Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

peidiwch

peidiwch

Peidiwch a phoeni - wnaiff y dudalen ddim mynd yn wenfflam!

"Peidiwch a phoeni.

"Peidiwch â sôn, Meistres Williams.

Peidiwch â bod yn hir efo'ch cinio, rhag i ni fod yn hwyr yn yr ysgol." Ni fum yn hir yn llyncu fy nghinio, a phan gyrhaeddais at y gamfa, yno'r oedd Capten yn disgwyl amdanaf.

Ond peidiwch â thynnu wyneb hir 'dydw i ddim yn bwriadu ymdrin rhagor â'r pwnc dyfrllyd hwnnw.

Peidiwch â rhoi'r gorau i fwydo'r adar os gwelwch yn dda, - mae cnau pys yn faethlon iawn, yn uchel mewn oel amlannirlawn a phrotîn.

Peidiwch a dweud wrtha' i.

Ond da chi, peidiwch â mentro i defnyddio eu meddyginiaethau gan fod amryw ohonynt yn berygl ar y naw i ddyn ac anifail!

''Randros, peidiwch â thrafferthu, mi gaf i rywbeth i chi rwan.'

Pan ddywedodd hi fod yn ddrwg ganddi am farw John, meddai, 'Yn enw Duw, peidiwch â sôn dim am y diawl'.

"Y rheol aur yw, 'Peidiwch byth â rhoi eich plentyn i rhywun nad ydych chi'n ei adnabod," meddai John Jenkins o Awdurdod lechyd De Morgannwg.

Cwtogwch neu'n well byth, peidiwch ag ychwanegu siwgr at eich te neu'ch coffi a dewiswch ddiodydd ysgafn 'di-siwgr'.

Ond peidiwch â digalonni, da chwi, gan fod yma ddôs o farddoniaeth sy'n llawn hiwmor yn ogystal â heintiau.

'Peidiwch â dodi'ch bysedd yn nhyllau'r plwg trydan', er enghraifft.

Ond peidiwch â rhoi'ch calon i lawr.

"Peidiwch â siarad gormod.

Peidiwch â bod yn swil i gysylltu.

`Peidiwch â phoeni,' gwaeddodd Gunnar, `fe fyddwn ni'n cael ein hachub gyda hyn.' Gwenodd ar ei wraig a'i ferch un ar ddeg mlwydd oed.

Peidiwch ag anghofio nodlyfr - un o'r pethau pwysicaf ynglyn ag arbrofi yw nodi'r hyn sy'n digwydd fel y medrwch ei gymharu a'r hyn fydd yn digwydd y tro nesaf.

Peidiwch a'i adael yn gyfangwbl yn nwylo'r Cyfarwyddwr Artistig.

Peidiwch â phoeni," gwenai arnaf, 'Fydd hi ddim yn draed moch fel heno.

Peidiwch â chamsynied, chwaith; nid gornest yn null y Barbariaid oedd hi, eithr ymryson ffyrnig gyda hyrddio, rycio a thaclo tanbaid.

Peidiwch a defnyddio tanlinellu, dyma'r unig ffordd oedd ar gael ar deipiadur i wahaniaethu testun, ond gyda dulliau cyfoes o brosesu geiriau mae digon o ddulliau eraill ar gael.

Dylech fod yn prynu dwy botel, ond peidiwch a dychryn gyda'r pris!

Ond daliai'r meddyg i ddweud, "Peidiwch â magu dim ffydd", felly yn y cefndir yr oedd yr ofn a'r pryder yn parhau.

Peidiwch â'm camddeall i: New York, Pemnaenmawr oedd hwn!

Peidiwch a dweud wrthyf i, na fyddai'n well gan chwaewyr o Seland Newydd chwarae i'r Crysau Duon pe bydden nhw yn ddigon da.

Daeth y meddyg, syllodd yn drist arni a daeth ataf i ystafell arall gan ddweud: Mae'n ofnadwy o ddrwg gennyf am hyn ond peidiwch â disgwyl medru cadw'r beth fach lawer yn hwy." "Fedrwch chi ddim rhoi rhywbeth bach i godi ei stumog?" gofynnais ymhen ysbaid.

