Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

reis

reis

A Rachel druan yng nghaledi ei gweddw-dod ifanc yn dafodrydd ei hatgofion ac yn ail-flasu'r bywyd oedd arni yng nghegin Y Plas lle ceid cig eidon a reis berw a chaws a bara cartref, - er taw bara du oedd hwnnw, meddai mam.

Wrth ei fwyta efo reis yr oedd ei flas fel blas cyw iâr tew.

Am hanner dydd, cinio, yr unig dro yn yr wythnos y caem gig, a phwdin reis digymar Mam i orffen.

'Roedd tai bychain yng nghanol coedwig bambw ar un ochr, a chaeau tyfu reis (paddy fields) gydag ambell i ychen yn y canol yr ochr arall.

Hi fyddai yn gwneud y pwdin erbyn cinio, a dyna beth oedd pwdins: roly poly, pwdin berw, pwdin y frenhines, heblaw pwdin reis a thapioca.

Ydw i'n helpu plant o ryw gefndir diwylliannol arall trwy ddweud mai fy Neg Gorchymyn i, fy mrechdan i, fy mhepsi-cola i, fy reis i yw'r rhai gorau?

Daethpwyd â gafr gyfan, newydd ei rhostio, a llond twb mawr o reis wedi eu cymysgu â ffa.

Yr oeddem yma i gael ein cosbi, ac ni buom yn yn hir cyn sylweddoli y byddai'n rhaid inni fagu penderfyniad cryf os oeddem am ddod allan o'r lle hwn yn fyw Un ffordd i'n cosbi oedd rhoi llai o reis inni a'n gorfodi i fyw ar ddau bryd y dydd.

"Mi fydd raid i ni blannu reis toc ybn lle tatws." Roedd JR ar fin gwneud sylw am y tywydd ond aeth y ffarmwr rhagddo yn galonnog.

Cyrhaeddodd ychydig cyn i'r lori reis gyrraedd gyda'n cinio.

Ddoe reis a gwenith fel rhan ganolog o ddefod i sicrhau ffrwythlondeb.

`Cefais i fy ngorfodi i weithio yn y caeau reis.

Bwytewch fwydydd llawn starts fel bara, tatws, pasta a reis.

Ar noson Cwrdd Chwiorydd ers llawer dydd, lwmp o gaws a phwdin reis i'w ganlyn oedd y rhagbaratoad a adawyd gan Magwen Williams i'w gŵr a'i phlentyn.

Tra'n ffilmio caeau reis fe daeth menyw chwilfrydig heibio a gofyn beth oedden ni'n ei wneud.

Daethom i'r casgliad mai cymryd pethau'n hamddenol yr oedd, a'i fod o bosibl yn clertian y tu cefn i un o'r tomennydd coed, ei ben bron hollti ar ôl yfed gormod o sake (gwin-reis y Siapaneaid) y noson cynt.

ar ôl astudio'r fwydlen dewisodd hi blât o paella reis gyda darnau o gyw iâr a bwyd môr ).

Caem y pryd nesaf oddeutu pump o'r gloch, am hynny o les a wnâi inni o achos roedd safon y reis yn gymhedrol iawn erbyn hyn.

Blasus oedd y peint uwd yn y bore a'i gynhesrwydd yn treiddio trwy'r gwythiennau a'r ymennydd, ac amheuthun oedd y cig lledr, y pytatws llygredig a'r pwding reis dyfrllyd.

Y mae'r caeau India-corn a siwgwr a reis yn ymestyn allan filltiroedd o'r pentref ei hun - yn wir, cyn belled a'r pentref nesaf.

Roedd y Khmer Rouge wedi ei gorfodi hi a'i gŵr i fyw ar wahân ond roedden nhw wedi parhau i weithio yn y caeau reis gyda'i gilydd.

Er mwyn cadw at y pwysau hyn yn hytrach na cholli mwy, rhaid i chi gynyddu'r maint o fara, tatws, reis, pasta a ffrwythau yn eich diet yn raddol.