Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhoddodd

rhoddodd

Un tudalen o lofnodau sydd ynddo, sef enwau'r rhai a'i rhoddodd yn anrheg i fy mam, ond wedi ei gael nid aeth hi na neb arall ag ef dros y rhiniog ond pan newidiem ein

(ch)Ceisiadau Newydd Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r ceisiadau canlynol i ddatblygu:- PENDERFYNWYD (ii) Awdurdodi'r Prif Swyddog Cynllunio i benderfynu'r ceisiadau canlynol fel a nodir gyda'r amodau priodol:- Cynghorydd IW Jones am gael cofnodi nad oedd yn dymuno cymryd rhan yn y drafodaeth).

Yn ei swyddfa, rhoddodd y camera ar y bwrdd, a dyna pryd y sylweddolais beth roedd am ei wneud nesaf; wrth chwarae'r tâp yn y camera, gallai weld y lluniau oedd arno.

Rhoddodd ei gadw-mi-gei'n ôl yn ei le ar ben y gist ddreir a brysio i lawr i'r pasej, lle'r oedd Mam yn disgwyl amdano a Mali eisoes wedi'i chlymu yn y bygi.

Bydd e'n disgwl amdanat ti tu fas.' Rhoddodd y ffôn i lawr, troi at ddrws cefn y swyddfa a gweiddi, 'Thomas!' Agorwyd y drws gan ferch yn ei hugeiniau cynnar.

"Pam y gwnaethoch chi ddianc ar ôl y noson gyntaf a chithau wedi addo cynnal ail noson?" "Gwyddwn yn iawn y buasen ni'n eu trechu nhw'n hawdd, meddai Bholu, "ac felly ni fuasai neb eisiau dod i weld y cwshti ar yr ail noson." Rhoddodd ei law yn ngheg y sach a chydiodd mewn dyrnaid o bapurau gan eu rhoi i mi.

A'ch hen wyneb trôns yn tindroi y tu allan i ddrws fy nh i efo'ch cape a'ch magic-wand yn ei lordio hyd y lle, ac yn fy mygwth i!" Rhoddodd bwyslais coeglyd ar y geiriau Saesneg.

Rhoddodd wybodaeth drylwyr am y deddfau sy'n ymdrin ag addysg grefyddol, ac am y sefyllfa yng Ngwynedd.

Rhoddodd o'i orau yn cyflwyno In Dreams Ralph Vaughan Williams.

rhoddodd hyn gyfle i'r rhyfelgarwyr gyhoeddi ei bod yn bryd i brydain ddechrau paratoi i'w hamddiffyn ei hun rhag ofn i'r ymherodr newydd drefnu i ymosod arni.

Cymerodd Dora, gweddw Gwyther, Derek dan ei hadain a rhoddodd arian iddo gychwyn ei fusnes trin ceir ei hun.

Rhoddodd amlinelliad o'r camau a gymerwyd i gwblhau'r gwaith, drwy adrodd bod y cynghorau cymuned yn edrych ar y sefyllfa o fewn eu hardal eu hunain ond bod y cynghorau sir a dosbarth yn edrych ar y sefyllfa strategol i ardal ehangach ac felly bod gwahaniaethau barn yn sicr o ddigwydd.

Rhoddodd ddillad gorau Idris a Deio allan hefyd, rhaid bod yn dwt i fynd i weld Dad yn yr ysbyty.

...' Rhoddodd y gorau iddi ac edrych yn llywaeth ac yn annhwrneiol iawn.

O'r diwedd, cafodd hyd i'r hyn y chwiliai amdano a rhoddodd ef ym mhoced ei sgert yn llechwraidd.

Wedi llwyddo i gyrraedd man dewisol rhoddodd un morgrugyn bigiad da i ddathlu ei fuddugoliaeth a dyna'r eiliad y gollyngodd Odo lond dwrn o dai yn strim-stram-strellach ar hyd y rhos.

Rhoddodd y galw mawr am lechi Gogledd Cymru yn ystod y ganrif ddiwethaf gyfle i'r ardal ddatblygu fel man allforio unigryw ac, oherwydd pwysau a maint y cynnyrch, y llongau hwylio a ddarparai'r dull gorau o gludo.

Am y tro cyntaf yn ei fywyd, collodd ei ben, rhoddodd bunt i'r gyrrwr a dweud wrtho am gadw'r newid.

Rhoddodd ofal y llywio i Gwil a chau'r injan fel nad oedd ond prin droi drosodd.

