Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rydw

rydw

"Rydw i wrth fy modd yn gwrando ar stori." "Mi wyddost am y rhostir anial sydd yna y tu allan i bentref Plouvineg ac am y meini hirion anferth sydd yno?" meddai'r ych.

Ble Rydw I Eisiau Bod?

`Rydw i wedi anghofio'r gath.' Roedd hi fel pe bai Harvey wedi darllen meddwl ei feistres.

'Rydw'i wedi gweld Mr Williams meddai Mam.

Ond doedd dim digon o le iddyn nhw i gyd mewn un gwely, ac mi fydden nhw'n gweiddi, "Rydw i bron _ syrthio o'r gwely!" "O, rydw innau bron _ syrthio!" "Does gen i ddim digon o le!" "Does gen innau ddim digon o le chwaith!" "A rydw i'n cael fy ngwasgu yn y canol!" Felly doedd yr un o'r dynion bach od yn gallu cysgu'n gysurus, ac roedden nhw wedi blino'n l_n.

a, rydw i'n deall.

Rydw i'n stwna yn y car am y llyfr siec.

Rwyt ti wedi penderfynu ffermio felly?" "Do Mam." "Rydw innau wedi penderfynu hefyd." "O?

Na, rydw i'n dal i gael rhyw, oedd ateb Michael Schumacker pan ofynnwyd iddo a oedd wedi dechrau chwarae golff.

Rydw i'n teimlo fy mod wedi dysgu llawer yn y dosbarthiadau yma, ac mi rydw i'n gobeithio y cofia' i rai, o leiaf, o'r pethau yma ac y byddant mewn rhyw ffordd yn help i mi ymhellach ymlaen mewn bywyd.

meddwl rydw i am greulondeb rhai o'r pabau ac mae gen i ryw obsesiwn ynglŷn â'r chwilys, yna'r brwydro ofnadwy rhwng catholigion a phrotestaniaid, a'r creulondeb a'r poenydio a'r erledigaeth ar y ddwy ochr, a'r holl wrachod a gafodd eu llosgi, a ffanatigiaeth jonestown a arweiniodd naw cant o bobl i gyflawni hunanladdiad, heb sôn am y seiliau crefyddol y tu ôl i'r holocaust hynny yw fod yn cael ei hategu gan y celwydd taw'r iddewon groeshoeliodd crist, a'r defnydd o ddyfyniadau ysgrythurol i gyfiawnhau dienyddio gwrywgydwyr ).

Os na ddewch chi i agor y blydi drws y funud hon, rydw i'n mynd i'w gicio fo i lawr!" Ar sn y fath awdurdod, trodd Morfudd ar ei sawdl, a phrysuro cyn gynted ag y cariai ei chrydcymalau hi yn ôl at y drws.

Rydw i wedi gorfod postio peth i ffwrdd cyn heddiw.

Rydw i'n eu cofio nhw i gyd: Hugh Cae Haidd, Wil Pant, Shem Pandy, Wil Jones Happy Valley, Ifan Morgan, Ellis Nant, Wil Thomas Bryn Hyfryd, Rolant Gruffydd Felin Hen a William Ifans Glasgoed.

Rydw i wedi'i gadw fo a'i fam am ddeng mlynedd, ac mae'n hen bryd iddo fo ddechrau talu peth o'u ddyled yn ol imi." Gwylltiodd Rees yn gaclwm.

Rydw i wedi synnu..." "Rhaid i mi edrach yn llygad pob ceiniog, beth bynnag, a minna ar fy mhensiwn.

`Ond Dad, mae'r cwch yn mynd i suddo.' `Rydw i'n gwybod hynny, ond mae'r dŵr yn dod i mewn yn araf iawn.

Cydsyniais yn eiddgar, gan weld cyfle i grisialu fy syniadau fy hun am fanteision ac anfanteision uno dwy ran y wlad, ac i fynegi sut rydw i - fel brodor o'r hyn a arferai fod yn Ddwyrain yr Almaen - yn teimlo erbyn hyn.

nage, ond rydw i wedi byw yma ers talwm.

Rydw i'n gwybod y byddwch yn cyfarfod â llawer o hen gyfeillion o Lanfairfechan a Threfor.

Rydw i'n amau a fyddai Sais wedi dilyn yr un trywydd.

