Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rhodri

rhodri

Mae Sian Howys, aelod amlwg o Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd hefyd yn weithwraig gymdeithasol yng Ngwynedd wedi anfon llythyr at Rhodri Morgan y Prif Ysgrifennydd sy'n galw ar i'r Comisiynydd Plant a apwyntir yng Nghymru i fod yn berson dwyieithog.

Yr wythnos yma, saith allan o ddeg gafodd Rhodri Morgan gan Paul Starling o'r Welsh Mirror am ei berfformiad fel Prif Weinidog Cymru.

Fodd bynnag, fe ddylai etholwyr syn byw yn y gogledd bryderu nad oes ynar un aelod o'r Cynulliad yno y mae Rhodri Morgan yn ei ystyried yn ddigon galluog i eistedd o amgylch yr un bwrdd ag ef.

Ydy hithau'n dwad Ddolwyddelan?" "Ydy, yn ôl pob sôn." "A'r un mor barod i frwydro?" "Ia, ddyliwn." "Gwytnwch a rhuddin hil Rhodri ac Owain Gwynedd o Benychain ym mêr yr esgyrn." Yna sibrydodd Elystan o dan ei anadl rhag i'r ddeuddyn arall ei glywed, "Os byth y bydd angen Ysgrifydd arni i ysgrifennu drosti mewn llythrennau cain, fe ŵyr hi at bwy i droi.

Ond anodd dychmygu Rhodri Morgan, Tony Blair neu William Hague yn troi at y dull hwn o ennill pleidleisiau.

Bron nad yw hi'n atgoffa rhywun o arddull Gwerinos neu Jac-y-Do ond, er hynny, mae llais Rhodri Vine fymryn yn aneglur ar y trac hwn ac efallai mai gormod o gerddoriaeth gefndirol sydd yn gyfrifol am hynny.

Pechadur yw Rhodri Morgan.

Fe ofynir hyn i Rhodri Morgan.

O stiwdio Barcud, Caernarfon y bydd Nia a Rhodri yn cyflwyno holl fwrlwm y noson fawr gyda chynulleidfa fyw, adloniant a wynebau adnabyddus yn cymryd rhan ac yn ymuno yn yr hwyl yn ystod y rhaglen.

"Chymrodd o fawr o sylw ohonoch chi'ch dau.' 'Naddo, 'ddaru o ddim.' 'Oes 'na reswm?' 'Mae'n siwr bod.' Cododd Rhodri.

'Uffar dân!' 'Roedd Lleucu'n prysur ferwi a Rhodri'n cael hwyl am ei phen.

"A finnau'n meddwl y byddai yna rywbeth gwahanol yma'r tro yma," cwynodd Rhodri.

'Rhyw ddiwrnod, Sioned,' meddai Lleucu ar ei draws, 'mae hwn yn mynd i weld gwerth ei dad ac yn mynd i ddifaru 'i fod o wedi'i gymryd o mor ysgafn.' "Dydw i ddim,' protestiodd Rhodri ar unwaith.

Bydd dirprwyaeth o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cwrdd â Rhodri Morgan yn Transport House, Caerdydd am 3 o'r gloch Dydd Gwener Ionawr 29ain.

Corgi bach melyn oedd Cymro, ci Rhodri, ac fe wnâi gymaint o sŵn wrth gyfarth, fel na fentrai lleidr ddod o fewn canllath i'r tŷ.

Mae pren gwastraff yn cael ei losgi i wresogi'r adeiladau ac mae'r glaw yn cael ei ddefnyddio hefyd yn ein toiledau, meddai Rhodri Clwyd Griffiths, Swyddogol Gwyddoniaeth.

Dyma'r rhaglenni sydd i ddod: Drefach Mai 19 Rhodri Morgan, Prif Ysgrifennydd y Cynulliad; Helen Mary Jones, Aelod y Cynulliad dros Lanelli; Jon Gower, darlledwr; Gareth Davies, cyn-chwarewr rygbi rhyngwladol.

