Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhagweld

rhagweld

Mae modd rhagweld y troeon yn y ffordd wrth astudio gwifrau teligraff yn y pellter; mae gweld rhywun yn sefyll mewn arosfan bysiau yn arwydd go lew y gallai fod bws rownd y tro nesaf; chwiliwch yn y pellter am geir yn dod i'ch cyfarfod, a gofalwch eich bod yn tynnu a gwthio'r llyw drwy'ch dwylo yn hytrach na chroesi'ch breichiau.

Mae'r llyfryn yn rhagweld pethau'n mynd o chwith hefyd, achos gall ambell i briodas chwalu cyn iddi ddod at ei gilydd hyd yn oed.

Pwy fyddai wedi medru rhagweld hyn yn y pumdegau, a chyn hynny, pryd y gwnaed y gwaith ymchwil sylfaenol a osododd y seiliau i wneud datblygiadau o'r fath yn bosib.

ac mae'n bosibl mai rhagweld dyfodol ansicr yn Awstralia fu'n rhannol gyfrifol am farwolaeth Twm Polion.

Dyma'r rhan o'r gêm lle na all neb broffwydo beth sy'n mynd i ddigwydd, lle yr ydych chi a'ch gwrthwynebydd yn creu sefyllfaoedd na all neb eu rhagweld, ac, efallai, sefyllfaoedd na fu erioed o'r blaen mewn unrhyw gêm ers y dechreuad.

Nid oedd wedi rhagweld faint o greigiau fyddai'n disgyn: disgynnodd un ohonyn nhw ar ei fraich, gan rwygo ei lawes.

Gae'r Gymdeithas yn bwriadu, trwy gynnal arolygon diogelwch, gwell Qweithdrefnau, hyfforddi a rhagweld synhwyrol gan reolwyr a gweithwyr i wneud cyfraniad sylweddol at atal damweiniau.

Petai'r Gynhadledd yn derbyn y cynnig hwnnw'n bolisi, yr oedd rhai ohonom yn rhagweld ymosodiadau na fyddem yn gallu amddiffyn y Blaid rhagddynt, a byddai'n rhaid inni ei gadael.

Eisoes yn 1847 yr oedd Lingen wedi sylwi ar hyn a rhagweld ychwaneg.

Mae'n anodd rhagweld neb yn dod yn agos iddo.

Mae'n amhosib rhagweld beth sy'n mynd i fod yn ddefnyddiol, felly rhaid dangos ffydd yng ngallu ymchwilwyr i sylweddoli potensial syniadau newydd.

Nid oedd yn rhagweld y byddai llawer yn y Dosbarth yn manteisio ar y cynllun.

Gallwn gynllunio at y dyfodol gan geisio rhagweld beth fydd effaith pa gwrs bynnag y penderfynir arno.

Rwy'n rhagweld y datrysir pos aber y Niger yn fuan.

A fu'n rhaid gwario ar ddibenion nad oedd yn bosibl eu rhagweld?

Yn ogystal gellir rhagweld newidiadau sylweddol at y dyfodol, yn arbennig i'r amgylchedd o'i chwmpas.

Y mae gweithwyr yn y maes yn rhagweld y bydd llai o blant yn cael DAA pan fydd y argymhellion yma'n dod yn arfer cyffredinol.

Dydyn nhw ddim yn rhagweld yr un trafferthion yn erbyn Cymru.

(ii) Adroddiad y Prif Weithredwr bod y cyfle wedi ei roddi yn y cyfnod a fu pan ofynnwyd am sylwadau gan yr Ysgrifennydd Gwladol ar ad-drefnu llywodraeth leol, ac nid oedd yn rhagweld llawer o gyfle i ddylanwadu ar hyn mwyach.

Mewn ardaloedd eraill, megis cymoedd y de lle mae'r ddarpariaeth o ysgolion cyfrwng Cymraeg wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y degawdau diwethaf, gellir rhagweld y byddai dileu cyfrifoldeb strategol yr awdurdod lleol yn llesteirio'r fath dwf yn y dyfodol.

Yn y rhaglen olaf byddwn yn ceisio rhagweld dyfodol y Brifwyl.

Yn yr un weithred yna, roedd hi'n bosib' rhagweld y ffordd y mae `rheolaeth newyddion' wedi datblygu, nes arwain at sensoriaeth gyfrwys Rhyfel y Gwlff.

Y mae'r penwyr polisi%au, wrth gwrs, yn ymwybodol o'r perygl hwn, ac wrth lunio polisi%au cyweiriol maent yn ceisio rhagweld yr hyn sy'n debyg o ddigwydd yn ystod y misoedd sydd i ddod yn hytrach na hoelio eu sylw ar yr hyn sydd wedi digwydd yn y misoedd a aeth heibio.

* Pa ganlyniadau rydw i'n eu rhagweld o ganlyniad i'r cynllun gweithredu?