'Rydw i'n busnesa yr hyn mae o'n 'i ddymuno.

'Ers i ni ddod yma, mi rydw i'n sylwi mwyfwy ar bethau fel cân rhyw aderyn ne'i gilydd, er na fydd gen i syniad be ydy o.

'Henaint ni ddaw ei hunan', w'sti." "Rwyt ti'n ffodus." "Ydw wir; mae Megan gen i o hyd a'r plant i gyd o fewn cyrradd." "Ac yn Gymry i'r carn." "O, rydw i'n cyfri 'mendithion, raid i ti ddim gofalu ond chefais i ddim bywyd mor foethus â chdi cofia." "Ddim yn faterol, naddo.

'Rydw' i'n dda iawn, diolch i'r Hollalluog, ac yn llawer gwell na'm haeddiant.

Rydw i wedi meddwl sawl tro a oedd Miss Jones Bach yn gwybod ein bod ni yn ein cuddfan pan oedd hi'n mynd heibio.

"O, rydw i wedi blino," meddai hi ac eistedd i lawr ar y soffa.

Mi rydw i wedi bod yn gweithio oriau rhyfedd yn ddiweddar yn ogystal â cheisio paratoi ar gyfer y Dolig.

Rydw i'n ei gofio fo'n mynd i'r America y tro dwytha', a f'ewyrth Hugh, brawd Mam, yn mynd hefo fo ac yn rowlio berfa a thrync metal mawr arno.

"Rydw inna' wedi gneud imi edrych arno fo drwy lygaid artist, a rydw i'n gweld yr hen le o'r newydd."

'A rhyw ddiwrnod, mi rydw i am fynd i fyny i'r wyneb i weld popeth drosof fy hun.'

"Rydw i wedi gwneud peth tebyg o'r blaen." Ond yn anffodus, gwnaeth gamgymeriad.

"Twt, rydw i'n iawn." "Mi wn i beth wnaf i," meddai Nia.

'Rydw i wedi newid fy meddwl.' 'Beth yw eich dymuniad pe byddai rhywbeth yn digwydd i Ceri cyn i chi gael amser i wneud trefniadau eraill?' gofynnodd, er mawr syndod i mi.

"Mi rydw i'n cofio amsar," medda fi, pan ges i gyfla i dorri ar ei draws o, "pan oeddwn i'n mynd hyd y ffyrdd yma hefo ceffyl a throl, ac wrth ddad adra, yn gorfadd ar wastad fy nghefn yng ngwaelod y trwmbal yn sbio ar y cymyla, a'r gasag yn mynd ei hun, a phan fydda'r drol yn dechra sgytian, roeddwn i'n gwybod fy mod i wrth T Gwyn, achos doeddan nhw ddim wedi tario ddim pellach na'r fan honno." "Rwyt ti'n drysu yn y fan yna," medda fo.

"Ond wyddost ti Gruff, rydw i'n teimlo rhyw fur rhwng fy mhlant a minna, rhyw ddieithrwch..." "Wyt ti?

Mi rydw i wedi nodi'r tri diwrnod yma yn fy nyddiadur ar gyfer y tair blynedd nesaf, meddai.

Ac wrth edrych yn ôl, 'rydw i'n sylweddoli heddiw pa mor garedig oedd o.

Rydw i'n gorfod ymarfer yn fy mhwll lleol - pwll 25 llathen.

Soniodd lawer wrthyf am y wefr a gawsai o forio 'rownd y byd', er iddo fy ngadael mewn peth dryswch pan hysbysodd fi, 'Rydw i wedi bod ar y chwe cyfandir bellach.'

rydw i wedi dod i ofyn i chi i ...

Mi wn i'n iawn fod Heledd wedi penderfynu gwneud i ffwrdd a hi 'i hun, ond mi rydw i 'run mor siŵr ei bod hi hefyd wedi ystyried mai dyna'r ffordd fwyaf effeithiol o ddial arnon ni - o'r tu hwnt i'r bedd.

"Na, rydw i ar frys.

Rydw i'n cael fy nhemtio i roi'r gorau iddi'n y fan yma er mwyn rhoi cyfle i chwithau wneud hynny ond gan fod ambell un yn pendwmpian eisoes mae'n well imi egluro'r cysylltiad a welaf i rhwng drama fach, fawr, neu ddrama fawr, fach R.

