Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pel

pel

Mae'r rhain yn ddyddiau tywyll yng Nglwb Pêl-droed Abertawe.

Llais y pêl-droediwr John Hartson oedd y llais yma: Bydd llais newydd i'w glywed yma yfory.

Gyda dyfodol y Wembley newydd yn y fantol, mae Ysgrifennydd Undeb Rygbi Cymru Dennis Gethin wedi dweud y bydd yr Undeb yn cynnal trafodaethau â'r Gymdeithas Bêl-droed ynglyn â'r posibilrwydd o ddod a mwy o brif gemau pêl-droed Pydain i Gaerdydd.

Gary Proctor yw rheolwr newydd Clwb Pêl-droed Llanelli.

Dyw Taylor ddim wedi gwneud cwyn swyddogol yn erbyn Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Mae Cadeirydd Stadiwm y Mileniwm, Glanmor Griffiths, wedi dweud y dylai Cymdeithas Pêl-droed Lloegr newid eu cynlluniau ar gyfer ail-adeiladu Wembley.

Taith i Chesterfield, y tîm ar frig y drydedd adran sy'n wynebu Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yfory.

Mae gobaith y caiff Clwb Pêl-droed Hull ei achub rhag mynd i'r wal.

Roeddwn i wedi clywed sibrydion am y mater hwn cyn mynd i UEFA yn Amsterdam, ond yno fe gês i air efo Llywydd De Iwerddon ac oedd on ffyddiog iawn y bysen ni'n cwrdd i fynd ar syniad ymhellach, meddai J. O. Hughes, Llywydd Cymdeithas Pêl-droed Cymru.

Hurling yw gêm genedlaethol Iwerddon, nid pêl droed na rygbi.

Fe alle fod yn waeth! Mi gollodd tîm pêl-droed Guam 16 - 0 yn Tajikistan yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd ddoe.

Milwyr y ddwy ochr yn cyfnewid anrhegion ac yn chwarae pêl-droed ar ddydd Nadolig.

Sefydlwyd Clwb Pel-droed Tref Aberystwyth yn 1884.

Rheolwr Caerlyr, Peter Taylor, yw'r ateb dros dro i waeledd tîm pêl-droed Lloegr.

Bydd cefnwr de Manchester United a Lloegr, Gary Neville, yn apelio yn erbyn penderfyniad Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w wahardd rhag chwarae am ddwy gêm.

Wel, mae gen i fol, dydw i ddim yn ffit ac mi fedrai ollwng pêl sy'n cael ei thaflu ataf i.

Mae gan dîm pêl-droed Cymru lawer i'w brofi heddiw.

Allan gyda'r tîm mae John Hardy, gohebydd pêl-droed BBC Radio Cymru.

Disgwylir clywed y prynhawn yma fod Clwb Pêl-droed Dinas Bangor wedi arwyddo Clayton Blackmore.

Tân yn lladd 40 yn stadiwm bêl-droed Bradford, a hwliganiaid pêl-droed yn creu helynt yn stadiwm Heysel, Brwsel, lle'r oedd Lerpwl yn chwarae.

Mae tîm pêl-droed Cymru yng Ngwlad Pwyl ac yn paratoi am ei gêm yn Warsaw nos yfory.

O ran chwaraeon, cafwyd darllediadau cynhwysfawr o fyd pêl-droed yng Nghymru gan BBC Cymru, o'r lleol i'r rhyngwladol, yn ogystal â dangos gêmau'r ddau brif glwb rygbi, Caerdydd ac Abertawe.

Roedd pêl-droed Llanelli'n gyflym ac effeithiol tra roedd Merthyr yn edrych yn ofnadwy yn yr ail hanner.

Ond mae llywydd Cymdeithas Pêl Droed Cymru, Des Shanklin, wedi dweud y bydd Hughes yn aros gyda Chymru am weddill ei gytundeb.

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd wedi penodi Ian Butterworth yn is-hyfforddwr.

Mae Twrci trwodd i rownd wyth ola un o'r prif gystadleuthau pêl-droed am y tro cyntaf erioed.

Mae Caerdydd yn sicrach fyth o ddyrchafiad i Ail Adran y Cynghrair Nationwide ar ôl i banel disgyblu Cymdeithas Pêl-droed Lloegr argymell y dylai Chesterfield - sydd ar frig y tabl - golli naw pwynt.

Ymddiddorai mewn pel droed a chriced, mewn drama ac opera, a hwyl o bob math.

