Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pwyntiau

pwyntiau

Rhag ofn, wrth gwrs, fod pwyntiau cosb eisoes wedi eu marcio ar y drwydded, a bod y gyrrwr, o'r herwydd, ar dir i'w cholli.

Yn y tudalennau a ganlyn, rhoddir manylion dethol am ofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer pob pwnc er mwyn amlygu pwyntiau penodol yn y canllaw.

Cafodd Dickerson ddau gyfle arall yn yr hanner cynta ond methodd fanteisio arnyn nhw ac er i'r cyfleon gorau ddisgyn i ran Llanelli wedi'r ail-ddechrau, Leo Fortune West sgoriodd yr unig gôl gan roi'r pwyntiau i Gaerdydd ond y clod i Lanelli.

Neil Jenkins a Peter Rogers Neil Jenkins, y sgoriwr pwyntiau heb ei ail, oedd testun Working Class Hero, teyrnged haeddiannol i'r arwr rygbi diymhongar hwn.

yn y gynghrair rhaid i'r elyrch ail-ddechrau hel pwyntiau oherwydd maent yn dod yn nes ac yn nes at y safleoedd disgyn.

Pwyntiau Gweithredu

Hwn oedd ail gyfarfod yr Uwch Bwyllgor pan fu cyfieithu ar y pryd (o'r Gymraeg i'r Saesneg). Dim ond os yw'r Uwch Bwyllgor yn cyfarfod yng Nghymru y mae aelodau yn cael siarad yn Gymraeg siwr iawn, ac mae'n rhaid iddyn nhw roi rhybudd yn Saesneg eu bod am wneud hynny, a dim ond yn Saesneg hefyd y gellir codi pwyntiau o drefn.

Ymhob un ohonynt, dadansoddir y testun yn bwyllog, symudir o bwynt i bwynt yn rhesymegol, dosrennir y pwyntiau'n is- adrannau, nodir yr athrawiaethau sydd yn ymhlyg ym mhob rhan, a goleuir y datganiadau a wneir gan brofion, sef cymariaethau, trosiadau, cyferbyniadau, daduniadau, oll wedi'u tynnu naill ai o'r Ysgrythur ei hun, o lyfrau a ddarllenasai Rowland, neu o'r byd naturiol yr oedd ei ddarllenwyr yn gynefin ag eś Mae iddynt fframwaith o resymu clir.

Llanelli - mae eisie iddyn nhw sgori pwyntiau a cheisiau.

Pwyntiau ar gyfer Gweithredu/ Eglurhad Pellach

Fe fyddwn ni'n cytuno â'r casgliadau a wnaeth yn yr erthygl i raddau pell iawn ond fe hoffwn ychwanegu rhai pwyntiau.

Wrth feddwl am y technegau newydd yma, dylid nodi'r pwyntiau a ganlyn: Mae rhai ohonynt yn dal yn arbrofol ac fe gymerir rhai blynyddoedd cyn iddynt fod o ddefnydd uniongyrchol i'r ffermwr.

Ond, yn lle derbyn hyn fel beirniadaeth ar eu diffyg arweiniad eu hunain, mae Ceredigion yn adrodd hyn, mewn dull sgorio pwyntiau, fel cyfiawnhad dros gau ysgolion.

Gyda Chesterfield yn colli pwyntiau, yn sydyn iawn mae'n bosib i Gaerdydd nid yn unig esgyn i'r Ail Adran, ond esgyn fel pencampwyr.

gweithgaredd - pwyntiau allweddol

Roedd Llio wedi bod yn nodi un neu ddau o'r pwyntiau a awgrymodd Mr Puw mewn llyfr bach, gan na fyddai'n cofio'r holl ffeithiau.

Ond y pwyntiau pwysicaf oedd y tri phwynt am fuddugoliaeth sy'n cynnal sialens Abertawe ar frig y cynghrair.

Yr ydym ni yng Nghymdeithas yr Iaith yn gofyn i chi ail ystyried y sefyllfa a rhoi ystyriaeth i'r pwyntiau isod.

penawdau, isbenawdau, pwyntiau wedi eu rhifo, paragraffau, ysgrifen dda, prosesu geiriau

'Dan ni ddim am roi'r gorau iddi - mae pwyntiau i chwarae amdanyn nhw.

gyferbyn â'r pinnau gosodwyd pwyntiau ", dan reolaeth bwrdd allweddau, gydag allwedd ar gyfer pob llythyren.

(a) Ysgrifennwch ddisgrifiad o'r cynllun fel cyfanwaith gan ystyried rhai o'r pwyntiau canlynol:

Mae Wrecsam yn parhau i godi pwyntiau oddi cartre - ond yn dal heb argyhoeddi'n gyfan gwbl.

does ond gobeithio bydd pwyntiau yn cael eu hennill yn go sydyn.

Wedyn, yn ôl blyrb y Bwrdd, 'mae pwyntiau eraill yn dangos ambell her sy'n wynebu'r iaith' — dim ond 41% a gredai bod dyfodol i'r iaith Gymraeg yn eu hardal hwy.

Cafwyd trafodaeth frwd ar y pwyntiau uchod yn y cyfarfod ar yr 2il o Chwefror, a phenderfynwyd fod y mater yn haeddu trafodaeth bellach mewn Is-Bwyllgor Ymgynghorol.

Wrth negydu eich rhaglen mae'r pwyntiau a ganlyn yn bwysig:

Defnyddir Saesneg yn y rhaglenni , yn ôl yr angen, i egluro a chadarnhau pwyntiau.

Mae'r gwrandawiad Uchel Lys yn debyg o bara' diwrnod, wrth i fargyfreithiwr ar ran Sion Aburey ddadlau pwyntiau a allai weddnewid y berthynas rhwng y gwasanaethau cudd a'r bobol.

'Pwyntiau ydan ni eisio rwan.

Aeth Ben â ni trwy'r gwahanol ddulliau ymgyrchu a ddefnyddiwyd gan Jiwbili 2000, ac er ei bod yn fudiad o fath gwahanol i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg, roedd nifer o'r pwyntiau yn berthnasol i'r ymgyrch dros ddeddf iaith.