Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

post

post

wnewch chi ddeud wrth Mr Rowlands y bydd yna siec yn y post cyn gynted ag y bydd Mrs Evans ein trysorydd ni wedi gwella o'r ffliw?'

'Roedd Williams Post yn giamstar ar drin 'teledai' a chanddo fo y prynodd nhad un.

Dioddefant o'r hyn a elwir yn post-herpetic neuralgia, ac mae'n anodd ei leddfu â chyffuriau.

Rwyn blês iawn i fod nôl yn y garfan, meddai Emyr ar y Post Cyntaf y bore yma.

Fel y bu Cymru'r Byd a'r Post Cyntaf yn ddarogan ers wythnos mae Robert Croft yn ôl yng ngharfan griced Lloegr ar gyfer y daith i Sri Lanka yn y flwyddyn newydd.

Hyd y gwyddwn ddaru 'run ohonyn nhw anfon Cerdyn Post i egluro.

Ar y Post Cyntaf dwedodd un o hyfforddwyr Cymru, Geraint John, bod y tîm wedi dechrau'n dda.

Wharion nhw'n eitha da yn yr hanner cynta, meddai maswr Abertawe Cerith Rees ar y Post Cyntaf y bore yma.

Ta pwy fydd yn chwarae i Samoa fe fyddan nhw'n galed iawn, meddai ar y Post Cyntaf.

'Roedd y noson yn fy atgoffa i o 1977 yn erbyn St Etienne,' meddai Howyn Roberts o Gangen Gwynedd o Gefnogwyr Lerpwl ar y Post Cyntaf y bore yma.

Doeddwn nhw ddim yn edrych fel petaen nhw'n mynd i sgorio, meddai ar y Post Cyntaf.

Bydd tair awr ar ddeg ar awyren Cathay Pacific wrth hedfan o Heathrow wedi rhoi cyfle i sylwi ar y penawdau yn y South China Morning Post.

'Mae wedi bod yn wythnos dda,' meddai Brewerton ar y Post Cyntaf.

Yn ôl y drefn arferol, roedd pawb oedd wedi mynd ar y trip wedi cyfrannu ychydig o newid mân 'fel cydnabyddiaeth i'r dreifar', ac rwan fod pawb arall wedi disgyn o'r bws oddi allan i'r post, fe estynnodd Elsie Williams y cwbl i Elfed: swp o ddarnau dwy geiniog a phum ceiniog ac ambell bisyn deg wedi eu casglu mewn pecyn marjarîn oedd yn dal i gynnwys ychydig friwsion ar ôl brechdanau rhywun.

Roedd y glec ar fy mhen hefo'r cardyn post o Gemper yn ffisig i 'noctor i.

'Ar ôl sawl anaf a sawl perfformiad digon cyffredin mae Calzaghe 'nôl ar ei ore a wedi llwyddo i droi'r cloc yn ôl,' meddai'r dyfarnwr Wynford Jones ar y Post Cyntaf y bore yma.

Dywed ei gydletywr ym Mangor, Ithel Davies, fod Sam, hyd yn oed yn ei ddyddiau coleg, yn anfon adroddiadau am weithgareddau'r coleg i'r Guardian a'r Post a'r Western Mail.

Mae chwaraewyr arbennig ganddyn nhw - fel Pat Lamb a Lima a Bachup, meddai cyn-fewnwr Cymru, Gareth Edwards, ar y Post Cyntaf y bore yma.

'Mewn gêm one-off rwyn ffansïo Arsenal bob tro,' meddai ar y Post Cyntaf y bore yma.

Fe golles y gêm honno oherwydd anaf, ac anodd oedd i mi gredu'r sgôr wrth ddarllen y Sporting Post y noson honno.

Roedd hi run peth a'r gêm wythnos dwetha, meddai ar y Post Cyntaf.

Mae Dad yn dweud ei bod hi'n fyddar fel post.

mae'r record yma wedi aros am sbel fach nawr, meddai Robert wrth y Post Cyntaf y bore yma.

