Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sgwrs

sgwrs

Yr ydym yn cyhoeddi yma y sgwrs yn llawn fel ag y digwyddodd.

Mae'n arwyddocaol mai'r sgwrs hon oedd yr un gyntaf yn y gyfres 'Crefft y Stori Fer' .

Diolchwyd iddo am sgwrs hynod o ddifyr gan Mrs Bridget Evans.

Mewn sgwrs yn y Gyngres Geltaidd y dechreuodd y cwbl.

Gwastraff amser ydi'u hanner nhw, ond mi fyddaf i'n ateb bob un, ond byth yn cytuno i fynd i unlle heb gael sgwrs ar y ffôn â'r dyn y pen arall yn gyntaf.

Dosbarth Carnedd: Mwynhaodd y dosbarth sgwrs ddifyr gan Mr Goronwy Evans, Llwyn Onn, am ddigwyddiadau ffermio mewn cyfnod o flwyddyn.

Yn gynyddol, byddant yn cynnal ac estyn sgwrs ac yn dadlau ac yn cyfiawnhau eu safbwynt.

Un o'r rhai hynny y bydd dyn bob amser yn edrych ymlaen at ei weld oedd Tomos Roberts; nid er mwyn na thrafodaeth bwyllog ar bwnc na hyd yn oed sgwrs am bethau bob dydd, ond er mwyn cyfarfod y dyn ei hun.

'Mae hi'n gweithio'n rhy galed,' torrodd Megan Evans i mewn i'r sgwrs, 'yn enwedig ar ryw draethawd hanes sy ganddi.

'Gwnaf, siwr, Mrs Williams', atebodd Elfed, gan danio'r injan fel arwydd ei bod hi'n bryd i'r sgwrs ddod i ben.

Ar ôl ateb y ffôn, aethpwyd ymlaen â'r sgwrs fel pe na bai dim o bwys wedi digwydd.

Wedi hyn i gyd cafwyd sgwrs ddiddorol ar "Swyn Gwsg" gan Gareth Wyn Davies.

Moelodd y cardotyn ei glustiau gan wrando'n astud heb wneud y smicyn lleiaf o sŵn rhag iddo darfu ar eu sgwrs.

Lle bo'r safonau'n anfoddhaol, bydd disgyblion yn ddihyder wrth siarad ac yn methu cyfathrebu'n effeithiol; dealltwriaeth gyfyngedig sydd ganddynt o'r hyn a glywant ac ni allant gynnal sgwrs estynedig; cyfyngedig yw'r rhan y maent yn ei chwarae mewn cyflwyniadau a thameidiog yw eu cyfraniadau at drafodaeth grŵp a dosbarth.

Os plesiwyd Jonni, byddai'r sgwrs yn mynd rhywbeth yn debyg i hyn.

Ac er na chlywasai Morfudd mo'r sgwrs, trodd y pwyllgor siaradus fesul un yn euog tua thref y prynhawn hwnnw.

Bu+m yn sgwrsio ag o yn ddiweddar a chael orig ddigon difyr, ac wrth eistedd yn gwrando ar y glaw y bore 'ma, daw'r sgwrs i'm meddwl.

Dyna chi wedi cael digon o sgwrs.

Dowch drosodd am sgwrs.

Roedd yn ddyn digon croesawgar a chawsom bryd blasus a sgwrs mewn Chinese am 6 kuai (50 ceiniog ballu).

'Sut felly?' meddai hithau, a dyma gael sgwrs am y peth.

WS Owen, Cricieth, yn rhoi sgwrs ar Seicoleg ac yn ceisio egluro peth mor fyr yw breuddwyd er i ni feddwl ein bod wedi breuddwydio drwy'r nos.

Sgwrs, paned o goffi, ac fe allen ni fod wedi ei rhoi hi yn ei gwely gyda'i sicrwydd fod rhywun yna yn gofalu amdani...

Yn ei sgwrs radio â Saunders Lewis, mae'n cyfeirio at adolygydd o Sais a ddywedodd amdani - 'Mae ei thristwch fel ochenaid hir ar draws y dyfroedd' - gan ychwanegu bod 'rhywbeth mwy tu ôl i ochenaid wedi'r cwbl.' Cawn T.

Chwarddodd y Cripil ar hynny a hwn oedd ei ymateb cyntaf i'r sgwrs.

Cydgerddodd y ddau i fyny'r allt, ac yntau'n ceisio tynnu sgwrs â hi, ond doedd dim yn tycio.

'a byddai pregethau lu ar ei gof yn cael eu gweu yn sgwrs ddiddorol, tra byddai nhad yn porthi yma ac acw fel bo cyfle, a chario ymlaen â'r gwaith yr un pryd.

