Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhif

rhif

Mi wnaed penderfyniad i gau adweithydd rhif un hefyd er mwyn cynnal archwiliadau pellach.

Yn aml, rhif y ceffyl neu liw dillad y joci fydd yn denu'r gamblwr.

Yr unig straen arno chi fydd cofio rhif eich cerdyn cerdyd.

O ganlyniad i archwiliad a wnaed gan arbenigwyr ar ran y Cyfundeb a'r adroddiad a gafwyd am ddiffygion yr adeilad, yn ogystal â'r ffaith fod rhif yr aelodaeth erbyn hyn wedi'i haneru i'r hyn a fu yn y gorffennol, rhoddwyd ystyriaeth ddwys i'r priodoldeb o gwtogi ar faint y capel.

Mae Saunders, felly, yn debygol o ennill ei gap rhif 74.

Rheol rhif un wrth ysgrifennu nofel yw creu cymeriadau cyflawn sy'n taro deuddeg.

Gall rhif cerbyd fod yn lwcus neu anlwcus hefyd.

Person Cyswllt: Rhif ffôn:

Ar hyd y bymthegfed ganrif gwelir yn amlwg gynnydd mawr ymhob gwlad yn rhif y rhai a ddysgasai ddarllen: lleygwyr yn ogystal â chlerigwyr, gwyr a gwragedd fel ei gilydd.

Mae rhif yr ymholiadau wedi gostwng gan inni fod yn brin o ddau swyddog datblygu.

Wedi cyfnod o dros drigain mlynedd, penderfynwyd, oherwydd y lleihad yn rhif yr aelodau a nifer y plant, yn ogystal â bod cyfleusterau teithio wedi newid, mai priodol fyddai ail-uno'r ddwy Ysgol Sul.

Ond clywodd lais o'r tu ol iddo yn ei annog i fwrdd, wedi gofyn rhif ei ystafell.

Trwy gadw'n dawel ac yn effro llwyddodd hi i gofio rhif y car a rhoi'r wybodaeth i'r heddlu.

Cred ambell yrrwr tacsi ei bod yn lwcus i gael cerbyd â'r llythyren U yn y rhif.

Mae angen sicrhau fod ffôn Dafydd a Charlie ar y rhif 999991 fel y gellir rhyddhau'r llinell arall i'r ffacs.

Ond mae'r Cymro arall a Rhif 1 y byd, Mark Williams, allan.

Pedwar paentiad oedd y cynnwys, dau gan Gwynedd ap Tomos a dau gan Dylan Evans, a rhif cyfyngedig o brintiadau o'r pedwar i gael eu gwerthu trwy This Week o Glyn-y-Weddw.

Mae'r rhif mor uchel nes y bu'n rhaid i gangen Cymru o'r Kennel Club gyhoeddi dyddiadur sy'n rhestru a chadw trefn ar yr holl ddigwyddiadau.

GORIAD Rhif.

Mae'n deialu'r rhif i'w swyddfeydd moethus yn Stryd y Santes Fair, Caerdydd.

Fe ddechreuodd pethau'n addawol ym mis Ionawr, pan laniodd Buck Rogers gan Feeder yn rhif pump yn siart y senglau.

Bydd yn rhaid i'r darllenwr edrych yn fanwl arnynt, ac os, ie OS bydd un o'r rhain yr un peth â rhif y cerdyn, peidied gwastraffu eiliad, oherwydd ma'n rhaidd ffonio swyddfa'r papur newydd cyn deuddeg o'r gloch, ganol dydd.

Roedd hi tua hanner canllath oddi wrth yr hogia ac yn rhy bell iddynt fedru nabod yr enw arni na chymryd ei rhif.

Rhif un, Greenhill, Pontycymer, ynghanol cymoedd Morgannwg.

Rhaid oedd dechrau gyda chwistrelliad ysgafn o arsnig (Itchigo--dogn rhif un) yn gymysg â bismwth, ac yna gryfhau'r ddogn yn raddol iawn fel y deuai'r corff i gynefino â'r gwenwyn.

Chwarter miliwn o boblogaeth yw'r rhif a ystyrir yn angenrheidiol gogyfer â chyngor sirol.

Diolchodd i'r drefn ei fod yn rhif hawdd i'w gofio.

Rhoddir y rhif ffôn perthnasol i bob swyddfa, hostel a chynllun.

Fel rhif cofrestredig ar gerbyd y mae, meddent, yn rhagarwydd o ddrwg.

Sylfaen y cyfan o'r ad-drefnu hwn yw'r rhif cyfrin y meddyliodd y biwrocratiaid amdano.

I ddechrau mae'n rhaid cael cerdyn arbennig wrth brynu'r papur dyddiol hyn, cerdyn â rhif arno.

Yn ystod archwilio adweithydd rhif dau mi ddaeth y camera ar draws marciau yn y sianelau yma.

Rhif oed yr addewid, meddyliodd Willie'n hyderus, addewid o bethau gwych i ddyfod, nid nefoedd niwlog o fyd arall, ond yma o'i gwmpas ac yntau gyda digon o bres yn ei boced i dalu amdano.

Wrth neilltuo deuddeg o'i ddilynwyr i fod yn ddisgyblion iddo mewn ystyr arbennig yr oedd yn ymwybodol o addaster y rhif i roi arweiniad i ddeuddeg llwyth Israel.

33 yn cael eu lladd yng nglofa'r Cambrian yn y Rhondda a 119 yn marw mewn ffrwydriad yng nglofa National Rhif 2 yn y Rhondda.

Y mae rhif fawr o flodau yn cynrychioli blwyddyn dda am hadau neu am sefydlu planhigion ifanc.

Cynyddodd rhif ysgolion uwchradd Tsiec yn gyson, gan fynd yn fwy na rhif y rhai Almaeneg cyn diwedd y ganrif.

Fel arfer, byddai rhai yn aros yn Rhif Chwech.

Mae'r rhif yn dynodi blaenoriaeth o fewn y categori hwn, yn ôl y panel

Wedi gwylltio'n gacwn, ffoniodd hi'r rhif ar waelod y ffurflen Saesneg a dechrau pregethu ynglyn â hawliau Cymry Cymraeg i dderbyn gwasanaeth dwyieithog yn eu gwlad eu hunain.

Trefnydd Lleoliadau Athrawon: Rhif ffôn:

Ac yn sicr, ddim os oeddwch chi am gael eich enw a'ch rhif i fyny ar y bwrdd mor aml â phosibl i atgoffa pobl eich bod chi'n ddefnyddiol, yn llwyddiannus - ac ar gael o hyd.

Roedd rhif y Gweinidogion yn Nosbarth Cerrigydrudion y pryd hynny gymaint â'r nifer sydd yn yr Henaduriaeth ar hyn o bryd.

Yn y gêm agoriadol ar Gwrt Rhif Un bydd Martina Hingis yn wynebu Angeles Montolio.