Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rwyn

rwyn

Rwyn siwr bod hyn yn addo'n dda am ornest y penwythnos nesa.

'Rwyn credu bod e'n hyfforddwr arbennig.

'Rwyn falch y bydd y Cynghrair Celtaidd yn dechrau yn Awst.

Rwyn credu bod y cyfle yma i gael ychydig bach o'r ddau - asgwrn cefn y tîm gyda phrofiad ac un neu ddau sy'n mynd i gael cyfle.

Fel hyn, rwyn siwr, y teimlai Charlie wrth fynd i mewn i'r ffatri Siocled - ond hen ffatri bop yw hon yn y Porth, Rhondda.

Rwyn blês iawn i fod nôl yn y garfan, meddai Emyr ar y Post Cyntaf y bore yma.

Er nad ydw i'n ddoctor rwyn credu ei bod yr un mor rhesymol tybio y gallair dewis anghywir o lyfr wneud dirfawr ddrwg i rywun hefyd.

'Rwyn credu bod Mark Taylor wedi bod yn lwcus iawn.

Rwyn credu bydd tactegau Steve yn hollbwysig heno, meddai.

Rwyn llawer hapusach lawr fan hyn na fues i erioed yn Leeds.

Ble bynnag yr ewch y dyddiau hyn fe glywch son yn y clybiau a chan yr unedau rhyngwladol am yr hyfforddwyr syn arbenigo mewn amddiffyn. Maen elfen hanfodol i bob tîm a rwyn synnu bod digon o le gan rai chwaraewyr i ymarfer yng nghanol yr holl hyfforddwyr hyn.

'Rwyn hapus bo fi wedi cael wiced a gobeithio daw un neu ddwy arall bore 'fory.

Rwyn credu y bydde'n wych i'w chynnal eto, meddai ymosodwr Cymru, John Hartson.

'Rwyn credu mai ennill fydd y peth pwysig 'fory.

Pryd mae rhywun yn cael cyflog o 250,000 y flwyddyn rwyn teimlo bod en galed wedyn i feddwl bod rhywun yn mynd i wneud jobyn hanner ffordd trwyddo.

Fel tad, y peth ola rwyn ei ddymuno tran gwylio fy mab yn chwarae rygbi fyddai gweld rhywun yn damsgen ar ei ben.

Rwyn gobeithio, fel pawb arall, y bydda i yn y tîm, meddai ymosodwr Wimbledon, John Hartson.

Rwyn gweld y probleme ond rwyn credu y byddwn ni'n gallu gwella nhw.

Weithws e ddim yn Amsterdam a rwyn credu mai yr hyn sy'n rhaid ei 'neud yw rhoi stribedi lawr.

Rwyn cofio teimlon hynod o hapus y bore da hwnnw yng Nghymru pan gyhoeddwyd canlyniad y refferendwm datganoli.

'Ond rwyn gwbod bod e'n moyn dod 'nôl i Gymru rywbryd.

'Mewn gêm one-off rwyn ffansïo Arsenal bob tro,' meddai ar y Post Cyntaf y bore yma.

Rwyn meddwl bod e'n bwysig iawn cael chwaraewyr fel Tim Horan, fel Norm Berryman, fel Peter Rogers mâs ar y cae.

Ond rwyn siwr iddo wneud hynny yn y pendraw yn sgîl arafwch Undeb Rygbi Cymru i wneud unrhyw ddatganiad ar y mater.

Rwyn siŵr y byddwn ni'n hapus iawn yn Craig-y-don.

Rwyn disgwyl gyda diddordeb gweld yr arfer yn treiddio i gylchoedd eraill.

'Rwyn credu ei bod yn debygol y bydd y clwb yn mynd i'r wal.

'Rwyn nabod llawer o'u chwaraewyr nhw,' meddai 'Ron i'n arfer chwarae i Wrecsam pan oeddwn i tua 12 oed.

Rwyn credu y byddai un o'r ddau ddewis yn iawn iddo.

Ond rwyn credu y dylse Diego Dominguez hefyd fod wedi mynd.

'Ond dyna benderfyniad y Pwyllgor, a fel dwedes i, rwyn meddwl bydd y Pwyllgor Cyffredinol yn cwrdd â'r clybie eto yr wythnos nesa.

Rwyn falch iawn o'r cyfle hwn i anfon gair o gefnogaeth i ymgyrch y Gymdeithas i ddiwygio'r Ddeddf Iaith.

Dydw i ddim yn broffwyd ond rwyn darogan y bydd y Frenhiniaeth rhyw ddydd a ddaw yn melltithio y penwythnos diwethaf wrth i'r holl ddalennau o siwgwr cyfoglyd eplesu - fel maen nhw'n siwr o wneud - yn fustl.

