Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pasg

pasg

Bu gwasanaeth bore Sul y Pasg yn un gwahanol i'r arfer eleni oherwydd, yn y gwasanaeth hwnnw, cymerwyd rhan gan y bobl ifainc oedd yn cael eu derbyn yn gyflawn aelodau o'r eglwys.

SUL Y PASG: Cafwyd cyfarfod cofiadwy hefyd Nos Sul y Pasg yng nghapel Carmel.

Diolch hefyd i'r Cyngor Cymuned am eu rhodd anrhydeddus fydd yn galluogi'r pwyllgor i rannu 'wyau Pasg' eleni eto.

Wrth feddwl ei bod yn adeg y Pasg unwaith eto, mi gofiais am fy nyddiau yn Ysgol Llangoedmor.

Ac er y trawsnewid hwn ar yr ystyr, mai Duw ac nid y troseddwr sy'n aberthu, eto defnyddir yr hen dermau, offrwm, dyhuddiad, iawn, cymod, yn ogystal â thermau mwy penodol megis "dydd y cymod" neu'r "Pasg", a'r rhain oll â rhyw gyfoeth o ystyr ynddynt i bob Israeliad.

Aeth y dyddiau mwyaf cysegredig, megis y Groglith a'r Pasg, hyd yn oed, yn ddyddiau gwaith a chwarae.

Mae'r goeden yn symbol o'r Atgyfodiad ac fe i defnyddir i addurno eglwysi adeg y Pasg.

Ni chadwai'r hen Geltiaid W^yl y Pasg ar yr un dyddiad â'r Eglwys Ladinaidd.

Er gwaethaf y tywydd poeth mae rygbi yn dal yn boblogaidd yma gyda Julian yn un o drefnwyr gornest ryngwladol i fechgyn ysgol dan 19 bob Pasg.

Daeth gorchwyl digon annifyr i'm rhan ar ôl te, sef gorfod dweud wrth y ferch hynaf sydd yn ei thrydedd flwyddyn yn yr Ysgol Gyfun na fedraf fforddio iddi gael mynd hefo criw o'r ysgol i'r Swistir yn ystod gwyliau'r Pasg.

Nadolig ar rew, Pasg ar ddr.

Hefyd, roedd yr eiddew, rosmari a'r llawryf yn cael eu defnyddio, ond nid oedd yr ywen a'r gypreswydden yn cael dod yn agos i'r tŷ ar unrhyw gyfrif yr adeg yma o'r flwyddyn oherwydd eu cysylltiad â'r Pasg a marwolaeth.

'Mae'n anodd iawn dod lan yma yn enwedig dros y Pasg,' meddai.

Gwrthryfel y Pasg yn Nulyn.

a Prif ddarlun y waredigaeth yn yr Hen Destament oedd y Pasg pan waredwyd y genedl o'i chaethiwed yn yr Aifft a'i harwain i ddiogelwch trwy'r Môr Coch.

Yn gynnar gynnar, fore Sadwrn neu fore Llun y Pasg, mi fyddai'r berfei yn cyrraedd, mor wahanol eu cymeriad â'r dynion fyddai'n eu gyrru.

Nadolig gwyrdd, Pasg gwyn.

Cyfarfu'r Pwyllgor yn Aberystwyth dros y Flwyddyn Newydd a'r Pasg, ac mae'n rhaid mai yn y cyfarfodydd hyn y gwnaed cynlluniau i gychwyn cyfnodolyn i'r blaid.

Ar ben hyn, gorwedd gwrthryfel y Pasg wrth hanfod traddodiad gwleidyddol y weriniaeth.

Maent yn cynnig 18 mis o gyflog i rhywun sy'n barod i adael cyn y Nadolig, 12 mis o gyflog os gadawant cyn y Pasg ac yn bygwth y cant ddim os gadawant wedi hynny.

Er nad yw mam yn Eglwyswraig Sabothol selog, mae hi'n frwd dros y dathliadau mawr a phe byddai'n bwrw cathod a chŵn, ni chollai Gymundeb Bore Sul y Pasg.

Fel y gwaredodd Duw Israel o'r Aifft â gwaed ŵyn y pasg yn amddiffynfa i'w phlant rhag angau, gwaed Crist bellach sy'n cadw'r ffyddloniaid rhag rhaib y farwolaeth sy'n ffrwyth pechod.

A dyma fi, gyda'r moesgarwch hwnnw sy'n dod i ddyn mewn ysbyty a llefydd lletchwith tebyg, yn dweud: 'Wel, gan fod y Pasg mor agos, mae'n weddus ddigon eich bod chi'n meddwl am grefydd.' Os do fe!

Diwrnod a erys yn hir yng nghof pawb oedd yno yw y Sadwrn Pasg hwnnw.

Yn narlun y pasg y gweir tri motif gwaredigol yr Hen Destament ynghyd, y pdh, y kpr, a'r g'l.