Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

prynu

prynu

Gellir prynu yn uniongyrchol dros y we.

Mae'r patrwm prynu yn dilyn yr un patrwm â'r darllen i raddau helaeth, er bod y niferoedd sy'n prynu ychydig yn is.

"Sut mae Owen?" "Reid dda; mi ges lythyr y bore yma, yn licio i le'n iawn." "Da iawn bod rhywun yn hapus." "Ond cofiwch, 'dydi i gyflog yntau ddim hanner digon, a chysidro'r gost sy wedi bod efo fo." "Nag ydi, mae'n siŵr." "Mae o'n talu chweugian yn yr wsnos am lodging ac yn prynu i fwyd i hun." "Gwared y gwirion!" "Ydi, a mae'r criadur bach yn tri%o anfon rhyw 'chydig adre bob mis." "Chwarae teg iddo fo.

Y diwrnod cyntaf yr es i i'r chwarel roedd fy mam wedi prynu trowsus newydd corduroy imi, a chôt o liain gwyn.

Yr enghraifft a ddenodd sylw yn syth oedd y ffaith fod Victoria 'Posh Spice' Adams a David 'Kicker' Beckham yn bwriadu prynu ty haf yn Abersoch -- lle gyda 64% o dai haf eisioes.

Atebwch fi'n onest - ydych chi'n un o'r criw sydd eisiau prynu neu dim ond gweithredu ar eu rhan nhw yr ydych chi ?" Daeth newid dros wyneb y twrnai.

Nid ein bod yn chwilio am fargen wrth gwrs, gan fod y bachyn tynnu yn un o'r ategolion pwysicaf y byddwch yn eu prynu.Gwell glynu at rai o'r gwneuthurwyr mwyaf adnabyddus, megis Witter, sy'n darparu gwahanol fodelau ar gyfer gwahanol geir.

Charlie wedi prynu llond cês o grysau sidan ym Mharis.

I ychwanegu at y dryswch, y mae mwy o Saeson yn flynyddol yn prynu siopau yn y Gymry wledig, yn cadw tai bwyta a gwestai, yn sefydlu meysydd carafanau a chrochendai.

Rhyfeddais fwy o weld Miss Lloyd yn prynu'r ffrog werdd gyda bendith edmygus Modryb Lisi.

Wedyn dyma Waldo yn ei atgoffa mai siopwr oedd, ac mai ei ddyletswydd oedd gwerthu lamp iddo os oedd yn dewis prynu un.

Unwaith y byddwch wedi pen- derfynu prynu carafan, diau y cewch eich temtio fel pawb arall i brynu pob math o ategolion.

Ymddengys mai'r dull lleiaf trafferthus i'r ysgolion gael gafael ar adnoddau yw drwy eu prynu yn lleol o lyfrwethwr.

Ond roedd hi'n anodd ofnadwy, gan nad oedden nhw erioed wedi bod yn eu tŷ eu hunain dros y Nadolig o'r blaen a doedd Carol erioed wedi gorfod prynu'r nwyddau Nadolig.

Yr oedd nifer o'r tai wedi eu prynu gan y cyn denantiaid ac yr oedd rhai ohonynt wedi datgan eu gwrthwynebiad i dalu am gysylltiad i'r brif bibell.

Erbyn inni ddychwelyd i'r fan y buasem yn holi ynghylch diogelwch y twnnel, yr oedd un o'r ffermwyr ieuainc, a ddywedasai wrthyf ei fod wedi prynu pedair erw a hanner o'r trac, yn trafod picwarch ryw ganllath oddi wrthym a gwaeddais arno'r cwestiwn pa ddefnydd y bwriadai ei wneud o'r llain hirgul a brynasai.

Fedra i ddim dod dros Anti Nel yn prynu menyn yn y farchnad!

Erbyn heddiw, mae nifer o wneuthurwyr ceir yn cynnig benthyciad di-log, ac mae'n ddigon hawdd prynu offer trydanol gan dalu fesul tipyn heb logau o gwbl.

