Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rheolwr

rheolwr

Cadarnhaodd Donal Lenihan, rheolwr Llewod 2001, ei fod wedi siarad â Graham Henry, ac iddo orfod cael caniatad Undeb Rygbi Cymru i wneud hynny.

Yr oedd hyn i gyd pan oedd Alun Oldfield Davies yn Rheolwr rhadlon yng Nghaerdydd a Hywel Davies twymgalon a disglair, a fu farw mor drist o gynamserol, yn Bennaeth Rhaglenni.

Daeth un o'r rheolwyr i wybod am hyn a bu'n rhaid gwneud adroddiad a'i gyrru at Mr W (Borth) Jones, y rheolwr cyffredinol, yng Nghaernarfon.

A'r rheolwr oedd y bersonoliaeth rydd na allai dderbyn unrhyw awdurdod uwch na hi ei hunan.

Y mae'r wybodaeth a gesglir trwy'r cyfryngau hyn yn anhepgorol i'r perchennog neu'r rheolwr, er mwyn iddo osgoi camgymeriadau'r gorffennol a gwella perfformiad y busnes.

Cafwyd cadarnhad gan Leicester City mai Peter Taylor yw eu rheolwr newydd nhw.

Gary Proctor yw rheolwr newydd Clwb Pêl-droed Llanelli.

Woodward, bellach, ydy rheolwr y tîm a bydd yn parhau i fod yn gyfrifol am y chwaraewyr.

Ond neithiwr cynigiodd Peter Taylor, rheolwr Caerlyr, 500,000 yn fwy na Blackburn - sef 3,250,000 - amdano.

Ddoe dywedodd rheolwr Lloegr, Clive Woodward, fod penodi Graham Henryn hyfforddwr y Llewod yn jôc.

Ymateb Nigel Aubrey, Rheolwr Adnoddau - "Ein hamddiffynfa gynta' yw nad yw llawer o bobol yn gwybod am y mesurau sydd ganddon ni."

Ond gwadwyd hyn i gyd gan y rheolwr/gyfarwyddwr, Mike Lewis, cyn y gêm yn Port Vale ddoe.

a fydd yn parhau yn rheolwr?

Mae ysgrifennydd Bangor, Alun Griffiths, wedi dweud bod y clwb am ddechrau edrych am reolwr newydd - gyda'r rheolwr presennol, Meirion Appleton, yn cymryd swydd fel swyddog datblygu ieuenctid ddiwedd y tymor.

Fydd Sven-Goran Eriksson ddim yn dechrau'i swydd fel rheolwr newydd Lloegr tan fis Mehefin nesaf.

Rheolwr Caerlyr, Peter Taylor, yw'r ateb dros dro i waeledd tîm pêl-droed Lloegr.

Mae'r busnes wedi gwneud camau breision tuag at ymgorffori ymagweddau mwy blaengar i'w arlwy o wasanaethau, gan gynnwys penodi rheolwr datblygu cynnyrch newydd arbenigol i weithio'n agos gyda BBC Cymru mewn meysydd megis technoleg rithwir a llifo byw.

Ond yn ôl Appleton ei hun, dyw hi ddim yn bendant y bydd e'n rhoi'r gorau i fod yn rheolwr y tîm cynta.

Bydd Yorath yn cyfarfod y Cadeirydd, Geoffrey Richmond wedi i'r clwb benodi rheolwr ag is-reolwr newydd.

Mae rheolwr Abertawe, John Hollins, wedi cytuno ar delerau gyda'r clwb ac wedi arwyddo cytundeb tair blynedd.

Fel gyda newid rheolwr mewn clwb, roedd llechen pawb yn lân pan oedd y rheolwr cenedlaethol yn newid ac roedd yn rhaid cych-wyn o'r cychwyn eto.

Mae sibrydion fod John Hollins, rheolwr tîm llwyddiannus Abertawe ar y rhestr fer am swydd rheolwr Leicester City.

Mae e'n symud i Filbert Street mewn dêl sy'n werth 3 miliwn a wedi dewis ymuno â rheolwr dros-dro Lloegr yn hytrach na rheolwr Cymru.

mae'n bosib oherwydd cwtogi arian mai rhan-amser fydd y rheolwr nesaf.

Roedd Yorath yn flin of nadwy fod y rheolwr yn gwneud cymaint o ffys ac esgusion dros Mickey.

Yn hwyrach heddiw mae rheolwr Abertawe, John Hollins, yn disgwyl cael gwybod a fydd cyn-ymosodwr Chelsea, Mark Stein, am ymuno âr clwb tra bod rheolwr Caerdydd, Billy Ayre, yn gobeithio arwyddo amddiffynnwr Colchester, David Greene.