Yn ôl Rhodri Morgan mi roedd hyn yn anarferol ac yn anffodus" ac nad oedd yn gwneud y gwaith o ddelio â"u cais yn ddim haws.

'On'd ydan ni'n greulon?' Rhoes Rhodri blwc sydyn i glust ei wraig.

Dydi Dei Bach ddim yn rhy hoff o agwedd Rhodri at wleidyddiaeth.

Wrth lansio'r ddeiseb fe alwodd Dafydd Morgan Lewis, Swyddog Ymgyrchoedd y Gymdeithas, ar i Rhodri Morgan, Prif Ysgrifennydd Cymru, gadw at y gair a roddodd pan drafodwyd y Mesur Iaith (a ddaeth yn Ddeddf Iaith 1993) yn y Senedd ar Orffennaf 15ed y flwyddyn honno.

Dechreuodd Sioned deimlo yn yr un ysbryd â Rhodri.

Daeth Rhodri'n ôl a thri diod yn ei ddwylo.

Am yr ail dro yn ei fywyd bu'n rhaid i Owain ap Thomas ap Rhodri adael y dasg o hawlio ei etifeddiaeth yng Nghymru heb ei gorffen.

Aeth fy nghyfaill, Rhodri, ar yr asgell iddynt.

meddai Rhodri, "A chwarae teg iddyn nhw, mae'r ddwy yn gall !" Cytunai'r bechgyn fod hynny'n beth ofnadwy.

Bydd cyfle nid yn unig i lobïo Aelodau'r Cynulliad o Ogledd Cymru ond hefyd Rhodri Morgan, y Prif Weinidog, sydd yn dod i'r cyfarfod i ateb cwestiynau.

O'r seddau blaen, ni chymerodd eu rhieni arnynt glywed geiriau Rhodri o gwbl.

"Dydach chi ddim wedi newid ych plaid, gobeithio?' 'Na, 'dydw i ddim yn cofio imi wneud.' 'Cellwair o'n i, wrth gwrs.' Gwasgarodd Rhodri dipyn go lew o 'i gwrw ar hyd y bwrdd a' ddillad wrth i'r chwerthin chwalu allan pan oedd ar ganol cymryd llwnc.

Nid oedd Rhodri'n fychan o bell ffordd a rhoddodd dacl i un o'n chwaraewyr ni a'i frifo.

Rhodri ddaru drugarhau wrthi meddai ef, a'i thynnu o gehena arfordir Clwyd i weddustra a gwareidd-dra Gartharmon.

Efallai fod gan Rhodri gopi ohono ond gwyddai na fedrai fyth ofyn iddo.

Cwynodd honno ar unwaith fod Guto a Rhodri wedi crafu blaenau eu hesgidiau newydd ond ni ddywedodd air o gymeradwyaeth am yr olwg sbriws oedd ar ddillad y tri, canlyniad ymdrechion Mali i'w cadw'n lân.

Nos Sadwrn aeth Sioned gyda Lleucu a Rhodri i'r pentref am bryd o fwyd tafarn a llymaid dros y galon.

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi anfon llythyr heddiw at y Prif Ysgrifennydd, Rhodri Morgan yn cyhdo'r Cynulliad Cenedlaethol o fradychu'r Gymru wledig trwy eu penderfyniad i wrthod apel rhieni Bwlchygroes Sir Benfro, i gadw eu hysgol ar agor.

Pan ymddangosodd Teflon Monkey ar raglen Iestyn George –Y Sesiwn Hwyr – nôl ym mis Hydref, 'roedd hi'n amlwg bryd hynny fod gan Rhodri Vine dalent aruthrol a bod ei gerddoriaeth yn syml ond eto yn hynod o effeithiol.

Cododd Rhodri'i

Cymaint mwy ydi'n parch ni at unigolion fel Ffred, Toni ac Angharad nac at bysgod aur byr eu cof a llac eu gafael ar egwyddor fel Rhodri Williams.