Y ddwy wedi prynu ein hoff lysiau i baratoi'r pryd a choginio cymaint o chillies nes bo llygaid Kate a minnau'n diferu, a'r ddwy ohonom yn tagu yn y fflat.

a mwy amryw ar ymadroddion nag sydd gennych yn arferedig wrth siarad beunydd yn prynu a gwerthu a bwyta ac yfed'.

Dealla'r Goriad mai'r cam diweddaraf yw ceisio prynu garej Foulkes ar Ffordd Ffarrar sy'n union wrth ochr y fynedfa i'r cae pel-droed.

Credai Dr Tom yn bendant iawn ei fod wedi prynu'r casgliadau hyn a sicrhau'r coleg ym Mangor, ond y ffaith amdani yw na newidiodd Ward Williams mo'r siec amdanynt.

Diau y bydd angen prynu batri arnoch, hyd yn oed os oes trydan yn y garafan neu beidio.

Dylech fod yn prynu dwy botel, ond peidiwch a dychryn gyda'r pris!

Yr hyn i'w gofio yw y gall prynu annoeth olygu eich bod yn llosgi eich bysedd yn ariannol a'ch bod hefyd yn difetha eich gwyliau os nad yw'r garafan yn ateb eich gofynion personol chi.

Heno 'roedd hi nid yn unig wedi colli decpunt, a hithe, am unwaith, wedi mentro prynu chwe llyfr, ond 'roedd he hefyd wedi colli gobaith ennill y belen eira a oedd erbyn hyn wedi cyrraedd hanner canpunt.

Doedd hi ddim wedi prynu bwyd gan eu bod nhw'n mynd i ffwrdd.

'Fasach chi'n prynu bloda i mi?' 'Bloda?' 'Mi fydd angen bloda arnom ni.' Wrth gwrs bydd angen bloda arnom ni.

Doedd Rhys ddim yn siŵr iawn fyddai prynu ci swnllydneth doeth.

Mae'n ymddangos fod y datblygwyr sydd ag awydd prynu cae pel-droed Bangor yn dal o ddifri ynglŷn a'u cais.

Go brin y byddai hynny'n gweithio yng Nghymru er fy mod i wedi prynu digonedd o lyfrau nad wyf wedi cael y mwynhad a ddisgwyliwn oddi wrthynt.

Ar gael ci yr oedd ei fryd; am gi y breuddwydiai ac er mwyn prynu ci roedd o'n cynilo pob ceiniog a gâi.

Ac yn olaf dyma nhw'n mynd i siop feiciau ac yn prynu pump beic.

Ond gellid prynu rhagor o nwyddau tebyg, heb gerdyn, am brisiau uwch.

Bydd amseriad y gwaith ei hyn yn dibynnu ar sawl ffactor -cwblhau yr angenhenion statudol, prynu tir ac ar yr arian fydd ar gael ar gyfer y gwaith.

'Dwi ddim yn cofio mwy o 'ecseitment' cynt nac wedyn, na diwrnod prynu'r teledu.

Byddem wedi disgwyl i'r patrymau prynu fod dipyn yn llai, ond efallai bod y sawl oedd yn llenwi'r holiadur yn dueddol o wneud hynny ar ran y teulu cyfan gan nodi, felly, mai ef/ hi a'u prynodd ei hunnan.

Edifarhaodd na fuasai wedi prynu'r ceffyl nychlyd y cafodd ei gynnig y noson gynt, ceffyl perchennog y tŷ yfed, y corrach cringoch hwnnw.

Gyda thrydan, bydd y cyflenwad yn gyrru gwefr cyson i'r batri i'w gadw'n iachus.Dylid prynu batri defnydd trwm ar gyfer cwch neu garafan, a gofalu cael clampiau modern i'w gysylltu yn hytrach na'r hen glipiau crocodil, sy'n gallu sbar- cio.

Diolch yn fawr iawn i'r rhai fu'n ein cefnogi drwy ddod i yfed coffi, prynu nwyddau a chyfrannu rhoddion.

