Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

paul

paul

Hwyrach y maddeuir imi am awgrymu fod Paul wedi gweld pethau'n glir ryfeddol a'u crynhoi mewn brawddeg fer, "Nid oes na gwryw na benyw canys chwi oll un ydych yng Nghrist Iesu%.

Sgoriodd y tîm cartref naw cais, gan gynnwys dau i'r maswr Paul Williams.

Yr wythnos yma, saith allan o ddeg gafodd Rhodri Morgan gan Paul Starling o'r Welsh Mirror am ei berfformiad fel Prif Weinidog Cymru.

Jones Roberts, yn athrawon arnom ar ein taith i fyny'r ysgol ac wrth eu traed hwy y dysgais am fywyd Crist, teithiau yr Apostol Paul a helyntion rhai o gewri'r Hen Destament.

Roedd hyn yn dipyn o syndod gan fod golwr TNS, Paul Smith, wedi gadael y cae ar ôl wyth munud wedi torri asgwrn yn ei law.

Ni fu ef na Tony Adams na Paul Scholes yn ymarfer y bore yma ond disgwylir y byddant hwythau hefyd yn medru chwarae nos Lun.

'Mi waedda i arno fo rwan.' Cyn pen dau funud daeth Paul at y ffôn.

Ar ôl gadael pencadlys Vodafone bydd gan y cerddwyr daith o 60 milltir o'u blaenau i Lundain lle y cyflwynir sgrol i swyddfa Paul Murphy sy'n galw ar i'r Senedd ildio'r hawl i'r Cynulliad Cenedlaethol gael deddfu ar ddyfodol yr iaith Gymraeg.

Er fod ganddo gysylltiad â'r dref, ni chynhwyswyd Paul Davies, a theimlai ei hun yn un o bobl yr ymylon.

Pan ailgyhoeddwyd The Penguin Book of Welsh Verse, dewisodd y cyfieithydd, Tony Conran, ddarlun gan Paul, Heraldic Wales, i'w roi ar y clawr.

Gwelodd Jean Paul Sarte, y Comiwnydd, bwysigrwydd difesur eu hiaith i bobl sydd dipyn yn llai niferus na'r Cymry, sef y Basgiaid.

Fe gurodd e Paul Hunter neithiwr o bum ffrâm i ddwy.

Sylweddoli mai gorfod brwydro yn erbyn amgylchiadau a rhagfarnau fel hyn yr oedd gwirfoddolwr fel Paul, a oedd yn Somalia am chwe mis cyn dechrau ar gwrs gradd yn mhrifysgol Lerpwl.

'Roedd Badshah wedi llwyddo i droi Paul hefyd, un arall o 'blant' Pengwern, llanc talentog a gafodd addysg yn Serampore yn nes ymlaen, yn erbyn ei dadmaeth.

Sgoriodd Paul Scholes yn yr amser a ychwanegwyd gan y dyfarnwr.

Deellir y bydd Chris Smith yn chwarae yn lle Paul Sterling sydd wedi ei anafu.

Cymru: Paul Jones, Symons, Melville, Page, Barnard, Savage, Pembridge, Speed, Giggs, Blake, Hartson.

Cartref Paul Edwards - Y Dewin Cymraeg ar y We.

Ar Ddydd Nadolig hefyd gwelwyd Simon Callow mewn fersiwn cartwn gwych o hanes eithriadol Cervantes Don Quixote, gyda'r actor Paul Bradley (o EastEnders gynt) fel Sancho Panza.

Ni alwyd Greta'n 'slwt' erioed gan Paul, ac nid yw'r awdur chwaith mor nawddoglyd wrth lunio'u golygfeydd caru.

PAUL BIRT sy'n ystyried arwyddocâd llwyddiant ysgubol ymreolwyr Que/ bec yn etholiad cyffredinol Canada yn ddiweddar.

Ar ôl iddo ddysgu'i grefft yn drylwyr, dechreuodd Paul Davies fynegi'i hun mewn dull cynyddo anhrefnus, gan ddefnyddio plastar a sbwriel yn gerflunwaith.

`Hwyrach mai ti yw'r hynaf, ond nid ti yw'r cryfaf.' meddai'r grŵp Tynnodd Paul y drws eto â'i holl nerth.

Paul Jones, Adrian Durston, Gareth Cooper, Steve Jones a Ceri Sweeney sgoriodd y ceisiau gyda Sweeney yn trosi dwy a chicio gôl gosb.

Yr oeddynt yn trafod y bymthegfed bennod o'r hyn a elwir yn llythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid o bob dim - pennod yr atgyfodiad.

