Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

penderfynwyd

penderfynwyd

Dyna pam y penderfynwyd ar unedau hyfforddiant mewn swydd cymharol fyr yn hytrach na llyfr.

(ch)Ceisiadau Newydd Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r ceisiadau canlynol i ddatblygu:- PENDERFYNWYD (ii) Awdurdodi'r Prif Swyddog Cynllunio i benderfynu'r ceisiadau canlynol fel a nodir gyda'r amodau priodol:- Cynghorydd IW Jones am gael cofnodi nad oedd yn dymuno cymryd rhan yn y drafodaeth).

PENDERFYNWYD gohirio anfon sylwadau er rhoddi cyfle i Gyngor Tref Criccieth roddi sylwadau ar y mater.

PENDERFYNWYD gwrthod y cais am y rhesymau canlynol:- (a) Cynamserol.

Ond wedi peth llythyru rhyngddo a John Keble ac Archddiacon Rhydychen a'r esgob, datganodd yr olaf nad oedd yn condemnio'r Traethodau; o ganlyniad penderfynwyd parhau i'w cyhoeddi.

Penderfynwyd symud y Cyfarfod Cyffredinol o'i slot arferol ym mis Hydref i fis Mawrth neu Ebrill.

Penderfynwyd y bore yma y gellir chwarae'r gêm rhwng Bangor ac Aberystwyth ar Farrar Road.

Pam y penderfynwyd defnyddio argraffiad Charles ac Oliver sy'n malurio'r testun gwreiddiol yn enbyd?

PENDERFYNWYD datgan cefnogaeth i lythyr Mr Cynog Dafis AS

PENDERFYNWYD fod yr argymhelliad uchod i fod yn benderfyniad.

Bu Gruffydd a Henry Lewis ac Ernest Hughes yn trafod y posibilrwydd o'i ailgychwyn ond o'r diwedd penderfynwyd yn erbyn hynny.

PENDERFYNWYD (a) Datgan cefnogaeth i bryderon Clwb Chwaraeon Madog.

Ar y dechrau penderfynwyd peidio ag anfon ymgeiswyr y Blaid i Senedd Lloegr ped etholid hwy.

Yn y gynhadledd hon y penderfynwyd cyhoeddi - diolch i'r Weinyddiaeth - Atlas Ceredigion, Detholiad o Bant a Bryn, Cerddi Gwlad ac Ysgol, Stori%au o Chwedlau Sir Aberteifi a Cen Ceredigion.

Penderfynwyd gwobrwyo'r gwaith gorau rhwng 1948 a 1950.

PENDERFYNWYD (i) Datgan cefnogaeth i'r bwriad i benodi Swyddog Rheilffordd Cymuned er mwyn datblygu marchnadoedd newydd a hyrwyddo marchnadoedd presennol.

PENDERFYNWYD caniatau'r cais gyda'r amodau canlynol:- (a) Manylion ystad.

Penderfynwyd codi cofeb i'r merthyron Protestannaidd, Cranmer, Latimer a Ridley.

Penderfynwyd y dylai'r ysgrifennydd anfon at y Trefnydd Cenedlaethol yn mynegi teimlad y rhanbarth.

Pan alwodd Arthur Scargill am streic, dim ond 10 o'r 28 o lofeydd yn Ne Cymru a bleidleisiodd o blaid streicio, ond i ddilyn y mwyafrif yn wlad penderfynwyd cau'r holl weithiau.

Ar ôl trafodaeth, penderfynwyd y dylai swyddogion y rhanbarth fynd yno i siarad ag aelodau'r gangen cyn cau yn swyddogol.

Wedi cyfnod o dros drigain mlynedd, penderfynwyd, oherwydd y lleihad yn rhif yr aelodau a nifer y plant, yn ogystal â bod cyfleusterau teithio wedi newid, mai priodol fyddai ail-uno'r ddwy Ysgol Sul.

PENDERFYNWYD derbyn a gweithredu'n unol ag argymhelliad y Prif Swyddog Cynllunio.

Er i aelodau a swyddogion y gell fod yn sensitif iawn i ddymuniadau yr aelodau hynny oedd yn gweithio yn y Llyfrgell penderfynwyd mynd ati i wthio'r cwch i'r dr gyda llythyr agored yn y Wasg.

Daeth llythyr i law oddi wrth Gyngor Bwrdeisdref Arfon yn gofyn am enwebiadau ar gyfer Noson Wobrwyo Chwaraewr y Flwyddyn - penderfynwyd nad oedd y llythyr yn berthnasol i ni fel rhanbarth.