POLISI PRYNU: Derbynia'r Grwp gyngor oddi wrth yr Adain Gefn Gwlad, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a chyhoeddiadau ar fasnach ynglŷn â'r graddau y mae cynhyrchion a ddefnyddir ac a argym hellir eu defnydd gan eraill yn dderbyniol i'r amgylchedd.

Yn anffodus, mae posibilrwydd i rai o'r gwartheg fod wedi eu prynu oedd eisoes wedi eu trin gyda hormonau, felly mae gwaith ymchwil a gymer gryn amser i'w wneud fel y gellid dwyn y rhai euog i gyfraith.

Yr oedd yn bosib prynu math o rwyd fetel tebyg i waelod gogor i'w gosod dros y ffenest i gadw'r cerrig i ffwrdd gyda sgwaryn agored o flaen sedd y dreifar i hwnnw gael gweld lle mae'n mynd.

Mae Glas Cymru wedi dangos diddordeb mewn prynu Dwr Cymru unwaith o'r blaen.

Sut i archebu ein adnoddau Ffurflen arlein Llanwch y ffurflen gan nodi'r nifer o adnoddau yr hoffech eu prynu, a phwyswch Anfon.

Nid rhyfedd felly iddo ddod i gael ei ddefnyddio am waith aberth Crist yn prynu dyn a'i gymodi â Duw.

Gan amlaf, mae'r de nyddiau cemegol yn cael eu gwerthu yn ôl yr enw a roddir arnynt gan y cwmni%oedd masnachol, felly gwell i chwi egluro beth yn union sydd yn eich meddwl cyn prynu unrhyw ddeunydd cemegol ag iddo enw masnachol.

Rydych chi wedi bod yn fy nhwyllo i ar hyd yr amser, rydych chi eich hun yn un o'r criw, yn un o'r sindicet sydd eisiau prynu'r lle.

Wedyn dyma nhw'n mynd i siop lestri ac yn prynu pump cwpan.

Ond bellach nid erys ond prynu, neu gael eich dewis yn denant.

Mae o a Steve, tad Jasmin fy ffrind gorau i, wedi prynu milgi rhyngddyn nhw a Dad sy'n mynd â fo am dro bob bore.

Go drapia na wnes ymholiadau manwl wrth y boi bach 'na mewn cyfnas oren oedd yn llafarganu ac yn ysgwyd clychau ynghanol y stryd fawr ddoe, neu ofyn i'r cwpwl ifanc yna geisiodd werthu cylchgrawn wrth y drws a oedd modd prynu cit dathlu'r Nadolig Amgen trwy'r post?

Derbyniodd argae Pergau gymorth oddi wrth Brydain o dan y llwyodraeth Dorïaidd, er gwaetha'r dadleuon am effaith amgylcheddol y cynllun oherwydd fod llywodraeth Malaysia yn prynu arfau Prydeinig.

Mae rhywbeth yn wyrdroedig yn y peth: nid perfert fel yr hen ddyn budr, ond merch gall yn ei hoed a'i hamser yn prynu papur 'Dolig ym mis Medi neu'n waeth byth, yn rhuthro am sêls ddechrau ionawr i brynu anrhegion at y 'Dolig nesa'.

Gweld yr Hwn fu'n prynu im' bardwn Prynu pardwn maith y byd; Gweld ei wallt, a gweld ei wisgoedd, Gweld ei ruddiau yn waed i gyd; Fe fy mhechod, Yrodd allan ddwyfol waed.

Dros y blynyddoedd, daeth yr arian yn elfen bwysig mewn prynu offer chwarae, trefnu tripiau a chynllun chwarae.

Dim ond pan fydd yna gymaint o graciau nes ei bod yn amhosib gweld i lle'r ydych yn mynd y mae gyrrwr yn prynu ffenest newydd.

Mae patrymau prynu cylchgronau yn eu hanfod yn wahanol i batrymau prynu llyfrau (y prynu rheolaidd pob wythnos, pythefnos, mis neu chwarter), ac felly mae'r elfen leol ar ffurf y siop bapur/bentref yn bwysig iawn.

