Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pennaeth

pennaeth

Yn Ciwba, fe fuon ni'n ffodus i gael Rafael, pennaeth gwarchodwyr Havana.

Aethom i mewn i swyddfa Mohammad Sadique, sef pennaeth yr holl ganghennau oedd gan y banc yn y Dwyrain Canol.

Crynhoir arwyddocâd y plasty fel ffynhonnell pob gwareiddiad a'r pencenedl fel cynghorwr ac arweinydd doeth yng ngeiriau'r un bardd: 'pennaeth y gwladwriaeth da; pencenedl ...

Pedro Bisset Puebla oedd pennaeth brigâd Gweinyddiaeth Fasnach y llywodraeth.

Yr Athro Brekham, pennaeth Sefydliad Bywydegol yn Vladiuostok, a wnaeth rai o'r arbrofion cynharaf.

Dywedodd Catrin Brace, Pennaeth Digwyddiadau egni: "Mae'r rhychwant eang o raglenni mae S4C yn eu darlledu yn cynnig cyfle gwych i dynnu gwylwyr y sianel sydd â diddordebau penodol at deithiau a digwyddiadau arbennig yn gysylltiedig â'r rhaglenni.

amheuaeth nad oedd y pennaeth newydd yn gwneud i bawb siarad unwaith eto am dîm pêl-droed Cymru.

"Os ŷch chi'n barod, doctor, fe af fi â chi i gwrdd â'ch pennaeth.

Mae Maelgwn Magl yn cydio ynot ac ar ôl i'r wraig adrodd yr hyn y cred a ddigwyddodd, gorymdeithia'r holl bentrefwyr a thithau yn ôl i dŷ'r pennaeth.

Cafwyd ymateb gan un pennaeth ysgol gynradd Gymraeg, ac nid oedd hwnnw wedi gweld y ffeil goch.

Mae'n annog pob pennaeth heddlu i sefydlu polisi%au cynhwysfawr a'u gweithredu, fel y bydd eu holl swyddogion yn sicrach o'u safle pan elwir hwy i sefyllfa o drais yn y cartref.

A yw polisi%au'r ysgol yn hwyluso adnabod, asesu, darparu ac adolygu disgyblion ag AAA ac yn galluogi'r llywodraethwyr, y pennaeth a'r staff i werthuso effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd y trefniadau.

Mae Bwrdd Criced India wedi cwynon swyddogol yn erbyn Pennaeth Criced De Affrica, Ali Bacher.

Wedi eistedd am awr neu well yn rhoi'r byd yn ei le, dyma rai eraill yn cyrraedd, - y Swyddog Ardal, Pennaeth yr Heddlu a'r Barnwr ]leol.

Mi fydd y fyddin yn ymosod ar arweinwyr y Palesteiniaid sy'n gyrru plismyn i ymosod arnon ni," meddai'r Uwchfrigadydd Yom-Tov Samia, pennaeth y fyddin yn ne'r wlad.

Un o'u harwyr mawr oedd Owain Glyn Dwr ac maent wedi bedyddio pennaeth eu pyllau nofio yn Rhanbarth Nom yn 'Glyn the Swim.'

Cyhoeddwyd heddiw mai EMLYN PENNY JONES fydd Pennaeth Rheoli Sianelau S4C.

Ar hyn o bryd ef yw Pennaeth Adloniant a'r Celfyddydau gydag HTV yng Nghaerdydd.

Bydd profiad Menna fel pennaeth HTV Cymru yn amhrisiadwy i BBC Cymru, ac rwyf yn siwr y caiff gefnogaeth lawn y staff a'r rheolwyr wrth iddi geisio sicrhau bod BBC Cymru yn cynnal ei sefyllfa gref fel darlledwr cenedlaethol Cymru.

Roedd pennaeth yr heddlu yn feddw yn sgwrsio mewn hanner Tsineag a hanner Saesneg gan geiso ein hannog i fynd i ganu karaoke.

Cafodd y pennaeth militia Palesteinaidd Hussein Abayat a dwy hen fenyw eu lladd pan daniodd hofrennydd at gar.

Mae e'n rhoi hon i ti gan ofyn i ti fynd â hi i bentref Trefeiddyn, ei rhoi i'r pennaeth a dweud wrtho fod pobl yr Hafdir yn cofio.

Henry Lewis oedd pennaeth yr Adran Gymraeg yn Abertawe a Saunders Lewid oedd y darlithydd.

Os cefaist fodrwy gan Rheinallt, pennaeth Maenllwyd, efallai y bydd dangos hon yn ddigon o brawf i Afaon.

"Mae Owain wedi dweud wrthyeh bellaeh, mae'n siwr, mai Prys Edwards, un o feibion Plas Derwen, oedd pennaeth y gang yna o ladron.

Coginiodd bryd enfawr, 'roedd ei merch, ei gwr, pennaeth yr heddlu, ei wraig a'i blentyn yno hefyd.