Cinio a sgwrs yng nghwmni Gwynn Pritchard, BBC Cymru oedd y digwyddiad cyntaf.

Chwerthin wnes i pan eglurodd y ficer y cymal, ac roedd ynte hefyd yn gwenu, ond medde fe i gloi'r sgwrs.

Yn amser y Diwygiad, mewn sgwrs a Pitar Wilias, un o wyr amlwg y pentra, ynglyn a chrefydd, fe ddwedodd Rondol wrtho, 'Dwi ddim yn ama na fedrwn i arwain fy hun i ymuno a'r Bedyddwyr pe bawn i'n gwybod y cawn i drochfa mewn cwrw' 'A finna' meddai Begw.

Mi fydda i'n licio cyfarfod pobl a chael sgwrs efo hwn a'r llall.

Buasai'n dda iawn gennyf gael eich gweld i gael sgwrs am wahanol bethau sydd yn fy nghorddi i, ac yn ddigon tebyg yn eich corddi chwithau y dyddiau hyn.

Pwy a laddai ŷd gyda phladur pan fod combein ar gael ar y buarth, er, mai brafiach efallai fyddai ffeirio y stereo yng nghaban y combein am sgwrs gyda chymdogion tra'n yfed te yn y cae!!

Byddwn i'n mynd i'r Waendir y tu draw i Manafon oedd yn amlwg yn Gymraeg ac yn methu dal sgwrs efo nhw heb droi i'r Saesneg.

Y peth gorau i unrhyw un yn y cyflwr hyn yw cwmni a sgwrs.

Cawsom sgwrs dda - a thra yr aeth Randall i nôl peint i Syd Aaron cefais ddeng munud i sgwrsio gyda'r hen wariwr hwnnw.

Mi fuasai Gruff ddiniwad yn troi yn i wely tasa fo'n sylweddoli hanner y petha rydw i'n gorfod eu darllen, i ddim ond dallt chwartar sgwrs yr hogan fach yna sy'n pwyso'r botyma ar wynab Mamon yn Kwiks.

, gan gyfeirio at Wil, a phawb yn chwerthin a chyfrannu mymryn o ffraethineb at y sgwrs, a Dic yn rhoi hergwd i ysgwydd Wil, a hwnnw'n gwenu heb falio dim.

Pan grybwyllid enw Miss Lloyd mewn sgwrs dechreuai ei gwefus isaf grynu, ac rwy'n amau ai hiraeth am ei ffrind ddiweddar oedd y rheswm.

Daeth y nyrsus lleol i fewn i weld yr aelodau a chael sgwrs.

Wedi cael trefn ar yr hen Austin Ten, drama fu testun y sgwrs, y gyntaf o nifer fawr o seiadau tebyg.

Teimlwn mai'r peth gorau i mi oedd ymgolli mewn sgwrs, heb dalu gormod o sylw i'r lwyfan.

Ar ddiwedd sgwrs Mr Bevan mwynhawyd paned o de a bisgedi a diolchwyd i Mr Bevan ar ein rhan gan Mrs Mary Roberts.

Wrth gyrraedd y Plas mae yna sgwrs rhwng y perchennog a'r ddwy ymwelydd sy'n rhoi ymdriniaeth ysgafn o'r dryswch mae'r ddwy dafodiaith yn gallu ei greu.

Cododd ei ben ac edrych tuag at Breiddyn, a oedd yn awn sgwrs ag un o'r actorion, erbyn hynny.

Deuai'r enw Pierre i'r sgwrs o hyd ac o hyd.

Eisteddwn yn fy swyddfa yn Llyfrgell Aberystwyth un bore yn cynnal sgwrs â Dyfnallt Morgan, darlithydd yn Adran Efrydiau Allanol Coleg Prifysgol Bangor wedi hynny, a Reg.

Cafodd sawl bluen i'w het drwy sicrhau yr unig gyfweliad a roddodd y seren o Hollywood, Keanu Reeves, yn Ngwyl Glastonbury ynghyd â sgwrs brin gyda Syr Cliff Richard.

Yna am ryw hanner awr byddem yn cael sgwrs â'r ddau weinidog, neu wylio ambell fideo yn dangos sut mae Cristnogaeth yn cymryd rhan ym mywydau pobl heddiw.

Cyfeiriodd William Davies, hwsmon, at y sgwrs a gawsai â Siôn Elias tua hanner awr wedi dau y prynhawn hwnnw ar y ffordd rhwng Hen Dy a Thyddyn Bach.

