Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ragor

ragor

Toc, clywn ragor o leisiau, a sŵn traed, a drysau'n clepian.

Yr angen enbyd am ragor o Feiblau yng Nghymru a barodd iddo awgrymu ei sefydlu a'r peth cyntaf a gyhoeddwyd ganddi oedd y Beibl Cymraeg, gyda Charles yn olygydd iddo.

Er mwyn cyfleu hyn ni wna ragor nag awgrymu ffurf y môr, y felin, y tir gwastad gan adael i'r awyr lywodraethu'r darlun cyfan.

Byddan nhw'n gobeithio am ragor heddiw.

Troi i'r dde fan hyn a phostiodd Siân ragor o gardiau drwy'r hollt i'r ffordd fawr o'i ôl.

Buom yn aros yma am amser, heb yn wir fod yna unrhyw reswm amlwg dros hyn, oni bai bod y milwyr ar y ffin yn disgwyl i ragor o geir ddod i'r golwg.

Watcyn Lloyd wedi bod yn chwilio am ragor o luniau efallai.

Flwyddyn neu ragor yn ôl, gyda'r llawenaf o'r cwmni y byddai Rowlamd Ellis, ond roedd pethau neu yntau, wedi newid.

Hawdd fyddai disgwyl iddo gael rhagor o anrhydeddau eglwysig, ond y tebyg yw na ddymunodd ragor.

Ebostiwch: xxx am ragor o wybodaeth.

Ni chofiaf ragor, ac ni chredaf imi fod yn hwy yn y dosbarth hwnnw.

Cafodd hyd i ragor o bapurau Sonia Lloyd fodd bynnag a methai'n lân â deall pam nad oedd y rheini'n cynhyrfu Watcyn Lloyd a pham nad oedd arno unrhyw awydd cuddio'r rheini rhagddi.

Ymhen wythnos neu ragor, elai i'r weirglodd, a hi yn nos a'r sêr yn y golwg, a byddai raid symud cwrs ar y polyn i'w gael ar linell y simnai a'r seren.

Gorfod delio â mân droseddwyr fel meddwon Nos Galan a'i hysgogodd i wneud cais i'w drosglwyddo i'r CID yn y lle cyntaf, ond dyma fe ar y bore gwyn hwn yn gorfod gwrando ar ragor o'u hanturiaethau.

Hwn fu man gweithgarwch y teulu am bedair cenhedlaeth wrth drafod yr un priddyn, a phob un am ragor ar y rhai a aeth o'i flaen.

Does dim math o frawddeg arall heblaw'r frawddeg sy'n defnyddio un neu ragor o'r tair elfen hyn - heblaw ebychiadau.

"Welaist ti ragor o iguanas, Taffi?" gofynnodd.

Ni ddywedodd Sylvia ragor, ond gofynnodd i Heledd ddal edafedd iddi gael rhowlio pelen.

Dangosodd yr astudiaethau hyn fel yr oedd tafodieithoedd yn ymrannu'n ardaloedd ffocol, canolfannau o ddylanwad ar gyfer lledu nodweddion ieithyddol ac ardaloedd trawsnewid rhagddynt, sef ardaloedd yn rhannu nodweddion dwy neu ragor o ardaloedd ffocol cyfagos.

Dilynwyd I Bant y Bwgan gan ragor o gomedi%au radio, gydag amryw ohonynt yn cael ail fywyd ar y llwyfan wedyn a rhai yn y man ar deledu hefyd.

Trefnydd Lleoliadau Athrawon lleol neu'r Bartneriaeth Addysg Busnes am ragor o wybodaeth.

Galw sylweddol o du siaradwyr Cymraeg am ragor o gyfleoedd i ddefnyddio'r iaith, yn enwedig wrth siopa neu wrth gysylltu â gwasanaethau cyhoeddus a'r cyfleustodau sydd wedi eu preifateiddio.

Mi ddylsai fod wedi dŵad adre ers awr neu ragor.

Yn eu plith roedd hyd yn oed lond blwch o sbringiau o wahanol faint a chyda hwy llwyddodd y gof i adnewyddu hen ynnau nad oedd wedi cael eu tanio ers deng mlynedd neu ragor.

Mae amryw o hen gymeriadau Pentraeth yr hoffwn son amdanynt, ond dim amser i ragor, felly ffarweliaf am y tro.

Bu proses hir o leihau'r nifer o weithwyr yng Nghanolfan y cwmni yn Llanfihangel ar Arth a nawr mae Hyder yn dwyn pwysau ar ragor o weithwyr i adael.

Am ragor o fanylion, cysylltwch â phrif swyddfa'r Gymdeithas. 01.

Mae amrywiaeth mawr yn y gwahanol siroedd a rhaid disgwyl am ragor o fanylion mewn perthynas â gweithredu gofynion y Gymraeg cyn y gellir cynnig cyngor ar faterion polisi sy'n berthnasol i Gymru gyfan a siroedd unigol.

Dyma'r bobl a fu yn ei gefnogi ragor na chwarter canrif yn ôl.

Yn bresennol yn yr is-bwyllgor hwnnw bob tro roedd tri neu ragor o brif swyddogion (yn cynnwys Cadeirydd ac Is-Gadeiryddion) y Pwyllgor Gwaith, ac yr oedd y rheiny mewn sefyllfa i gyflwyno gwybodaeth am unrhyw ddatblygiad a phenderfyniad o bwys i'r pwyllgor mawr.

Doedd bosib nad oedd e'n gweld ei fod yn agor y ddor i ragor o estroniaid ddilyn ei esiampl?

Beth bynnag am hynny, roedd yn gymeriad ffraeth a gwreiddiol ei ymadrodd a fyddai'n cynhesu ati o ddifri pan y synhwyrai fod rhai o leiaf o'i wrandawyr yn mwynhau'r dull anghonfensiynol o draethu a'u bod yn awchu am ragor.

Wnaeth e erioed gymryd dim byd mor ddifrifol â hynny; wnaeth e ddim drwg i neb ar wahân iddo'i hun efallai a wnaeth e erioed elynion a hynny mewn pwllfa lle mae gan y rhan fwyaf ragor na'u siâr ohonyn nhw.

Ni ddylai mwy na dwy garafan fod mewn rhes, ac os digwydd i chi ymuno a chriw o ddwy neu ragor, dylech aros.

Ysgrifennaf ragor amdano'n nes ymlaen.

Cysylltwch â'r swyddfa am ragor o fanylion.

Rhwystrodd Roger Freestone ac Andrew Cusack ragor.

Trafod y Gosodiadau a'r Dulliau gwarantedig, a hefyd Dulliau y Clerwyr yng nghyfnod y dirywiad, fel y soniwyd yn ddiweddar, a bydd yn drafodaeth agored, a rhyddid i bawb sôn am un neu ragor o'r cyfryw ddulliau.

Ac mae'r ffaith fod yr Ysgrifennydd Gwladol wedi cau'r drws ar ragor o ymchwil i unrhyw gysylltiad honedig wedi arwain at ragor o ddrwgdybiaeth o gymhellion y llywodraeth.