Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pysgod

pysgod

Dywedaf innau - os digwydd i'r pysgotwr daro ar y diwrnod y mae'r pysgod yn llwglyd - oer neu gynnes - yna mae diwrnod i'w gofio o'i flaen!

Cynyddai'r cynnwrf a'r siom ynddi a chododd yn sydyn a gwisgo'i gwn werdd gynnes, anrheg pen blwydd ei thad iddi, a mynd allan i'r berllan gan gerdded yn gyffrous rhwng y coed, 'nôl a mlaen ar hyd ac o gwmpas y llyn pysgod am hanner awr gyfan gan fwmian iddi ei hun: 'Hannah ddim yn deall .

Erbyn i ni gyrraedd Lavernock mae'r marl gwyrdd wedi troi i fod bron yn ddu, ac yn yr haenau du yma ceir olion esgyrn pysgod ac ymlusgiaid mawr.

Allan ar y môr yr oedd ei le yntau, nid yn tindroi'n ei unfan yn yr hen harbwr, yn rhwydo pysgod ddydd ar ôl dydd, yn eu glanhau a'u gwerthu heb fawr o dâl am ei drafferth na fawr o seibiant o fore gwyn tan nos.

Pysgod anwadal yw'r sewin.

Ni ellir gweld dim ond ewyn gwyn ple mae'r pysgod yn codi'n achlysurol.

Ond ar Santorini tywod du, folcanig, sydd dan eich traed ar y traethau - ond wrth ichi blymio dan wyneb y dwr, a'ch snorcel a'ch masg am eich pen, mae'r pysgod amryliw i'w gweld yn eglur mewn dwr glân a'i lesni eang yn ymestyn ymhell o'ch blaen.

Ganed Grant Llewellyn ym 1960 yn Ninbych-y-pysgod, yn Ne Cymru.

Fe ga i groeso mawr gan Cadi'r gath pan fydd hi'n arogli'r pysgod yma.'

Roedd fel pe bai'r pysgod yn gwybod eu bod am eu dal.

Mae llawer yn ffieiddio'r pysgod hyn oherwydd yr unig brofiad sydd ganddynt o'u dal yw pan y maent yn mendio wedi'r claddu.

Perthyn i'r pysgod gêm - yr eog a'r brithyll ac ati mae'r lasgangen (grayling) ond rhyfeddod y rhyfeddodau yw fod ei batrwm epilio a chylchdro'i fywyd fel y pysgod crâs!!

Archebu llond lle o fwyd, pysgod, crancod, chou doufu (tofu drewllyd, arbenigedd talaith Hunan ac un o hoff fwydydd Mao yn ôl pob sôn) a phob math o lysiau.

Mae'n canmol y colomendy a'r llyn pysgod ac yn gweld tŷ'r crehyrod, a'r peunod ar y lawntiau.

Mi aethon nhw a phob peth oddi yno yn flodau ac yn llwyni - a hyd yn oed y pwll pysgod a'i drigolion.

Mewn pentref pysgota o'r enw Cojimar, ger Havana, roedd yna eisoes un o'r tai bwyta pysgod gorau a welais yn y byd.

'Dewch i mi gael golwg ar y pysgod.

I'r Groegiaid, y llysywen oedd 'Brenin y Pysgod a Helen eu gwleddoedd' - yn ôl Aristophanes.

Daw llawer o bobl i fyw i lan y llyn am ychydig o ddiwrnodau adeg yr yl ac yno daliant ddigon o bysgod i bara iddynt am flwyddyn gyfan; helltir y pysgod cyn iddynt fynd â nhw adref am flwyddyn arall.

Pan mae'r awydd a'r ysbryd yn caniatâu gallaf golli amser neu ennill - (mae'n dibynnu sut mae rhywun yn edrych ar betha!) yn eistedd yn gwylio fflôt wrth geisio dal pysgod crâs.

Pysgod mewn powlen.

Cofier mai'r braster yn y pryd hwn yn hytrach na'r pysgod a'r tatws sy'n debyg o beri ennill pwysau.

Ar gefnau'r adeiladwyr a'r cludwyr roedd y chwilod dr mwyaf, ac roedd pigau llym y pysgod wedi eu torri, er mwyn i'r marchogion gael gwell gafael yn eu caethweision.

Rhaid oedd cerdded yn reit ddistaw hefyd gan fod sw^n traed yn tarfu pysgod.

Ddaru Anti Nel nabod cwch Uncle Danial ar unwaith - "Pluan Wen" ydi 'i enw o - a dyna lle roedd o wrthi'n dadlwytho pysgod, a'r cap doniol 'na sgynno fo yn gam ar ei ben.

Trwy baratoi dysglaid fach o salad i'w fwyta gyda'r pysgod a'r 'sglodion gellir sicrhau pryd sy'n weddol gyflawn a chytbwys o ran maeth.

Dylid defnyddio olew llysiau i goginio'r pysgod a'r 'sglodion yn hytrach na brasterau trwythedig megis lard a margarin.

Dechreuodd y pysgod frathu ac ymhen dim roedd Bleddyn wedi glanio brithyll braf.

Delir can mil tunnell o bysgod yn llyn enwog Tonle Sap bob blwyddyn ac y mae pysgod yn rhan helaeth o fwyd bob dydd pobl Cambodia.

Sal: Pysgod Nant-las i swper, brithyllod a samwn, llyswennod wrth y llath o rabanau'r gors .

Fel hyn gall pysgod a 'sglodion fod yn bryd eithaf maethlon ac yn sicr yn llawer gwell na rhai siop.

Hyfryd ydyw cael eistedd yn dawel ar lan afon neu lyn, a gweld y pysgod yn codi i ddal y clr, a'r adar, ar adenydd chwim, yn cystadlu â hwy i ddal y tamaid blasus.

Arogl pysgod!

Yna dechreuwyd a pharatoi bwydydd cyfleus poblogaidd megis teisennau briwgig, bysedd pysgod a selsig.

Gwneir arbrofion ar sut i ffrwyno ynni llanw ac nid yw ffarmio pysgod yn rhywbeth newydd mwyach.