Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rydych

rydych

Ac eto, rydych yn barod i roi arweiniad clir ar bynciau addysgol yr ydych yn credu eu bod o bwys e.e. llythrenedd a rhifedd.

Gorfod chwilio am ryw chwe throedfedd o dywod go lân i barcio'r corff, y bwced a'r rhaw a'r holl geriach a chael tywod yn crensian rhwng ein dannedd wrth fwyta'r brechdanau ac yn rhedeg yn afon fach ar hyd y tudalennau rydych chi'n ceisio'u darllen.

Ond yr un ateb gaf i ran amlaf: 'Dim arian ar hyn o bryd; rydych eisoes wedi cymryd mwy na'ch siŵr.' Gobeithio y bydd gen i ddigon o arian i dalu am hwn.

Rydych chi'n llawer mwy tebygol o'i gweld yn crwydro caeau Pontcanna yng nghwmni Fudge ei chi, ac mae'n cyfaddef, peate'n cael ei ffordd ei hun, byddai'n rhannu ei chartref gyda mwy na Fudge a'i gwr, sy'n ddyn sain.

Os yw'ch canolfan yng Nghymru, a rydych yn rhedeg eich busnes eich hun, neu eich bod yn ystyried cychwyn ar ben eich hun, mae Cyswllt Busnes yno i roi cymorth.

Pan ydach chi mewn lle tramor a ddim yn deall, rydych chi jyst yn mynd ati i wneud eich gwaith.

`Rydych chi newydd ddringo mynydd dau ddeg dau o filoedd o droedfeddi yn yr Andes yn Periw.

Ar ôl oriau lawer o deithio ar hyd llwybrau troellog, rydych yn cyrraedd yr ynys fwyaf a welaist yn y gors hyd yn hyn.

'Rydych chi'n darllen Saesneg, felly?' 'Ydw, syr.' 'Blynyddoedd Cynnar Methodistiaeth.

Mae'n beth rhyfedd, ond siwr o fod yn wir, fod cymeriadau yr ardal ble magwyd chi i weld yn llawer mwy diddorol na'r cymeriadau rydych yn eu cyfarfod heddiw.

Eich tasg yw dod i wybod am wahaniaethau fel hyn yn yr ardal lle rydych yn byw.

"Os ydych chi'n gallu cerdded i Faes yr Eisteddfod, rydych chi'n mynd yn aml", meddai Cyril Golding.

'Hanner cant, o leiaf.' 'Wel...hynny ydy...rydych chi wedi hen arfer gyrru hyd y wlad, 'ndo?

Rydych yn sefyll rwan wrth ochr y lle y byddem ni yn ei alw yn Graig y Cyfyng ac mae Craig Rhwng-ddwy-afon ychydig ymhellach.

Rydych chi'n gweld Ben, Mererid a Karen ymhob rhaglen, ond dim ond clywed lleisiau Ioan a Rhian fyddwch chi.

Cymharwch eu maint â maint aderyn rydych chi'n ei adnabod, e.e., aderyn y tô.

Ond yr un ateb gaf i ran amlaf: 'Dim arian ar hyn o bryd; rydych eisoes wedi cymryd mwy na'ch siâr.' Gobeithio y bydd gen i ddigon o arian i dalu am hwn.

Yn Lambourn rydych chi'n byw, 'nde?

"Beth ddiawl rydych chi'n ei wneud yma?" Roedd y cwestiwn mor annisgwyl o arw fel na allai ateb.

Wrth brynu am y tro cyntaf rydych yn talu ernes ar y botel ei hun, ond dim ond am y nwy y byddwch yn talu y tro nesaf.

Os ydych chi eisiau gwylio S4C yn Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon, ac rydych eisoes yn berchen ar focs a desgl SkyDigital, ffoniwch Wifren Gwylwyr S4C ar 0870 600 4141.

'Rhoswch chi,' medda fo, "rydych chi wedi dechrau pregethu, yn 'tydach chi?' 'Wel ydw,' atebais.

Ond rydw i'n gallach erbyn hyn, yn adnabod y drwg, yn adnabod y gelyn." "Rwan Alun rydych chi'n mynd yn rhy bell yn sôn am y drwg ac am y gelyn.

`Rydych chi'n gwybod am enw drwg y lle, felly pam mae'n rhaid i chi fynd yno?' `Am fod yn rhaid imi,' atebodd Attilio Gatti.

Rydych chi'n gweithio mor galed i fagu'ch plant." "Ond rydw i'n ddrwg," meddai Pamela wedyn, "ac all neb na dim fy ngwneud i'n wahanol.

Rydych chi wedi bod yn fy nhwyllo i ar hyd yr amser, rydych chi eich hun yn un o'r criw, yn un o'r sindicet sydd eisiau prynu'r lle.

Fel rheol chi yw'r arwydd cynta i ddweud eich meddwl, ond rydych chi'n rhyfedd o dawedog yr wythnos hon, yn fyr eich tymer ac yn byw ar eich nerfau.

Fe ofynais y cwestiwn yna oherwydd rydych yn dweud am Dduw yn un o'ch cerddi, "We had a Welsh name for him." Ydych chi'n teimlo fod yr ardal hon yn Seisnigeiddio yn fawr iawn yn ddiweddar?

