Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

phlentyn

phlentyn

Ty Apple yn reit fawr.Y teulu i gyd yn byw yno - hi, ei brodyr, gwraig a phlentyn ei brawd hynaf yn ogystal a'i mam a'i thad.

Fe'n rhybuddid yn aml nad oedd gennym hawl i gyffwrdd llaw â phlentyn, waeth pa mor ddrwg oeddynt.

Fe allai tri phlentyn o Went newid y gyfraith mewn achos Uchel Lys heddiw.

Datblygodd cyfeillgarwch agos rhwng Lisa a Karen yn sgil marwolaeth Fiona ond chwalwyd y cwbl wrth i Lisa gyfadde mai Steffan oedd tad ei phlentyn.

Dydw i ddim yn disgwyl i chi ymddiheuro am eich ymddygiad haerllug ond, o leia, fe fedrech chi egluro." "O," ochneidiodd yntau, a dechrau siarad fel petai'n siarad â phlentyn.

Cynhelir Ysgol Feithrin lewyrchus bob dydd yn neuadd y pentref a Chylch mam a'i Phlentyn yn festri Bethlehem, capel yr Annibynwyr Cymraeg.

Bu farw un o'u chwe phlentyn yn ystod y nos; roedd dau deulu arall yn y ciw wedi colli plentyn yr un hefyd.

Mae teuluoedd y wlad, yn groes i'r polisi un plentyn, yn cael dau neu dri phlentyn yn gyfreithlon.

Yn 1996 cyrhaeddodd Nia, merch Llew, ac achosodd Nia helyntion di-ri iddo wrth iddi yn gynta redeg i ffwrdd o gartre ac yna cael ei hun yn feichiog gyda phlentyn Hywel Llewelyn.

Dim ond mam mewn trallod a allasai ffarwelio â phlentyn o'i chroth ei hunan er mwyn i'r plentyn gael dillad, bwyd, to dros ei ben, ac yfory, o bosibl, gwaith.

Rhythai ei llygaid agored drwy'r tywyllwch, a lluniau o'i thri phlentyn fel lledrithiau niwlog yn dawnsio'n araf o'i blaen.

Cyhuddir Rhiannon o ladd ei phlentyn, ac felly mae'n rhaid iddi wneud penyd.

Ar noson Cwrdd Chwiorydd ers llawer dydd, lwmp o gaws a phwdin reis i'w ganlyn oedd y rhagbaratoad a adawyd gan Magwen Williams i'w gŵr a'i phlentyn.

Ym Mosambique yr wythnos diwethaf yr oedd gwraig yn geni ei phlentyn ar ben coeden ller oedd hi ac eraill wedi gorfod dianc rhag y llifogydd dychrynllyd syn boddir wlad.

Lyfai'r ast strae ei phlentyn yn feddiaddol, ei llygaid yn rhybuddio dieithriaid i gadw draw.

Dim ond dau a adawyd ar ôl, plentyn dall nad oedd wedi gweld dim, a phlentyn mud a byddar na fedrai ddweud beth oedd wedi digwydd.

Er iddi gael ei chyhuddo o ladd ei phlentyn, mae'n amlwg mai darostyngiad yw amcan y penyd.

I'm syndod, fe ddeuthum i deimlo'n dadol iawn, a chymryd diddordeb ym manylion distadlaf helynt gwraig a phlentyn nas gwelswn erioed.

Clywsom am ei wraig a'i dri phlentyn Peter, Julie Ann a Marie - Marie yr ieuengaf yn gannwyll llygad ei thad.

Tybiai y byddai'r weithred olaf hon yn dod â heddwch o'r diwedd iddi hi a'i thri phlentyn.