Yr oedd Shankland newydd anfon telegram o Fangor i ddweud ei fod ef yn prynu'r casgliad yn ei grynswth i Goleg y Gogledd.

Nid bod llawer iawn o'r teuluoedd a'n cymdogion yn medru fforddio prynu llawer o'r glo 'ma cyn hynny.

A daeth i ddeall ymhen hir amser nad oedd deddfau prynu a gwerthu mewn ffeiriau Cymreig yn cynnwys cymaint o wirionedd, nac mor bendant, ag egwyddorion rhifyddiaeth.

Ond roedden nhw ill dau'n gytu+n na fedren nhw ddim fforddio prynu ci iddo.

Busnes 'hit o'r miss' iawn yw'r un prynu coeden Dolig yma i ni.

Penderfynu codi pwyllgor i ddewis paent, prynu offer ac ati.

'Roeddwn i wedi prynu dyddiadur Suliau ond 'doedd gen i ddim un cyhoeddiad ynddo fo chwaith.

Efallai y gallaf ei berswadio i adael i chi gael golwg ar y tystysgrifau yma heb orfod prynu copi%au, os ydyn nhw ganddo fo.'

Mewn gair, rhaid gochel rhag prynu problemau rhywun arall ar bob cyfrif.

"Y...nid chi 'dy'r dyn diarth sydd wedi prynu'r Nefoedd 'ma?" "Ia...gwaetha'r modd." "Falch ofnadwy o'ch cyfarfod chi," a gwthiodd Elis Robaitsh ei law fawr drwy ffenestr y car i J.R gael ei hysgwyd hi.

Byddai wedi bod wrth ei fodd yn eu cael, ond nid oedd dim amdani ond cyfaddef nad oedd ganddo ddimai goch i'w prynu.

Undeb Rygbi Lloegr yn prynu safle newydd yn Twickenham.

Dwi'n sïwr bod BMW yn difaru prynu Rover yn y dechrau, ychwanegodd Ms Fullerlove.

Prynu het a fu raid i mi, beth bynnag - het galed, bowler hat.

Nid oedd gennym recordydd fideo symudol a allai weithio heb gyflenwad trydan, ac yn ychwanegol at hyn nid oedd modd prynu camera fideo lliw symudol am bris rhesymol a fedrai ateb ein hanghenion.

Roedd rhai o'r cardiau'n bert ond doedd dim pwrpas iddo'u prynu nhw.

Yn eu plith y mae: Dim Stripars (rheol 2), Dim trafod gwleidyddiaeth (7) Dim Dynion onibai... (3) Nad ydyn nhw ond yn aros am hanner awr (4) A'u bod yn prynu peint i'r merched i gyd cyn gadael (5).

Anaml y gwelir pobl yn gorfod prynu sbectol rad yn Woolworth na threulio eu blynyddoedd heb ddannedd.

Dim gwneud rhyw lawer a dweud y gwir ond prynu pethau sydd eu hangen arnom.

* creu adnawdd gwreiddiol- cyfieithu adnawdd sydd eisoes wedi ei baratoi * prynu ffilm neu gaset o'r fersiwn gwreiddiol * sicrhau hawlfreintiau * cysodi'r testun * golygu'r testun * recordio'r testun * cynhyrchu'r copi meistr * dylunio'r pecyn cyfan * gwaith gweinyddol ac ysgrifenyddol sy'n gysylltiedig â'r tasgau uchod.

Os oedden nhw am dreulio'r Nadolig yn Surrey, fe fyddai'n rhaid prynu llu o bethau.

Y cyngor gorau y medr neb ei roi i chi yw pwyso arnoch i fynd a rhywun profiadol gyda chi, yn enwedig felly pan fyddwch yn prynu'n ail law.

Os ydych ymhlith y lleiafrif ffodus sy'n ystyried prynu carafan newydd sbon yn hytrach nag un ail-law, yna mae'n bosib y cewch chi fargen ychwanegol drwy roi eich archeb yn ystod wythnos y sioe.