Yn gyffredinol peidiwch a chymysgu gormod o ffontiau a chedwch y glir o'r rhai mwy blodeuog.

wynn thomas fod y ddinas yn echel i dirgel ddyn ; y stryd, stryd yn y cymoedd, fydd canolbwynt y nofel hon ond peidiwch â disgwyl disgwyl green was was valley arall.

"Peidiwch â sathru'r peth petrol 'na mor gynddeiriog ulw," gwaeddodd.

Os ydych yn feichiog, peidiwch a mynd ar ddiet heb gael cyngor gan eich meddyg.

"Ylwch yma, peidiwch â styrbio'ch hun i ddim byd.

iv) Defnyddiwch yr handlenni i gau drorau rhag i chwi binsio eich bysedd v) Peidiwch byth â gadael drorau ar agor os na fyddwch chi yn eu defnyddio ar y pryd.

ch) Symud/Codi Os yw'r person yn anymwybodol neu wedi'i niwedio'n ddifrifol, peidiwch â cheisio ei symud na'i godi; gadewch hyn i'r person/personau sy'n gwybod am Gymorth Cyntaf.

ond peidiwch â siarad â ben am y mater, neu fe fydd rhaid inni gymryd eich trwydded deithio a'ch gyrru o sbaen !

'Peidiwch â thrafferthu i ymhelaethu, Miss Richards,' meddai'n swta.

Peidiwch â'i chymryd yn ganiataol y bydd cyfarfod yn ddwyieithog am fod cwpl o gyfieithwyr yn eistedd mewn bwth.

Peidiwch byth â defnyddio chwynladdwr yn ystod blwyddyn gyntaf lawnt newydd.

Fe ddwedes i y cymerwn i'r fflac, felly peidiwch â phoeni...' Canodd y ffôn ar ddesg Andrews.

Mae yna lot o gicio yn y stori hon ac os ydach chi ddim yn licio cicio peidiwch â darllan gam ymhellach.

Peidiwch ag anghofio ymarfer corff yn rheolaidd - dylai chwarae rhan hanfodol mewn unrhyw raglen colli pwysau gan ei fod yn helpu i losgi caloriau.

Peidiwch â chamddeall doeddwn i heb agor clawr y nofel pan ffurfiais y farn hon.

Nid yn unig yr yda ni'n awyddus i newid y dyddiad ond hefyd newid ei fformat - os oes gennych syniadau plis peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

'Ede, my dralin, 'Ow d'you feel?' 'Peidiwch a dod yn rhy agos, Mister Dafis,' oedd rhybudd y fydwraig.

Peidiwch â gwneud i siaradwyr Cymraeg deimlo eu bod yn niwsans am eu bod nhw'n dymuno siarad yn Gymraeg drwy ofyn cwestiynau fel 'Oes rhywun yn mynd i siarad Cymraeg yn y cyfarfod yma?'.

Ond peidiwch â'i goelio'n llythrennol, mwy nag y coeliech fardd yn dagreuo hiraeth am ei gariad dan yr ywen.

Dyna pam y gellir casglu'r blodau hen niweidio'r planhigyn, ond peidiwch a sathru'r dail gan mai hwy sy'n bwydo'r oddfyn.

Ceisiwch osgoi gormod o fraster a siwgr a cheisiwch fwyta mwy o ffrwythau a llysiau, ond peidiwch a cheisio colli pwysau.

Rydw i'n fodlon anghofio amdano ond peidiwch, da chi â gwneud sioe o'ch balchder chi.

Neges y stori yw - peidiwch ag ymateb i sefyllfa cyn bod yn hollol siwr o'ch ffeithiau - ac mae neges glir fel hyn ym mhob un o'r straeon gwerin cyfoes.

Peidiwch a chael eich temtio i fynd ar ddietau brys.

Ddoe daeth Mrs Davies i'n gweld ni i sôn am drydan ac naeth hi ddod a Wilbi hefyd ac naeth hi ddeud wrthym ni i beidio a chwarae hefo barcud lle mae yna wifren ac os ydi'r ffrisbi wedi mynd ir is orsaf gofun wrth mam neu dad i ffonio Manweb i nôl o ac peidiwch chwarae pêl ar y lôn pan maer dynion yn trwsio gwifrau yn y lon.