'Rydw i yn bump ar hugain oed.' Hanner-drodd tuag ati â gwên fingam.

Er hynny i gyd, 'rydw i'n fodlon cyfaddef y gall chwerthin fod yn llesol ac y byddai'n o druenus arnom hebddo.

"Mi rydw i yn addo peidio â cheisio dianc," ebe Douglas.

Rydw i'n gwybod yn union sut rai ydyn nhw bellach a does dim angen i ti boeni.

rydw i 'n iawn.

'Rydw i'n ddieuog.

Yr oedd hi wedi sylweddoli erstalwm iawn nad oedd dim pwrpas dweud mai barn y rheithgor oedd yn bwysig ac nid ei barn hi, Yn ddieithriad, wedi iddi osgoi rhoi ateb pendant, y sylw wedyn fyddai, 'Ond rydw i am i chi gredu 'mod i'n ddieuog.'

Ble Rydw I Nawr?

"Y cyfan rydw i ei angen yn awr ydi cornel fach glyd i roi fy mhen i lawr." "Mae'na le yn y stabal," meddai'r tafarnwr yn gyndyn, ond heb feiddio edrych ym myw llygaid tywyll y cardotyn.

Rydw i'n deall pam erbyn hyn.

Rydw i wedi dod I Oz i ymweld a hen ffrind yn ysgol gyfun Ystalyfera.

Rydw i'n cofio fel petai o'n ddoe dyn bach o'r enw Dafydd Bach Goch, arbenigwr yn ei grefft, yn sefyll o flaen cwt fy nhad a gofyn iddo, 'Sut mae Willie bach yn dod ymlaen?'

Fe ddaw cyn hir." "Ac er mwyn ceisio gwneud y Nadolig ychydig yn hapusach i bawb," roedd y Maer yn siarad eto, "rydw i wedi rhoi gorchymyn i holl blant ysgol y dref yma fynd o gwmpas i ganu carolau.

"Ond sut oedd Wiliam cyn cychwyn?" "'Rydw i'n credu i fod o dest â'i dymchwel hi, ond i fod o'n tri%o dal." "Mi gwêl i dad o hi'n chwith ar i ôl o yn y chwarel." "O, ofnadwy."

Rydw i'n cofio rwan.'

Ond rydw i'n dadlau, beth bynnag ydi'r ddyfais, does dim rhaid iddi wneud popeth.

Oes.' 'Beth am y Sul cyntaf o Awst?' 'Iawn.' "Rydw i'n wir ddiolchgar ichi.

Rydw i eisoes wedi crybwyll Topsy Turvy, ac yn sicr Best Shape ydi'r gân sydd debycaf i honno.

Mi fuasai Gruff ddiniwad yn troi yn i wely tasa fo'n sylweddoli hanner y petha rydw i'n gorfod eu darllen, i ddim ond dallt chwartar sgwrs yr hogan fach yna sy'n pwyso'r botyma ar wynab Mamon yn Kwiks.

'Rydw i'n cofio'n iawn ple cefais i gyhoeddiad ymlaen y tro cyntaf erioed.

Ond paid â phoeni, rydw i wedi darllen am bethau tebyg yn rhai o'r llyfrayu sydd yn y llyfrgell ac y maen gen i ambell awgrym - ond mwy am hynny yn nes ymlaen.

Rydw i'n mynd i nofio eto.

'Rydw i'n gorfod shafio a gl'nhau 'nannadd bob bora cyn brecwast!

rydw i newydd dderbyn newyddion drwg am fy ffrind betty.

Rydw i'n cofio'r holl benawdau hynny am 'Lofruddion Mo%lln' yn y papurau newydd ac ar y teledu.

Wedi cyrraedd y ddinas, rydw i a'r criw ffilmio yn penderfynu ymweld â'r ty bwyta Milano, sy'n cynnig dewis da o fwyd ac sy'n boblogaidd gyda gweithwyr cymorth.

Rydw i'n cofio ble y gwelais i o o'r blaen.'

`Rydw i wedi blino.' `A finne,' meddai Debbie, `Fe fydda i'n falch i ...' Ni chafodd gyfle i orffen yr hyn yr oedd hi'n mynd i'w ddweud oherwydd gwthiodd dyn heibio iddi, gafaelodd yn y bag arian a rhedodd lawr y stryd.