Cynhyddu mae trafferthion rheolwr newydd Lloegr, Sven-Goran Eriksson, a'i glwb Lazio.

Diweddodd Phil ei yrfa yn y gwaith tun fel rowlwr yn y Ffôr, ac ystyrid ef gan bawb yn weithiwr heb ei ail - a dyna farn rheolwr y gwaith hefyd.

Sut bynnag,' meddai hithau, wrth chwarae â beiro yn ei llaw, fedrais i erioed feddwl am fy swydd fel un rheolwr.' Trodd i'w hwynebu, ond edrych i lawr ar ei desg a wnâi hi.

Mae rheolwr Y Barri, Peter Nicholas, wedi gofyn i swyddogion y gystadleuaeth am ganiatad i Digby chwarae ond maen nhw wedi gwrthod.

Y rheswm dros ddweud hyn yw y bydd eich rheolwr banc yn edrych yn fanwl ar eich cyfrif, ac yn eich helpu i benderfynu pa fath o swm sy'n rhesymol i chi fedru ei ad-dalu.

Mae Mark Hughes, rheolwr tîm pêl-droed Cymru, wedi ymuno â chlwb Blackburn Rovers ar gytundeb deunaw mis.

ond mae rhai sydd eisiau wynebau newydd ac y mae enw rheolwr wrecsam, brian flynn, yn un o'r rhai sy'n cael ei grybwyll.

Roedd Keith Walker, rheolwr Merthyr, yn ffarwelio â phêl-droed Cymru a hynny ar faes cyfarwydd iddo - y Vetch lle bu'n chwarae i Abertawe - cyn dychwelyd i'r Alban.

Mae Glenn Hoddle wedi'i gadarnhau'n swyddogol fel rheolwr newydd Spurs.

Deuai'r rheolwr i'r gwaith bob dydd, gan ymweld â'r gwahanol adrannau yn eu tro.

Roedd gan Mr Huw Williams nifer o ffrindiau a chydnabod ym Maesteg ac roedd pawb yn gwerthfawrogi ei hynawsedd a charedigrwydd wrth ddilyn ei yrfa fel Rheolwr Siop Fferyllydd Morris a Jones, Commercial St.

Ar ol y ffilm caiff Mona'r usherette a Trefor y projectionist wybod gan Eli y rheolwr sydd ar fin ymddeol fod y lle i'w gau - penderfyniad ciang o ddynion di-Gymraeg na fu erioed ar gyfyl y lle.

Mae'n bosib y bydd yr ymosodwr o Jamaica, Walter Boyd, ar gael i'r rheolwr John Hollins.

Yn ôl un rheolwr banc y buom ni'n siarad ag ef, mae'n rhyfeddol cynifer o bobl sy'n troi at y banc heb wybod beth yw eu hymrwymiadau na faint y gallan nhw fforddio mewn taliadau.

Yn ôl Menna Richards, Rheolwr BBC Cymru:Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o'r cynllun newydd yma.

Fe gynhelid y rhain ar raddfa un-i-un rhwng y Rheolwr a'r Cynghorydd, a byddent yn gwbl gyfrinachol ac anffurfiol.

Pwysleisiodd yn ei ddatganiad fod gan John Hollins ddwy flynedd arall o gytundeb fel rheolwr - mi wnaeth o arwyddo'r cytundeb yn gynharach yn y tymor - a bod cwmni Ninth Floor, perchnogion presennol y clwb yn bwriadu parchu'r cytundeb hwnnw.

Yn eu plith yr oedd Lewis Gwynne |Thomas o Lanbrynmair, rheolwr banc; William Green, argraffydd; Josiah Jenkins, Colomendy, meddyg; Sarah Anne Evans oedd yn rhredeg Ysgol Breifat i Ferched yn y Manor House.

Dwy flynedd yn unig barodd Colin Lee yn rheolwr Wolverhampton Wanderers.

Fel rheolwr felly roedd y gwr oedd yn dod adre i Gymru o Seattle yn newydd i bawb.

Mae rheolwr newydd Chelsea, Claudio Ranieri, wedi diswyddo Graham Rix a Ray Wilkins o'i staff rheoli.

'Mae'n dipyn o broblem,' meddai Brian Owen, rheolwr Clwb Pêl-droed Llangefni.

Chris Hutchings fydd olynydd Paul Jewell fel rheolwr newydd Bradford.

Maen debyg mai yr Albanwr Ian McGeechan oedd dewis cyntaf Rheolwr y Llewod, Donal Leniham, ond fod McGeechan wedi gwrthod y cynnig.

Gavin Gordon, ymosodwr Lincoln, yw'r chwaraewr diweddara i ddal llygad y rheolwr Alan Cork.