'Mi fyddai plu Nico Bach hyd y caets ym mhobman.' 'Dyna fo.' Cododd Rhodri ddwy law gynnil.

'Rhag ofn i mi anghofio.' 'Roedd Rhodri newydd ddechrau ar ei beint cyntaf ar ôl eu bwyd.

Tad Nia a Rhodri.

I mi, fe gafwyd llwyddiannau pendant o gwmpas Rhodri Morgan yn nhermau'r berthynas sy'n bodoli rhwng cymunedau ffydd a'r Cynulliad.

Dydw i ddim yn cydfynd a Rhodri Morgan pan ddywed fod gwylior Cynulliad Cenedlaethol wrth ei waith mor gyffrous â gwylio paent yn sychu.

Mae Siân Howys, aelod o Senedd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, sydd hefyd yn weithwraig gymdeithasol yng Ngwynedd, wedi anfon llythyr at Rhodri Morgan, y Prif Ysgrifennydd, yn galw ar i'r Comisiynydd Plant a apwyntir yng Nghymru i fod yn berson dwyieithog.

Dyna brofi pa mor effeithiol ydi Rhodri fel prif leisydd, ac yn sicr fe fyddwn i'n creosawu mwy o'r math ysgafnach hwn o ganu.

Dywedodd Dafydd Lewis, 'Mae'r Blaid Lafur wedi bod mewn grym ers tair blynedd a Rhodri Morgan yn Brif Ysgrifennydd Cymru.

Yn yr un rhifyn, aeth yr Athro Kevin Morgan, sy'n hen gyfaill i Rhodri Morgan, ati i nodi rhai o'r gwendidau.

"Mae arna' i eisiau aros yn y fan yma." "Mae arna' i eisiau mynd i weld beth sy'n digwydd yn y cae acw, ond mae'n rhaid i mi helpu i ddechrau," meddai Rhodri'n siort.

Ac mi'r ydan ni'n mynd i chwilio beth sydd yn y coed dros yr afon, yn tydan Rhodri?

Chwalodd ei briodas gynta oherwydd nad oedd Llew yn gallu wynebu salwch genetig ei fab, Rhodri.

"Mae o'n beth rhyfedd," meddai Rhodri o'i le yng nghefn y car, "ond tra oedd popeth yn braf, doedd yna run ohonan ni'n meddwl ei fod o'n braf.

Mae'r Prif Ysgrifennydd, Rhodri Morgan, yn ystyried y posibilrwydd o godi estyniad i adeilad presennol y Cynulliad yn hytrach nag adeiladu cynllun Partneriaeth Richard Rogers ar gyfer adeilad newydd.

A nos Wener roedd Rhodri Williams a Frances Donovan yn cyflwyno darllediad allanol yn Saesneg o Abertawe ar BBC 1.

Gwenodd Rhodri ar ei beint.

Creu Cenedl- Cewch ddilyn hanes Cymru o gyfnod y Rhufeiniaid hyd at gyfnod Rhodri Morgan.

'Rwyn edrych ymlaen yn fawr iawn i'r gêm,' meddai asgellwr Cymru, Rhodri Gomer Davies o Goleg Llanymddyfri ar y Post Cyntaf y bore yma.

Felna y daeth yr wythnos y cyhoeddodd Rhodri Morgan ei fod yn cloffi ynglyn âr adeilad efor peli bach gwydr yn gartref i'r Cynulliad i ben.

"Dydi Rhodri ddim yn plesio chwaith?'

Cewch ddilyn hanes Cymru o gyfnod y Rhufeiniaid hyd at gyfnod Rhodri Morgan.

'Braf iawn 'te,' meddai Rhodri yn yr un llais.

Alun Michael yn cael ei ethol i arwain y Blaid Lafur yn y cynulliad yn lle Rhodri Morgan.

Mae hi'n gwyn od, honno na ddewisodd Rhodri Morgan ACau o'r gogledd yn aelodau o'i gabinet.