Rhoddodd gychwyn i do ar ôl to o blant, ac yno y dysgais i'r llythrennau, oherwydd yr oedd yr wyddor ar y wal, a gan fod Miss Roberts yn tynnu ymlaen mewn dyddiau, cadwai at yr hen drefn o ddysgu plant i ddarllen yn yr Ysgol Sul.

Ymlaen â hwy wedyn i swyddfeydd y wrdd Masnach yn Whitehall, lle rhoddodd Llywydd y Bwrdd, sef Sydney Buxton, restr o gwestiynau iddynt i'w hateb ar bapur - fel petaent yn ddisgyblion ysgol yn sefyll arholiadau!

Ar adeg felly "mae'n gwrtais" cynnig dychwelyd anrhegion dyweddïo i'r bobl a'u rhoddodd.

Rhoddodd blwc i'w het dros un llygad fel y gwnai gyda'i gap a cherddodd fel ewig i gyfeiriad y Tŵr a godai'n saeth o ser i'r awyr.

Rhoddodd gryn dreth arno'i hun gyda'r gwaith hwn oherwydd ar adegau byddai allan ddwy noson neu dair yn ystod yr wythnos yn ei ddosbarthiadau a hynny ym mhob tywydd.

Daliodd Jean Marcel ei anadl a rhoddodd arwydd i'r criw.

Rhoddodd dwy gyfres gan Fulmar West - Gardeners of the Valleys ac On the House - gipolwg diddorol ar fywydau pobl eraill, yn eu gerddi a thu mewn i'w cartrefi.

Rhoddodd y Cyrnol ei ganiatad ond ni theimlai'n ffyddiog y byddai eu gofidiau drosodd ar ol cyrraedd yr efail.

Rhoddodd Caradog ei law mewn anobaith yn un o logellau ei fantell - ac ymaflyd mewn cwdyn.

Honno gyda llaw oedd gêm gynta Kevin Ratcliffe i Gymru a rhoddodd berfformiad gwych yn marcio dau chwaraewr perycla'r gwrthwynebwyr, Mazny a Nehoda.

Clywodd Joni ei galon yn curo fel gordd, ac ar yr un pryd rhoddodd Sandra sgrech nes bod y lle'n diasbedain.

Yn eu cyfarfod neithiwr rhoddodd Undeb Rygbi Cymru sêl eu bendith i Henry dderbyn y swydd.

Rhoddodd yntau getrisen iddo gan ddweud mai honno fyddai'r olaf gan ei fod eisiau cadw rhai i'w rhoi i dad Catherine Pierce.

O'u nabod, rhoddodd ochenaid o foddhad.

Rhoddodd y masg ar ei ben a thynnu'r plwg heb unrhyw gymorth, fel pe bai'n hen gyfarwydd â gwneud hynny.

Daeth y ferch i sefyll i wynebu'r ddau filwr a rhoddodd gic i'w gynnau o'r ffordd.

Rhoddodd yr argraff - yn annheg efallai - fod un o weinidogion tramor gwledydd Prydain mor anymwybodol o sefyllfa'r bobl hyn ag yr oedd Marie Antoinette pan awgrymodd y dylai trigolion di-fara Paris fwyta cacennau.

Rhoddodd y darnau'n ôl yn y cadw-mi-gei a'i bwyso yn ei law.

Rhoddodd y llun yn ei llaw.

Rhoddodd gerdyn i Ian Boobyer ddoe, bum niwrnod ar ôl y gêm yng Nghasnewydd.

Rhoddodd ei galon sbonc.

Rhoddodd amlinelliad gwerthfawr iawn i ni o sut yr aeth y mudiad hwnnw - y mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn un o'i gefnogwyr - ati i bwyso ar i'r llywodraeth ddileu dyled y trydydd byd.

Rhoddodd ddwy ddisprin a dwy fogadon yn yr Ofaltîn a'u cymysgu'n dda efo lot o siwgwr.

Gwasgodd Cadi fraich Huw, "Diolch i chi, Huw, am ddwad â ni yma." Rhoddodd Huw ei ben i lawr yn swil a gwrido, ond gwenodd yn hapus.

Wedi dod yn rhydd o'r breichiau cryfion cafodd JR ei lusgo i'r gadair freichiau ger y tân a rhoddodd Laura Elin orchymyn siarp i'w mab Hywal, a eisteddai ar y stôl drithroed, yn pigo'i drwyn, i symud 'i hen betha oddi ar y bwrdd i'r gŵr bonheddig gal tamad yn 'i grombil.

