Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rydym

rydym

Rydym hefyd yn cydnabod y dylai bwyta fod yn rhywbeth cymdeithasol rheolaidd.

'Rydym wedi ein cyfiawnhau, felly 'does dim ots ein bod wedi pechu, a 'does dim ots am y canlyniadau.

"Rydym wedi cadw cymeriad y tai." Dywedodd, hefyd, fod y Cyngor yn falch o'r un math o waith adnewyddu a wnaethpwyd yn ardal Hirael, Bangor, lle roedd y tai yn edrych yn amrywiol, ac nid yn undonog o gwbl.

'Rydym ni'n hwylio i ganol storm.

Rydym yn cyd-gysylltu'r ymgyrch yng Nghymru, a byddwn yn darparu enghreifftiau o'r modd y bydd yr argymhellion yn effeithio ar gadwraeth, a manylion ar sut y medrwch chi gynorthwyo yn yr ymgyrch.

Rydym wedi tynnu llun arbennig o olygfa oddi ar yr Ynys ar hwyrnos o haf.

Y ffordd y gallwn wneud hyn yw trwy edrych i ffwrdd o'r hyn rydym yn ceisio ei weld!

Ar yr un pryd rydym yn gweithio gyda chydweithwyr yn Llundain i sicrhau y caiff Cymru ei phriod le ymhob cynnyrch rhwydwaith.

Y flwyddyn yma rydym yn brysur yn trefnu tuag at "concert" yn yr un capel ar Fawrth 4.

"Ddim hyd yma, neu fuaswn i byth wedi mentro ailadrodd yr holl stori wrthych chi heno." "'Rydym yn ffodus ein bod ni wedi gofalu am gaban," meddai fy ngwraig wrth i'r llong symud oddi wrth y cei yn Dover am un o'r gloch y bore.

Gyda'r newid yn y tywydd yn y dechrau mae pobl yn ein gwahodd i'w ystafelloedd felly rydym yn treulio mwy o amser yn ystafelloedd un neu ddau a llai gyda'r gweddill.

Rydym yn wynebu sialensau lu yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Unwaith eto, rydym ni wedi aros yn hir cyn cael mwy o ddeunydd gan grwp unigryw arall o'r ardal ond yn sicr yn werth yr aros.

Ac yn hynny o beth, rydym yn dychwelyd at un o'i hoff emosiynau.

Rydym yn benderfynol o fod ar flaen y gad o ran technoleg cyfathrebu newydd, yn ddigidol ac arlein.

'Rydym yn lwcus ein bod yn gweld y ji-binc a'r llinos werdd yn yr ardd neu'r gwrychoedd yn aml iawn.

Yma yng Nghymru, rydym wedi gweld sawl cenhedlaeth o sloganau - o "Eryr Gwyn Eryri% a "Cofia Dryweryn" i "Meibon Glyndwr" a "Deddf Iaith yn Awr" ein dyddiau ni.

@Rydym yn gwneud ffitiadau dur gloyw gan ddefnyddio dur a fewnforiwyd o Sweden!

Rydym wedi son eisioes am gyrn anifeiliaid.Gyda'r nodwedd yma nid oes angen dulliau cymhleth o ddadansoddi gan mai dim ond dau bosibilrwydd gweladwy sydd yna - cyrn neu dim cyrn.Gellir deall sut mae'r nodwedd yma yn cael ei hetifeddu yn weddol syml.

Oherwydd hynny, rydym wedi cynnwys cyfleuster chwilio a map o'r safle. Gellwch ddefnyddio'r cyfleuster chwilio i ddod o hyd i dudalennau unigol drwy glicio yma.

Rydym yn dal i fynd ar ôl modelau rhagweithiol a rhai adweithiol i ddarparu gwybodaeth.

