Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhiannon

rhiannon

MIS MWYNLAN MAI - Rhiannon Ifans

Ni soniodd y tro hwnnw am Adar Rhiannon 'yn y perl gynteddoedd/sy'n agor ar yr hen anghofus for'.

yfed llai o alcohol,' ebe Rhiannon Bevan, Swyddog Cyswllt Cymru Sefydliad y Merched.

Yn y ganrif honno y gosodwyd Orpheus Gweneth Lilly, ac aeth Rhiannon Davies Jones a ni i ardal y gororau yn y nawfed ganrif yn Eryr Pengwern, ac yna i gyfnod Gruffudd a Dafydd ap Llywelyn yn Cribau Eryri.

Fel canlyniad i weithredoedd Manawydan rhddheir Rhiannon a Phryderi, dychwelir gwraig Llwyd ato, daw bywyd a dedwyddwch yn êl i Ddyfed, ac ni wneir drwg i neb.

O TORONTO i Fangor, am ychydig wyliau, y daeth Rhiannon, merch Dr a Mrs Gwyn Davies, Llys Menai, Rhodfa Menai.

Awgrymwyd enwau Delyth Owen (Y Groeslon), Rhiannon Ellis (Caernarfon) a Luned Jones (Bethesda) i gynorthwyo Mrs Bebb Jones.

Bu rhaid i awdur Pedeir Keinc y Mabinogi weithio allan ei iachawdwriaeth ei hun pan geisiodd ef egluro fod darganfod baban yng Ngwent-is-coed a'i fagu yno yn digwydd tra oedd Rhiannon yn dioddef ei phenyd yn Arberth, a gorfu arno geisio ffordd i ddwyn y ddau hanesyn yn un.

Golwg wahanol ar Gymru'r unfed ganrif ar bymtheg a gawn yn Dyddiadur Mari Gwyn Rhiannon Davies Jones sy'n seiliedig ar fywyd Robert Gwyn y ffoadur Catholig yn oes Elizabeth, ac y mae Bobi Jones yntau'n ymdrin ag argyhoeddiad crefyddol ysol Richard Gwyn y merthyr Catholig yn Gwed Gwyn yn Barn.

Ac meddir ar glawr Cribau Eryri Rhiannon Davies Jones - sydd hithau'n ymdrin a'r drydedd ganrif ar ddeg : Mynegir ofn ac ansicrwydd gwreng a bonedd yn wyneb creulondeb yr amseroedd a mynych droeon Ffawd....Efallai y gwelir yma arwyddocad cyfoes yng nghymedroldeb meibion y Distain, yng ngweledigaeth y Mab Ystrwyth ac yn bennaf yn nelfrydiaeth yr Ymennydd Mawr.

Diolchodd y Llywydd i Jane Jones a Rhiannon Ellis am

Nid ei hun y daeth Rhiannon 'chwaith, canys yn gydymaith iddi ar y daith ye oedd ei merch fach, Delwen, sy'n saith mis oed.

(Cefais gymorth caredig Miss Rhiannon Herbert rai blynyddoedd yn ôl wrth hel yr hanes.)

Cyhuddir Rhiannon o ladd ei phlentyn, ac felly mae'n rhaid iddi wneud penyd.

Cafwyd cyflwyniadau yn y bore gan Rhiannon Steeds, Cyngor Cwricwlwm Cymru, Ceinwen Davies, Mudiad Ysgolion Meithrin, a Siân Wyn Siencyn, PDAG.

Fe ddaw ei eiriau am y rhan o wisg pen Rhiannon a ddylasai guddio'i hwyneb ag adlais o gynghorion Tertullian ar wisg gwragedd, a llenni'n arbennig, a hefyd o eiriau canon y chweched ganrif sy'n gorchymyn i wragedd clerigwyr wisgo llenni.

Nid gwraig ostyngedig arbennig yw Rhiannon ac felly byddai'n boenus iawn iddo orfod gweithredu fel cludwr.

Bob tair blynedd y cynigir y Tlws, un wedi'i lunio'n gain gan Rhiannon Evans, yr eurych o Dregaron, i gofio am Mary Vaughan Jones a wnaeth gymaint ei hun i gyfoethogi llenyddiaeth plant.

RHIANNON TOMOS fu'n holi ei chre%wr, y cynllunydd Eryl Ellis, am ei brofiad a'i syniadau yn y maes.

Trechodd Wawl (trwy ledrith Rhiannon), ond yna fe aeth Pwyll yn rhy bell a sarhaodd ef.

Llanrwst yn ystod Eisteddfod yr Urdd Mai 26 R Alun Ifans, cyn-bennaeth y BBC yn y gogledd; Rhiannon Lewis, Llywydd yr Urdd Elwyn Jones, darlledwr a chyn-drefnydd y Ceidwadwyr yn y gogledd; Nic Parri, darlledwr a chyfreithiwr.

Mae'n ddiddorol mai Rhiannon Evans oedd yn gyfrifol am y tlws gan i'w thad, y diweddar Athro Jac L.

Cadarnhau a wnant ar y cyfan fy marn mai cul-de-sac yw'r nofel hanes fel y'i gwelsom yn Gymraeg hyd yn hyn, ond mae'n ddifyr ac addysgiadol ei throedio, yn arbennig yng nghwmni llenorion mor loyw a Rhiannon Davies Jones a Marion Eames.

Saif Pryderi yn nes at yr hen drefn, a Rhiannon yn nes eto.

Wrth i dymor y swyddogion Rhanbarth ddod i ben, diolchodd Meira i Jane Jones, Rhiannon Ellis a Pat Lloyd am eu gwaith clodwiw a'u cyd-weithrediad yn ystod y ddwy flynedd.

Rhiannon Steeds Swyddog Maes Cwricwlwm (Cynradd) Cyngor Cwricwlwm Cymru