Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

reswm

reswm

Gorweddai'r prif reswm am y camfarnu, er hynny, ychydig yn ddyfnach :

Nid wyf eto wedi gallu meddwl am unrhyw reswm pam mae'r silia o badiau gwahanol wedi eu trefnu mewn parau fel hyn.

Anfantais y dulliau rheiny, wrth reswm, yw'r braster.

Am ryw reswm arhosodd hi ar ynys Guernsey.

Trwy ymddiried yn sofraniaeth ei reswm gallai dyn ddarganfod rhyddid yn ei feistrolaeth tros bwerau Natur.

Mae Sambarama hefyd yn cynnwys fersiwn Saeneg o'r un gân, Bright Nights/Dark Days ac er fod y gerddoriaeth wrth reswm yr un peth, mae'r acen Eingl-Gymreig yn debyg i gymaint o grwpiau eraill, ac yn amharu ychydig ar y fersiwn hon.

'Roedd dau arall o gyffiniau Abersoch yn ogystal a Chapten Williams yn aelodau o'r criw.Dyna reswm arall dros anhoffter fy Mam o'r mor.Diwrnod trip yr Ysgol Sul a dydd Nadolig oedd y ddau brif ddirwnod i ni pan oeddem yn blant.

Peth arall yw, wrth reswm, fod safonbyw deheudir yr Eidal yn arswydus o isel, ac wedi bod felly erioed.

'Mae'r dynion yna wedi cuddio'r trysorau fan hyn am ryw reswm.

Nid oes yna reswm dros ddewis yr enw, dim ond fod yna un o'r aelodau, Dylan Evans, yn meddu ar y cyfenw.

Beth bynnag a ellid ddywedyd am waith Mr Jones yn cusanu genethod ieuanc iawn a fegir ganddo, ni welwn reswm yn y byd dros iddo barhau i wneuthur hynny wedi iddynt dyfu i fyny yn ferched ieuanc.

"Chymrodd o fawr o sylw ohonoch chi'ch dau.' 'Naddo, 'ddaru o ddim.' 'Oes 'na reswm?' 'Mae'n siwr bod.' Cododd Rhodri.

Yn amlwg, mae yna reswm pam fy mod i wedi dechrau ymddiddori, a bron na fyddwn i'n dweud mai cerddoriaeth ddawns sy'n gyfrifol am hynny.

Ac ar ol pedair blynedd yn y Senedd ni chafodd unrhyw reswm digonol dros newid ei feddwl.

Edrychodd y ddwy ohonom ar ein gilydd a chwerthin a chwerthin heb reswm yn y byd.

Gwaith cwbl amhosibl i unrhyw un, wrth reswm, yw cyfundrefnu dylanwad meddyliau un gŵr ar ŵr arall, ond gellir dweud cymaint â hyn am lyfr Murry.

Dyma ddeuoliaeth glasurol Methodistiaeth Calfinaidd - ffydd emosiynol oedd yn ffynnu o'r galon, ond ffydd oedd â phrofion ohoni i'w canfod gan reswm ym mhob man yn y byd allanol, unwaith yr oedd llygad y galon wedi'i hagor i'w gweld.

Fe wyddom ninnau, wrth reswm, na ddylid byth fwyta tatws wedi troi'n wyrdd; yn sicr mae'r rheini'n wenwynig.

Yr unig reswm arall pam y'u galwyd nhw yno, oedd i chwerthin ar un jôc amlwg yn araith Mr Blair, a chlapio ar ddiwedd ei gyfraniad.

Os ydy hi am fy ngweld i, mi fyddai hi'n dweud ei bod hi'n marw er mwyn i mi ddod ati, am y byddai hi'n tybio na fyddwn i'n dod am unrhyw reswm arall.'

Roedd yna reswm arall, ond ni allaf egluro popeth mewn llythyr.

Buom yn aros yma am amser, heb yn wir fod yna unrhyw reswm amlwg dros hyn, oni bai bod y milwyr ar y ffin yn disgwyl i ragor o geir ddod i'r golwg.

Nid heb reswm y galwyd yr Actau 'y ddiffyniad Cristnogol cyntaf' ­ ond y mae'r cymhelliad apologetaidd i'w olrhain hefyd yn yr efengylau.

Dyna'i reswm dros ddewis Rhys Williams yn gefnwr.

Mae pob ffrwyth sydd yn aros ar frigau'r llwyn yn codi ei werth y tu hwnt i reswm gyda threigl y misoedd llwm.

Wn i ddim...., na, hoffwn i ddim bod yn lle Marc ac Anita heno." Am ryw reswm, dechreuodd y dagrau lifo eto wrth iddi ddweud hynny.