Rwyn deall bod nhw'n siarad â sawl un a mae lot o ffordd i fynd cyn gallwn ni ddweud fod Graham wedi cael y swydd.

Rwyn credu bod Ronnie O'Sullivan wedi etifeddu rôl Jimmy White o ran y Saeson.

Serch hynny, rwyn amau na fydd Caerdydd, Wrecsam nag Abertawe yn chwarae gemau cynghrair y penwythnos yna.

Rhaid i mi gyfaddef rwyn cytuno â Javed.

'Mae rhywfaint o fantais gan Lerpwl, maen nhw wedi bod yn Stadiwm y Mileniwm o'r blaen a rwyn gwybod bod Gary McAllister â meddwl uchel o'r stadiwm.

Rwyn teimlon drist iawn oherwydd hynna.

'Ond rwyn credu bod pob un yn deall y rheswm pam - ond yr Undeb.

"Rwyn teimlo'n dda iawn, nawr," meddai wrth BBC Cymru'r Byd. "Chwaraes i'n dda iawn ond methodd Stephen un neu ddwy bêl yn y ddwy sesiwn gynta.

'Ond bydd tîm ifanc ar y cae 'da ni heno a'r cwbwl rwyn ddisgwyl amdano fel rheolwr y clwb yw ymdrech gant y cant.

Rwyn synnu mewn ffordd.

Os gallwn ni whare i'n safon arferol rwyn credu gallwn ni roi probleme i amddiffyn Aberystwyth.

Rwyn teimlo bod dod a chwaraewyr mewn o wledydd cynnes i wlad lle maen oer ofnadwy yn y gaeaf ddim yn beth da, meddai.

Rwyn teimlo bod 'nhad yma 'da fi o hyd.

'Rwyn credu bydd hoci iâ mewn rhyw ffurf yn parhau yng Nghaerdydd ond hwyrach ddim o'r safon uchaf.

'Rwyn credu bod y genedl eisiau i'r tîm ennill.

'Ond rydyn ni wedi paratoi'n dda - ni wedi ymarfer yn galed - a rwyn credu bod cyfle da gyda ni i fynd trwodd i'r rownd derfynol.

Rwyn credu bod siawns fawr da ni i ennill y gystadleuaeth yma, meddai Robert Croft, troellwr Morgannwg.

'Rwyn meddwl bod y stori yna wedi diflannu - mae pawb yn gwybod bod hynny'n amhosib.

Rwyn gobeithio bydd e'n iawn.

Yn bersonol, rwyn falch bo fi wedi bod ar y daith a wharen weddol dda.

'Ond rwyn credu bod Graham Henry yn dishgwl ar Gavin Henson i'r Cwpan Byd nesa.

'Efo pwysa Sam Hammam, y Cadeirydd, tu ôl i'r clwb a'r arian sy gynno fo rwyn meddwl y bydd Caerdydd yn gallu gwneud marc yn yr Ail Adran.

Ond rwyn gobeithion fawr nad yw dan y camargraff mai dim ond oherwydd ei fod on foel y collodd yn erbyn Thatcher a Major.

'Beth bynnag, rwyn meddwl mai dyna beth ddigwyddodd.

Rwyn cofio hefyd, a minnau'n ddeuddeg oed, fynd yn groes i erfyniad fy nhad, i syrcas a oedd yn cael ei chynnal ar un o gaeau fferm y Neuadd sydd bellach yn fynwent.

O nabod Graham fel ydyn ni - mae fen gweithion galed nawr - tymor nesaf rwyn siwr bydd en gweithion fwy caled fyth.

'Rwyn credu mai Abertawe fydd yn ennill am ddau reswm,' meddai.

Ond efallai y bydd rywun gystal â fy nghywiro os rwyn anghywir.

Rwyn siwr bod chwaraewyr gweddol dda ganddyn nhw achos maen nhw'n chwarae yn y bencampwriaeth yn Awstralia.

Digwyddais alw i mewn y diwrnod o'r blaen - a rwyn ymddiheuron gyhoeddus yn awr i'r ddau tu ôl i'r cownter am dorri ar draws eu sgwrs trwy holi am gopi o Restr Testunau Eisteddfod Dinbych y flwyddyn nesaf - a chael yr ateb, Dydyn nhw ddim allan eto, gan un o'r ddau.

'Rwyn gobeithio medra i chwarae'n gyson, ac ar y safon ucha.

'Rwyn credu y bydd seiciatryddion, yn enwedig seicdreiddwyr, ac yn fwyaf arbennig rhai Jungaidd, yn siŵr o gael budd o ddarllen y llyfr yma, a'r chwedl wreiddiol.

Rwyn credu i fi gael tua 10 rhediad dros hanner cant - mae hynna'n eitha da.