Yn ôl gohebydd pêl-droed Radio Cymru, John Hardy, ar y Post Cyntaf, 'Mae Saunders yn teimlo mai dyma'r adeg i ymddeol o chwarae i Gymru, ond mae'n gobeithio cadw cysylltiad a'r tîm cenedlaethol drwy gynorthwyo ar yr ochr hyfforddi.

'O'n i'n meddwl falle bod siawns 'da fi i gael fy nghynnwys,' meddai Dwayne ar y Post Cyntaf y bore yma.

'Dwi'n saff i ddweud 'dwi'n meddwl, mai o blith y gwr sydd â'u gwreiddiau yn nhir Llanfechell ar Ynys Môn y mae'r un a gafodd y dylanwad mwyaf ar gwrs y byd llynedd - Mr Tristan Garel-Jones (mi fentra i y daw llythyr gyda throad y post yn cynnig ymgeisydd mwy teilwng - oedd hen nain Boutros Bourtos Ghali yn dod o Fynydd Mechell tybed?).

Yn naturiol chefais i rioed ddim arlliw o gefnogaeth gan Mam wedi iddi ddeall o ddifri fy mod am fynd i'r mor ac ar ol gadael yr ysgol yn bymtheg oed euthum i weithio yn y Post yn cario teligramau a negeseuon, ond fy nod o hyd oedd cael lle ar long.

Hefyd, cyhoeddir pwy fydd 21ain Cadeirydd y mudiad (bydd aelodau yn derbyn ffurflenni pleidleisio trwy'r post yn fuan, os nad ydych wedi eisoes), a thrafodaeth Merched Peryglus.

Dosbarthu holiaduron trwy'r post a wnaeth Wenker ar gyfer ei waith ar dofodieithoedd Almaeneg, dull y mae iddo lawer o anfanteision, ond ar gyfer Ffrangeg, tua'r un cyfnod, gweithiau Gillieron trwy anfon cyd- lafurwyr at y siaradwyr a chofnodio'r deunydd wyneb yn wyneb.

Mae deilen de fawr ar wyneb y cwpan yn arwydd o lythyr yn y post.

Dychmygwch am eiliad eich bod wedi clywed Kate Crockett yn dweud wrth Branwen Niclas dros goffi yn y Cabin yn Aberystwyth ei bod nhw am fynd allan i beintio un o flychau post y dref yn binc llachar.

Gellir tanysgrifio trwy gyfrwng y safle yma hefyd, neu fel arall holwch yn eich siop recordiau leol – mae ambell i gopi yn cael ei ddosbarthu rai wythnosau wedi i'r tanysgrifwyr dderbyn CD yn y post.

Cefais Feibl gan Mr RO Roberts y Post pan orffennais weithio yno.

Mae'r teitl yn addas dros ben oblegid yn yr adroddiadau a gawn gan Emma Walford o bellafoedd byd mae'r swm o wybodaeth yn depycach i'r hyn y gellir ei gynnwys ar gerdyn post yn hytrach nag mewn arweinlyfr.

Fe ddaeth dyn diarth yma i weld Edward yr wythnos ddiwethaf meddai Huw Post .

Er bod y Queste ei hun wedi ei chyfieithu i'r Gymraeg, (fel rhan gyntaf Y Seint Greal), ac er bod Cylch y Fwlgat wedi bod yn hynod ddylanwadol ar destunau rhyddiaith Arthuraidd Cymraeg, nid oes unrhyw dystiolaeth iddynt fod yn gyfarwydd â'r Tristan en Prose Efallai mai ei anwybyddu a wnaethant, oherwydd y mae lle i gredu mai fersiwn o'r 'Post-Vulgate Queste', sef y fersiwn lle ymgorfforwyd hanes Tristan, a ddefnyddiwyd gan gyfieithydd Y Seint Greal.

