Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sa

sa

Beth petai'n sâl?

Roedd Marged wedi gweithio yn yr Eglwys Newydd efo'r sâl eu meddwl am gyfnod, wrth gael ei hyfforddi, ac roedd hynny'n waeth ganddi hi.

Am y coed hyn sydd wedi ffrwytho'n sâl oherwydd tyfiant cryf y pren, gellir dirisglo'r goes.

Wrth gwrs, bob tro y gwna hyn, mae'n adelyrchu'n sâl ar ei Arglwydd.

Roedd Mrs Sandra Kramer yn sâl yn ei gwely gyda'r ffliw.

Mae e 'chydig bach yn ansicr - sa i'n gwbod lot am y peth.

Yn fuan wedi hyn cefais fy nharo'n sâl gan disentri a bu raid imi aros yn fy ngwely am gyfnod.

Ond sa i'n credu bydd e'n ffansïo wynebu Joe ar ôl gweld beth ddigwyddodd nos Sadwrn.

"Sa gin i bres, mi brynwn i sleifar o gwch fel 'na," meddai Ieus a'i lygad yn pefrio o hyd.

Teimlai'n reit sâl wrth weld Huw'n deifio ar lawr i ddangos sut roedd wedi arbed gôl wych yn yr ysgol amser cinio.

"Mae llawer o'r merched sy'n gwneud hyn yn sâl, yn diodde' fwy na thebyg o broblem seiciatrig.

Does arna'i ddim eisiau troi eich stumogau gyda ffilm arswyd newydd sâl.

Pregethau Sulwyn Jones, ai e?' Edrychai fel petai ar fin bod yn sâl.

'Y sinach sâl i chi!

'Ond sa i'n synnu a dweud y gir.

A chyda threiglad y blynyddoedd, onid oes posiblrwydd gwirioneddol inni ein cael ein hunain mewn cymdeithas a fydd yn gweld hyn fel ffordd i gael gwared â hen bobl sâl?

Ces i fy holi gan heddlu lleol llai annymunol, ac rwy'n dal i gofio un ohonynt yn dweud, 'Sa i 'di 'neud hyn o'r blaen.

Unwaith oedd mam yn sâl, a dad yn mynd i nol y doctor gyda deffyl yn arwain i'w gludo.

"Ond wedi gweld y wlad a'r anialwch 'na i gyd," meddai, "sa i'n siwr mod i'n credu stori'r Moses yna'n croesi'r Môr Coch." Cynghorodd y morwr fi i fynd at 'filder' tir yr ochr arall i'r Castell.

Y bora arbennig hwn, a'r tywydd yn oer, mam yn ei gwely efo 'asthma' a ninnau'r plant yn ein gwelyau, neu'n chwara'n y llofft, dyma lais nhad fel angel o waelod y grisiau (parch i mam am ei bod hi'n sâl) "Lle ma' nghrys i Jini?" mam yn ateb â gwich yn ei llais, "Yn yr 'airing cupboard' Charles." Nhad yn rhuthro i fyny'r grisiau, 'roedd yr 'airing cupboard' ar y landing, dros ffordd i lle'r oedd Mam yn cysgu.

Mae gan bawb rhyw Anti Lora na fedar hi ddim gwneud pethau yr unf ath ag y mae nhw yn cael eu gwneud gartre un sâl am wneud bwyd ond yn ddigon parod i hen gusanu gwirion pan fydd rhywun yn mynd i'r t.

"Dydw i ddim yn meddwl y medrwn i ddal rhyw lawer iawn hwy - rydw i bob amser yn teimlo braidd yn sâl mewn car."

Na, sa'i moyn bod yn rhy gas am Dad a Mam, ond wir i chi - rw'i'n methu deall sut maen nhw'n dal i fyw 'da'i gilydd i fod yn hollol onest.

Mae 'na gyfarfodydd ond sut fedri di fynd iddyn nhw a dy olwg yn rhy sâl i yrru yn y nos?" "Mae hynny'n ddigon gwir." "Fydd rhywun yn galw yma weithia?" "Anaml iawn.

Sa'i yn gwbod dim byd am y peth, meddai ar y Post Cyntaf.

Ers ugeiniau o flynyddoedd ni roes y drefn dreisgar fawr o gyfle iddynt ddatblygu dinasyddiaeth Gymreig; a thrwy eu blynyddoedd yn yr ysgol, ac wedyn yn y byd y tu allan fe'u gorfodwyd gan drais seicolegol gorthrymus i gredu mai Prydeinwyr oeddent yn gyntaf a Chymry yn ail sâl.