Rydych chi'n gynulleidfa rhy barchus i fi fentro ailadrodd rhai o'r storiau a'r dywediadau carlamus a oedd yn cylchredeg ar y pryd.

"Rydych chi'n edrych ar oroesiad di- fflach iawn bywyd digon lliwgar, cripil â'i ddwy goes wedi eu parlysu a dim ond hanner ei goluddion ganddo.

Er mwyn defnyddio'r olwg berifferol mae'n rhaid edrych ar rywbeth arall sydd i'r ochr o'r gwrthrych rydych yn ceisio ei weld.

Dyna beth 'rydych chi'n feddwl, ynte?

Pwysodd Waters arno ynglŷn â'r ymladd gan nad oedd neb wedi gweld Mary'n gadael y tŷ a'i ateb ef, yn ddigon rhesymol oedd, 'Wel, rydych chi wedi chwilio'r tŷ ac nid yw Mary yma, felly mae'n rhaid ei bod wedi gadael.' Digon teg.

aeth y wraig i mewn i'r t ôl fy ysgrifenyddes, rydych chi wedi dod yma i weld betty parker.

Ond rydych chi'n anghofio, gyfaill, ei bod hi wedi costio'n ddrud ddychrynllyd iddo Fo i'ch codi chi o bwll pechod ac anobaith.

A ydych wedi byw mewn rhan wahanol o'r wlad i'r man lle 'rydych yn byw yn awr?

Pa flaenoriaethau datblygu ysgol sy'n arbennig o berthnasol i'r maes rydych chi'n gweithio ynddo?

Dylech amcanu at osgoi rhoi'r pwysau rydych wedi eu colli yn ol.

Rydych chi'n llawer rhy ifanc i briodi, o ran hynny rydych chi'n llawer rhy ifanc i ddyweddi%o." "Bobol bach rydych chi'n hen ffasiwn Mam." "Efallai mod i, a welais i ddim byd o'i le mewn bod felly chwaith.

"Os ydych chi'n gorfod teithio naw milltir a ffeindio lle i barcio - rydych chi'n dewis rhwng hynny a gwneud rhywbeth arall." Yn ôl llefarydd ar ran Swyddfa'r Eisteddfod, roedd rhybudd wedi cael ei gyhoeddi adeg Eisteddfod Llanelwedd y byddai lle yn Nghwm-nedd yn brin ac mai'r cynta' i'r felin fyddai hi.

Ond mater arall yw mentro i Dyffryn Ogwen ym mis Tachwedd bryd hynny, rydych angen gwres canolog effeithiol a thrwch o ddeunydd insiwleiddio o'ch cwmpas rhwng y gragen fewnol a'r gragen allanol.

Ceisiwch gadw 'Dyddiadur diet' am ychydig ddyddiau, gan ysgrifennu rhestr o'r bwydydd rydych yn ei bwyta a'r amser a'r lle y cawsant eu bwyta.

`Rydych chi'n wallgof,' meddai'r meddyg.

Rydych chi'n aflonydd iawn ar hyn o bryd Leo, amser i symud ymlaen falle; ond mae rhywbeth fel petai yn eich dal yn ol.

Bryd hynny, mae'n rhaid cofio bod yna swyddogaeth i sut rydych chi'n ffilmio neu beth ydych chi'n ffilmio, gan obeithio eich bod yn dod â'r teimladau amlwg sydd ynoch chi i'r sgrin.

Felly, yn ddidrafferth ac yn ddistaw rydych yn gadael y gell gydag arfau'r milwyr yn eich dwylo, yn barod i wynebu'r gelyn.

'Rydych chi'n gallu ca'l lot o ymarfer yn y rhwydi - ond y peth pwysig yw cael amser mâs yn y canol.

Rydych yn ymladd â'ch gilydd.

Pa ganlyniadau rydych chi'n eu gweld i'r lleoliad; deunyddiau, ymweliadau dosbarth, project ar y cyd?

Dydy fy nhraed i byth yn cael ewinrhew a rydw i'n cael ocsygen yn gynt o lawer am nad yw fy ngwaed i'n gorfod cylchredeg o gwmpas cymaint o gorff.' `A beth rydych chi'n mynd i'w wneud nesaf?'

Rydych chi fel tiwn gron Mam.

Medrwch ganfod bron popeth rydych angen gwybod ynglyn ag un o fandiau Cymru, o'r newyddion diweddaraf a'r disgograffeg i luniau, pytiau sain a llawer mwy.

Rydych chi'n arwyddo'r papur ac yna'n cael y cerdyn yn ôl.

Flynyddoedd yn ôl, yma byddai poblogaeth yr ardal yn dod i ymochel rhag yr Arab slave traders a hefyd rhag byddin Buganda pan wnaent ymosod arnom." Wrth y myfyrwyr dywedodd: Rydych chwi, fel Buganda hefyd, y rhai cyntaf i ddod yma.

Y mae'n debyg bod afon nneunant yn ymyl lle 'rydych chi'n byw.