Prynu basgedi bambw mawr ar gyfer y ty, felly rhaid oedd dal tacsi yn ôl i'r coleg a bargeinio efo'r gyrrwr.

Mae TSN (The Sportsmasters Network) wedi cyhoeddi eu bod wedi prynu cwmni Cuemasters ac am gychwyn cylchdaith fydd yn cynnwys deg o bencampwriaethau - rhai yn Ewrop a'r Dwyrain Pell.

Dywedodd Waldo fod arno awydd prynu un gan fod taith bell o'i flaen y noson honno.

Gellir prynu llygod mawr wedi eu gwneud o fara mewn siopau a cheir cerfiadau ac arysgrifau ar lawer o'r tai.

Mae straen y Nadolig yn dod i'r wyneb wrth i Kath gychwyn poeni am dreulio'r Nadolig ar ei phen ei hun, tra bod Cassie yn gorfod gwylio beth mai'n ddweud wrth i Hywel fynd dros ben llestri yn prynu anrhegion Dolig i Rhys.

Tanlinellwyd y pwynt, ond mewn modd cymeradwyol, gan Ifor Williams yn ei 'Ragair': Os eich amcan yn prynu'r gyfrol hon oedd cael stori anturiaethus, 'o gyfnod y rhyfel degwm', a chwithau i ddal eich hanadl wrth ruthro drwy ei digwyddiadau cyffrous, ha wŷr, ewch yn ol i ffeirio Gŵr Pen y Bryn am gyfieithiad o chwedl Saesneg.

Drwy ddefnyddio cerdyn, gwnaed yn siwr fod pawb yn medru prynu cyfran teg o nwyddau angenrheidiol am brisiau isel.

Y diwrnod hwnnw, roedd sebon ar gael, ac ychydig o bast dannedd, ac, yn un gornel, roedd rhesi trist o offer sgi%o, heb fawr neb yn edrych arnyn nhw, heb sôn am feddwl prynu.

Gwelir yn y siart nesaf graff o gylchgronau mwyaf poblogaidd Cymru o ran y nifer o'r sampl sy'n eu darllen a'u prynu.

Rhaid prynu clamp o gerdyn yn dangos golygfa ganoloesol yn yr eira gan Breughel yr ieuenga'.

Y mae pob agwedd - gwerthu, prynu, cynhyrchu, cyflogi, buddsoddi mewn offer, gweinyddu a sicrhau cyfalaf i gyd ynghlwm wrth ei gilydd.

Ond os ydych yn prynu carafan ychydig yn hyn, mae'n bosib iawn y bydd angen olwyn sbar.

Y pwyslais yno yw cydweithio a derbyn cefnogaeth sirol yr awdurdod lleol am wasanaethau na allai ysgolion bach unigol fforddio eu prynu.

Gyda pawb, fwy neu lai, ym Mhantycelyn yn prynu copi, heb sôn am fyfyrwyr eraill, buan iawn y cawsant yr arian yr oeddent wedi'i wario yn ôl.

Mae'n debyg fod y dawnswyr yn cynilo'u ceiniogau prin er mwyn prynu nwyddau y gallent eu cludo adref gyda hwy.

'R oedd hyn yn wastraff ar arian y cyhoedd, oherwydd gall pwy bynnag sy'n medru fforddio prynu ail dy yn y lle cyntaf ei atgyweirio heb gymorth ariannol.

Ond fel yr eglurodd Eurwyn, mae'n bwysig prynu nwyddau Prydeinig.

Hwyrach fod pob gwastraff yn ymddangos yn fwy o bechod i Gardi nag i neb arall, ac mae angen esbonio o ble y daeth y syniad fod yn rhaid prynu llyfrau Cymraeg wrth y cannoedd, ac mai llyfrau Saesneg yn unig oedd angen eu prynu bob yn dri neu ddeg ar y mwyaf!

Mae'n bosibl prynu rhai o'r ffilmiau diweddaraf, copïau anghyfreithlon o ffilmiau yn Hong Kong ydy'r rhan fwyaf.