'Doedd hi ddim fel'na ddoe,' twt-twtiodd Ifor a cheisio newid gogwydd y sgwrs.

awgrymwyd a ffwrdd a ni i grwydro rhwng y silffoedd a mwynhau sgwrs, coffi a myffin.

'Ydych chi'n cofio'r sgwrs a gawson ni am freuddwydio?'

"Mi arhoswn i glywed y sgwrs rhyngddyn nhw." Clywsom Matthew Owen yn dod i mewn ar ei hyll i'r neuadd, a Rees yn gofyn yn dawel iddo, "Chwilio am Aled yr ydach chi.

Cael sgwrs reit ddifyr.

Clywed sgwrs Pwal y porthmon a'i thad-cu Thomas Pritchard, oedd wedi achosi ei gofid.

Athro o adran arall yn galw hefo'i ferch, ond Kate a minnau wedi blino gormod i gael sgwrs.

A gan fod y sgwrs yma mor ddagreuol, mi ranna i'r gyfrinach efo chi er mwyn codi dipyn ar eich calonnau.

Fe geisies i dynnu sgwrs a Luned yn i gylch e, ond doedd gan honno fawr ddim i weud wrth neb ar ol y briodas, ac fe anghofiodd pawb am y peth yn union y daeth stori arall i gnoi cil arni.

Wilson Evans mewn sgwrs â'r Cymro mai o'i gefndir fel "colier" y daeth yr ysbrydoliaeth am y nofelau:

Dangosodd tîm cynhyrchu adloniant BBC Cymru ei allu i gynhyrchu sioe stiwdio gerddoriaeth a sgwrs gyda seren fawr o fyd y theatr gerddorol.

Dydyn nhw ddim yn galw am sgwrs fel y byddan nhw ers talwm.

Ymhlith pynciau sgwrs pobl Llanelli yr oedd y tywydd deifiol o boeth a methiant diflas Cymdeithas Harmoni Llanelli yn Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin lle honnodd yr Athro Walford Davies fod y côr yn 'badly flat' wrth ganu 'How lovely is thy dwelling place' gan Brahms.

Ond o blith cynllunwyr y theatr Gymraeg, mae un yn sicr yn adeiladu gyrfa lewyrchus iddo'i hun yng Nghymru a thros y ffin; a phetai unrhyw un yn meddwl am 'gynllunydd' fel rhyw fath o 'interior designer' wedi colli ei ffordd, buan y byddai sgwrs gydag Eryl Ellis yn ei ddarbwyllo fel arall.

Cefais sgwrs am ychydig ag ef.

Cyfarfod â rhagor o staff yr adran a chael sgwrs gyda'i gwr sy' n dysgu addysg gorfforol yn y coleg.

Doedd o byth wedi cael cyfle i gael sgwrs iawn efo Pegi, er i'w theulu fod i lawr yn diolch iddo'n ffurfiol.

Does ganddyn nhw ddim sgwrs o ddiddordab i ti.

'Roedd y Stiwt yn ganolfan lle y gallai ffrindiau daro i mewn am sgwrs, gem o ddraffts neu wyddbwyll; 'roedd yn rhoi cyfle i greu diddordebau ac yn lle i feithrin talent ar fwrdd draffts, gwyddbwyll a biliards.

Edrychai Rhys ymlaen at yr amser pan gâi o ymuno yn sgwrs y bechgyn, gan frolio campau ei gi o.

Arwynebol yw eu sgwrs, y tywydd yw'r prif bwnc, ac mae'r hyn a ddywedant yn ystrydebau noeth.

Ni allai Anna lai na gwrando ar eu sgwrs uchel.

(LIWSI yn cynnal sgwrs â hi ei hun.)

Roedd Seimon ar fin cynnig mynd yn ei lle pan roddodd y ficer ei law ar ei fraich i fynegi ei fod yn dymuno sgwrs ag ef.

y prosesau sy'n digwydd rhwng unigolion a'i gilydd mewn sgwrs ac wrth gyfarfod a'i gilydd, ac ar y newidiadau sy'n digwydd dros gyfnod o amser yn y defnydd o'r ddwy iaith.

Yno y bu+m innau lawer tro yn cael blas ar sgwrs gyda'r gof a'r saer athronydd hwn, un a allai fod wedi esgyn i gadair athroniaeth mewn rhyw goleg neu gilydd pe bai amgylchiadau wedi caniata/ u hynny pan oedd yn ifanc.

b) Roi arwydd i gydweithiwr i hysbysu'r Heddlu a'r Frigâd Dân ar unwaith ac os oes modd, i wrando ar y sgwrs ar ôl gwneud hynny.

Ond ni waeth gennyf i; mae'n braf cael enwi Gwyn a dod ag ef i'r sgwrs mor naturiol â phe bai'n dal gyda mi.