Nid yw baby a kid yng ngeirfa Paul Greta, Lisabeth, na Harri; mae golygfeydd y sgrin fawr yn o bell o'u meddyliau hwy.

Wrth greu, ac wrth ddysgu, bu Paul Davies yn dangos hyn.

Eglurodd Paul y gwahaniaeth yn fanylach na hyn yn ei ymadrodd cynnil, Nid yw pob cnawd unrhyw gnawd,' ac os metha'r cnawd yn ei ddyletswyddau yna fe syrth y dyn fel y blodeuyn yn ôl i'r pridd.

Anodd dweud o edrych arno beth sydd gan y dyn i'w gynnig ond dywedwyd ar y radio mai ymffrost fawr Paul Daniels yw iddo gysgu gyda 300 o ferched.

Chris Hutchings fydd olynydd Paul Jewell fel rheolwr newydd Bradford.

Dadleuai Paul am bynciau fel hyn yn ddifalais ond heb flewyn ar ei dafod.

Pan aeth Paul â'm llyfr i Leningrad roedd y clawr wedi creu'r fath argraff yno fel ei fod wedi'i droi yn llun mosaic...

Hugh Griffiths, Johnny Owen, Oswald Mosley, Alexi Kosygin, Admiral Doenitz, John Lennon, Cecil Beaton, Graham Sutherland, Jimmy Durante, Alfred Hitchcock, Jean Paul-Sartre, Henry Miller, Peter Sellers, Mae West, Ben Travers, Jesse Owens, Marshall Tito a Billy Butlin yn marw.

Ac er bod Paul, y Sais, yn dod o dan lach yr awdur a Harri, ac weithiau'n fflipant ei sylwadau ynglŷn â'r Cymry, mae ei driniaeth ef o Greta yn wahanol iawn i driniaeth Wil o Sali, a thriniaeth Terence, ar un adeg, o Sheila.

Canmolwyd y dehongliad deallus o hanes Paul Robeson yn y rhaglen Speak of Me as I Am.

Sôn y mae Paul am y lleoedd hynny y mae Duw wedi'u paratoi ar gyfer eneidiau ei bobol.

'Dydi ysbrydoliaeth ddim yn un o 'nghryfdera i,' sylwodd Paul yn hwyliog.

Ond roedd y sgôr yn gyfartal gyda dim ond wyth munud yn weddill a bu raid cael dwy gôl gan Paul Scholes i Man U ennill.

Cynrychiolydd yr hil ddynol a'i dirprwy oedd Crist yn ôl syniadaeth Paul, a fu'n ufudd hyd angau'r groes a thrwy hynny gymodi dyn â Duw.

Sgoriodd Paul Williams ac Owain Lloyd gais yr un i Benybont.

Un newydd da i dîm Brian Flynn yw fod Paul Mardon yn ymuno â'r clwb ar fenthyg o West Brom am fis.

Y byw arwynebol hwn oedd yn cael ei fygwth a'i siglo wrth inni edrych o ddifrif ar waith Paul Davies.

Wfftia (yn gwrtais iawn) Paul Bourget, 'un a gododd o'r werin, yn ceisio cyfyngu hawliau'r bobl, ac yn lladd ar y gyfundrefn addysg a'i manteision a fu'n achos mawr o'u llwyddiant eu hunain'.

Ymysg pinaclau'r tymor hwn bu Hymn of Jesus Holst, Requiem Durufle, St John Passion Bach, St Paul Mendelssohn yn ogystal â pherfformiadau pellach yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gan gynnwys Cyngerdd Mawreddog Cantor y Byd Caerdydd.

Mae Ronnie Irani, eu capten, yn 69 heb fod mâs a sgoriodd Paul Prichard 59.

Paul Danson yn rhoi cic o'r smotyn roddodd bwynt i Swindon.

Yna, cafwyd camgymeriad gan Paul Giles ac ergyd Michael Keegan yn curo Neil Thomas a sicrhau lle i Abertawe yn y rownd derfynol ar y Vetch nos Lun.

Ac felly, yng ngoleuni traddodiadau Cristionogol y canrifoedd y darllenai'r meddylwyr cyfoes - Karl Barth, Emil Brunner, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer, Simone Weil, Ju%rgen Moltmann, Wolfhart Pannenberg, John Macquarrie, Helder Camara, Gustavo Gutierrez ac E. R. Norman.

Y tîm fydd: Paul Jones, Mark Jones, Robinson, Durston, Shane Williams, Rees, Smith; Thomas, Wells, Duncan Jones, Deniol Jones, Adam Jones, Owen, Lloyd a Paul Williams.

