Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sampl

sampl

amcanion y gweithgarwch, a nodi at blant o ba oedran a gallu y cyfeirir ef nodiadau ar y drefn a ddefnyddiwyd a sylwadau ar anawsterau tebygol wrth ymdrin â'r plant a'u deallusrwydd trefniant a dosbarthiad y cyfarpar sampl o ganlyniadau a gafwyd wedi eu trin yn fathemategol briodol cyflwyniad o luniau, graffiau, sylwadau, etc.

Unwaith yn rhagor mae'r patrwm uchod yn adlewyrchu patrwm y sampl o ran rhaniad oedran.

Methodoleg Prif amcan ein harolwg oedd ceisio dod o hyd i sampl gynrychioladol o ddarllenwyr Cymraeg, a thrwy ddadansoddi ymateb y sampl honno, ddod i gasgliadau ynglyn â'u harferion darllen cy;chgronau, eu barn am y ddarpariaeth bresennol, ynghyd â'u barn ar beth hoffent weld yn cael ei gyhoeddi yn y dyfodol.

lle bo sampl o ddatganiadau o gyrhaeddiad yn cael eu hasesu trwy brofion a tasau, gall hynny, fel mewn unrhyw arholiad, ddylanwadu ar ganlyniadau'r asesiad.

Mae hwn yn galonogol iawn yn ein tyb ni, er bod rhaid cofio mai sampl o ddarllenwyr Cymraeg oedd gennym a'n bod wedi defnyddio rhai cylchgronau i ddosbarthu'r holiadur.

Diddordebau/ gweithgareddau'r sampl Dyma brif ddiddordebau'r sampl yn eu trefn : O edrych ar y tabl uchod, gwelir fod y pedwar diddordeb cyntaf yn weddol gyfartal o ran canrannau o fewn y grwpiau oedran a nodir.

Credwn hefyd bod y rhaniad oedran uchod yn adlewyrchiad teg o'r Cymry Cymraeg yng Nghymru heddiw, ac felly rydym yn hyderus o ddilysrwydd y sampl o ran rhyw ac oedran.

Dengys y tabl isod y deg cylchgrawn Saesneg mwyaf poblogaidd yn ôl y sampl : Gwelir mai cylchgronau i ferched yw'r rhai mwyaf poblogaidd o bell ffordd a nifer helaeth o'r rheini yn rhai wythnosol.

Felly, nid yw'r sampl cyffredinol yn berthnasol yma.

Roedd y sampl hefyd yn cynnwys croesdoriad cytbwys o bobl o wahanol gefndiroedd cymdeithasol.

Byddai hanner y sampl yn anfon plentyn i ysgol feithrin Gymraeg.

Gwelwn fod patrwm darllenwyr a phrynwyr Barn fwy neu lai yn dilyn patrwm rhaniad oedran y sampl.

Eto, mae'r patrwm yn wahanol i batrwm y sampl.

Nid yn annisgwyl efallai, mae canran tipyn yn uwch o ddynion na'r sampl yn darllen Barddas.

I raddau, maedosbarthiad daearyddol ein sampl yn adlewyrchu patrwm o ddosbarthu'r holiadur drwy'r papurau bro, ond hefyd mae'n adlewyrchiad o'r srdaloedd lle gwelir y dwysedd uchaf o ddarllenwyr..

Gwelir yn y siart nesaf graff o gylchgronau mwyaf poblogaidd Cymru o ran y nifer o'r sampl sy'n eu darllen a'u prynu.

Yn wahanol i ganran y sampl, dynion yw mwyafrif darllenwyr Y Casglwr.

Mi aed â sampl o'r defnydd i BBC Cymru ac mi gafodd ei brofi gan labordy annibynnol.