Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

parti

parti

Roedd bwyd i'w brynu, a chardiau ac anrhegion ac roedd parti%on i'w trefnu.

Yr oedd parti'r "Sospan Bach" ar fin torri i lawr yn yr adran deimladwy lle sonnir am y gath yn cripo Joni Bach.

Gan fod safon byw pawb yn is, ac yng nghyfnod y rhyfel gan fod dogni ar fwyd, roedd y te parti yn ddydd i edrych ymlaen ato am wythnosau.

Maen nhw'n ofnadwy o gryf ac yn ddeallus iawn, fel chimpanzees ar y Ddaear, er faswn i ddim yn lecio cael te parti hefo nhw.

Diwrnod mawr i ni pan oeddem yn yr ysgol oedd diwrnod te parti Plas Gwyn (ni allaf gofio y flwyddyn), ond yr arfer oedd te parti yn y pnawn a "concert" gyda'r nos, a byddai wythnosau o baratoi, canu ac adrodd a "drillio%, ac roedd meibion y sgweiar a rhai o'r gweision a'r morynion yn cymryd rhan yn y "concert" mawr yma.

Ro'dd parti wedyn, ro'dd Ronnie yna a John a lot o cyn-bencampwyr.

Bu'r flwyddyn a aeth heibio yn un gofiadwy i genedl y Cymry: agor y Cynulliad Cenedlaethol a, llai na deuddeg mis wedyn, ymddiswyddiad dramatig y Prif Ysgrifennydd Alun Michael; y gêm agoriadol yn Stadiwm y Mileniwm ac, wrth gwrs, Cwpan Rygbi'r Byd a drodd Caerdydd yn un parti mawr ar ddiwrnod y gêm derfynol.

Fel y dwedodd y dyn, does yna ddim parti tebyg i barti gan ein cyfnitherod yn yr Hen Ogledd.

Yr Athro WJ Gruffydd oedd hwnnw: yntau wedi dod allan yn Bleidiwr amlwg yn sgil ei wrthwynebiad i'r Ysgol Fomio, ac wedi'i gynhyrfu cymaint gan y prawf yn Llundain nes cyhoeddi y byddai Cymru mwyach yn cyfrif pob Sais yn elyn; galwodd ar Gymru oll i foicotio coroni'r brenin Siôr Vl, ond nid oedd hyd yn oed fro enedigol Gruffydd ei hun yn aeddfed i ymwrthod a the parti'r dathlu pan ddaeth yr adeg.

Wedi dianc o'r car, cafodd y bechgyn egni newydd o rywle a dechrau rhedeg yn wyllt i bob cyfeiriad tra llusgai Carol ar eu holau'n wan fel balŵn wythnos wedi'r parti.

Yr oedd y parti yng nghlwb hynod swanc Bamboo yn Percy St, oddi ar Toteneham Court Road.

Fel plant bob man arall caem ein Parti Nadolig a'n Trip Ysgol Sul.

Ond y maen ymddangos fod yn wahaniaeth rhwng Parti Ann Summers a Pharti Ann Summers mewn gogoniant.

A'r noson wedyn - fel pe tasa rhywbath yn mynnu bod - roeddwn i yn nhe parti yr hen bobol, ac mi roedd yno eitha sglats hefyd.

Roedd Parti Ponty yr ail yn hynod o boblogaidd, gyda pherfformiadau gan Big Leaves a Celt yn ychwanegu at yr awyrgylch bywiog.

Rwy'n cofio diwrnod y te parti yn yr ysgol fod hi wedi ei gwisgo mewn gwisg wen, a roedd yn ferch landeg hefyd, a roedd yn eistedd wrth ryw fwrdd bach ac yn rhoi oren ac afal yn llaw bob plentyn a'r genethod yn rhoi "curtsie% iddi a'r bechgyn yn salwtio.

Mae hefyd yn rhestru cerddoriaeth a chanu ymhlith ei weithgareddau hamdden gan ei fod yn gyn-gadeirydd côocirc;r cymysg Godre'r Garth ac yn aelod o Barti'r Efail, parti cerdd dant sy'n cyfarfod yn Efail Isaf.

O ganlyniad i lwyddiant ysgubol Parti Ponty, gwyl fywiog a gynhaliwyd ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd, y llynedd penderfynwyd ailgynnal yr achlysur.

Mae'n mynd i fod yn anodd iawn heno, oherwydd mae'n rhaid i'r Cymry fynd a difetha parti Gwlad Pwyl.

Mmmmmm, dwin ffili aros i chwarae chauffeur yn y parti Dolig nesa.

Fum i erioed mewn parti Ann Summers ond rwyn siwr y gallwn fwynhau fy hun yn iawn yn y fath le.

Nid un o'r ymwelwyr yn dyheu am gipolwg o'r parti tu ôl i'r porth mawr, cywrain, gyda'r geiriau, Welsh Hills Works arno ond un o'r gwahoddedigion.

Traddodiad Chinese, perfformio yn ystod parti pen-blwydd.

Cafwyd parti bach i ddathlu'r achlysur yng ngwesty Eryl Mor.

Roedd Parti Ponty, ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd, ym mis Mehefin yn arwydd uchelgeisiol o hyn: dathliad diwrnod cyfan o'r iaith Gymraeg gyda miloedd o bobl yn ymweld â'r parc, a BBC Radio Cymru yn darlledu mwy na 14 awr o raglenni gan gynnwys grwpiau amlwg megis Eden a Gwacamoli.

Doeddwn i ddim yn or-hoff o'r syniad o gynnal parti unwaith y mis i bob plentyn oedd wedi cael pen blwydd yn ystod y pedair wythnos flaenorol!

Na, 'doedd e ddim yn un parti mawr gwyllt - yr oedd yn barti, ond 'roedd hefyd yn gyfnod pan oedd pob un yn gweithio'n galed iawn.

Bur flwyddyn a aeth heibio yn un gofiadwy i genedl y Cymry: agor y Cynulliad Cenedlaethol a, llai na deuddeg mis wedyn, ymddiswyddiad dramatig y Prif Ysgrifennydd Alun Michael; y gêm agoriadol yn Stadiwm y Mileniwm ac, wrth gwrs, Cwpan Rygbir Byd a drodd Caerdydd yn un parti mawr ar ddiwrnod y gêm derfynol.