ADRODDIAD Y CADEIRYDD Rhoddodd Ellen ap Gwyn ei thrydedd adroddiad fel Cadeirydd CCPC.

I ddangos ei fod yn onest ac o ddifrif, rhoddodd ei waled yn llawn o arian i'r ceidwad i'w warchod nes iddo ddod allan.

Rhoddodd Robat John fisgeden iddi.

Edrychwch beth sydd yma!" Rhoddodd Rolant ei ben allan drwy'r ffenestr er mwyn gweld yn well.

Rhoddodd y Diwygiad fywyd newydd i'r hyn y gallwn ei alw yr olwg Brydeinig neu Frytanaidd ar hanes hefyd.

Dechreuodd Carol weld Dr Gareth Protheroe y tu ôl i gefn Dic ond rhoddodd Doreen wybod iddo.

Rhoddodd Hector yr holl drefniadau yn nwylo cwmni teithio.

Rhoddodd adroddiad am eu hymweliad â'r King's Head.

Rhoddodd yr arian yn ôl yn y bocs beicarb a'i guddio'n ofalus rhwng plygiadau ei dillad isaf.

Rhoddodd y pecyn yn ôl yn y bag yn ofalus a cherdded yn ei blaen i fyny'r stryd.

Rhoddodd y Capten bunt i Twm am fentro'i fywyd, a dyma'i ymateb yntau yn ei einau ei hun:

mi roith Pero a finna wth i chi." Rhoddodd Elis Robaitsh holl rym ei bymtheg stôn y tu ôl i'r car a dechreuodd hwnnw dishian a thagu yn ffyrnig.

Rhoddodd Siân Phillips fyd y seren Marlene Dietrich i'r naill ochr i chwarae rhan unigryw yn The Magicians House, sef drama prynhawn dydd Sul hudolus i blant.

Ac roedd pawb wedi eu syfrdanu/ pan welsant ei bod yn gwisgo dillad lleidr pen ffordd." Rhoddodd y Llewod ochenaid hir wedi gwrando ar Guto Hopcyn yn adrodd yr hen stori.

Y mis hwn rhoddodd Mrs Pat Thomas arddangosfa o Fun Flowers.

Rhoddodd Elis Robaitsh eitha slaes iddo hefo'r cap stabal a llithrodd Pero dros ben yr olwyn i'r ffos.

A rhoddodd yr un ws i ymadael i Evan Powel a Mrs Powel, Abercyrnog.

Teimlodd y nerfusrwydd yn ei adael fel dŵr yn llifo oddi arno, ond rhoddodd Bilo ei law ar ei ysgwydd a'i wthio'n ôl yn ddigon diseremoni i'w sedd.

Y chi a'ch sglyfath hwch ddeuda' i.' Fel roedd Ifan Paraffîn yn darfod blagardio rhoddodd y bus dagiad neu ddwy cyn stopio gyda jyrc.

Rhoddodd yntau ei law allan i chwilio amdani.

Rhoddodd y cytundeb yr hawl i BBC Cymru ddarparu darllediadau teledu, radio ac arlein o wyl 1999 ar Ynys Môn ac yn 2000 yn Llanelli, gan sicrhau darllediadau llawn a chynhwysfawr ar y teledu ar radio.

Nid oedd Rhodri'n fychan o bell ffordd a rhoddodd dacl i un o'n chwaraewyr ni a'i frifo.

Rhoddodd Tomos ei fywyd yn llwyr i'r Iesu.

Rhoddodd y brêc ar y bygi a chyrcydio i fwytho Cli%o a sgwrsio â Seimon yr un pryd.

Rhag i neb allu edliw iddo, rhoddodd y Pwyllgor gyfle i'r rhieni wrthwynebu'r bwriad hwn.

Rhoddodd araith fer o'r frest ac wedyn i ffwrdd â ni am Gyffordd Llandudno.

Rhoddodd y llywodraeth derfyn ar weithgaredd a chyhoeddiadau sawl mudiad adain dde, ac er nad oeddent yn gweld angen creu deddfau newydd, llymach, roeddent yn addo cryfhau'r rhai a oedd yn bod eisoes.

Llwyddodd i gael y bachyn o geg y pysgodyn a rhoddodd y brithyll yn l yn yr afon.

