Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phethau

phethau

Rhagdybiai y diwygiadau hyn rwydwaith o weision suful ar y raddfa ranbarthol a digonedd o ŵyr yn y pentrefi a fedrai ddarllen gorchmynion yr awdurdodau ynghylch iechyd, amaethyddiaeth a phethau 'buddiol' eraill.

I gadw'r gelyn a'r bwystfilod allan, codid cloddiau cedyrn o bridd a cherrig o gwmpas y ddinas, a ffosydd tu hwnt i'r cloddiau; Byddai i bob amddiffynfa ddwy ran, un at gadw'r anifeiliaid a choed tan a phethau eraill, ac un arall gadarnach i'r bobl fyw ynddi.

Teimlent eu bod wedi tarfu digon ar no erbyn hyn ac yntau'n amlwg yn ddyn prysur felly dechreuodd Llio gasglu ei phethau at ei gilydd a diolch iddo am ei help.

Mae pobl, felly, fel arfer, yn bwysicach na phethau.

Trwy gydol yr amser mae'r defnydd a wneir o'r iaith a ddaw i'w glyw yn ymwneud â phethau ac â digwyddiadau go iawn.

'Ond trysorau wedi eu cuddio gan hen fôr-ladron a phobl ers talwm ydi hynny, pobl yr un fath â'r Rhufeiniaid a phethau felly.

Ceir gwybodaeth cryno am Gymru, diwylliant Cymreig a phethau eraill gyda chysylltiadau Cymreig.

Achos brwydr am yr hawl i Lundain redeg ei phethau ei hun ydi un Ken Livingstone a'r gweddill.

Ymdrin â phethau ymylol bywyd yr oedd hi, yr allanolion yn unig.

Tadogodd un o'r milwyr y difaterwch ynglŷn â phethau crefyddol ar anallu pregethwyr a chaplaniaid i egluro'r gwirioneddau Cristionogol mewn iaith ddealladwy.

Y tynerwch hwnnw sy'n ildio a maddau a derbyn hanfod pobl a phethau, oedd ei disgrifiad ohono i mi un tro.

'Bachgen ardderchog oedd o, a'i enaid ar dân dros Gymru a'i phethau.'

Mae yna sawl cyfle iddyn nhw gael gwneud hwyl am ben yr hyn sy'n digwydd mewn ysgolion ac i ddychanu agweddau oedolion, eisteddfodau a phethau o'r t`ath.

Yr oedd ganddo ddawn arbennig i sgrifennu'n ddiddorol am bobl a phethau o gylch Ffestinioig.

Eisoes mae yna swnian ynglyn â chost a thrafferth a phethau felly.

byddai ganddo ryw stori newydd bob amser am y mynvddoedd, a phethau na buasem byth yn meddwl amdanjnt.

Pan fydd eich plant chi, ynghanol y ganrif nesa, yn galw eu plant nhw yn Rocet a Shuttle a phethau cyffelyb fe fyddwch chi'n meddwl am mam.

Efallai taw'r gwirionedd hwn sy'n gorwedd wrth hanfod llwyddiant Eglwys Glenwood i sefydlu pont mor effeithiol rhwng pethau'r nef a phethau Pentwyn.

Bywyd newydd i'r hen iaith Ar un adeg yr oedd ieuenctid Cymru yn cysylltu Cymraeg â phethau hen-ffasiwn oedd ar fin darfod.

Agorwyd droriau a chypyrddau, a chwalwyd dillad a phethau ar hyd y lle.

Yna, byddai'n lluchio cynfasau a dillad isa' a phethau felly i'r llyn a rhoi powdwr golchi yn y dŵr, fel bydd y merched 'ma 'te, a gweiddi ar Eliasar y ci o'r tŷ.' 'Rwan 'roedd eisiau profi callineb Eliasar trwy ddweud bod y buchod ymhell i ffwrdd.

Nid mater o ddod a phethau'n nes at y bobl yn rhyw ffordd syml yw'r newid o gwbl.

O fyd a phethau gwleidyddiaeth yr Ewrop newydd daeth nifer ynghyd ar gyfer brecwast a gweddi.

Roedd hi eisoes wedi gwneud trefn ar ei phethau, ac yn dymuno cael ei chladdu mewn man penodedig.

Ef, wrth fynd â mi o gwmpas y wlad i weld hen olion Rhufeinig a chromlechau a chutiau Gwyddelod a phethau felly, a'm symbylodd i brynu llyfrau ar bynciau hynafiaethol Cymreig.

Ar gyrion y trefi mae'r halting sites, rhes o garafannau a chartrefi ar olwynion yn bentref unnos, a phethau fel dwr, tai bach a man golchi wrth law.

* Cefnogi unigolion i ddatblygu eu hunaniaeth - wrth ddewis dillad a phethau i gyd-fynd, cysylltiadau cymdeithasol a chyfeillion.

Ac addurniadau, a chracyrs, a phethau i'w rhoi ar y goeden, a fferins i'r plant...

Dwynwen Morgan ar sîn bop Gymraeg Ar ôl blwyddyn dawel tra bod yr aelodau i gyd yn gweithio ar waith go-iawn a phethau diflas felly, mae rocars Caernarfon yn ôl efou deunydd cyntaf ers rhyddhau CD aml-gyfrannog Y Dderwen Bop ar Crai.