Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhagfyr

rhagfyr

Cyfarchiad y Diawl Cecfryn Ifans Un bore oer ym mis Rhagfyr, a'r barrug yn gen ar lafnau'r celyn gwyrdd a'r eiddew, deffrowyd Morfudd gan sn cnocio ffyrnig ar ddrws ei th.

Hedfan o fwrllwch Rhagfyr at lesni'r awyr a gwres yr haul.

Ym mis Rhagfyr 1999 gwelwyd un o dditectifs enwocaf Prydain Fawr, ynghyd â'i gynorthwyydd (byr, ond tra effeithiol) y tu allan i adeilad y Cynulliad yn chwilio'n ddyfal am Ms Butler.

Eira Rhagfyr - blwyddyn ffrwythlon i ddod.

Ym mis Rhagfyr cafwyd yr ymosodiad cyntaf ar eiddo Saeson yng Nghymru gan Feibion Glynd^wr.

Nos Sadwrn, Rhagfyr 23 ar S4C dangosir Nadolig y Paith. Rhaglen gan Teliesyn yn dangos sut y daeth aelodau gwahanol gorau gannoedd o filltiroedd oddi wrth ei gilydd yn y Wladfa Gymreig ym Mhatagonia ynghyd i ganu offeren go arbennig.

PRYD: 6.00 o'r gloch Dydd Sul, Rhagfyr 3ydd.

Am 1 o'r gloch Dydd Mercher Rhagfyr 1af ar stepen drws y Cynulliad Cenedlaethol ei hun bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn lansio ei dogfen ddiweddaraf Arwain o'r Gadair.

'Bydd y Cynghrair newydd yn dechrau yn Awst a cwpla ddechre mis Rhagfyr.

Ym mis Rhagfyr fe gododd arweinydd Plaid Cymru yn y Cynulliad gwestiwn diwygio Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Breuddwyd y ddiweddar Shân Emlyn, cyn gadeirydd Cymdeithas Cymru Ariannin, oedd ffilmio'r Misa Criolla a Mary Simmonds a Ceri Sherlock o gwmni teledu Teliesyn sy'n llafurio ers dyddiau yng ngwres Rhagfyr i droi'r freuddwyd yn rhaglen deledu.

Sefydlwyd Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 21 Rhagfyr 1993 o dan delerau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 fel corff statudol anadrannol.

Dywedodd Sue Hopwood fod yr ystadegau yn parhau i gynyddu, ond i fis Rhagfyr fod yn un gweddol dawel.

Mae trip i Rhyl wedi ei drefnu mis Tachwedd i fynd i chwarae bowlio deg pin a cwesyr, ac yna mis Rhagfyr mae disgo yn yr Octagon i Glybiau Ieuenctid Gwynedd wedi ei drefnu.

Bu'n rhaid i gyd-gadeirydd Cymdeithas yr iaith Gymraeg, Branwen Brian Evans o Aberystwyth, dreulio awr a hanner yn Swyddfa'r Heddlu Aberystwyth neithiwr (Nos Lun Rhagfyr 4ydd). Cafodd ei holi ynglŵn ag ymgyrch dor-cyfraith y mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ei gynnal yn erbyn Coleg Ceredigion.

Tarawai pelydrau haul isel Rhagfyr arni wrth i ni nesau at Lyn Teyrn.

Fis Rhagfyr, cyfarfu'r Trysorydd, Rheolwr a'r Cadeirydd gyda Mr Gerallt Hughes a Mr Matthews (Cyngor Dosbarth Meirionnydd) i drafod y defnydd o'r ystafell ychwanegol yn Nhywyn.

Ar ddechrau mis Rhagfyr y bu i Mr Allen Jones, Roci Harbour ymddeol o'i swydd yn swyddfa'r chwarel.

Roedd Ynadon Conwy eisoes wedi gwrthod cais Mr Godfrey yn Rhagfyr 1998 ac mi gafodd hyn ei gadarnhau gan Lys y Goron Caer yn ddiweddarach.

Hysbyswyd yr aelodau fod Eira Jones wedi ymddeol o'r Ganolfan Gynghori fis Rhagfyr, a bod y Cadeirydd wedi anfon gair o werthfawrogiad y Ganolfan ati am ei dyfalbarhad am yr holl flynyddoedd.

Lloyd George yn dod yn Brif Weinidog ym mis Rhagfyr.

Cyhoeddwyd y ddogfen ymgynghorol Amlinelliad o Strategaeth ar gyfer yr Iaith Gymraeg ar 11 Rhagfyr 1995.

Bydd y detectif byd enwog (a'i gynorthwydd) yn cyrraedd lobi Cynulliad Cenedlaethol am 10 o'r gloch Dydd Mercher Rhagfyr 15ed er mwyn ceisio dod o hyd i Ms Butler.

Gwynt yn Rhagfyr, glaw ym Mawrth ac Ebrill.

Pan aethom ddechrau Rhagfyr roeddem yng nghanol y tywydd oer ond sych ac felly dylai'r llwybrau fod yn glir o rew.

Hyd yn oed ym mis Rhagfyr fe allai'r gêm hon fod yn hollbwysig yn y frwydr am y bencampwriaeth eleni.

Yna, un bore ym mis Rhagfyr, daeth llythyr i'w swyddfa i'w hysbysu y byddai'r Llys Apêl, ar gais yr Ysgrifennydd Cartref, yn rhoi ystyriaeth buan i apêl Lewis.

Erbyn hyn mae gwasanaethau'r plygain yn cael eu cynnal fin nos rhwng canol Rhagfyr a chanol Ionawr, y arbennig yng ngogledd yr hen Sir Drefaldwyn.

Hawliodd y Gymdeithas fuddugoliaeth yn ei hymgyrch o blaid Deddf Eiddo ym mis Rhagfyr pan gyhoeddodd y Swyddfa Gymreig ddrafft o Nodyn Cyngor Technegol (NCT) ar `Yr Iaith Gymraeg -Cynlluniau Datblygu Unedol a Rheoli Cynllunio'. Drafftiwyd y canllawiau newydd yn sgil pwysau oddi wrth y Gymdeithas a nifer o awdurdodau cynllunio lleol am ddiwygio'r canllawiau cyfredol a gyhoeddwyd fel `Cylchlythyr 53/88' ym 1988.

Gwerthodd nifer o'r ffermwyr eu da byw mewn arwerthiant arbennig ym Mhontsenni ddechrau Rhagfyr.

Mae'r ddau adweithydd ar y safle wedi'u diffodd ar ôl i gyfres o broblemau ddod i'r amlwg ers mis Rhagfyr.

Rhagfyr 1999. Sut i gynnal Cyfarfodydd Pwyllgor Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn llwyddiannus yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Bu o flaen llys fwy nag unwaith ac ym mis Rhagfyr roedd yn barod i wynebu dedfryd o garchar.

Bydd enillwyr y Steddfod yn mynd ymlaen i'r rownd derfynnol fydd yn cael ei gynnal ddechrau Rhagfyr.

Yn Rhagfyr y flwyddyn honno penodwyd ef yn esgob Llanelwy ac er na fu'n esgob yno ond am ychydig dros flwyddyn, blwyddyn hynod arwyddocaol oedd honno yn ei hanes ef a hanes Cymru.

Ychwanegodd bod y trefniadau ariannol yn edrych yn gadarnhaol ond nad oedd sicrwydd o'r sefyllfa hyd ganol Rhagfyr, ond bod yn barod symud ymlaen gyda'r pryniant yn syth.