'Peidiwch â rhoi gola.

Felly pan glywch chi rybudd i beidio siglo'r cwch peidiwch a meddwl am funud mai dyna'r tro cyntaf i'r alwad honno gael ei gwneud — fe'i gwnaed droeon dros y blynyddoedd.

LIWSI: O, peidiwch â'i styrbio fe.

Er hynny, peidiwch a meddwl bod popeth yn y wlad hon o leiafrifoedd yn felancolaidd.

Peidiwch a bwyta cymaint o felysion, cacennau a bisgedi.

Peidiwch â nghamddeall i – mae hon yn albym ddigon dymunol, a does gen i ddim amheuaeth y bydd hi'n plesio cefnogwyr y grwp; ond ar hyn o bryd mae Word Gets Around yn dal i fod ar dop y rhestr, er bod yna bellach dair blynedd a hanner ers ei rhyddhau.

Peidiwch â bod mor sinicaidd.

O na, Dad, peidiwch â dweud y fath beth!

Peidiwch â chredu'r hyn 'da chi'n darllen yn y papurau...

Peidiwch â gwarafun i chi eich hun loddest o edmygedd tuag at ŵr (os gŵr hefyd) a all, fel bardd, wneud pryddest allan o gut sinc.

Peidiwch â lladd eich hun yn meddwl, Miss Richards,' meddai'n goeglyd.

ii) Peidiwch byth â gorlwytho cylchedau trydanol.

Pan ddengys lilith y t ichi, gan bwyntio allan beth mor braf yw bod heb ystafell ymolchi ac mor iachus i ddyn yw ymolchi o dan y pwmp tua chanllath i ffwrdd, peidiwch â'i groesi, llai fyth ei regi.

hynny ydi, peidiwch â'n nghamddeall i, 'sai moyn eu gweld nhw'n llyfu a swsio'i gilydd ac ati .....

'Faint oeddan nhw'n gostio?' 'Peidiwch â thrafferthu, Bigw.'

"Ond peidiwch â phoeni rŵan, da chi; rhaid i mi siarad â Mam yn gyntaf.

Peidiwch a gadael i'r pwysau fynd yn ol i fyny.

Ond os oedd 'gwedd ei ymddangosiad yn brawychu'r gwan eu ffydd', yn ôl Nantlais eto, 'roedd 'ei lais fel diliau cariad a'i wên oedd fel bore ddydd.' Siaradodd yr Iesu wrthynt ar unwaith, ac o gymryd y geiriau gan Marc, Mathew ac Ioan gyda'i gilydd, yr oedd balm i'w harswyd ynddynt: 'Codwch eich calon Myfi yw; peidiwch ag ofni.' Fel y gŵyr y cyfarwydd, yr oedd rhinwedd rhyfeddol yn y geiriau Myfi yw ar enau Iesu Grist, yn enwedig yn yr Efengyl yn ôl Ioan: 'Myfi yw [y Meseial] sef yr un sy'n siarad â thi 'Pan fyddwch wedi dyrchafu Mab y Dyn byddwch yn gwybod mai myfi yw'; 'Yn wir, yn wir, 'rwy'n dweud wrthych, cyn geni Abraham,yr wyf fi'; 'Pwy yr ydych yn ei geisio?' 'Iesu o Nasareth,' meddent hwythau.

Os am osgoi pechod, peidiwch â thrafod moch.

Peidiwch a thaflu carag i mewn i'r twll neu cewch eich taflyd ochor arall.

Peidiwch â meddwi rwan.

Pan ddengys lilith ichi mor hyfryd yw'r olygfa o ffenestr y llofft ac fel y mae'r domen dail yn rhoi cydbwysedd artistig iddi, peidiwch â'i alw'n rhagrithiwr melltigedig na'i daro dan glicied ei ên.

"Mi geisiaf," meddai, "ond peidiwch â rhoi dim ond tropyn mewn dwr o'r hyn a roddaf i chi." Ac felly y bu.

Beth bynnag fyddwch yn ei benderfynu, peidiwch as ystyried y cynllun fel un sefydlog.