Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

pythefnos

pythefnos

Ymhen ychydig ddyddiau cefais alwad ffôn ganddo yn dweud bod y telerau'n dderbyniol ac yn gofyn inni fynd yno ymhen pythefnos, aros am ddeng niwrnod, ac y byddai ef yn danfon ticedi inni trannoeth.

A dyna beth ydyw Paradwys Pythefnos.

Deuddeng munud oedd gen i i grisialu pythefnos o brofiad.

Bydd raid i Rangers guro Monaco yn Ibrox mewn pythefnos er mwyn cyrraedd y rownd nesaf.

Y peth cyntaf a ddaeth i'm meddwl oedd mai dim ond pwt o amser fyddai pythefnos i fwynhau Paradwys.

Fe fyddai hi'n tyfu i fod fwy felly dros y pythefnos nesa'.

I gyd fynd ar lawnsio mi fydd yn recordio sesiwn acwstig i ni ar Gang Bangor i'w ddarlledu mewn pythefnos ac yn ystod yr wythnos honno mi fydd yna gopiau o'r ep wediu harwyddo gan Topper fel cystadleuaeth.

Wedi iddynt fwrw'r Sul ym Mharis buont yn treulio pythefnos yn y wlad.

Gyda lwc, mi fyddai adra ymhen pythefnos, efo'r dilead am fod yn hogyn da.

Ni chawsom wyliau yr haf hwnnw, felly dyna benderfynu'n sydyn y buasai pythefnos ar y cyfandir yn gwneud lles i ni er ei bod yn ddiweddar yn y flwyddyn.

Gallwn fod yn bur sicr, pe ymddangosai Christmas Evans yn Llangefni'r wythnos nesaf, y byddai cryn dyrru i weld y dyn, ond go brin y byddai pobl yn dal i dyrru i wrando arno ymhen pythefnos.

Bu Edward farw cyn pen pythefnos ar ôl gorwedd yn anymwybodol am rai dyddiau.

Pan fu farw ei fab a'i wraig ymhen pythefnos i'w gilydd, lluniodd y pennill hwn: Beth yw siomiant?

Bu rhwyg o'r tu mewn i ran uchaf ei drowsus ers pythefnos heb iddo geisio rhoi tamaid o edau ar ei gyfyl.

A'r ferch yn byw mewn pentref pell fe sgrifennai John ati bob pythefnos, neu'n gywirach byddai'n cael gan rywun arall wneuthur felly drosto, gan na fedrai na sgrifennu na darllen.

Beth mae Graham Henry yn mynd i'w wneud yn awr efo Arwel Thomas wedi i faswr Abertawe achub y dydd i'w glwb mewn dwy gêm bwysig mewn pythefnos.

Wrth gwrs, roedd yna rai yr adag honno yn mynnu mynd ymhellach, ac yn awgrymu fy mod i wedi eu fflatio nhw i gyd mewn pythefnos ar ferchad a cheffylau.

Mae patrymau prynu cylchgronau yn eu hanfod yn wahanol i batrymau prynu llyfrau (y prynu rheolaidd pob wythnos, pythefnos, mis neu chwarter), ac felly mae'r elfen leol ar ffurf y siop bapur/bentref yn bwysig iawn.

Ymhen pythefnos, fe gawsom ni ffilmio'r un llun - a'r adeilad ei hun - o bob ongl y gallech chi'i ddychmygu.

'Roedd adroddiad y Cyngor i'r cwmni yswiriant yn datgan fod y Cyngor wedi ymateb i gŵyn ynglŷn â'r drws drwy osod drws newydd o fewn pythefnos.

Fe'm cadwyd o'm gwaith am bron pythefnos ac roeddwn yn anghyfforddus iawn ar droeon, ond wedyn fe ddiflannodd y poen yn llwyr trwy lwc.

PYTHEFNOS YM MHARADWYS dyna oedd y pennawd mewn llythrennau bras ar dudalen papur newydd fy nghyddeithiwr ar y trÚn.

Trefnir gweithgareddau arbennig ar gyfer y plant yn ystod yr haf yn ogystal, ac wrth gwrs cynhelir Pythefnos Addysg Oedolion ddiwedd mis Awst er mwyn darparu gwybodaeth am gyfleoedd addysg.

Byddai Santa a Siani Corn yn teimlon gartrefol iawn yn ein ty ni am y pythefnos nesa.

Bu rhaid porthi hyd at fis Mai a bu llawer o alw am wair a silwair a'r pris yn dyblu mewn pythefnos.

(Unwaith yn y pythefnos fyddai hynny.) Roeddwn i'n teimlo fel milionêr bach!

Eglurodd Cathy ei bod yn mynd ar gwrs hwylio i Blas Menai ymhen pythefnos.

Wel, cawn weld hanes y Baradwys Pythefnos yma!

Roedd y fuwch yn y beudy yn grwn fel eliffant ac ar ben ei hamsar ers pythefnos ac roedd o wedi gweld mwy ar honno yn y pythefnos dwyth a naga welodd ar ei wraig 'rioed!