Yn ystyr arall y gair yn wahanol neu yn unigryw un o'n peciwliaritis ni meddwn yw ein bod yn hoff iawn o roi llys enwau ar bobol a rhoddais yr engreifftiau Dai the Post, Bessie the Milk ac yn y blaen yna dywedais 'This is one peculiar and proud Welshman who cannot wait until the day he can call this lady Maggie Number Ten' wel, fe aeth y lle yn danbaud!

Mae ei chwaer-raglen Post Prynhawn, fel yr orsaf, yn dathlu ei 21ain blwyddyn.

Bu'r Gweriniaethwyr yn pwyso am gyhoeddi canlyniad unwaith y byddai'r pleidleisiau post wedi'u cyfri.

Roedd e' yn gwybod y short-cuts o fferm i fferm er ei fod yn cario'r post o dro i dro.

Mae'r dorf yma yng Nghaerdydd yn frwdfrydig iawn, meddai Emyr ar y Post Cyntaf.

Sa'i yn gwbod dim byd am y peth, meddai ar y Post Cyntaf.

Rhwymais hwy'n barsel ar wahân i'r gweddill ac yn lle eu hanfon drwy'r post fe'u cariais yn barchus dan fy mraich.

Pan oeddwn i yn disgwyl canlyniadau arholiadau o'r fath; trwy golofnaur Daily Post yr oeddem ni yn cael gwybod ein tynged a does gen i ddim cof iddo erioed wneud camgymeriad.

A phwy o dy oed a dy anian di sy ar ol beth bynnag i ti roi gwâdd iddyn nhw?" "Wel...mae Robin Pant...a Twm Post, mi drawais ar hwnnw y dydd o'r blaen." "Robin Pant a Twm Post, wir!

Darlun y cardiau post, neu i Jan Morris 'prydferthwch y system syfalafol, ei hoff neu beidio'.

Ond yn sicr o ran nifer y gweithredoedd, y cysylltiadau a chefnogaeth genedlaethol a enillwyd a'r sylw yn y wasg, yn enwedig y Daily Post, fe fu'n ymgyrch llwyddiannus, Diolch yn fawr i bawb a gymrodd ran mewn unrhyw ffordd.

Awgrym beirniad yn y National Post oedd y dylai Bellow - a gyhoeddodd ei nofel gyntaf yn 1944 - ac eraill tebyg iddo roir gorau iddi er mwyn ei gwneud yn bosib i'r cyfryngau roi mwy o sylw i awduron ifanc, newydd.

Go drapia na wnes ymholiadau manwl wrth y boi bach 'na mewn cyfnas oren oedd yn llafarganu ac yn ysgwyd clychau ynghanol y stryd fawr ddoe, neu ofyn i'r cwpwl ifanc yna geisiodd werthu cylchgrawn wrth y drws a oedd modd prynu cit dathlu'r Nadolig Amgen trwy'r post?

Gelwir y rhan o Afon Caradog sy'n llifo drwy blwyf Llandrygarn yn Afon Post hefyd gan bobl yr ardal, enw sy'n amlwg wedi tarddu o'r ffaith fod Swyddfa'r Post ar un adeg yn Rhydcaradog.

Dyna ogoniant y cyfrwng newydd hwn, hwylustod y cysylltiad, cymaint gwell na'r post tost.

dechrau gwerthu'n syth drwy'r post.

Dwi ddim yn gallu deall pam a dweud y gwir, meddai Mark ar y Post Cyntaf.

Yorkshire Post (David Denton), Mehefin 1999, adolygiad o GD Cerddorfa'r BBC/Hickox/Rubbra.

Marc post lleol.

Dychwelodd Sab ar gyfer priodas Maggie Post yn 1988.

'Roedd hi'n anodd iawn i Manchester United neithiwr ar ôl colli'r gêm gynta a gorfod mynd trosodd i Bayern Munich,' meddai Wayne ar y Post Cyntaf y bore yma.