Ar wahân i Pobol y Cwm a Newyddion, mae BBC Cymru amlycaf ar S4C mewn digwyddiadau megis yr Eisteddfod Genedlaethol (eleni, er enghraifft, cynhyrchodd bron i 30 awr o Fro Ogwr), a'r Sioe Frenhinol lle rydym hefyd yn cynhyrchu rhaglenni dyddiol, o dan y teitl Y Sioe Fawr, a rhaglen uchafbwyntiau y penwythnos canlynol.

Mae Epitaff eisoes wedi profi eu bod nhw gymaint yn gryfach wrth arbrofi gyda cherddoriaeth sydd ychydig yn feddalach na'r arfer, ac ‘;rydym yn ffyddiog y byddai Vanta yn cryfhau trwy wneud hynny hefyd.

Rydym yma'n talu gwrogaeth i'r talentau aml-ddoniog yng Nghymru, Lloegr a Rwsia a wnaeth y gamp hon yn bosibl.

Yn ôl Menna Richards, Rheolwr BBC Cymru:Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o'r cynllun newydd yma.

Rydym eisiau cael ein derbyn yn aelodau llawn o eglwys Seilo.

Ers sawl blwyddyn bellach rydym yn gweithredu system sy'n golygu ein bod yn atgoffa pob aelod ei bod yn amser iddynt ail ymaelodi bob 12 Mis.

Ond dan y brwdfrydedd hwnnw, rydym yn gwbl ymwybodol o ddifrifoldeb y sefyllfa.

"Rydym ni'n gwybod yn barod mai yn y fan yma y digwyddodd y ddamwain.

'Rydym yn gwerthu llyfrau Cymraeg yn ogystal â llyfrau wedi ei hysgrifennu yn Saesneg gan rhai o nofelwyr a haneswyr gorau Cymru a anrhegion a chreftau Cymreig'. Mae wedi ei anelu at y rhai hynny sydd am archebu cynnyrch mae nhw eisioes yn gwybod amdano.

Rydym yn gwerthu llyfrau Cymraeg yn ogystal â llyfrau wedi ei hysgrifennu yn Saesneg gan rhai o nofelwyr a haneswyr gorau Cymru a anrhegion a chreftau Cymreig. Mae wedi ei anelu at y rhai hynny sydd am archebu cynnyrch mae nhw eisioes yn gwybod amdano.

"Does dim digon o le i ni i gyd ar yr un beic, a rydym yn syrthio ar bennau'n gilydd byth a hefyd." Ar _l amser hir, dyma'r dyn trwsio sosbenni yn codi ei ben, yn agor ei lygaid ac yn dweud, "Wel, dyna ddynion bach od ydych chi.

Rydym yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad, boed ar ffurf cyllid, neu offer.

Yn yr un modd ag y bu ein hadran ddrama yn gosod sylfeini creadigol cryf ar gyfer y dyfodol trwy fuddsoddi'n helaeth yn natblygiad dawn ysgrifennu, rydym hefyd wedi meithrin talent yn y byd adloniant, gan fuddsoddi'n helaeth mewn projectau comedi newydd ar gyfer radio a theledu ac, ar yr un pryd, yn denu cynulleidfaoedd anferth i berfformwyr cyfarwydd megis Max Boyce, Peter Karrie ac Owen Money.

Rydym ar hyn o bryd yn disgwyl ymateb.

Yng Nghymru, ar y llaw arall, rydym oll yn gytu+n mai hanes cymdeithasol yw natur Hanes Cymru Fodern yn ei hanfod.

Rydym fel Cymdeithas am ganolbwyntio ein ymdrechion ar ymgyrchu dros Ddeddf Iaith berthnasol i'r ganrif newydd - ac i'r Gymru ifanc ddemocrataidd newydd - a dyma fydd ein prif ymgyrch eleni ac fel ymateb i'r her hon rydym yn miniogi ein trefniadaeth ac yn cychwyn ar ymgyrch y prynhawn yma.

Ar y cychwyn, roedd yn anodd ond yn araf bach rydym yn dod yn gyfarwydd gyda'r dysgu.

