Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

profion

profion

Y Bwrdd Hyfforddi sy'n gweinyddu'r profion bellach a Choleg Meirionnydd gyda Llewelyn Evans a Dewi W.

oes yna ddatganiadau eraill y gellid eu hasesu trwy'r profion neu'r tasau ?

Maen bwysig bod e'n pasio'r profion meddygol.

Gwaith hwnnw oedd penderfynu ar gynnwys y meysydd llafur yn ogystal ag ar union natur Y profion.

Gan fod yr aelodaeth yn galw gweinidog atynt, yr oedd modd iddynt wneud eu dewis ar sail profion o dduwioldeb a amlygwyd ym mywyd y pregethwr.

Eto, roedd y profion mawr yn dal i ddod, ac yn erbyn Siecoslofacia ar ein tomen ein hunain oedd y cynta ohonynt.

Y bachgen cyntaf i ennill Bathodyn Aur y Profion Medrusrwydd oedd R.

Ar ôl cynnal profion ar ddwy fil o bobol, mae'r gwyddonwyr yn dweud fod gan bobol sy'n yfed yn gymhedrol IQ's uwch na'r llwyrymwrthodwyr.

Bu'n cael profion ac mae'n debyg ei fod yn disgwyl triniaeth yn ystod y dyddiau nesaf yma.

Yn dilyn y gwaharddiad nid oedd ond mater o amser hyd nes y byddai'r Weinyddiaeth Amaeth a'r Swyddfa Gymreig yn gwneud profion, ac o ganlyniad i'r sibrydionnid oedd ond mater o amser hyd nes y cawsai rhywun ei ddal.

Nid yw y llyfr heb ei hanes, y mae "profion tu mewnol" yn dangos iddo fod ar grwydr.

Er bod amrywiaeth fawr yn y ffordd y ffurfiwyd y grwpiau, yn eu dulliau o weithredu ac yn eu ffyrdd o drefnu a gweinyddu'r profion a rhoi cydnabyddiaeth amdanynt, yr oedd nifer o ffactorau'n gyffredin iddynt i gyd.

Penderfynodd rheolwyr y parc gynnal profion wedi i BBC Cymru ofyn i gwmni annibynnol brofi'r deunydd.

Rhaid wrth ddawn ysgrifennu a chyflawni profion sgriptio i ymuno â'r tîm.

Protestiadau yn erbyn y profion meddiant a deddf diweithdra: 250,000 yn mynychu ralïau ar draws De Cymru ac yn Blaina, Gwent, 18 yn cael eu carcharu am greu cyffro.

Mae disgwyl i Gymru ennill a mae'n gyfle cynnar i'r chwaraewyr i gyd i sicrhau eu llefydd yn y tîm ar gyfer y profion anos i ddod.

cyfarwyddiadau mae'r cyfarwyddiadau i'r disgyblion at ei gilydd yn eglur ac yn ennyn hyder, gyda rhyw ychydig o amheuaeth ynghylch profion darllen haen a a b.

Cowdrey oedd yn gyfrifol am y dyfarnwr arbennig mewn profion i gadw llygad ar ymddygiad y chwaraewyr ar y cae.

Yr elfen Loywi Iaith trwy gynhyrchu deunyddiau byrion ar gyfer dysgu, eu cywiro eu hunain a chynnig rhesymau dros eu cywiriadau; arddywediadau; profion byrion aml ar agweddau ar gywirdeb; llunio cyfarwyddiadau i ddisgyblion ar bwyntiau gramadegol a.y.y.b.

Mae disgwyl cadarnhad canlyniadau profion meddygol ar Craig Morgan a Jamie Robinson.

ar ran yr asiantaeth scya ) cyflwynwyd achos fod y tasau a'r profion yn asesu o leiaf hanner y datganiadau y gellid eu hasesu yn y modd hwn mewn amser rhesymol, a mynegodd y gweithgor fod hon yn egwyddor dderbyniol, o gofio mor gynhwysfawr y mae llawer o'r dogau.

deallwyd mai gofynion y profion darllen a'r angen i sicrhau ystod priodol o ddeunyddiau darllen a barodd i'r asiantaeth gynllunio ar sail pedair haen, ond wedi rhoi ystyriaeth ddyfnach i'r deunyddiau ochr yn ochr â'r haenau, barn y gweithgor oedd y dylid ystyried eto a ellir asesu darllen mewn tair haen.

Roedd y profion yn cynnwys tasgau a oedd yn aml yn ymddangos yn amherthnasol i rai a oedd am ddysgu siarad iaith, ac roedd y ddibyniaeth drom ar yr ysgrifenedig, yn eu gwneud yn anodd - yn enwedig fel yr eid i lawr yr ystod gallu.

Bydd David Beckham a Steven Gerrard yn cael profion ffitrwydd yn nes ymlaen heddiw, cyn i Kevin Keegan ddewis tîm Lloegr i wynebu'r Almaen yn Wembley, yfory.

Roedd y profion medrusrwydd yn canolbwyntio ar hyfforddi aelod i fod yn feistr ar ei grefft, a dyna oedd un o amcanion gwreiddiol y mudiad yn genedlaethol.

Cyfrannodd Dewi Jones yn sylweddol i ddatblygiad y mudiad yn y Sir, nid yn unig fel Arweinydd Clwb, ond hefyd gyda'r profion medrusrwydd sydd mor bwysig i'r aelodaeth.

Rhoddir canlyniadau eu profion isod.

wrth drafod y profion darllen ac ysgrifennu, mynegwyd pryder fod argraffu profion mewn pedwar lliw ar gyfer pedair haen yn tynnu sylw anffodus at asesiadau nad ydynt eto yn wybyddus i'r disgyblion.

Y mae'r profion medrusrwydd wedi bod yn bwysig ac yn addysgiadol i lu mawr o fechgyn a genethod y Sir ac y mae dyled y mudiad i hyfforddwyr ymroddedig yn fawr.