaf technolegol ohonyn nhw i gyd.

Fe ddeue â gwaith i filoedd ar filoedd o bobol - y mwyafrif ohonyn nhw'n bobol dduon, a mi fydde hynnyn bwysig iawn.

Druan ohonyn nhw.

Ond doedd dim digon o le iddyn nhw i gyd ar un gadair, ac mi fyddai pob un ohonyn nhw yn gweiddi, un ar _l y llall, "O, rydw i bron _ syrthio!" "Rydw innau bron _ syrthio!" "Does gen innau ddim digon o le!" "A rydw i'n cael fy ngwasgu yn y canol!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn cael gorffwys iawn, ac mi fydden nhw bob amser wedi blino.

Roedd Gwyn wedi clywed bod llwyth ohonyn nhw wedi cael eu cludo 'ma.'

Am naw o'r gloch nos yfory mae criw ohonyn nhw'n mynd i ganu carolau o gylch y dref.

Tybed sut y byddai hynny wedi mynd i lawr gyda merched da y Dybliw Ai - nid bod gan lawer ohonyn nhw eu dannedd eu hunain beth bynnag o'r hyn a welwn i.