Mae Peter Nicholas, Rheolwr Y Barri, yn bygwth cyfraith ar Gymdeithas Pêl-droed Cymru yn dilyn y penderfyniad i ail-chwarae'r gêm a ohiriwyd ar ganol amser ychwanegol, ar faes TNS (Llansantffraid) - nid ar Barc Jenner.

Roedd rheolwr Cwmbran, Tony Willcox, yn fwy na bodlon gyda'r perfformiad ac yn parhaun ffyddiog y gallan nhw ennill yn yr ail gymal ddydd Sul nesaf.

Bydd Danny Wilson yn cael ei enwi yn rheolwr newydd Bristol City heddiw.

Cyfreithiwr y Cyngor Yr Uwch Drysorydd Cynorthwyol Y Trysorydd Cynorthwyol (Incwm) Y Rheolwr Gwasanaethau Uniongyrchol Swyddog Datblygu'r Economi Y Prif Gynorthwywr Gweinyddol (Adran y Prif Weithredwr) Yr Ysgrifennydd Dosbarth Cynorthwyol Is-bwyllgor Iaith

Bydd rheolwr gofal cartref neu weithiwr cymdeithasol yn ymweld â chi.

Does nar un rheolwr rhyngwladol yn rhannui amser rhwng chwarae i glwb a rheolir tîm cenedlaethol.

Mae rheolwr cyffredinol gwesty'r Celtic Royal yng Nghaernarfon wedi sicrhau ymgyrchwyr iaith na fydd y gweithwyr yn cael eu gwahardd rhag siarad eu mamiaith o hyn ymlaen.

Fis Rhagfyr, cyfarfu'r Trysorydd, Rheolwr a'r Cadeirydd gyda Mr Gerallt Hughes a Mr Matthews (Cyngor Dosbarth Meirionnydd) i drafod y defnydd o'r ystafell ychwanegol yn Nhywyn.

Cyflwynwyd y gwobrau gan Mr Peter Morgan, Rheolwr y Ganolfan Chwaraeon, Ogwr, Mrs Ruby Pollock, Mr Vernon Evans a Mr Bill Harris, Abergwynfi.

mae'r busnes wedi gwneud camau breision tuag at ymgorffori ymagweddau mwy blaengar i'w arlwy o wasanaethau, gan gynnwys penodi rheolwr datblygu cynnyrch newydd arbenigol i weithion agos gyda BBC Cymru mewn meysydd megis technoleg rithwir a llifo byw.

Mae yna ddyfalu ynglyn â dyfodol Mark Hughes fel rheolwr.

Disgwylir y bydd y Cymro, Tony Pulis, rheolwr Clwb Pêl-droed Portsmouth, yn colli ei swydd heddiw.

Pan ddeuai'r rheolwr wyneb yn wyneb â Phil gellid meddwl fod dau gydradd wedi cyfarfod â'i gilydd, a pheth cwbl haeddiannol oedd barn y rheolwr mai Phil oedd y gweithiwr gorau yn y gwaith.

Mae clwb Lazio wedi dweud na fyddan nhw'n rhwystr os yw Eriksson yn dymuno bid yn rheolwr tîm pêl-droed Lloegr.

Kel Coslett o St Helens yw rheolwr newydd tîm rygbi tri-ar-ddeg Cymru.

Roedd Geraint Talfan Davies wedi datblygu tîm cryf dawnus tu hwnt o wneuthurwyr rhaglenni ac maen bleser gennyf allu adeiladu ar y sylfeini a osodwyd gan Geraint yn ei naw mlynedd fel rheolwr.

Mae rheolwr Sunderland, Peter Reid, yn edmygydd mawr o Earnshaw sydd eisoes wedi chwarae i dîm dan 21 Cymru.

(i) Gofyn i bencadlys y Rheilffyrdd Prydeinig a oedd y Rheolwr Rhanbarthol yn ymwybodol o'r bwriadau i gau rhai o'r gorsafoedd ar Reilffordd Arfordir y Cambrian a phaham na chyflwynwyd y mater i ystyriaeth y Pwyllgor Cyswllt.

Dywedodd Geraint Talfan Davies, Rheolwr BBC Cymru, "Rydym yn falch i fod yn gysylltiedig â ffilm unigryw oedd yn llawn menter greadigol, ieithyddol a thechnegol."

'Ond bydd tîm ifanc ar y cae 'da ni heno a'r cwbwl rwyn ddisgwyl amdano fel rheolwr y clwb yw ymdrech gant y cant.

Glenn Hoddle yw rheolwr newydd Tottenham Hotspur.

Bydd Andy Cale, rheolwr TNS (Llansantffraid), yn rhoi'r gorau i'w swydd ddiwedd y tymor.