Ac fe â Paul ymlaen i sôn am ofal Duw amdanon ni yn yr adeilad hwnnw.

Fore Sul penderfynodd Rhian y buasai'n beth da iddi gael gair ar y ffôn â Paul Morris er mwyn iddo gael gwybod beth oedd wedi digwydd.

Un o'i gynfyfyrwyr, Peter Telfer, a ddywedodd amdano, 'Paul a wnaeth i mi sylweddoli fod paent yn medru mynegi teimladau.

Daeth y goliau cynnar gan Paul Scholes a Steve McManaman.

Mae car arall yn tarfu ar y dyfalu - gwleidydd y tro hwn - Paul Murphy, yr Ysgrifennydd Gwladol.

Roedd gan Paul ei hun ddiddordeb mawr yn hanes y Celtiaid ac yn y tradodiadau a ddeilliodd o'r cyfnod cynnar hwnnw, megis y Fari Lwyd.

Os ydych chi yn nôl o eich hunan gewch chi letric sioc ac wedun fyddwch chi wedi marw ac nath hi ddweud dim chwara hefo barcud wrth y weiran na cicio pêl i mewn i'r twll yn yr lon pan mae dyn Manweb yn gweithio neu gewch chi eich lichio ym mhell i ffwrdd ac wedun cafodd pawb bresant; gan Paul de-Waart.

A phwy na chofia laid Abergwaun, a'r deunydd ysbrydoledig a wnaeth Paul Davies ohono, sef map tri dimensiwn o Gymru?

Y Pab yn marw a Paul VI yn ei olynu.

Yno fe gyflwynir llythyr ar ffurff sgrol i Paul Murphy, Ysgrifennydd Cymru.

Bydd Paul Jones yn cymryd lle Mark Jones ar yr asgell.

Byddai'n bwrw i'r darllen â brwdfrydedd gwyntog, ond os digwyddai fentro i faes cymhleth y 'bennod gladdu' yn y Corinthiaid, byddai'n dueddol o faglu ar draws brawddegau aml-gymalog yr Apostol Paul.

Roedd Harry Hughes Williams yn arbennig o fedrus yn defnyddio techneg i gyfleu'r hyn a alwodd Paul Nash yn 'ysbryd lle'.

Ac yng Ngwledydd Cred, drwy'r canrifoedd hir o amser Paul hyd at o leiaf yr ail ganrif ar bymtheg, uniaethwyd mewn ffordd ryfeddol ffawd y Cristion unigol a phwrpas Duw fel yr amlygid ef drwy hanes.

Lloegr a sgoAodd gynta drwy Paul Manner ac wedyn llwyddodd eu chwaraewr canol cae dawnus Glen Hoddle, i daro'r postyn ddwy waith, a'r bar.

Bydd fy ngwaith yn helpu Paul yn siwr o'i frifo a gwneud iddo feddwl fy mod yn benderfynol o bwysleisio'r diffyg ffafr y mae ynddo ar y foment.'

paul wilkinson yw'r un i gadw llygaid arno yn y rhes flaen.

Yn ôl Syr Paul Condon mae'r broblem yn aros, ac mae'n fygythiad gwirioneddol i'r gêm.

Ar y blaen mae'r Gwyddel Paul McGinley sydd chwe ergyd yn well na'r safon ar ôl 15 twll.

Fe agora i e.' Gwthiodd Paul, y bachgen hynaf, y lleill i'r ochr a gafaelodd ym mwlyn drws y wardrob.

Mewn gwirionedd doedd Rhian ddim yn disgwyl i Paul Morris ymateb yn wahanol.

Gyda'r haneri, Stacey Jones yn enwedig, a Henry Paul yn rheoli fel lifodd y ceisiau'n gyson.

Ymysg yr enillwyr o Benmynydd oedd Dilwyn Owen a Dylan Jones am Baratoi Oen at gylch sioe; Arwel Jones a Medwyn Roberts am wneud crempog (a'i thaflu!!); Paul Parry ac Ann Williams am addurno drwm olew, Arwel Jones ac Aled Pennant am wneud cenel i gi, ac unwaith eto eleni, eu tim dawnsio gwerin.

Fydd Caerdydd ddim yn enwi clo Abertawe, Tyrone Maullin, wedi tacl uchel dorrodd ên a thrwyn asgellwr Caerdydd, Paul Jones, yn y gêm yng Nghynghrair Cymru a'r Alban ar Sain Helen.

Y peth y mae Paul a Llwyd yn ei ddweud yw nad yw Duw'n rhoi ffafriaeth i fawrion cymdeithas.