Yn ddiweddar rydym yn dechrau sylweddoli mai dim ond gyda mwy o ddealltwriaeth o'n moroedd y gallwn ni obeithio darganfod llawn faint y difrod sydd wedi, ac sydd yn parhau i gael ei wneud.

Rydym hefyd yn chwilio am bobl i gyfieithu rhai o daflenni'r Gymdeithas i ieithoedd eraill; rhowch wybod i ba ieithoedd (mawr a bach) y gallwch gyfieithu.

Ar y tudalen flaen mae'r bocs dialog yn lliw porffor - nid gwyn fel rydym yn disgwyl; a'r eicon 'chwilio' ddim yn hollol amlwg chwaith.

Rydym yn cynig gwasanaeth cynllunio, cynal a chadw safleoedd gwe.

Rydym yn arbennig o falch mai ni fydd y darlledwr cyntaf i ddangos uchafbwyntiau o gêmau Cymru.

Ac meddai Cadeirydd Is-bwyllgor Cymru, Dilwen Phillips, 'Rydym yn gobeithio y bydd yr ymgyrch yn helpu i wella ffyrdd o fyw a gwella arferion bwyta ein haelodau ac y bydd rhai arferion da yn cael eu trosglwyddo i deuluoedd a ffrindiau'.

Dywedodd Geraint Talfan Davies, Rheolwr BBC Cymru, "Rydym yn falch i fod yn gysylltiedig â ffilm unigryw oedd yn llawn menter greadigol, ieithyddol a thechnegol."

Mae'r potensial gan dechnoleg i hwyluso defnyddio mwy nac un iaith -- ond ar hyn o bryd rydym ni yn defnyddio technoleg i ledaenu'r gagendor rhwng y Gymraeg a'r Saesneg.

Rydym am barhau i wneud hyn oll, gan adeiladu ar ein hymrwymiad i deledu digidol yng Nghymru a chynyddu'r cyfleoedd ar gyfer cwrdd â phobl wyneb yn wyneb a chlywed eu barn.

Dywedodd Ymgynghorydd Chwaraeon S4C, Gareth Davies: "Rydym yn falch y gallwn gynnig uchafbwyntiau llawn o gêmau Cymru yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

Rydym ni i gyd wedi cael llond bol ar y brenin a'i weision pwysig yn ceisio rheoli'r Eglwys yng Nghymru.

Erbyn hyn rydym yn mewnforio tatw o bob rhan o'r byd ac os bydd prinder yn y wlad yna fe ddaw digon i mewn o rannau eraill i wneud i fyny am hynny.

Rydym ni yn Texas yn credu mewn sefyll ar ein traed.

Ychwanegodd Mr Williams: Rydym yn falch iawn o gyhoeddi'r datblygiad pwysig yma i'r iaith Gymraeg.

Er mwyn gallu codi'r holl arian yma, rydym wedi bod yn golchi ceir staff yr ysgol, a trigolion y pentref, cynnal boreuon coffi, ac ar fore yr eisteddfod ysgol eleni, fyddwn ni yn cychwyn ras balwns, a fydd yn cael ei ffilmio gan HTV.

Rydym yn hynod ffodus ein bod wedi llwyddo i benodi Menna Richards fel olynydd i Geraint.

Rydym yn byw ar blaned unigryw a phrydferth.

Wrth i ni godi tâl aelodaeth ffurfiol eleni 'rydym yn hyderu y bydd ein haelodau'n fwy ymwybodol eu bod yn perthyn i fudiad a'r mudiad hwnnw'n tyfu ac yn ymestyn i hyrwyddo defnydd o'r iaith Gymraeg trwy'r wlad.

Rydym yn meddwl yn aml iawn fod pobl hŷn yn `wahanol' a hwyrach nad ydyn ni'n eu trin nhw fel oedolion urddasol pan fyddwn ni'n siarad â nhw.

Rydym yn anfon eich dymuniadau gorau ato ac yn dymuno gwellhad buan iddo.

