Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rw

rw

'P'run bynnag, rydyn ni'n gwybod y gyfrinach rŵan.' 'Ydyn,' meddai Iestyn, gan ddal i graffu rhwng y cerrig yn y mur fel pe bai yn disgwyl gweld y dyn yn dod yn ôl.

'Tasa'r drws 'na'n agor rŵan, fedrach chi ddim cerddad allan drwyddo fo heb dynnu sylw hanner y byd.'

Rw'i'n digwydd bod yn berson taclus iawn.

Mae o ar fin cyrraedd Llety Plu rŵan.' 'Ydi,' meddai Iestyn.

'Rŵan ta,' pwysodd y dyn yn ei flaen nes bod ei wyneb bron â chyffwrdd â wyneb Elen.

'Rŵan,' gollyngodd y cawr ei afael ynddo, 'cymer di'r rhaw fach yna a gad i mi dy weld yn turio am y trysor.

'Dwn i ddim pwy rôi i gi yno, heb sôn am blentyn." "Ia, 'ntê, a'r cyflogau'n fychan." "Bychan, i%a; meddyliwch chi rŵan am John yma, yn cael dim ond pymtheg swllt yn yr wythnos ar ôl gweithio blynyddoedd am ddim, a sefyll tu ôl i'r cownter o fore gwyn tan nos, a'r hen ddyn hwnnw'n cerdded o gwmpas y siop, efo'i hen lygada ym mhob man.

Ryw hannar milltir cwta sy' rhwng fa'ma a'r Felin 'cw." Sibrydodd, "Dydan ni'n dau yn gymdogion rŵan." A chyda'r addewid rasol yna, a chan gydio yn dynn yng nghlust Hywal y mab, camodd Laura Elin y Felin, yn llythrennol o'r Nef i'r niwl.

Pwy ydy ..." "Gan bwyll rŵan, was," meddai Henri, gan syllu ar y map o'i flaen i guddio'r cysgod o wên oedd ar ei wyneb.

"Be'wyt ti'n 'i freuddwydio, rŵan?" gofynnodd Sandra iddo'n sydyn.

"Wyt ti'n fy nghlywed i'n iawn rŵan?" meddai Llefelys.

(Y miwsig yn ergydio drwy'r pared.) Mewn gwirionedd, y rheswm rw'i'n cadw'r lle'n daclus ydi am fod fy ffrind gore fi, Sara, hefyd yn hoffi pethe'n daclus.

Yn wir, er gwaethaf neu oherwydd y gwaed oedd yn pistyllio o'm trwyn, mewn dau funud roedd fy mhen-glin chwith yn gwasgu ar gorn-gwddw fy ngwrthwynebwr, a chawn foddhad neilltuol o weld y croen o dan ei lygaid yn twitsian yn nerfus, cynyddai fy mwynhad am fod haid o blant o'n cwmpas rŵan yn sgrechian eu gwerthfawrogiad.

Mi fyddant i gyd o'r capel 'rŵan, ac mi fydd pawb yn Nhraethcoch yn gwybod fy mod i ar goll,' meddyliodd.

Wn i ddim os gwyddoch chi am Stad Bryn Glas o gwbwl ond -(Torri ar ei thraws ei hun) Mae'n ddrwg gen i, rw'i'n crwydro unwaith eto.

Ond o bryd i'w gilydd, wrth dân y rŵm ffrynt yn Nhy'r Ysgol, Coedybryn, 'rwy'n meddwl iddo adrodd wrthyf holl hanes ei fywyd.

Ei hawydd hi i dreulio'r Nadolig efo'i theulu oedd achos y ffrae ond gwelai rŵan na allai fwynhau'r ŵyl heb ei gŵr.

Mae o wedi bod wrthi'n ffoi erstalwm rŵan, yn ffoi'n gylch o amgylch y byd a'r ysbrydion aflonydd ar ei sodlau'n ei hambygio ac yn ei gosbi.

Mi gawn ni fynd â'n bwyd efo ni rhyw ddiwrnod yn fuan." "Fydd arni hi ddim eisiau mynd drwy'r coed, gewch chi weld rŵan - fe fydd arni hi ofn bwci-bo neu ryw rwdl felly !

Roedd hi'n teimlo'n well o lawer iawn rŵan.

Pawb yn ddistaw, rŵan.' Wrth edrych dros eu hysgwyddau gallent weld coed y winllan yn cyrraedd bron atynt ac roedd yn gysur gwybod y gallent ddiflannu yn bur sydyn i dywyllwch y coed pe byddai angen.

Rw'i am i chi gyfarfod Sara.

"Roeddwn i'n meddwl mai pobl o gwmpas y lle yma'n unig oedd yn gwybod a does yna neb yn byw yma rŵan i ddweud wrthach chi." "Mae hynny'n ddigon gwir 'ngwas i.

a chymerwyd y syniad i fyny gyda brwdfrydedd gan rai o'r myfyrwyr Cymreig" Nid oes amheuaeth nad Lleufer Thomas oedd ffynhonnell gwybodaeth RW Jones a T.

Cofia di, rŵan." Ac yr oedd Joni'n adnabod ei fam yn ddigon da i wybod ei bod hi o ddifrif, ac y byddai raid iddo osgoi'r amiwsments.