Hyd yn ddiweddar iawn, doedd gwneuthurwyr carafanau ddim yn credu mewn olwynion sbar am ryw reswm anhygoel.

Mae Nerys Fullerlove, sydd wedi cwblhau ymchwil ar Rover, yn gweld fod cynnig Mr Towers a chonsortiwm Phoenix yn mynd i fod yn obeithiol am ddau reswm.

mae'r casgliad yn agor, wrth reswm, efor brif gân, Dolur Gwddw, sydd yn wefreiddiol - a dweud y gwir mae hi'n ein hatgoffa o ganeuon Ffa Coffi.

Gwahoddais y darllenwyr i roi gwybod imi os medrent feddwl am unrhyw "reswm" heblaw y tri yna, dros aros yn ddi-Gymraeg.

Byddai yna ffolantau 'salw' a digwyddai rhain rhwng dau lle byddai'r garwriaeth wedi peidio bod am rhyw reswm neu'i gilydd.

Yn fy marn i, mae dau reswm fod y clefyd wedi cael cymaint o afael mewn cyfnod pan rydd gwyddoniaeth fesurau mor effeithiol i reoli afiechydon.

O ystyried ymhellach, gallai dau reswm fod yn gyfrifol am hyn.

Am ryw reswm meddyliodd yn sydyn am Ellis Puw, a theimlodd ar y funud ei fod yn nes at ei was yn ei glos ffustian a'i grys gwlân nag yr oedd at y boneddigion hyn yn chwyrli%o o'i gwmpas yn eu sidanau a'u melfed a'u lliwiau llachar, a'u dwndrio a'u chwerthin.

Ac wrth reswm, yr oedd ysbryd herfeiddiol y glowyr yn ganlyniad nid yn unig i'r tipyn chwerwedd ynghylch y plocynnau pren ond hefyd i annhegwch didostur holl amgylchiadau eu llafur a'u tal.

Hyn am ddau reswm, un am fod neb o gwmpas i ddathlu, a'r llall am fod neb o gwmpas i drefnu'r dathliad.

'Mae yna reswm da am y newidiadau,' meddai un o swyddogion y llywodraeth, 'ond fedra i, na neb arall, feddwl beth yw e.'

dyna ddigon o reswm dros i 'r tri tri fynd i lawr hyd lan yr afon ar ôl te, a mynd a ffred gyda nhw i ddangos iddo un o ryfeddodau tymhorol y dyffryn.

Am ryw reswm, roeddwn i wedi disgwyl gwahanol, wedi meddwl y byddai'r Arlywydd ymhlith ei bobl wrth ymyl y baricêds.

Am ryw reswm, mae ei thad yn gadael y rhan helaethaf o'i eiddo iddi hi a hynny yn codi gwrychyn ei mam, sydd yn achosi i CJ i symud i fyw at ei sboner.

Mi ddywedwn i mai go brin y mae unrhyw reswm i beidio â bwyta pryd fel hyn o dro i dro ond peidio â'i wneud yn arferiad dyddiol a pheidio â bwyta gormod ar y tro.

Wrth reswm mae pawb bron yn unfrydol ynglyn â chydnabod y cyfraniad Meic Stevens i'r byd roc dros y blynyddoedd ac yr oedd yn hen bryd i Les Morrisson dderbyn gwobr am ei waith fel cynhyrchydd gorau ac i ddangos fod Les yn dal i fod mor weithgar - ef sydd wedi cynhyrchu albym newydd Maharishi - Merry Go Round fydd allan ddiwedd y mis ‘ma.

Ond, wrth reswm, nid yn ôl y fformiwla yma y mae'r rhan fwyaf o'r beirdd cyfoes yn cyfansoddi, yn enwedig os mai vers libre Saesneg y mae nhw'n ei sgrifennu.

Mae'n syndod, er enghraifft, faint o Gymry Cymraeg sydd, am ryw reswm neu'i gilydd, yn mynnu siarad Saesneg â'i gilydd.

Gan fod Harri yn ūr mor amlochrog gorchwyl digon di-drafferth oedd chwilio am reswm i'w urddo'n Dderwydd.

Ac fel sy'n gwbl briodol wrth reswm ar achlysur-on o'r fath, rhyw duedd sy' ynom ni, 'o fryniau Caer-salem' fel 'tai, i edrych yn ôl ar 'daith yr anialwch', ar ei 'throeon' a'i hofna'.

Prin fod ei reswm yn argyhoeddi'r gweithwyr eraill yn y ffatri, sy'n penderfynu fod ganddo naill ai broblemau gyda'i gariad neu ddyledion.