Rydw i â 'ngolwg yn barhaus ar betha 'mhlentyndod y dyddia hyn.

Wrth gofio am y dyn llyfr bach hwnnw yng Nghapel Maenan, 'rydw i'n 'i weld o'n debyg iawn i Ebedmelech ers talwm yn codi'r proffwyd Jeremiah o'r hen bydew hwnnw.

Rydw i'n gobeithio'n fawr," meddai wrthyf innau, "y bydd eich ysgrif chwi yn Y Gwyliwr yn help i'w ddarbwyllo fo." "Byth!" meddai Sam, yn bendant.

Arhosodd Dilys yr ochr draw i'r bont a gweiddi, 'Rydw i'n mynd - wela i di heno.' Gwelodd Merêd fod rhaid ufuddhau ond gwnaeth hynny'n anfoddog iawn.

Rydw i yn cario baich o amheuaeth ac o dywyllwch drwy fy oes, yn rhan annatod o'm ffydd a'm gobaith, ond gyda hynny yn aros gyda'm dewis a cheisio gwneud y pethau sy raid.

`Dyma'r storm waethaf rydw i'n ei chofio ers imi ddechrau gweithio ar y rheilffyrdd,' meddai Thomas Barclay.

'Rydw i'n deall dy fod ti eisiau ymuno â'r giang?' 'Ydw.' 'Be 'di dy enw di?' 'Dei.' 'Dy enw llawn di?' 'David William Lewis.' Ac yna rhag i Bilo sylwi ar lythrennau cyntaf ei enw, ychwanegodd yn sydyn: 'Dei neith.' Cythrodd Bilo'n sydyn i wddw'r bachgen a'i ysgwyd fel cath yn ysgwyd llygoden.

"Wel, rydw i wedi cyrraedd yn ôl i'r plwyf.

Rydw i wedi bod yn disgwyl Aled ers dros awr.

Felly, fe ddywedodd yn gadarn, "Rydw i'n barod i anghofio am ffolineb neithiwr a chychwyn o'r newydd heddiw.

"'Rydw i yma i'ch helpu!

"Dydw i ddim yn meddwl y medrwn i ddal rhyw lawer iawn hwy - rydw i bob amser yn teimlo braidd yn sâl mewn car."

* Beth rydw i eisiau ei wneud nawr?

"Wrth gwrs, ond ..." "Felly rhaid i ti wneud yn union fel rydw i'n dweud.

Yn ogystal â thrin gwallt rydw i'n hyfforddwr sboncen, felly, os oes unrhyw un eisiau gwersi maen nhw ar gael yn rhad ac am ddim.

Ydw, mi rydw i.

Rydw i felly wrth fy modd fod safle flaenllaw S4C ym maes animeiddio yn cael ei chydnabod unwaith eto gydag enwebiad am Oscar.

rydw i'n mynd.

Fodd bynnag, 'rydw i am geisio ateb cwestiynau sydd wedi eu gofyn lawer o weithiau i mi - "Ydi dy dad yn un mor ddoniol ar yr aelwyd ag ydi o yn gyhoeddus?" Neu bellach wrth gwrs "Oedd o?" (Ydi mae'n anodd dweud 'Oedd o?' am nhad.

`Rydw i wedi cael gafael ar y babi hwn yn gorwedd yn anymwybodol,' meddai.

"Rydw i'n cofio'r hen geubren derw yna yn sefyll yn hardd a gosgeiddig ar lan yr afon.

Rydw i'n ymddiheuro." Am eiliad, caledodd ei lygaid.

Ond rydw i'n hoffi'r darlun hwn yn fawr iawn.

Erbyn hyn, rydw i'n sylweddoli ei fod yn beth gwallgo i'w wneud - arwydd o ddiffyg profiad.

Ac rydw i fod i dalu 200 am fod mor haerllug â dewis cyffur saffach na'r alcohol a baco mae'r ynadon yn eu cymeryd.

Rydw i'n hoffi aros yma wedi cyrraedd yma.

Ond rydw i'n gallach erbyn hyn, yn adnabod y drwg, yn adnabod y gelyn." "Rwan Alun rydych chi'n mynd yn rhy bell yn sôn am y drwg ac am y gelyn.

'Rydw i'n cofio un bachgen oedd yn y coleg gyda mi.