Digwyddais alw i mewn y diwrnod o'r blaen - a rwyn ymddiheuron gyhoeddus yn awr i'r ddau tu ôl i'r cownter am dorri ar draws eu sgwrs trwy holi am gopi o Restr Testunau Eisteddfod Dinbych y flwyddyn nesaf - a chael yr ateb, Dydyn nhw ddim allan eto, gan un o'r ddau.

Ac mae yna eraill, druan bach, a'u hunig sgwrs nhw ydi 'Fy operation gynta' a 'Yr operation fawr ges i 'mhen dwy flynedd wedyn'.

Ond mae arnaf ofn mai sgwrs digon disylwedd a gafwyd, gan nad oedd gennyf lawer o ddiddordeb mewn barddoniaeth na llenyddiaeth yr adeg honno.

Roedd ei sgwrs o ddiddordeb mawr i ni gyda chwis a fideo i egluro.

Yn dilyn wythnos a hanner eithriadol lwyddiannus yn hanes Theatr Fach Llangefni, cafwyd sgwrs ag awdur y ddrama "The Royal Charter".

Nid oes braidd neb yn tramwyo'r hen lwybrau mwyach, ac ni cheir sgwrs wrth 'bistyll y llan'.

Teimlai Vera'n agosach ato ef nag y gwnâi at eraill y gweithiau iddynt; roedd hi'n gartrefol ac yn gysurus yn ei gwmni, ac er nad oedd hi'n un i hel clecs, roedd Edward Morgan wastad yn barod am sgwrs ac ni fyddai, fel y rhan fwyaf o'i chyflogwyr, yn siarad byth a beunydd am ei hunan.

A dyna ddiwedd ar y sgwrs; doedd dim barnu i fod.

Yn ôl rhai beirniaid cyfoes awgrymir perthynas annaturiol, losgachol, rhwng brawd a chwaer y Wernddu yn y sgwrs rhyngddynt a gan sylwadau'r traethydd.

'Sgwrs rhwng Alun Llywelyn-Williams a Bedwyr Lewis Jones' yn J.

Un prynhawn yn yr haf, pan oedd y peiriannau'n segur, daeth gwyr y felin at ei gilydd y tu allan i fynedfa'r gwaith a chael hoe a sgwrs yn yr heulwen.

Edwards yn ol Mrs Lottie Williams Parry pan gefais sgwrs a hi ynglyn a hanes cerddorol y Stiwt.

Hefyd yn ystod y mis cynhaliwyd cyfarfod pryd y daeth y Capten David Emery o Fyddin yr Iachawdwriaeth i roi sgwrs i'r aelodau am waith y Fyddin yng Ngwynedd.

Pan welodd fi dywedodd yn syth 'Well it's my Welsh tutor' a chawsom sgwrs fer.

O'r diwedd, rhoddodd Non ddiweddglo i'r sgwrs.

Yr oedd y siopwr yn y pentre bach yn serchog, a chyn bo hir yr oedd y ddau'n cael sgwrs ddifyr a diddorol.

Tynnu sgwrs yn yr hwyr gyda gwr a aned yn Hwngari Andrew Margrave, cyn-ohebydd i'r News Chronicle, a chyfnewid atgofion am Bwdapest ac am bobl yno.

Ac os oes gen ti bensil a phapur, myn sgwrs hefo'r hen frawd hwnnw sy'n torri metlin wrth Bont-y-graig.' 'Hefo Robert Jones?' 'Wn i ddim be' ydi'i enw fo.

Cawsom sgwrs gyda gŵr lleol oedd yn rhedeg trol a cheffyl ac yn cario ymwelwyr i fyny'r mynydd caregog oedd gerllaw.

Croesawir grwpiau ysgol i'r Oriel yn aml iawn a chynigir sgwrs a thaflenni gweithgareddau iddynt ar rai o'r arddangosiadau sydd yn yr oriel barhaol.

Yr oedd sgwrs yn mynd yn beth bratiog unsillafog wrth i bawb siarad yng nghlyw ei gilydd a'u llygaid at y gornel, a lle byddai cynulleidfa mewn cyngerdd a drama a darlith, dim ond cnewyllyn o ffyddloniaid oedd yn dal i ddod, a 'lle byddo dau neu dri' yn cael ei ddyfynnu yn amlach ac amlach.

Dowch i ista fan'ma, i ni gael sgwrs, tra bydd yr actorion yn cael eu traed danyn'." Cawsom ddwy gadair esmwyth yn ddigon pell o'r llwyfan, ond dal i sibrwd a wnaethom.