"Ddim hanner cymin' o flode llonge yma nawr," meddai un, "a sdim profiad o waith sa'r llonge 'da ti, a ma' gneud mastia a rhwyfe a chwche yn waith gwahanol iawn i 'neud rhacane a phladurie a dryse a cherti." Digalon iawn.

Nid oedd Dilys yn hoff o'r môr ond go brin y byddai hi hyd yn oed yn sâl môr ar noson mor dawel.

"Wel, mae'n debyg fod y peth wedi effeithio arno fe, oherwydd wythnos ar ôl iddo orffen 'ma roedd e'n sâl yn 'i wely a Doctor Wills o'r pentre gydag e bob dydd." Bu distawrwydd yn y swyddfa am funud a'r Cyrnol yn edrych yn feddylgar ar y to.

Rw'i'n credu'n mod i'n sâl ar y pryd a chawn i ddim chware efo'n ffrindie go iawn, felly ddyfeises i Sara.

A does dim lot o amynedd gan gefnogwyr na pherchennog Caerdydd a sa i'n synnu dim na fydd pethe'n newid.

'A sut mae'n Dildo bach ni heno 'te?' 'Teimlo'n sâl, o dy weld di.' 'Yn gymaint o smooth-talker ag arfer, dw i'n gweld.

Ydi hi'n sâl?

Wel, dyma ateb i'r llythyr mewn hyn o eiriau: 'Saf ar dy glwyd lle bynnag yr wyt ti' - hynny'n golygu mae'n debyg mai job sâl oedd yno.

Yn lle gofyn i ddyn mor sâl drwsio'i gar, fe ofynnodd iddo sgrifennu stori ar gyfer cylchgrawn Cymry Llundain.

Ac i goroni'r cyfan bu Dilys yn sâl môr wedyn ar y llong.

Rhaid ichwi adael i'ch tiwtor wybod y rheswm am bob absenoldeb; os ydych yn sâl anfonwch neges at eich tiwtor cyn gynted ag y bo modd.

Gwelai Myrddin Tomos yn y gell gosb y meysydd moethus, maethlawn ar lannau Tywi, y cnydau cyfoethog, y bencydd beichiog,,a'r gweunydd sa oedd mor esmwyth-lyfn â lawntiau.

Sa i wedi newid pethe yn y mis dwetha achos oedd pethe'n mynd yn weddol.

Penderfynais yn y fan a'r lle y byddwn i'n gadael rhan o'r pryd bwyd nesaf ar ochr fy mhlât er mwyn i Mam boeni tipyn 'mod i'n sâl, ond pan ddaeth amser swper o'r diwedd roeddwn i ar lwgu ac mi lyncais bob tamaid.

'Sa i'n gweld nhw'n maeddu Abertawe ond dwi'n siwr gwnan nhw yn erbyn Caerffili.

Sa i'n meddwl bod llawer o bobol wedi mynd lan yna a disgwyl i Gaerdydd ennill.

Os byddwch yn sâl yn ystod profiad ysgol rhaid ichwi roi gwybod i'r ysgol cyn gynted ag y bo modd cyn dechrau'r ysgol yn y bore; rhaid ichwi hefyd roi gwybod i'ch arolygwr profiad ysgol cyn gynted ag y bo modd.

Fel yn achos ei brif arwr, Keith Andrew o Swydd Northampton, cyflawnai ei waith â rhyw urddas tawel, heb geisio gwneud tro sâl neb.

Cofiwch anfon eich adroddiad at y sefydliad croesawu i gael sa/ l eu bendith cyn ei ddosbarthu.

Yno roedd o yn sâff rhag y tywydd, a gwenai mewn boddhad wrth weld cymaint o'r bobl wedi dod i wrando arno.

"Pregethwr sâl yw'r hen Archddiacon North, mam." Ffromodd wrthyf.

Teimlai'n sâl ac yn wan.

Ond gwae y ffermwyr hynny, oblegid bargen sâl a gawsant.

Sbot ddy enwogion, melys gwrdd â hen gyfeillion eto eto eto, ai fo fydd nesa, pwy 'sa'n meddwl y basan ni'n cwarfod eto fel hyn mor fuan.

Ond gellir godro peth cysur o eiria'r Gwyddel George Moore a ddywedodd bod angen tipyn o ddawn i lunio hyd yn oed opera neu epig neu ddrama neu nofel sâl!

'Sa fo wedi medru'n cicio ni allan, ein hel ni o 'ma'n basa?'