"Dyden ni ddim am wneud yr un camgymeriad eto," chwarddodd pennaeth y gwersyll yma gan gymryd coesau metel oddi arno.

uwch swyddfa'r, pennaeth, debyg gen i?

Yna, trodd at y chwilod duon oedd yn aros ar y lan a mynnodd yn ffroenuchel eu bod yn eu hebrwng at y pennaeth.

Roedd pennaeth y meindars yn gwrthod gadael i ni ffilmio unrhyw beth y tu allan i'r gwesty, a bu'n rhaid i ni fodloni ar ambell lun o harddwch y brifddinas drwy ffenestr yr ystafell fwyta ar y llawr uchaf.

Bydd angen i chi drafod hyn gyda'ch pennaeth, rheolwr atebol neu gydgysylltydd datblygiad proffesiynol.

Roedd safon y ceisiadau am y drwydded yn uchel iawn, meddai Iona Jones, Pennaeth Adran Gorfforaethol S4C.

Mae'r Gymraeg yn iaith yn ein hysgolion boed yn fam iaith neu'n ail iaith ac mae hyn bellach yn rhoi statws fel bod y ddwy iaith ochr yn ochr, meddai Arwel George, Pennaeth Ysgol Gyfun Penweddig, un a fu'n ymgyrchu dros gael y ddarpariaeth.

Chwaer i fy nain i oedd yn briod i Twm Evans, prifathro Ysgol Uwchradd Llanelwy, Pennaeth Coleg y Bala, ac gennyn nhw y clywais i fod yna Gymraeg adeg hynny.

Ond, yn lle arbrofi gyda gwahanol fodelau o gydweithio yn ôl amgylchiadau lleol mae'r Awdurdod wedi penderfynu ymlaen llaw fabwysiadu un model yn unig a elwir yn 'ffederasiynau' h.y. cysylltiad ffurfiol rhwng cylch o ysgolion o dan un pennaeth sy'n ymdebygu i un ysgol aml-safle.

Maen rhaid i'r Arolwg Blynyddol ar gyfer 1999/2000 ddechrau gyda theyrnged i Geraint Talfan Davies ar ei ymddeoliad fel rheolwr, yn dilyn ymron i ddegawd fel pennaeth BBC Cymru.

Yn ffodus, roedd pennaeth y meindars yn dal i fod yn ei 'swyddfa' yn y gwesty.

Ar hyn o bryd, ef yw Pennaeth Systemau Peirianyddol Panasonic Broadcast Europe.

Y mae Pennaeth Adran yr Eisteddfod, Elvey Macdonald, yn cytuno.

mae'r grefydd frodorol ynghlwm wrth ddechreuadau mytholegol y llwyth, ac mae pob tylwyth yn parhau i dalu gwrogaeth i'r pennaeth lleol, y Syiem.

Fedrwch chi ddychmygu Pennaeth y Banc of England yn gwerthu tocynnau Wembley o'i swyddfa ei hun!

Anfonwch gopi%au at y canlynol: Sefydliad croesawu; pennaeth; cydgysylltydd datblygiad staff; staff sy'n gyfrifol am arweiniad mewn addysg gyrfaoedd, dealltwriaeth economaidd a chyd-weithwyr perthnasol eraill; trefnydd lleoliadau athrawon.

Mae'n bwysig ein bod yn edrych yn ôl ac ymlaen ac yn cadw'r hen a chreu'r newydd, meddai Garry Davies, Pennaeth Marchnata.

Dai Smith, Pennaeth Darlledu Saesneg, BBC Cymru Ehangodd Going Continental driniaeth BBC Cymru o'r Uwch-gynhadledd Ewropeaidd yng Nghaerdydd i gynnwys safbwyntiau, personoliaethau a barnau gwahanol.

* cynnal sesiwn ôl-drafod ynglŷn â'ch lleoliad gyda'ch trefnydd a'ch pennaeth neu gydgysylltydd datblygiad staff.

Pennaeth y banc yn y Dwyrain Canol yn gwneud joban pwt o glerc!

Bydd profiad Menna fel pennaeth HTV Cymru yn amhrisiadwy i BBC Cymru, ac rwyf yn siwr y caiff gefnogaeth lawn y staff ar rheolwyr wrth iddi geisio sicrhau bod BBC Cymru yn cynnal ei sefyllfa gref fel darlledwr cenedlaethol Cymru.

Yn y cyfamser daeth Pennaeth yr Heddlu a'i ferch i'r bar karaoke.

Roedd yn well gan y mwyafrif ohonom ni fodloni ar sylweddoli fod pennaeth y Politburo hyd yn oed yn berchen ar dipyn o hiwmor!

Cafodd y gyfres radio NVQ Rheoli ei chomisiynu gan Dr Eleri Wyn Lewis, Pennaeth Addysg a Dysgu BBC Cymru.