Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

peiriannau

peiriannau

Dwi'n rhamantydd wrth gwrs, ond dwi'n hoffi meddwl cyn i ddyfodiad y peiriannau, er bod y bobl mor brysur ac yn gorfod gweithio mor galed, roedden nhw'n gweithio'n ddistaw yn y meysydd ac yn cael rhyw gyfle i ymglywed a natur fel petai.

Yr unig swn yno oedd peiriannau amaethyddol, bywyd gwyllt, anifeiliaid fferm a nentydd.

mater gweddol hawdd wedyn oedd i weithwyr y telegraffau yn y ddau ben diwnio eu peiriannau mewn cytgord a'u gilydd, trwy wrando ar y nodau.

Gallai dyn un ai reoli'r peiriannau neu adael i'r peiriannau ei reoli ef.

Ond y mae darluniau agos o'r wyneb yn gofyn am amseru manwl lle mae'n rhaid defnyddio recordydd sain arbennig y gellir ei amseru yn awtomatig i gyflymdra y camera a rhaid cael aelodau ychwanegol i'r criw ffilmio i weithio'r peiriannau hyn.

'Am hen sŵn annifyr peiriannau, ogla drwg yn dwad o'r ffatri, y blerwch .

Eisoes mae dros gant o'r peiriannau gwerth 7,000 wedi cael eu gwerthu i Railtrack.

Cynlluniwyd peiriannau gan ddyn yn awr sydd yn abl i gyflawni gwaith y tybid gynt fod yn rhaid wrth ddynion i'w gyflawni.

Rhedodd tri neu bedwar o ddynion o'r cysgod ac wedi diffodd y peiriannau aeth y peilat o'i sedd ac agor y drws a neidio allan.

Wrth i'r peiriannau o bob math fynd yn fwy ac yn fwy, aeth y caeau yn feysydd a diflannodd yr hen batrymau fyddai i'w gweld fel cwiltiau clytwaith wrth edrych arnynt o lethrau'r bryniau ac ambell godiad tir.

Mae'r peiriannau presennol at dwymo'r awyrgylch erbyn nos yn ddefnyddiol iawn, ond 'does dim allan o le i berson oedrannus, neu ffaeledig, gysgu yn ei ystafell ddydd os mai dyna'r ffordd hawsaf i gadw'n wresog.

Be ydi'r pwynt iddyn nhw berffeithio'r System a chymryd blynyddoedd i ddyfeisio peiriannau sy'n arbed yr holl amser 'da chi'n ei gymryd i lenwi siec, os ydach chi'n mynnu dod â'ch hen fodryb naw-deg-rwbath allan efo chi i ddewis bloda?

'Roedd sŵn y peiriannau'n ddi-baid.

Gwelodd Lisa, trwy ei lygaid ef, yr awyrgylch dlodaidd, y peiriannau llaw hynafol, ac amgylchiadau gwaith cyntefig y gweithwyr.

Yna brysiodd i'r howld ac i stafell y peiriannau, ond doedd dim golwg o'i gyfaill yn unlle.

Roedd gwynt mawr wedi taro eu llong ym Môr China, a'r llifeiriant wedi rhuthro i ystafell y peiriannau gan fygwth malurio'r llong yn ddarnau.

Nid oedd peiriannau heddiw gan y ffermwyr i hwyluso'u gwaith, ond roedd cyd- ymdrech gan y teulu cyfan a'r gymdogaeth yn rhoi boddhad iddynt er gwaetha'r gwaith caled.

'Roedd y Saeson ar y blaen ac wedi dod i wneud llawer o waith y saer trwy ddefnyddio peiriannau .

Dafydd Meurig, Fron Ogwen, Tregarth, am osod peiriannau i drosglwyddo'r sain o'r capel i'r festri.

Cyn dyfodiad y peiriannau sydd â rhan mor amlwg heddiw yng ngweithgarwch y ffarm, ymweliad brysiog yn unig a wneid â'r ffair a gynhelid yn fisol.