Rhoddodd y doc newydd yr holl wasanaeth i'r cynhyrchwyr glo hyd nes i'r llongau fynd yn rhy fawr i ateb maint y doc.

rhoddodd y gweithgor sylw manwl i'r targedau cyrhaeddiad unigol, a'r materion a godwyd can caay.

Rhoddodd Richard yr awenau i'r gwas a dilynodd hi yn ol tuag at y ty yn anfodlon ac araf gan gicio ambell garreg o'i ffordd.

Yn gynnar rhoddodd Nuno Gomes Portiwgal ar y blaen a sgoriodd Thierry Henry i ddod a Ffrainc yn gyfartal bum munud wedir egwyl.

Rhoddodd Lisa'r tecell ymlaen a chwilio am ddau fwg crochenwaith.

Rhoddodd goliau Francesco Totti a Stefano Fiore fuddugoliaeth o ddwy gôl i ddim i'r Eidalwyr dros Wlad Belg ym Mrwsel, neithiwr.

Cydnabu'r Ysgrifennydd Gwladol fod yna wendidau yn y Ddeddf Iaith a rhoddodd ymrwymiad y byddai ef yn 'ymgeisio' i siarad Cymraeg yn y Cynulliad.

Rhoddodd yr ardal rhwng Dyfi a Theifi i'w fab Ceredig, a dyna pam y gelwir hi'n Ceredigion hyd heddiw.

Rhoddodd ei throed i lawr ar ddaear gwleidyddiaeth Cymru.

(ch)Ceisiadau Newydd Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r ceisiadau canlynol i ddatblygu:- PENDERFYNWYD

Ar ôl yr undeb rhwng Lloegr a'r Alban y datblygodd y syniad Prydeinig y rhoddodd yr Ymerodraeth fri mawr arno.

Wedyn, rhoddodd Duw dri dymuniad i Ddwynwen.

'O'r gore, rhaid i ni nawr fynd ymlaen â'n gwaith!' Rhoddodd Jini bwyslais ar y gair, ac aeth rhyw echryd drwof wrth weld yr olwg gas, ddialgar yn ei llygaid hi - a hefyd yn llygaid Mini a Martha Arabela.

Ym mis Mai 1993 daeth trychineb i ran Denzil pan fu farw John yn y crud - rhoddodd hyn bwysau mawr ar ei briodas ef ag Eileen.

Rhoddodd enw i mi, sef AMSER, ac yn awr, ddyn, clyw fy ngorchymynion.

Rhoddodd Duw ddiod felys iddi er mwyn gwella'r boen a achoswyd gan ei chariad a pharodd i Faelon droi yn dalpyn o iâ.

Yn yr ail gêm rhoddodd Yr Iseldiroedd gweir, 6 - 1, i Iwgoslafia.

Achwynodd arnaf, a rhoddodd fi yng ngharchar i gael fy mhrofi am ei daro.

Rhoddodd y cytundeb yr hawl i BBC Cymru ddarparu darllediadau teledu, radio ac arlein o wyl 1999 ar Ynys Môn ac yn 2000 yn Llanelli, gan sicrhau darllediadau llawn a chynhwysfawr ar y teledu a'r radio.

Yna rhoddodd yr Indiad y meicroffon o'i law gan godi swits y radio a strapiodd ei hun yn ofalus i'w sedd.

Crynhôdd dafnau o chwys fel gwlith ar ei dalcen Symudodd yn sydyn yn ei gadair a rhoddodd hergwd i'r gath nes ei bod yn sgrialu ar hyd y llawr cerrig.

Cês lawer o gynghorion gan Randall ac wrth ffarwelio nos Wener rhoddodd un arall i fi.

Yr wythnos hon, rhoddodd Dafydd Wigley arweinyddiaeth ei blaid heibio a hynny am resymau iechyd.

Ymddangosai Alun Michael yn ddiffuant o ddiolchgar iddi am gyfraniad amserol a rhoddodd sicrwydd fod pob hawl i aelodau'r Cynulliad berthyn i'r Seiri Rhyddion ond na allent ddisgwyl bod uwchlaw arolwg.

O'r diwedd, rhoddodd Non ddiweddglo i'r sgwrs.

Rhoddodd nerth corff ac enaid yn ei waith, ac fel hen gyfaill i mi roedd yn dda gen i weithio gydag ef dan enw Beca.

Rhoddodd Akram y newid yn ôl yn y sach.

Rhoddodd ef mewn sach a'i gario adref, a phan ddywedodd fy ewythr wrtho mai ffwlbart oedd ganddo ni fynnai goelio.