Yn y diwedd llwyddodd i gael llythyr allan i'w ffrindiau yn Rhydychen gan ofyn iddynt drefnu 'coup' i gael gwared ar ei dad Trefnwyd a chyflawnwyd hynny yn fuan iawn, a dyna sut y daeth y Swltan Quaboos yn rheolwr.

Bruce Rioch yw rheolwr newydd Wigan.

Roedd Geraint Talfan Davies wedi datblygu tîm cryf dawnus tu hwnt o wneuthurwyr rhaglenni ac mae'n bleser gennyf allu adeiladu ar y sylfeini a osodwyd gan Geraint yn ei naw mlynedd fel rheolwr.

Ond nid rheolwr ei weithredoedd a chrewr ei ffawd ei hun oedd dyn yn awr, eithr creadur nwyd, creawdwr cyffro.

Bydd Wrecsam wrth eu boddau gyda'r canlyniad ond roedd y rheolwr, Brian Flynn, ymhell o fod yn hapus gyda pherfformiad ei dîm, yn enwedig yn yr hanner cynta.

Fodd bynnag, dywedodd Markus Donsbach, rheolwr cyffredinol y Celtic Royal a mab-yng-nghyfraith i Mr White na fu yna broblem erioed gyda'r Gymraeg.

Bu son fod y chwaraewr yn anhapus â'r ffordd y mae'r rheolwr Arsene Wenger yn newid ei garfan o gêm i gêm.

'Yn eich tyb chi, 'rydach chi'n weithiwr ac yn rheolwr?

Mae'n ymddangos bod rheolwr Cymru, Mark Hughes, a'i glwb Blackburn Rovers ar eu ffordd 'nôl i'r Uwch Gynghrair.

Prif hyfforddwr Caerdydd, Alan Cork, yw rheolwr gorau mis Tachwedd yn Nhrydedd Adran Cynghrair y Nationwide.

Daeth y rheolwr, Alan Cork, mewn i'r stafell newid ar yr hanner a doedd e ddim yn rhy hapus, meddai'r chwaraewr canol cae, Kevin Evans, sgoriodd gôl gynta Caerdydd.

Pan apwyntiwyd Mike England i swydd rheolwr Cymru doedd gan neb ohonom ni'r chwaraewyr unrhyw syniad o beth i'w ddisgwyl.

Mae rheolwr Cymru'n gobeithio y bydd ei berthynas agos â rheolwr Manchester United, Alex Ferguson, yn golygu y gall Giggs chwarae yn erbyn Iwcrain yng Nghaerdydd, wythnos i fory.

Yn ystod ei gyfnod fel rheolwr y sefydliad bu newidiadau mawr i ddarlledu cyhoeddus yng Nghymru, a llwyddodd i sicrhau bod gwasanaethau radio a theledu ar flaen y gad o ran darlledu safonol i bobl yng Nghymru.

Mae cyn-hyfforddwr Cymru, Terry Yorath, wedi cytuno i adael Bradford wedi i'r clwb beidio ai ystyried ar gyfer swydd rheolwr nac is-reolwr y clwb.

Mae Rheolwr yr Almaen, Erich Ribbeck, wedi cadarnhau mai Ulf Kirsten a Carsten Jancker fydd yn yn eu llinell flaen.

Ond dywedodd rheolwr Yr Alban, Craig Brown, mai dyma un o berfformiadau gwaetha ei dîm ers iddo fod wrth y llyw.

Y rheolwr mwya llwyddiannus yw'r Albanwr Syr Alex Ferguson.

Roedd rheolwr Bangor Meirion Appleton yn teimlo fod ei dîm wedi rheoli pethau.

Rydw i'n meddwl y basen nhw'n dymuno dod a rheolwr newydd i'r clwb.

Rheolwr dyddiol.

Ond mae gofyn i chi wneud ychydig o waith cartref cyn mynd at y rheolwr banc, a da o beth yw hynny, mae'n siwr.

Bydd angen i chi drafod hyn gyda'ch pennaeth, rheolwr atebol neu gydgysylltydd datblygiad proffesiynol.

Mae carfan pêl-droed Cymru yn ymarfer yn La Manga yn Sbaen ond mae'r rheolwr Mark Hughes heb naw o'r garfan wnaeth e ddewis yn wreiddiol.

Ac ni thaflwyd yr un rheolwr, pa mor filain bynnag y bu ei driniaeth o'r gweithwyr, allan ar y clwt.

Dywedodd Mike Phillips, Rheolwr Microsoft Office ym Mhrydain: Mae yna gydweithio wedi bod i edrych ar sut i ddatblygu'r gwasnaeth.

Dyna a wnaeth Yorath a minne feddwl yr un peth, tybed oedd y rheolwr newydd ychydig yn nai%f?