Tra bod Kevin Keegan a Mark Hughes yn ail-asesu tactegau yn dilyn y gystadleuaeth, y wers i'w dysgu yn ôl cymdeithasau pêl-droed y gwledydd Celtaidd yw mai y ffordd ymlaen yw rhannu baich y trefnu.

Dealla'r Goriad mai'r cam diweddaraf yw ceisio prynu garej Foulkes ar Ffordd Ffarrar sy'n union wrth ochr y fynedfa i'r cae pel-droed.

Mae Ffederasiwn Pêl-droed yr Eidal wedi ysgrifennu at UEFA i gwyno am ddyfarnwr y gêm.

Mae Mark Hughes, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, wedi ymuno â chlwb Blackburn Rovers ar gytundeb deunaw mis.

Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi dweud y bydd yn rhaid iddyn nhw chwarae'r gemau hyn i gyd erbyn Mehefin 2 - tair gêm yr wythnos.

Onibai bod Cymdeithas Pêl-droed Lloegr yn lliniaru oherwydd natur arbennig yr amgylchiadau.

Clip ffilm oedd hon oedd yn fy atgoffa o sgets Harry Enfield yn dangos pêl-droedwyr y gorffennol yn chwarae yn erbyn tîm cyfoes ac yn cael braw o'u gweld yn cusanu ar ôl iddyn nhw sgorio.

Mae clybiau pêl-droed Cymru sydd yn chwarae yn Lloegr i gyd â gemau heno.

Ond mae Cymdeithas Pêl-droed yr Alban yn awr yn cynnig cynnal y gêm yn Murrayfield.

Bydd y tîm pêl-droed cenedlaethol yn ceisio ateb beirniadaeth a sicrhau pwynt o leia yn y gêm yn erbyn Gwlad Pwyl yn Warsaw, heno.

Mae Cymdeithas Pêl-droed Cymru'n disgwyl adroddiad y dyfarnwr ar ôl y gêm rhwng Wrecsam a Millwall ar y Cae Râs ddydd Sadwrn.

Doedd pnawn Sadwrn ar y Maes Cenedlaethol ond yn brawf pellach o gyn iseled yw pêl-droed yn ein gwlad a dathlu bod yn gyfartal yn halen ar y briw.

'Mae'n dipyn o broblem,' meddai Brian Owen, rheolwr Clwb Pêl-droed Llangefni.

Mae Ryan Giggs ar restr fer Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol am yr anrhydedd o Chwaraewr Gorau'r Flwyddyn.

Mae Peter Nicholas, Rheolwr Y Barri, yn bygwth cyfraith ar Gymdeithas Pêl-droed Cymru yn dilyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gêm a ohiriwyd ar ganol amser ychwanegol, ar faes TNS (Llansantffraid) - nid ar Barc Jenner.

Yn ôl gohebydd pêl-droed Radio Cymru, John Hardy, ar y Post Cyntaf, 'Mae Saunders yn teimlo mai dyma'r adeg i ymddeol o chwarae i Gymru, ond mae'n gobeithio cadw cysylltiad a'r tîm cenedlaethol drwy gynorthwyo ar yr ochr hyfforddi.

Ni fydd clwb pêl-droed Chesterfield yn apelio yn erbyn penderfyniad y Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i'w cosbi naw pwynt am gamweinyddu ariannol.

Mae chwaraewr canol-cae Cymru, John Robinson, wedi methu ymuno yn sesiwn ymarfer carfan pêl-droed Cymru yn Yerevan y bore.

Mae'n ymddangos fod y datblygwyr sydd ag awydd prynu cae pel-droed Bangor yn dal o ddifri ynglŷn a'u cais.

Mae'r ansicrwydd ynglyn â dyfodol Clwb Pêl-droed Abertawe mor ddyrys ag erioed, ar y cae chwarae ac yn y stafell bwyllgor.

PEL-DROED - David James

Mae gohebydd pêl droed Radio Cymru, John Hardy, yn teithio i'r Wcrain gyda'r tîm.

Efallai fod gennym ni y stadiwm gyda'r gorau yn y byd yng Nghaerdydd i gynnal gemau rygbi, pêl-droed a chyngerddau ynddo.

Disgwylir y bydd y Cymro, Tony Pulis, rheolwr Clwb Pêl-droed Portsmouth, yn colli ei swydd heddiw.

Mae clwb Lazio wedi dweud na fyddan nhw'n rhwystr os yw Eriksson yn dymuno bid yn rheolwr tîm pêl-droed Lloegr.