Dyw rhoi'r borfa ar y pallets ddim wedi gweitho, meddai Albert Francis, cyn-dirmon Parc yr Arfau ar y Post Cyntaf y bore yma.

'Doedden ni ddim dan unrhyw bwyse,' meddai ar y Post Cyntaf y bore yma.

Ac wedyn byddai'n rhaid iddo ffonior giaffar efo'r neges am y siec yn y post.

Os nad ydych chi'n awyddus i gysylltu â ni drwy'r post neu dros y ffôn mae gennych opsiwn arall erbyn hyn, sef defnydio'r E-Bost a'r We.

Dwi'n credu bod y tîm sy gyda ni eleni dipyn cryfach na'r tîm oedd 'da ni llynedd, meddai hyfforddwr Casnewydd, Allan Lewis, ar y Post Cyntaf y bore yma.

Pris 7 a chost post.

Aelod o garfan Abertawe yw'r golwr Jason Jones a fun siarad am y digwyddiadau yn y clwb ar y Post Cyntaf y bore yma.

Gobeithio, rwan, fod pethau'n dechrau digwydd meddai ar y Post Cyntaf.

'Bydd yn neis i weld Waqar 'nôl yma eto - mae e'n gricedwr arbennig o dda,' meddai Robert Croft ar y Post Cyntaf y bore yma.

Mae'r Frenhines yn chwarae ei rhan yn well ar stamp post.

Ffrind Maggie Post.

"Mae hyn," medd Wigley, "yn rhoi inni'r hawl i ymladd yr Etholiadau nesaf yng Nghymru fel yr Wrthblaid swyddogol i Lafur." Ond a fydd BBC Cymru, HTV, y Daily Post a'r Western Mail yn derbyn hynny?

'Roedd hi'n gêm eitha anniben,' meddai cefnwr Abertawe, Kevin Morgan, ar y Post Cyntaf y bore yma.

Y mae'n bosibl mynd yn aelod oes o'r Co-op a derbyn disgownt ar bob eitem a anfonir drwy'r post.

Dwedodd Wayne Peel a chwaraeodd i dîm dan 21 Llanelli yn ystod tymor, fydd yn mynd i Siapan gyda'r tîm cenedlaethol yn yr haf, ar y Post Cyntaf, 'Mae'n wael ar y chwaraewyr sydd wedi gweithio'n galed trwy'r flwyddyn.

Roedd pob parsel yn uchafswm y pwysau y caniateid ei yrru drwy'r post.

Post o wenithfaen solet yn rhedeg uwy lechfaen da yw'r 'Negro' (y mae yno o hyd, ac yno y bydd bellach.) Dylesid fod wedi ei symud er dechrau'r ganrif gan iddo fod yn rhwystr i ddatblygu o leiaf bum ponc o lechfaen ardderchog, sef Califomia, Pen Diffwys, Ponc Mosys, New York a'r Bonc Fawr.

Ar y Post Cyntaf y bore yma bu'n son am y golled petae Caerdydd yn colli'r tîm, ac am y sibrydion y gallai'r Devils symud i Ddulyn.

Mae pryniant cylchgronau trwy'r post hefyd yn gymharol uchel, a hynny mae'n debyg oherwydd y cylchgronau hynny sy'n 'arbenigol'.

Penderfyniad Pwyllgor Cyffredinol yr Undeb fydd hwn, a dwin gobeithio byddan nhw'n gwneud penderfyniad o fewn cwpwl o ddiwrnode, meddai Ysgrifennydd yr Undeb, Dennis Gethin, ym mhecyn Chwaraeon y Post Cyntaf y bore yma.

Gyda'r post bob bore, daw tomennydd o hysbysiadau o adrannau cyhoeddusrwydd gwahanol gwmni%au a mudiadau.

Perfformiadau llawn asbri, wediu recordion syfrdanol. Yorkshire Post (David Denton), Mehefin 1999, adolygiad o GD Cerddorfar BBC/Hickox/Rubbra.