Am fod Eglwys Loegr yn sefydliad gwladwriaethol Seisnig, ac y rhai a fynnai fod yn angymdeithas sifil Seisnig, ystyriwyd y rhan a fynnai fod yn annibynnol arni, boed y rheiny yn Annibynwyr, yn Fedyddwyr, yn Bresbyteriaid neu'n Grynwyr, yn fygythiad i'r drefn wladol Seisnig, gyda digon o reswm fel y dangosodd Cromwell.

Fel ail reswm cyffredinol dywedir bod y cyfnod llewyrchus yma'n deillio o'r datblygiadau yn ein gwybodaeth am weithgarwch yr economi: fod syniadau Keynes, a'r datblygiadau mewn polisi%au a adeiladwyd ar y seiliau damcaniaethol hynny wedi galluogi'r Llywodraeth i gadw'r economi ar lwybr cul, heb ormod o chwyddiant na thyfiant.

Awdurdodwyd y Prif Swyddog Technegol, mewn ymgynghoriad â Chyfreithiwr y Cyngor a'r Trysorydd, i roddi caniatâd y Cyngor, fel lanlord, i unrhyw estyniad neu newid saerni%ol i eiddo dan les neu i osod arwydd ar y fath eiddo cyn belled â bod y cyfryw waith neu arwydd wedi derbyn hawl cynllunio neu, os nad oes angen y fath hawl am unrhyw reswm, nad oes gan y Prif Swyddog Cynllunio wrthwynebiad iddo.

Ond y mae yna reswm arall pam y mae'r symudiad yma yn un da.

Mae'r Cynulliad yn mynd i fod yn gweithredu yn Gymraeg ac yn Saesneg wrth reswm.

Heb os, y prif reswm am gyflwr truenus yr economi yw'r gorwario a'r gorfenthyg yn ystod blynyddoedd trychinebus y llywodraethau milwrol.

`Mae yna reswm da dros y newidiadau,' meddai un o swyddogion y llywodraeth, `ond fedra' i, na neb arall, feddwl beth yw e.'

Y pennap o'r rhain wrth reswm, yw bod manteision ariannol, ac anogaeth, i gynhyrchu pethau i'w gwerthu.

Wrth reswm, y mae tystiolaeth uniongyrchol am y cyfnod cynnar hwn yn hanes yr Eglwys yn brin.

Nid yw'r enwau hyn, wrth reswm, nac yn Gymraeg nac yn Gymreig ond yn yr ystyr eu bod wedi ymgartrefu'n weddol ymhlith y Cymry dan ddylanwadau o'r tu allan.

Nid yw tu hwnt i reswm gredu i Dewi Sant neu un o'i ddisgyblion cynnar ei sefydlu.

Wrth reswm mae betys amrwd yn arbennig o faethlon.

Rhagfarn yn erbyn ieithoedd estronol ar ran cymaint o bersonau uniaith Saesneg yw'r prif reswm.

yr oedd gan y cwmni%au papur newydd reswm arbennig i ymgysylltu â'r fenter hon, gan eu bod yn gorfod talu crocbris am drosglwyddo eu negeseuon.

Rheolau i'w torri yw'r rhain, on torrwch nhw oherwydd fod gennych reswm dros wneud hynny.

Os ydych yn absennol heb reswm digonol fe fyddwch yn methu'r cwrs.

'Rwyn credu mai Abertawe fydd yn ennill am ddau reswm,' meddai.

Am ryw reswm fe'm cadwyd gartref gan fy rhieni tan fy mod yn chwech oed a gallwn rifo ac ysgrifennu a darllen erbyn hynny, diolch i mam.

Byddem, wrth reswm yn dweud ein hadnodau yn oedfa'r bore.

Rhan o'r proses yma, yn anochel braidd, fu datblygu golwg ar yr hen fyd - golwg a fyddai'n amrywio, wrth reswm, yn ôl tueddion a daliadau'r unigolyn.

Eto, nid mater o seineg yn unig oedd troi at y gair 'cŵn', a daw hynny i'r amlwg yn y datganiad: 'A chyn belled â bod yr ystyr yn gefn i'r odl, ni welaf fi reswm yn y byd pam na allaf odli cŵn a sŵn'.

Efallai oherwydd yr union reswm hwnnw, mae'n ffasiynol i gymeradwyo'r arlunwyr hynny fu'n chic i'r fynegiaeaeth hon.

Mae'n wir fod Cymry ifanc wedi anfon adroddiadau yn ôl o Ffrainc pan oedd cenedlaetholwyr Llydewig yn cael eu herlyn ar ôl yr Ail Ryfel Byd, ond eithriadau oedd y rheiny hefyd - pobl yn gweithredu am reswm gwleidyddol, penodol yn hytrach nag er mwyn stori.

Rwy'n tybio fod dau reswm pam yr esgeuluswyd campwaith theatrig R.