Rydym eisiau gwybod suth fath o broblemau sy'n codi, ac ymhle, felly os gwyddoch am unrhyw weithgaredd fel hyn yn eich ardal, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda.

Rydym wedi galw ar i'r Cynulliad sefydlu Tasglu Technoleg i sicrhau fod presenoldeb technolegol gan y Gymraeg, bod adnoddau electronig yn cael eu creu ynddi ac fod cynllunio ym maes technoleg yn digwydd nawr ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn cynhyrchu deg awr o raglenni teledu bob wythnos, sy'n cael eu darlledu ar S4C.

Yn wir mae'n syndod cyn lleied rydym ni'n ei wybod heddiw am fywyd dros hanner y boblogaeth yn yr Oesoedd Canol.

'Rydym i gyd yn hen gyfarwydd a disgrifiad godidog R.

Mae cymaint o bosibiliadau cyffrous newydd i ddatblygu ysgolion gwledig fel canolfannau addysg, cyfathrebu a sgiliau newydd i gymunedau lleol - rydym wedi bod yn pwyso ar yr Ysgrifennydd Addysg tan 16 oed i lunio strategaeth gadarnhaol newydd i ddatblygu ysgolion gwledig.

Er enghraifft, rydym wedi amlygu a blaenoriaethu ein perfformiad wrth ymateb i alwadau ffôn i'r fath raddau fel y llwyddwyd, ym mis Ebrill, i ateb dros 70% o alwadau o fewn tri chaniad ac 80% o fewn pum caniad.

Yn dilyn nifer o flynyddoedd lle rydym wedi ymgyrchu dros fwy o gomisiynau rhwydwaith, maen galonogol gweld y nifer uchaf erioed o raglenni BBC Cymru a gynhyrchwyd ar gyfer rhwydweithiau radio a theledur DG. o'r diwedd ailgomisiynwyd cyfres ddrama, ar gobaith yw y bydd y buddsoddiad mewn datblygu a thalent dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn creu cynnydd pellach yn y maes hwn.

'Rydym ni'n ffodus bod hon wrth law.

Rydym fel tîm yn mwynhau cystadlu'n fawr, a gyda gwobrau o filoedd o ddoleri roedd yn dipyn o abwyd.

Ond erbyn heddiw, 'rydym yn gwybod fod meddyginiaeth hen ffermwyr Swydd Efrog yn gwneud synnwyr.

Credwn hefyd bod y rhaniad oedran uchod yn adlewyrchiad teg o'r Cymry Cymraeg yng Nghymru heddiw, ac felly rydym yn hyderus o ddilysrwydd y sampl o ran rhyw ac oedran.

Serch hynny, mae modd ychwanegu ambell eitem ac, ar hyn o bryd, rydym yn paratoi ar gyfer arddangos pen carreg Celtaidd o fferm Hendy, Llanfair-pwll.

Mewn byd lle 'rydym yn dod i ddibynnu fwy-fwy ar ein gilydd y mae astudio problemau'r newynog, sy'n cynnwys hanner poblogaeth y byd, yn dod yn bwnc pwysicach o hyd.

Mae'r newidiadau wedi rhoi awyrgylch ysgafnach a hapusach i'r clwb, ac rydym yn gobeithio bydd y llwyddiant a gafwyd yn y gorffennol yn parhau.

O ran y gerddoriaeth, serch hynny, ‘;rydym yn dueddol o ffafrio yr hyn a geir ar drac un.

Rydym yn ymrwymo i weithredu gydag unrhyw gymuned sydd ag ysgol mewn perygl o gael ei chau.

Rydym yn rhybuddio yn arbennig yn erbyn cael gor-gynrychiolaeth o fuddiannau busnes eilradd.

Mae ambell i grŵp sydd â lot o Saesneg, felly rydym yn dysgu gramadeg Saesneg iddynt.

Rydym yn addo bod yn agored ac yn atebol.