Mae gan Gaerdydd bum blaenwr yn barod a thra bod y clwb wedi mynnu dro a thro na fyddan nhw'n gwerthu eu prif sgoriwr y tymor hwn - Robert Earnshaw - mae'n bosib y byddan nhw'n fwy parod i Leo Fortune-West, Kevin Nugent, Paul Brayson neu Kurt Nogan adael.

Fe gurodd e Paul Wallace - hefyd o bump i bedair.

Daeth Paul Brayson â Chaerdydd 'nôl i'r gêm ddwywaith - peniad a chic o'r smotyn.

Caiff y sgrol ei chyflwyno i swyddfa'r Ysgrifennydd Gwladol - Paul Murphy yn Llundain am 3.30pm dydd Gwener.

Gobeithio y ca i ddigon o amser i ddarllen y Testament Newydd 'to." Ar Noson y Groglith gofiadwy honno agorais ei Feibl a gweld fod y set rubannau yn lliwiau gwyliau'r eglwysi yn nodi'r penodau a'r pennawd "Cariad Paul at y Thesaloniaid.

Er hynny, i Paul y perthynai'r egni a'r cyffro creadigol.

Mae Paul Nash a Francis Hodgkins yn enghreifftiau.

Doedd hi ddim yn syndod fod sawl newyddiadurwr yn weithredwyr gwleidyddol hefyd, ymhell cyn dyddiau Paul Foot a John Pilger.

Cael eglurhad brysiog gan Paul, cynrychiolydd y Gronfa, fod eu gyrrwr nhw yn gefnogol i'r garfan sy'n rheoli hanner gogleddol y ddinas, a'r gyrrwr fyddai'n dderbyniol gan garfan y de yn hwyr yn cyrraedd y ffin i'n cyfarfod.

Ond pan sgoriodd Jason Hewlett ddwy funud o'r diwedd i fynd gyda chais hanner cynta Steve Ford â Paul Williams yn trosi roedd hi'n 13 - 12 a phawb yn cnoi ewinedd.

Paul Davies oedd yr arlunydd gwleidyddol mwyaf blaengar yng Nghymru ddiwedd yr ugeinfed ganrif, ac ymhlith yr artistiaid sydd ac a fu'n byw yma ef oedd y mwyaf gwreiddiol a radicalaidd ym mhob ffordd.

'Does dim dadlau â dy osodiad di, Paul.

Beautiful Breakdown ydyr drydedd a Paul syn canu fwyaf y tro hwn.

`Beth wyt ti'n feddwl yw e?' `Dydw i dim yn gwybod.' `Paul - edrych di.' Rhoes Paul ei law yn y wardrob a gafael yn y parsel.

Un o'r canolfannau pregethu pwysicaf trwy'r ganrif oedd Croes Sant Paul, gyferbyn ag eglwys gadeiriol Sant Paul yn Llundain.

Bu mwy o bwysau byth arnaf pan welodd Mam yn yr Herald fod Mr Paul, met y King Edwin, wedi ei ladd mewn damwain ar y llong.

Dewch gyda mi am dro y bore 'ma i ganol ail lythyr Paul at y Corinthiaid.

Cipiodd Paul Roberts gôl i Fangor cyn i beniad Glyndwr Hughes selio'r fuddugoliaeth bedair munud cyn y diwedd.

Dywedodd Paul am y mapiau:

Bydd yn ail-gydio yn ei bartneriaeth â Paul Jewell ai is-reolwr efo Cymru, Peter Shreeves.

Brysiodd i wisgo amdani a pharatoi brecwast ac i ddarllen llythyr Paul.

'O'r gorau, Paul.

Yn dâl am hynny, cawsant ddau lun yn anrheg, un o eglwys Sant Ioan yn eiddo iddi hi bellach - yn crogi ar y wal uwchben y piano, ac yn werth cannoedd yn ôl cydnabod i Paul a oedd yn dipyn o arbenigwr.

Roedd y grūp Beca, a sefydlodd paul gyda'i frawd Peter, yn gyfrwng i roi llawer o'i syniadau ar waith, a thros y blynyddoedd ymunodd llawer o artistiaid â'r grūp.

Hefyd bydd blaen-asgellwr Abertawe, Paul Moriaty, yn teithio i Ogledd Lloegr, ond fydd e ddim yn cael ei gynnwys yn nhîm Cymru os na fydd yswiriant wedi ei drefnu ar ei gyfer.

Dywedir fod pob awdur o bwys o Bantycelyn hyd Proust - ar wahân i un eithriad, sef Paul Claudel - wedi derbyn yr egwyddor hon.