Yr unig reswm y medra i feddwl pam y bu'r beirniaid cyhyd yn cyrraedd y llwyfan i gyhoeddi rhywbeth oedd yn amlwg i bawb yn Neuadd Dewi Sant oedd ei fod am sicrhau y byddai pob sill o'i Gymraeg yn berffaith.

Er mor wrthun yw rhagfarn fel hon ni allaf feddwl am unrhyw reswm arall.

Nid mynd i'r Ysgol Sul yn unig fyddai'r plant, wrth reswm.

Gwnâi hyn iddo deimlo'n anhapus, heb reswm.

Mae'n weddol amlwg mai'r prif reswm dros brynu'n ail law yn hytrach na buddsoddi mewn carafan newydd yw'r gost.

Ond yr wyf yr un mor ymwybodol o'r perygl i genedl fach longyfarch ei hawduron am yr unig reswm eu bod yn sgrifennu yn y famiaith.

Nid i ladd bob tro, wrth reswm.

Daeth byd ffasiwn yr Unol Daleithiau o hyd i reswm arall fodd bynnag.

Fy hoff stori i - am reswm amlwg iawn - yw honno amdano yn darlithio un noson waith mewn festri capel ym Mhenrhyndeudraeth pan ddaeth gwraig gecrus braidd o'r enw Mrs R____, y gwyddem amdani er dyddiau sefydlu pwyllgorau Eisteddfod Genedlaethol Bro Madog, i mewn yn hwyr.

Yr oedd rhesymau 'teuluol' dros roi imi'r enw 'William' a digonedd o reswm dros 'Thomas'.

Rydym ni erbyn hyn yn cael ein gwahodd i'r ystafelloedd am goffi, ond y duedd yw mynd i'r un ddwy ystafell bob tro, a dyna reswm arall pam bod angen ystafell arnom ni - fel y gallen nhw ddod atom ni am goffi, yn lle'n bod ni'n tarfu arnyn nhw drwy'r amser.

Petai'n onest, pa lenor o Gymro na fyddai'n cyfaddef iddo gael ei demtio i sgrifennu yn Saesneg am ryw reswm neu'i gilydd?

Gan fod y prif reswm dros y dirywiad yn un economaidd, dylid ystyried yr holl ffactorau economaidd a sosio-economaidd a allai effeithio ar yr iaith wrth ymdrin ag atgyfnerthu'r iaith yn y gymuned.

Mewn rhan arbennig o Chwareli'r Oakeley roedd yna un ohonynt wrth ei waith hefo'i geffyl pan lithrodd hwnnw a syrthio ar ei liniau rhwng y bariau am ryw reswm neu'i gilydd.

Hyd y gallaf i weld nid oedd unrhyw reswm pam na ellid fod wedi chwarae y gêm hon ar y Sadwrn.

Roedd y gymysgedd afiach o waed a baw yn ei gwneud yn amhosib gweld ei wyneb yn iawn, ond am ryw reswm, gwyddai Myrddin yn union pwy oedd o.

Mae'n amlwg oddi wrth ei holl gynnyrch, er gwaethaf ei barch at reswm, at drefn, at ffurf mewn bywyd a chelfyddyd, nad pleidiwr llythyren farw'r ddeddf ydyw o gwbl, oherwydd mae'n barhaus yn herio'i gymeriadau i gamu y tu hwnt i gylch cyfyng eu harferion traddodiadol a gweithredu'n greadigol er mwyn meddiannu gwirionedd uwch.

Rhaid i bobl eraill sy'n ymweld ag eiddo'r Gymdeithas am ba reswm bynnag ac am ba gyfnod bynnag o amser ddilyn rheolau diogelwch y Gymdeithas.

Tair o enethod bach yn penderfynu ein dilyn am ryw reswm.

Dyna fy mhrif reswm dros beidio â chyfansoddi cerddi Cymraeg.

Am ryw reswm, mae dwr yn tarddu yno, gan roi inni fyd hollol wahanol ar ei union Yn Oman y gwelais i rasus camelod am y tro cyntaf - a dyna ichi olygfa ydi honno.

Wrth reswm, roedd y rhain wedi gweld dyddiau gwell, ac roedd hi'n anodd dod o hyd i ddarnau sbâr ar eu cyfer.

Disgwyliwn yn eiddgar am fy hosan Nadolig gyntaf, wrth reswm.

AR flaen ei draed y byddai wrthi o'r dechrau i'r diwedd, a dyma reswm diymwad arall pam na thaflai ergydion trwm a chael ei bwysau i gyd y tu ôl iddyn nhw.

Mae hyn yn siŵr o fod yn gywir i raddau, ond yr wyf yn credu fod yna reswm arall hefyd, sef cryfder y traddodiad brodorol Cymraeg ei hun.

Ond mae na reswm tu ôl i feirniadaeth Hefina.