Rŵan wrth imi edrych yn ôl fel hyn, ni allaf lai nag ystyried y sgarmes gi%aidd yna fel trobwynt mawr yn fy adnabyddiaeth o Talfan.

Priodwyd hwy yn Eglwys annibynol Seilo, Y Felinheli, gyda'r Parchedig RW Hughes (tad Buddug) yn gweinyddu, a Miss Elsie Jones, Dinorwic Villa wrth yr organ.

'Rŵan, dowch yn eich ôl i'ch gwely, ac mi ddo i â nightcap bach i chi.'

Na, sa'i moyn bod yn rhy gas am Dad a Mam, ond wir i chi - rw'i'n methu deall sut maen nhw'n dal i fyw 'da'i gilydd i fod yn hollol onest.

'Dowch chi'n ôl i'ch gwely rŵan, rhag i chi gael annwyd, ac mi a'i i fyny i sbio.

Jonathan a Dr Pryce oedd ar ei meddwl hi unwaith eto rŵan; y bychan yn gwaelu a'r llall yn dangos mwy o ddiddordeb - yn gyffredinol felly.

Newydd orffan byta rydan ni rŵan - mae'u blas nhw yn 'y ngheg i o hyd.

Lle'r ydach chi'n byw rŵan?

LIWSI: Rw'i wedi cael 'y newis i dîm nofio'r ysgol.

"Rydw' i'n ddigon prysur rŵan," meddwn i, ar frys, ac yn anghwrtais ddigon er nad oedd yna ddim adwaith oddi wrth y talp o geuled o'm blaen i, "Dodrefnu'r fflat a phrynu celfi newydd, ac atgyweirio a diweddaru a newid tipyn ar y lle hefyd." "Yn wir," meddwn i, a dim ond prin gymryd anadl rhwng dwy frawddeg, "Mae'r pentiwr acw heddiw yn gorfffen addurno'r stafell fyw i mi." Ond nid oedd dianc i fod.

'Roedd yr hogiau yn y capel 'rŵan yn disgwyl ei weld meddyliodd, a heb rybudd o gwbl dechreuodd y dagrau lifo.

Rŵan, rhag i ni wastraffu dim amser - ydi'r bibell efydd yn barod!" "Ydi, dacw hi." "Reit, rho di dy glust wrth un pen ac fe siarada i y pen arall.

Rw'i'n credu'n mod i'n sâl ar y pryd a chawn i ddim chware efo'n ffrindie go iawn, felly ddyfeises i Sara.

Rŵan, mae hynny drosodd; rydan ni'n dechrau cofio mor braf yr oedd o." Ni ddywedodd yr un o'r lleill air o'u pennau.

'Rŵan hogia.

'Wel, dyna ni, mae hi wedi canu arnon ni go iawn rŵan, 'tydi,' meddai Geraint yn wyllt.

Gwelai lai o angen gwraig rŵan nag erioed ag yntau a digonedd o amser, heb ddim yn galw arno.

Yn graddol glywed adlais o grombil ein gilydd yn mynd yn un gân gorfoleddus...Roedd hi'n crynu wrth feddwl am y peth rŵan...

Beth rŵan?" "Eistedd a disgwyl.

Edrych, dyna i ti un yn mynd rŵan, ar y gair.

Rw'i'n digwydd lecio gwybod lle'r rw'i wedi cadw pethe.

HEULWEN: 'Rw'i wedi bod ar 'y nhraed drwy'r dydd.

mi symuda i o rw ^ an, gei di weld.

Davies, Bryn Dedwydd; RW Roberts, Tŷ'r Ysgol, a minnau.

Aeth y ddau ddyn draw i'r rŵm ford, ac yno fe'u clywodd yn hir drafod dyfodol y tyddyn gwag.

WALI: (Yn gysglyd) Ddim nawr, cariad, rw'i'n gwylio'r newyddion.......

Rw'i bron na faswn i'n gallu'i gweld hi, weithie.

"Ond peidiwch â phoeni rŵan, da chi; rhaid i mi siarad â Mam yn gyntaf.

RW Jones, cofiannydd Puleston, pan ysgrifennodd mai 'oddi wrtho ef (sc.

Mae'r mwyar duon yn dechra' troi'n goch rŵan, ond mi fydd 'na dipyn o wsnosa' nes eu bod nhw'n barod i'w hel.

WALI: Rw'i mor falch, 'y ngeneth i.

Wedi rhannu'r da-da a dweud hanes y baban Moses neu Joseph a'r siaced fraith (ac ychwanegu troeon i'r stori nas dychmygwyd erioed gan yr hen Rabbiniaid) codi ei choesau tew ar y fainc o'i blaen a dweud: 'Rŵan 'te, Dime am gosi'r goes chwith.

Dwi'n iawn rŵan, wedi cyrraedd yma, a gweld y dre mor brysur.

Wel rŵan, i mi ga'l deud wrthach chi ble i ddwad.

Mi fydd yn dda gweld Dad, ac mi fydd yn rhaid dweud wrtho nad yw Mam wedi dod." "Mi af i â'r rhain i'r goleudy, brysiwch chi rŵan i fod yn barod ac fe af â chi yn syth dros y Garth fy hunan.