Roedd y newidiadau eleni yn cynnwys cyflwynwyr newydd i'r Post Cyntaf - sef Rhaglen Materion Cyfoes y flwyddyn yng Ngwobrau BT i'r Wasg Gymreig - mwy o fwletinau ac eitemau newyddion cyn 7am, wedi eu cyflwyno gan un o bersonoliaethau poblogaidd Radio Cymru, Dei Tomos, yn ogystal â dau gyflwynydd ifanc newydd - Alun Thomas a Rhian Jones.

Cafwyd eu argraffiadau o'r daith ar y Post Cyntaf.

I gael wybodaeth pellach am ein gwaith, neu aelodaeth neu rhoddion, defnyddiwch y ffurflen uchod, neu'r cyfeiriadau post ac e-bost.

'Gem anhygoel,' oedd sylw un o gefnogwyr brwd Lerpwl, Rhian Price ar y Post Cyntaf y bore yma.

Ar y Post Cyntaf dwedodd golwr Abertawe, Jason Jones, 'Da ni wedi bod yn gweithio'n galed yn ystod yr wythnos, a da ni wedi dod i nabod ein gilydd yn well, ac yn gwybod pa fath chwaraewyr yda ni.

Yn y diwedd, fe gafodd dau - Dewi Prysor Williams a Gareth Davies - eu cael yn ddieuog ond fe gafodd Sion Aubrey, yr ieuenga' o'r tri, ddeuddeng mlynedd o garchar am gynllwynio i anfon bomiau tân trwy'r post.

'Rwyn edrych ymlaen yn fawr iawn i'r gêm,' meddai asgellwr Cymru, Rhodri Gomer Davies o Goleg Llanymddyfri ar y Post Cyntaf y bore yma.

'Rwyn edrych ymlaen nawr i'r tymor hwn,' meddai Robert Croft ar y Post Cyntaf y bore yma.

'Sdim esgusodion 'da ni, meddai Stephen Jones ar y Post Cyntaf.

Dyma oedd gan hyfforddwr Castell Nedd, Lyn Jones, i'w ddweud ar y Post Cyntaf y bore yma.

Roedd Sabrina yn ymwelydd cyson â Chwmderi cyn iddi etifeddu siar o'r siop yn ewyllys Maggie Post yn 2000.

Cyrhaeddodd Meic Pierce y pentre ond gwnaeth ei hun yn amhoblogaidd yn syth wrth iddo ddefnyddio gwybodaeth Sabrina Harries am y post er mwyn dwyn oddi yno.

Dim sôn chwaith yng ngholofnau'r Daily Post na'r Western Mail.

Roedd hi'n bleser ac yn addysg i wylior Iseldiroedd yn chwarae, meddai cyn-ymosodwr Cymru, Malcolm Allen ar y Post Cyntaf.

Yr oedd y rhain yr unig ddau ddiwrnod o'r flwyddyn - diwrnod lefel A a lefel O - y byddai pentrefi cyfain yn prynur Daily Post.

Dwedodd ar y Post Cyntaf bod y tîm wedi treulio'r penwythnos yn llyfu'u clwyfau ac yn gobeithio am well canlyniad ddydd Mercher.

Ond cyn cychwyn, roedd o wedi tynnu dau gan punt o'i gownt Post a chael hwyl wrth weld Maggie Huws yn codi i'r entrychion.

Yn y cyfamser, mae'r Gweriniaethwyr yn pwyso am gyhoeddi canlyniad unwaith y bydd y pleidleisiau post wedi eu cyfri.

Yna daeth syniad i'w feddwl, yfory byddai e'n mynd i'r dref a bwyta ei ginio yn y caffi drws nesa i Swyddfa'r Post.

'Oedd yn y diwedd,' meddai ar y Post Cyntaf. 'Mae bob amser yn anodd pan ydach i lawr i ddeg dyn.