Mae'r mudiad yn ysgogi a cheisio hybu datblygiadau fel peiriannau bio-gas, ffynhonnau dŵr-glan, ac ati, mewn modd sydd am eu gwneud yn effeithiol yn y pentrefi diarffordd.

Yn hytrach nag ymddiheuro, fodd bynnag, cerddodd yn dalsyth rhwng y peiriannau, gan egluro bob cam o'r gwaith hyd y gallai.

(i) Llythyr gan Gyngor Cymuned Llanystumdwy yn gofyn beth oedd cynlluniau'r Cyngor ynglŷn â dyfodol y safle a'r peiriannau sydd wedi costio yn ddrud i drethdalwyr Dwyfor.

Ond boddwyd siffrwd y dail gan ru peiriannau gwib-jetiau'r Lleng Ofod yn dychwelyd o'u cyrch yn Anaelon.

Mae rhai o'r peiriannau hefyd wedi cael eu gwerthu dramor.

yr oedd yr arfordir ddwyreiniol yn frith o fân gwmni%au telegraff, i gyd yn defnyddio peiriannau morse.

Mae peiriannau yn disodli pobl mewn llawer maes, ac o'r herwydd mae diweithdra ar gynnydd.

Un prynhawn yn yr haf, pan oedd y peiriannau'n segur, daeth gwyr y felin at ei gilydd y tu allan i fynedfa'r gwaith a chael hoe a sgwrs yn yr heulwen.

Ac er nad oedd hynny wedi ei phoeni erioed o'r blaen, heddiw, a hithau ar frys, teimlai'n grac iawn â'r Cyngor, ei swyddogion, y gweithwyr a'u peiriannau.

Mae pob dim yn PDH bellach - archfarchnadoedd, llefydd parcio, banciau, peiriannau parod.

Mae'n amlwg mai ceffyl a throl a ddefnyddid gan fod yr adwyon yn rhy gul o lawer i'n peiriannau modern.

Defnyddiodd y bardd y gynghanedd i gyfleu rhuthr a grym y peiriannau yn effeithiol.

'Wyt ti am ddwad i chwarae'r peiriannau hap ar ôl cinio?'

Arferent addoli nwyddau oherwydd credent mai duwiau oedd y bodau estron a ddisgynnai o'r awyr yn eu peiriannau rhyfel ac a ddeuai ag anrhegion gyda hwy.

Bu Egin yn datbygu cyfarpar didoli cryno ar gyfer peiriannau labordai awtomatig ac offer cysylltiedig ers Hydref 1993.

Fe gaent eu gorfodi i'r lefel isaf un, lle'r oedd y peiriannau mawrion a redai'r Ddinas.

'Fe glywa'i swn dyfroedd a llifogydd ofnadwy,' meddai hi, 'a swn peiriannau na welodd neb eu bath.' 'Pan fydda'i farw,' meddai hi dro arall, 'gofelwch raffu fy arch ar yr elor.' Ni chymerwyd sylw o'i chyngor ond ar ddydd ei hangladd fe ddychrynodd y ceffylau a dechrau carlamu a phan ddymchwelodd yr elor feirch fe syrthiodd arch Gwenno i lawr i ryw geunant.

Fe ellir cyfrif yr argost fel canran o gost defnyddiau, neu o gost llafur, neu o'r ddau gyda'i gilydd; ffordd arall ydyw seilio'r argost ar faint o amser y defnyddir peiriannau ar y gwahanol dasgau.

Aeth rownd bob rhan o'r ffatri enfawr ac yr oedd hyd yn oed yn dringo i fyny'r peiriannau ac yn gofyn cwestiynnau call ac addysgiedig.

Rhaid fod si'r peiriannau wedi ei yrru i gysgu oblegid ni chofiai ddim am weddill y daith, ond cofiodd iddo neidio'n sydyn yn ei sedd wrth glywed llais yn ei ymyl.

'Os oes arnoch chi wir eisiau gwe]d, mi af i â chi o gwmpas.' 'Dyna pam y dois i yma.' Cynyddodd sŵn y peiriannau wrth iddynt nesa/ u at yr adran gynhyrchu.