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Pêl-droed Cymru, David Collins, wedi dweud eu bod nhw wedi gwneud cais i UEFA, i gynnal rownd derfynol un o brif gystadleuthau Ewrop yn y stadiwm ymhen dwy flynedd.

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Ffurfio'r mudiad gwrth-arfau niwcliar, CND. Tywysog Charles yn derbyn y teitl 'Tywysog Cymru'. Wyth aelod o dîm pêl-droed Manchester United yn marw mewn damwain awyren ym Munich.

Roedd tîm pêl-droed Wrecsam wedi ennill eu dwy gêm gynghrair ddiwetha.

Yn ddiweddarach fe drows Owa John yn llwyrymwrthodwr ac ymgolli mewn llenwi football pools, a gwae'r neb a fyddai'n siarad pan fyddai'r radio yn cyhoeddi canlyniadau'r meysydd pel-droed.

Mae e wedi setlo lawr a mae wedi dangos ei ddoniau ar y cae pêl-droed gyda Wimbledon ar ôl y siom o fethu mynd i Rangers.

Fe allai Ryan Giggs golli dwy gêm nesa Cymru yn rownd ragbrofol Cwpan Pêl-droed y Byd.

Mae un o aelodau'r llywodraeth wedi awgrymu y dylai fod gan Brydain un tîm pêl-droed i gynrychioli'r pedair gwlad.

Gan fod hynnyn werth bron 1,000,000 fe drosglwyddodd y neges i Gymdeithas Pêl-droed Cymru.

Bydd Cymdeithas Pêl-droed Yr Iseldiroedd yn cynnal archwiliad annibynnol i'r achos.

Mae Clerc y Cyngor, Mr George Gibbs, yn gweld budd mawr i'r datblygiad ar yr amod fod y Cyngor yn cael cynnig safle fyddai'n addas i gynnwys cae pel-droed a thrac rhedeg, clwb cymdeithasol a digon o le i barcio.

'Rydan ni'n teimlo nad yw swyddogion Cymdeithas Pêl-droed Cymru wedi rhoi llawar iawn o gymorth i ni dros y tri mis dwetha.

Yn y drydedd adran bydd y frwydr i aros yn y Cynghrair Pêl-droed yn parhau tan y diwrnod olaf.

Wyth aelod o dîm pêl-droed Manchester United yn marw mewn damwain awyren ym Munich.

Y bobol dduon, ran fwya, syn chwarae pêl-droed.

Bydd y gêm yn rownd wyth ola'r Cwpan Pêl-droed Cenedlaethol, rhwng Y Barri a TNS - honno gafodd ei gohirio gyda dim ond chwarter awr o amser ychwanegol yn weddill - yn cael ei hail-chwarae nawr yn Y Barri ddydd Iau.

Ar ôl llwyddiant rownd derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn, mae gobaith y gellir denu rhagor o brif rowndiau terfynol pêl-droed iddi.

Mae cyn-reolwr Wimbledon, Joe Kinnear, wedi'i benodi'n ymgynghorydd gyda Chlwb Pêl-droed Rhydychen.

Mae pawb o bwys yng nghyd-destun pêl-droed Ewrop yng Ngenefa heddiw i weld pwy fydd yn chwarae pwy yng Nghwpan UEFA a Chynghrair y Pencampwyr y tymor nesaf.

Mae tîm pêl-droed Cymru'n wynebu wythnos hollbwysig yn eu hymdrech i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd.

Roedd y teimladau yn gryf iawn erbyn y diwedd, meddai Malcolm Allen, cyn-aelod o dîm pêl-droed Cymru.

Tim pêl-droed Abertawe yn esgyn i'r Adran Gyntaf.

Hyd yn oed i rywun fel fi, sydd a'r nesa peth i ddim diddordeb mewn pêl-droed, roedd digon yn y rhaglen hon i gadw fy sylw, er gwaetha goslef llais soporiffig John Ogwen yn cyflwyno.

Yn dilyn cyfaddefiad Frank de Boer ei fod wedi prawf cyffuriau, mae prif swyddog Cymdeithas Pêl-droed Yr Iseldiroedd wedi dweud y dylid rhoi prawf cyffuriau i bob aelod o'r garfan ryngwladol.

Mae Colin Webster, un o sêr tîm pêl-droed Cymru yng Nghwpan y Byd yn 1958, wedi marw.