A nawr rwyn falch o'r cyfle i drïo profi pwynt.

'Dyw'r adeiladwaith, falle, ddim yn berffaith ond mae'n gam cywir a rwyn gobeithio nawr y bydd safon y gêm yng Nghymru yn codi.

'Rwyn gwybod bod ergyd dda iawn gan Mark Pembridge.

Gyda Fabio Cannavaro ac Alessandro Nesta yn dal yr amddiffyn efoi gilydd rwyn gweld nhw jyst yn gwrth-ymosod yn sydyn a dwyn gôl efo Inzaghi a Totti fynyn y blaen.

Rwyn credu y dyle Caerdydd wneud popeth o fewn eu gallu i wneud yn siwr bod Peter Rogers yn whare.

Mae'r clwb yn agos iawn at fy nghalon i ac ar ôl canlyniad Casnewydd yr un cnta rwyn edrych amdano yw un Llanelli.

Fum i erioed mewn parti Ann Summers ond rwyn siwr y gallwn fwynhau fy hun yn iawn yn y fath le.

'Rwyn erfyn bydd Cymru'n ennill.

'Rwyn hapus iawn i fod yn y tîm - mae wedi rhoi hyder i fi.

Rwyn credu bod nhw'n well tîm nawr na phan enillon nhw Gwpan y Byd.

'Rwyn credu bydd Lee Jones yn cael un ohonyn nhw a bydd dau benodiad arall.

'Rwyn edrych 'mlaen i gwrdd â Muttiah Muralitharan.

Rwyn deall ei feddwl.

Dyw Arwel ddim wedi gwneud dim byd o'i le, sgoriodd e gais pert a rwyn credu bod ei amddiffyn e wedi bod cystal â Neil Jenkins.

Rwyn siwr y gwnaiff fy nghyfeillion yn yr Alban faddau imi am wenu wrth ddarllen am y llanast canlyniadau arholiad a fu yno yr wythnosau diwethaf.

Rwyn credu bod pawb yn Ne Affrica yn dal eu hanadl tan hanner dydd, meddai Tony Davies, syn Ymgynghorydd Busnes yno.

Rwyn credu bod Graham Henry wedi cadw at ei addewid o ddewis pobol sy'n whare ar eu gore.

A dweud y gwir rwyn credu ei bod hi'n lanach o lawer y dyddiau hyn.

Rwyn ffyddiog y bydd Llanelli yn ennill er gwaetha'r dechreuad simpil mae nhw wedi ei gael i'r tymor.

'Rwyn edrych ymlaen yn fawr iawn i'r gêm,' meddai asgellwr Cymru, Rhodri Gomer Davies o Goleg Llanymddyfri ar y Post Cyntaf y bore yma.

'Rwyn edrych ymlaen nawr i'r tymor hwn,' meddai Robert Croft ar y Post Cyntaf y bore yma.

Fe eglurwyd y sefyllfa iddo fe, ac fe ddwedwyd wrtho fe nad cael y 'sac' yr oedd e - dim ond 'suspension' nes bydde ni'n siwr nad oedd dim rhyfel i fod." "Yr oedd hi'n sefyllfa ryfedd, Cyrnol, rwyn gallu gweld hynny.

Rwyn credu taw un o'r ddau Scott fydd e - Scott Gibbs mwy na thebyg, meddai Gareth.

Felly ar y foment rwyn credu bod y clwb a'r tîm yn mynd i'r wal.

'Rwyn mwynhau fy rygbi ar y foment - mwynhau chwarae i Benbont a mwynhau chwarae i'r Tîm A.

Mae e wedi cael ei godi yng nglwb Wimbledon a rwyn ame a fydd llawer o newid - y ffordd mae e'n delio gyda'r chwaraewyr, efallai.

Rwyn credu byse hi'n well se ni wedi gorffen Gemau Heineken i gyd ond dyw hwn ddim yn rhywbeth estron i ni.

'Ond rwyn gobeithio'r tymor nesa gaf i fwy o geme.

Gobeithio bod hynny wedi agor llyged rhai pobol yng Nghymru ynglyn â beth rwyn gallu gwneud ar ôl i fi fod bant yn Lloegr am sbel fach.

'Amdana i yn dod o'r cae - o'n i'n siarad â Mark a rwyn debyg iddo fe.

'Wedi dweud hynna rwyn credu mai Castell Nedd yw'r ffefrynnau.

Rwyn cael fy nhalu i feirniadu a fe wnes i feirniadu perfformiad yr hanner cynta.

Dyna, rwyn credu enillodd y gêm i fi.

Fe fydd hi'n gêm galed dros ben, heno, rwyn siwr o hynny, meddai Peter Manning sy'n sgowt dros Glwb Caerfaddon.