O barch i Thomas Charles, penderfynwyd dechrau ar y gwaith trwy argraffu Beibl Cymraeg a gofyn i Charles ei olygu.

Penderfynwyd cyhoeddi expose/ , ac fe argraffwyd yr hysbyseb ganlynol yn y Caernarvon and Denbigh Herald ddau ddiwrnod yn ddiweddarach:

Penderfynwyd gohirio rhannu gweddill yr arian tan Ionawr.

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a bod y Prif Swyddog Cynllunio i ymdrin â'r cais diwygiedig cyn gynted â phosibl.

Ni ellid derbyn Beibl Genefa fel y fersiwn swyddogol, ond 'roedd wedi dwyn diffygion y Beibl Mawr i'r amlwg; penderfynwyd, gan hynny, ar wneud fersiwn diwygiedig arall a fyddai'n rhydd o dramgwydd Beibl Genefa.

Penderfynwyd, felly, mai doeth fyddai dewis geiriau yn ofalus iawn wrth sôn am y sefyllfa ariannol rhag ofn i'r gweithwyr laesu dwylo.

PENDERFYNWYD croesasu'r gorchymyn.

Penderfynwyd y dylid ail-chwarae'r gêm ar gae TNS.

Penderfynwyd fod yn rhaid saethu a rhoddwyd gorchymyn i bawb a weithiai yn y bonc islaw i adael eu bargeinion.

PENDERFYNWYD datgan gwrthwynebiad wrth y Swyddfa Gymreig ynglŷn â'r codiad yn y ffioedd.

Penderfynwyd hefyd mai trwy weithgaredd neu gwestiwn a fyddai'n ysgogi adfyfyrio ac ambell sylw'n dilyn hynny wedyn y byddid yn cyflwyno.

I'r perwyl hyn penderfynwyd ffurfio gweithgor i unioni'r diffygion hyn.

I bwrpas crynhoi rhestr o anghenion ymchwil, penderfynwyd mabwysiadu'r fframwaith a ganlyn, sy'n dangos y gofynion o fewn un o bedair ffram gyd-berthnasol.

Penderfynwyd peidio ag anfon cyfraniad at Gingerbread nes ein bod yn derbyn fersiwn Gymraeg o'u llythyr.

Penderfynwyd hefyd symud ymlaen ag achos gorfodaeth mewn perthynas â'r datblygiadau ar y safle.

Teimlwyd brig y llanw yng nghwrdd gweddi'r bobl ieuainc yn Nghapel Horeb [y Bedyddwyr]...Yr oedd yr hwyl a'r gwres mor nerthol fel y penderfynwyd treulio y prydnawn mewn gweddi, yn hytrach na chynnal Ysgol Sul.

PENDERFYNWYD awdurdodi'r Ysgrifennydd Dosbarth i benodi eilyddion os byddai'r angen yn codi.

UN mis Medi, penderfynwyd mynd â chwech o fyfyrwyr o'r Coleg yn Kampala ar saffari er mwyn iddynt gael profiad o fyw a gweithio allan o'r labordai.

Daeth pecyn gwybodaeth gan y Samariaid ynghyd a chais am rodd ariannol - penderfynwyd trafod y cais yn y pwyllgor rhanbarth nesaf.

PENDERFYNWYD (i) Derbyn yr adroddiad.

Penderfynwyd, efallai am mai Awdudrdod Datblygu Cymru oedd un o brif noddwyr y prosiect, hepgor unrhyw drafodaeth ar yr angen am Senedd a gadael hynny i adroddiad arall yn y dyfodol.

Penderfynwyd gwobrwyo'r gwaith rhyddiaith gorau rhwng 1948 a 1950.

Cyflwynwyd y cynllun lleol drafft i ystyriaeth y Cyngor a gynhaliwyd y diwrnod blaenorol pryd y penderfynwyd ei fabwysiadu fel cynllun lleol drafft ymgynghorol.

PENDERFYNWYD (i) Gohirio gweithredu rhybudd gorfodaeth hyd nes y ceid tystiolaeth ddigonol bod datblygiad anawdurdodedig yn cymryd lle ar y safle.

Gwnaeth yntau hynny ac yn y cyfarfod hwnnw penderfynwyd rhoi cychwyn i gylchgrawn chwarterol newydd gyda Gruffydd yn olygydd arno.

Penderfynwyd gwahodd siop y Don yng Nghaernarfon i ddod a dillad plant i'r Sioe.

PENDERFYNWYD derbyn a gweithredu'n unol â'r adroddiad.

Ym Mhennal, ger Machynlleth, y penderfynwyd ar y gofynion.