Ers rhai misoedd bellach rydym wedi bod yn mynychu cyfarfodydd yn rheolaidd bob nos Lun yn syth ar ôl ysgol, (ar wahân i ddwy wythnos pan anghofiodd Mr Hughes amdanom ni, a pheidio â dod.

Rydym i gyd wedi cael y profiad rwy'n sicr o ddod o hyd i bob math o bethau bach colledig unwaith y codwn ymyl y carped gan edrych oddi tano; yn yr union fodd ag y medr y daearegwr edrych ar ryfeddodau'r creigiau oddi dan wyneb y tirlun llyfn.

'Rydym yn dewis erthyglau a straeon a fydd yn cyfleu yr amrywiaeth liwgar a blasus o ddeunydd sydd yn y papur bob wythnos.

Rydym yn falch iawn o glywed am eu llwyddiant, ac amryw eisioes wedi cael clywed eu canlyniadau - eraill yn dal i aros yn amyneddgar.

'Rydym wedi pwyso ar yr Weinyddiaeth Drafnidiaeth ac 'rydym ar ddeall eu bod nawr wedi sefydlu gweithgor i edrych ar y sefyllfa.

"Rydym ni'n delio gydag ochr dywyll cymdeithas.

'Rydym felly i fod i ymuniaethu a'r cymeriadau mewn rhyw empathi oesol hollgynhwysol.

Ac eto rydym yn byw yng nghanol y chwyldro cyfrifiadurol sy'n rhoi inni wybodaeth ystadegol a dadansoddol ryfeddol.

Rydym eisoes wedi crybwyll fod yn rhaid i'r Gymraeg ffynnu ymhob agwedd ar gymdeithas os yw hi i ddod yn hunan-gynhaliol.

Rydym yn credu neu'n lled gredu - dim ond rhag ofn...

Rydym yn galw ar y llywodraeth i drin y Gymraeg yn gydradd â phynciau eraill pwysig a chyflwyno deddfwriaeth newydd sydd yn fwy addas i'r oes hon.

Rydym yn ymfalchio yn y ffaith ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â BBC Cymru a chredwn mai dim ond drwy gydweithio y bydd BBC Adnoddau, Cymru yn parhau i fod yn fusnes adnoddau cyfryngol llwyddiannus a blaengar.

"Rydym yn awyddus i gadw at yr hen ffordd o werthu ac mae hynny'n gwneud gwahaniaeth.

Rydym yn chwilio am 16 o dimau ar cyntaf i'r felin gaiff falu.

Braf fyddai clywed mwy o waith Tefolon Monkey a dweud y gwir; ond yn y cyfamser ‘;rydym yn siwr o chwarae tipyn ar Y Mudiad ar raglenni Gang Bangor.

Fel y dywedodd ein harweinydd, rydym yn ymladd, yn dawnsio, yn canu ac yn ein harfogi ein hunain â gynnau er mwyn ein hamddiffyn ein hunain.

Mae ei broffesiynoldeb a'i awdurdod wedi bod yn ysbrydoliaeth i bob darlledwr, ac rydym yn falch y bydd yn parhau i gyfrannu'n rheolaidd i'r orsaf.

Rydym yn trefnu i fynd a rhai o'r plant i'r sinema yr wythnos nesaf.

Mae Eiryl yn edrych o gwmpas i wneud yn siŵr ei fod yn gwybod ble'r ydych, yna mae'n dweud "Rydym yn sefyll ar ochr dde-orllewinol y goedwig sy'n amgylchynu Godre.

'Rydym ni yng Nghymru yn lwcus iawn gan ein bod yn cael cwmpeini y miliynau o adar a ddaw yma yn y Gwanwyn, a hefyd yn cael haid arall yn yr Hydref i liwio tipyn ar y Gaeaf i ni.

Rydym yn sicr fod ysbrydion yr aelodau cynnar wedi bod gyda ni yn Mallorca yn ein hannog a'n cefnogi.

Rydym hefyd yn argraffwyr a rhwymwyr â 30 mlynedd o brofiad.