Bydd cynrychiolwyr Clwb Pêl-droed Cwmbran yn cyfarfod swyddogion y Cwpan Cenedlaethol prynhawn yma i esbonio cyflwr y llif-oleuadau.

Mae carfan pêl-droed Cymru yn ymarfer yn La Manga yn Sbaen ond mae'r rheolwr Mark Hughes heb naw o'r garfan wnaeth e ddewis yn wreiddiol.

Pentyrru mae problemau Clwb Pêl-droed Llanelli.

Mae cyn-ymysodwr Lloegr Ian Wright wedi cyhoeddi ei fod am roir gorau i chwarae pêl-droed proffesiyniol.

Cafwyd mwy o waith da gan Gôl hefyd yn ei ddarllediadau pêl-droed.

Alan Cork, nid Bobby Gould, fydd yn dewis tîm pêl-droed Dinas Caerdydd ar gyfer eu gêm oddi cartref yn erbyn Carlisle United heno.

Yn ôl llefarydd ar ran Cymdeithas Pêl-droed Lloegr mae na gytundeb na fydd y cae yn cael ei ddefnyddio am ddeng niwrnod cyn y ffeinal.

Dewis pa un ai i wylio cypffeinal pêl-droed olaf Lloegr o Wembley ynteu Lanelli ag Abertawe yn brwydro am gwpan rygbi Cymru.

Mae hyfforddwr tîm pêl-droed Yr Eidal, Dino Zoff, wedi ymddiswyddo.

Gyda son am ddatblygiad fel yma mae'n glir fod Clwb Pel-droed Bangor yn ei chanol hi rhwng y syniad eu bod yn colli eu cae a'r hawl i chwarae yn eu cynghrair bresennol.

Yn yr Uwch-gynghrair Pêl-droed mae gobeithion Ipswich o gyrraedd Cynghrair y Pencampwyr wedi dod i ben.

Efallai ei fod o'n iawn i chwaraewyr rygbi blewog ruthro ar ei hyd a'i led ond doedd o ddim yn gweddu gystal ar gyfer y rhai hynny sy'n cicio yn hytrach na thaflu pêl at ei gilydd.

Cafodd Clwb Pêl Droed Porthmadog ei ffurfio yn 1884, sydd yn eu gwneud yn un o glybiau hynaf Cymru.

Mae ymdrech ar y cyd ar droed gan Gymdeithasau pêl-droed Cymru, Yr Alban ac Iwerddon i gynnig cynnal rowndiau terfynol pencampwriaeth Euro 2008.

Gan aros ym maes y "gêm brydferth", y cewri cynnar oedd ar Pêl-droed y Celt (Concordia/S4C) yr wythnos hon gan gychwyn gyda'r athrylith o'r Waun, Billy Meredith.

Ymddengys bod y pêl-droediwr Frank Lampard Junior ar fin symud o un pen o Lundain i'r llall - o Barc Upton i Stamford Bridge.

Mae Robbie Savage wedi arwyddo cytundeb newydd gyda chlwb pêl-droed Leicester City.

Yn ddiweddar o ganlyniad i anffawd ar faes pel-droed fe ddarganfyddwyd fod cymlethdodau wedi dod i'r amlwg ac fe aed ag ef i'r ysbyty.

Bydd pêl-droedwyr Cymru'n chwarae eu gêm nesa nhw yng nghystadleuaeth rhagbrofol Cwpan y Byd wythnos i fory - ac mae'n ymddangos fod hynny'n amseru gwell i dîm Mark Hughes nag i Armenia.

Nid oes angen atgoffa neb a'i hadnabu mai un o fechgyn Bangor ydoedd HS Yr oedd acen y ddinas ar ei dafod, a chanddo feddwl uchel o'r ddinas a'i phobl, a hyd y diwedd bu yn gefnogwr brwd i glwb pel-droed y ddinas.

Disgwylir i Gymdeithas Pêl-droed Lloegr benderfynu yn ystod y deg diwrnod nesaf a fydd rownd derfynol Cwpan yr FA yn cael ei chwarae yn Stadiwm y Mileniwm.

Y tîm rygbi yn ymarfer, ar timau pêl-fasged a chyn-fyfyriwr enwoca Adran Addysg Gorfforol y coleg, Lynn Davies, yn paratoi i gyflwynor noson.

Mae Cymdeithas Pêl-droed Lloegr wedi cwyno'n swyddogol i FIFA ar ôl y gêm gydag Albania neithiwr.