Er mwyn ceisio ateb y cwestiwn, penderfynwyd hedfan rhai cannoedd o filltiroedd i'r gorllewin, i le o'r enw Gambella.

PENDERFYNWYD hysbysu Cyngor Cefn Gwlad Cymru na fyddai ychwanegu camau biwrocrataidd i'r broses gynllunio yn datrys problem dylunio.

Taith Baner y Dathlu: Penderfynwyd y byddai'r is-bwyllgor gweithgareddau yn trefnu'r daith.

Penderfynwyd, hefyd, i gynnal

(c) Nad oedd rhybudd cau yn cael ei ddiddymu os penderfynwyd mai dyma fyddai'r ffordd fwyaf boddhaol o ddelio gyda'r eiddo.

(ch)Ceisiadau Newydd Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r ceisiadau canlynol i ddatblygu:- PENDERFYNWYD

A pan sylweddolon ni fod Twm Dafis yn byw yma hefyd penderfynwyd cadw golwg fanwl ar y lle.

O ganlyniad i lwyddiant ysgubol Parti Ponty, gwyl fywiog a gynhaliwyd ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd, y llynedd penderfynwyd ailgynnal yr achlysur.

Penderfynwyd defnyddio pecyn meddalwedd integreiddiedig Works for Windows er mwyn dadansoddi'r atebion.

Oherwydd hynny penderfynwyd fod yn rhaid wrth adeilad mwy - aethai'r hen gapel yn rhy fychan ers blynyddoedd.

Yn dilyn ein cynnig i'r Cyngor Cenedlaethol, adroddodd y Llywydd y penderfynwyd yn y Cyngor wahodd siaradwr/wraig yn ôl yr angen.

PENDERFYNWYD datgan gwrthwynebiad i'r bwriad.

Penderfynwyd derbyn y tendr isaf, a oedd yn rhoddi manteision ariannol sylweddol, a gyflwynwyd gan Gwmni Gwastraff Môn Arfon (cwmni a sefydlwyd ar y cyd gan Gynghorau Bwrdeistref Ynys Môn ac Arfon), yn hytrach na thendr Cwmni Llwyn Isaf Cyf.

Yn Llangollen edrych am burdeb a dilysrwydd y traddodiad wna'r beirniaid, oedd yn bobol wedi'u trwytho yn nhraddodiadau gwerin a dawns gwledydd y byd, a gan mai saith o'r math yma o wyrda oedd yn tafoli yn Mallorca, penderfynwyd cadw at y ddwy ddawns oedd wedi ennill coron Llangollen inni, sef 'Cadi Ha' a 'Dawns y Glocsen' fel ein dawnsfeydd yn y gystadleuaeth.

Penderfynwyd yn y diwedd adeiladu oriel newydd ger Llangefni a fyddai'n ganolbwynt ar gyfer bywyd diwylliannol yr ynys.

Wedi pwyllgor sydyn, penderfynwyd gyrru negesydd at y fyddin oedd ar lawr y dyffryn gan gynnig ychydig gig, ychydig fara, ychydig win ac ychydig olew iddynt.

Penderfynwyd ar gynllun o greu crys tî llewys hir o nifer cyfyngedig.

Argyfwng y Gwlff - penderfynwyd anfon at y Prif Weinidog a Wyn Roberts, AS, i wrthwynebu'r rhyfel yn y Dwyrain Canol.

Erbyn hyn, penderfynwyd na châi erlyn ddim pellach oherwydd iddo gael ei garcharu am oes am y llofruddiaeth: fe'i galwyd yn dyst yn erbyn Sidley, nad oedd eto wedi cyfaddef i ddim.

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad.

Chlywson nhw ddim byd, ac o'r diwedd penderfynwyd y buasai'r arian yn cael ei rannu rhwng y saith plentyn onest.

Penderfynwyd fod y cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol olaf, wedi eu cywiro, yn gofnod cywir.

Penderfynwyd anfon llythyr o'r Rhanbarth hefyd yn mynegi ein hanfodlonrwydd a'u hagwedd.

Un diwrnod penderfynwyd gosod dau geffyl i dynnu'r brêc fawr i Gaernarfon am y tro cyntaf.

Wedi hen wyntyllu'r mater penderfynwyd mynd i fyny ochrau Mynydd Elgon, sydd ag un ochor iddo yn Kenya a'r llall yn Uganda.

PENDERFYNWYD fod cyn-Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Thai i gymryd ei le.

PENDERFYNWYD pwyso ar y Cyngor Sir i uwchraddio'r bont cyn gynted â phosibl oherwydd y drafnidiaeth drom a ddefnyddia'r ffordd.